Pazarlama Yönetimi
Levent VURGUN
Yrd.Doç.Dr.
Pazarlama Yönetimi
Kavramlar Değişiyor
Pazarlama Yönetimi
Tüketici (consumer) diyenin diline biber sürülecek! Artık
“türetici (prosumer) diyoruz!.. Türetici (Prosumer); producer
(üretici) ve tüketici (consumer) kelimelerinden türetilmiş bir kelime.
Pazarlama Yönetimi
Gelecekte müşterisine “TüketiciConsumer” diyen dokuz pazardan
kovulacak! Minisumer hareketi
başladı!
Pazarlama Yönetimi
- Tüketim iştahı azalabilir mi?.
- Daha az tüketilen yeni bir dünya düzenine doğru
mu gidiyor?
- Daha az tüket, daha çok paylaş ya da
daha uzun yaşa) gibi sloganlar revaçta olabilir mi?
Pazarlama Yönetimi
- Tüketim iştahı azalıyor.
- Daha az tüketilen yeni bir dünya düzeninde,
- Minimalist tüketicilerle, yeni nesil müşterilerle,
- Yeni iş, kar, paylaşım modellerine ihtiyaç duyuluyor...
- Less-Consume, Live More ya da Less Consume, Share
More (Daha az tüket, daha çok paylaş ya da
daha uzun yaşa) gibi sloganlar hızla yayılıyor.
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Bu görüntüler tarihe mi karışacak?
Firmalar Sosyal Şirket, hükümetler Sosyal
Devlet
olmak
için
kafa
ve
kurgularını
değiştirmeye çalışıyor, "toplumsal
sorumluluk" taşımayanların ilerleyemeyeceğini
görüyorlar. sosyal Ekonomi, Sosyal Üretim kavram
ve yapıları hızla yayılıyor. Kapitalist ekonominin her
gün daha fazla sorgulanmasına sebep oluyor.
Pazarlama Yönetimi
Bu görüntüler tarihe mi karışacak?
Pazarlama Yönetimi
Bu görüntüler tarihe mi karışacak?
Tüketimi arttırmak ve daha çok kar etmek
üzerine kurgulanmış, adaletsiz/tutarsız dünya
halinin saçmalığı konusunda farkındalık hızla
artıyor.
Anti-tüketim
hareketleri
yaygınlaşıyor
Pazarlama Yönetimi
Bu görüntüler tarihe mi karışacak?
Aslında insanlar daha az tüketmenin daha az
üretmek ve dolayısı ile daha az iş demek olacağını
hesaplayıp, işsizlikten korkmasalar bu gelişmeler alıp,
başını gidecek ya... Henüz insanlık oralara gelmekten az
biraz uzak... Olsun, yılmıyoruz daha iyiyi aramaya
devam diyoruz...
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Yararlanılan kaynak The B Team
PEOPLE, PLANET & PROFIT
Our mission is to deliver a Plan B that puts people and
planet alongside profit
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Eğilim Saptamak
Rekabet Analizi
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları Niçin Yapılır?
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama yöneticisine pazar bölümlemesi,
hedef
pazar
seçimi,
pazarlama
programları, performansı ve denetim gibi
kısımlarda gerekli, doğru, güvenilir ve
güncel bilgi sağlaması ve karar vermede
pazarlama yöneticisine yardımcı olmak amacı
ile yapılır.
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama araştırmasının amacı, işletme
yöneticisinin iş gördüğü belirsizlik alanını
daraltmak, doğru bilgi sağlayarak karar
vermede
hata
olasılığını
asgariye
indirmektir
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama araştırmada belirsizlik alanını
sıfırlanmak faydalı mıdır?
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri
 Tüketici Araştırması (Tüketici araştırması, tüketicinin
satın alma kararlarında ekonomik, psikolojik ve sosyo-kültürel
etkenlerin rolünü araştırır.)
 Mamul Araştırması (Mamul araştırması, yeni mamullerin
geliştirilmesi ve mevcut mamullerin tüketiciler tarafından
beğenilecek biçimde değiştirilmesi amacıyla yapılan
araştırmadır)
 Dağıtım Kanalı ve Dağıtım Giderleri Araştırması
 Reklam Araştırması
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri
 Satış Araştırması
 Fiyatlama Araştırması
 Güdü Araştırması
 Ambalajlama Araştırması
 Dış Pazar Araştırması
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Global bir dünyada olduğumuz için
dış pazar araştırması çok kritik bir
konudur
Pazarlama Yönetimi
Sağlam bir ihracat stratejisi kurmak için:
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
Neden Yapıyoruz?
* İhracat kararımız doğru mu?
* Hedef pazar seçimimiz doğru mu?
Ne elde edeceğiz?
* Hedef pazarda ürüne talep var mı?
* Bizim ürünümüzü alacaklar mı?
Pazarlama Yönetimi
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
Nasıl Yapılır?
* Masa başı araştırması
* Alan araştırması
Pazarlama Yönetimi
MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
1.Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması
2.Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü,
bölümleri, eğilimler, tüketim eğilimleri)
3.Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat
4.Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları)
Pazarlama Yönetimi
MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
5.Hedef pazara giriş
(kalite standartları, ambalajlama,
işaretleme, etiketleme, çevre ile ilgili kısıtlamalar, gümrük
vergileri, kotalar, ödeme yöntemleri, teslimat koşulları, vs)
6.Hedef pazarda fiyatlar ve kar marjları, fiyat
bilgisi için kaynaklar
7.Hedef pazardaki ticari yayınlar + fuarlar
8.Hedef pazardaki potansiyel alıcıların + ilgili
kurum ve kuruluşların adresleri
Pazarlama Yönetimi
ALAN ARAŞTIRMASI
Nasıl yapıyoruz?
1. Hedef pazar ile halen ticaret yapan firmalara
anket çalışması
2. Hedef pazardaki alıcılarla yüz yüze görüşme
3. Hedef pazarda ürünün satışa sunulduğu yerleri
ziyaret (perakendeciler, toptancılar, show
roomlar, depolar, zincir mağazalar, marketler)
4. Hedef pazarda ürün ile ilgili bir fuarı gezme
ve/veya fuara katılma
Pazarlama Yönetimi
MUHTEMEL SONUÇLAR:
* Hedef pazara ihracata hemen
başlanabilir, pazar büyüyebilir!
* Hedef pazara ihracat için üründe ve/
veya tekliflerde değişiklik yapmak
gerekiyor
* Hedef pazara ihracat yapmak kısa
vadede mümkün görünmüyor.
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Araştırma Süreci
1. Problemin Teşhis ve Tanımlanması
2. Veri Kaynaklarının Belirlenmesi
3. Örnekleme
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve
Yorumu
6. Araştırma Raporunun Hazırlanması
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
1. Problemin Teşhis ve Tanımlanması
Pazarlama
yöneticileri
her
gün
çeşitli
problemlerle karşılaşırlar. Bunlar açık ve gizli olmak
üzere iki şekilde ortaya çıkarlar. Eğer problem kendisini
açıkça
gösteriyorsa,
örneğin
işletme
satış
miktarındaki düşüklükten şikayetçi ise, bu
durumda problem var demektir. Problem gizli de olabilir.
Örneğin satış elemanlarının moralinin iyi
olmaması, sonuçta satış çabalarının azalmasına yol
açarak satışların düşmesine neden olabilir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
2. Veri Kaynaklarının Belirlenmesi
Problemin
çözümüne
yarayacak
bilgiler, ikinci dereceden ve birinci
dereceden veriler olmak üzere
ikiye ayrılır.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
2. Veri Kaynaklarının Belirlenmesi
İkinci dereceden veriler, araştırmacı
dışındaki bir kişi veya kuruluşça belli bir amaç
için geçmişte toplanmış verilerdir. Bu tür
veriler ya işletme içi kaynaklardan ya da
işletme dışı kaynaklardan elde edilir, işletme
içi veriler satış ve stok bilgileri ile mamul
maliyetleridir.
Pazarlama Yönetimi
Birincil Dereceden Veriler
Birincil veri kaynakları işletmelerin bilgi
almak
üzere
doğrudan
başvurdukları
kaynaklardır. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi
için, farklı pazarlarda yapılan birincil kaynak
araştırmalarının birbirleri ile aynı temelde
benzerliği veya eşitliği gerekmektedir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
2. Veri Kaynaklarının Belirlenmesi
İşletme dışı kaynaklar genellikle devlet
kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odalarının ve
üniversitelerin yaptıkları ve yayınladıkları
araştırmalardır.
İkinci
dereceden
veri
toplamaya
dayalı
araştırmaya
"masa
araştırması" denir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Örnekleme, bir ana kütleyi temsil eden bir
örnekten o ana kütle hakkında bilgi edinmek
ve ana kütlenin özelliklerini öğrenme işlemidir.
Örnekleme birbirini izleyen yedi aşamadan
oluşur.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Örnekleme Süreci
Örnekleme amacının saptanması
Ana kütlenin tanımlanması
Örneğin seçileceği ana kütle çerçevesinin belirlenmesi
Örnek büyüklüğünün belirlenmesi
Örnekleme yöntemi seçimi
Örneğin seçimi
Örnek verilerinden ana kütle özelliklerinin tahmini
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Örnekleme Süreci
Ana kütle, araştırmacının incelemek ve
hakkında genelleme yapmak istediği birimlerin
ortaya çıkardığı bütün bir gruptur. Örneğin
seçilmesinden önce, ana kütlenin araştırmacı
tarafından açıkça tanımlanması gerekir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Örnekleme Süreci
Örneğin seçileceği ana kütle çerçevesinin
belirlenmesi
Çerçeve, örnekleme birimlerinden oluşur. Örnekleme
birimleri ise, insanlar, konutlar ve işyerleri
olabilir. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde örneğe
girecek birim sayısı belirlenir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Örnekleme Süreci
Örnekleme yöntemi seçimi
Örneğin seçiminde ise tesadüfi olan veya olmayan
örnekleme yöntemlerinden herhangi birisi kullanılır.
Tesadüfi örnekleme yöntemlerinde, ana kütlenin her
birinin örneğe seçilme şansları eşittir. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinde ise, ana kütleyi
oluşturan birimlerin örneğe seçilme şansları eşit
değildir. Seçim işlemi sübjektiftir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Tesadüfi Örneklem seçimleri
Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi
Zümrelere Göre Örnekleme Yöntemi
Kümelere Göre Örnekleme
Alanlara Göre Örnekleme
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Tesadüfi Örneklem seçimleri
Zümrelere Göre Örnekleme Yöntemi
Ana kütle mamulün satın alım sıklığı, müşteri türü
veya işletmenin rekabet ettiği endüstri türü gibi bir
veya birden çok özelliğe göre her biri homojen olan
zümrelere ayrılarak incelenir. Burada her
zümreden aynı bir tesadüfi örnek seçilir. Bu da değişik
grupların (yaş, gelir, cinsiyet vb.) örnekte en iyi temsil
edilmesini sağlar
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Tesadüfi Örneklem seçimleri
Kümelere Göre Örnekleme Yöntemi
Burada örnekleme birimleri kişiler değil,
kümelerdir. Seçim kümeler arasından yapılır. Daha
sonra bu kümelerden örnek birimleri seçilir.
Araştırmacının
örnekleme
birimlerini
kümeler
arasından seçmesinin nedeni, güvenilir bir ana kütle
çerçevesinin bulunmaması halinde ana kütle birimleri
arasında örnek seçmenin güçlüğü ve yöntemin
ekonomik olmasıdır.
Pazarlama Yönetimi
Küme Örneklemesi
Ankara evreninde 6. sınıflardan seçilecek bir
örnek için okullar bir küme 6. sınıflar ikinci
bir kümeyi oluşturur. Bundan sonra katmanlı
veya sadece rastgele yöntemle denekler seçilerek
örnek oluşturulur.
Tam ve güncel liste bulunmadığı (bütün ulusal
listelerde eksiklikler vardır) ya da tüm coğrafi
alana dağılmış evrenler söz konusu olduğunda
veya alan görüşmesi gibi çalışmalar yapıldığında
kullanılması çok yararlı bir yöntemdir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Tesadüfi Örneklem seçimleri
Alanlara Göre Örnekleme Yöntemi
• Ana kütle birimlerini gösteren listenin elde
edilmesinin mümkün olmaması
• Ana kütle birimlerini gösteren listenin elde
edilmesinin güç olması
• Ana kütle birimlerini gösteren listeyi yapmanın çok
pahalıya mal olması durumlarında uygulanır
Pazarlama Yönetimi
Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemi
1.
2.
3.
Deneklerin seçilme olasılıkları eşit değildir.
Daha çok keşfedici (Nitel) çalışma türü için
kullanılır.
Çalışma evrenini temsil konusunda
sınırlıdır.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
3. Örnekleme
Tesadüfi Olmayan Örneklem seçimleri; Ana kütleyi
oluşturan birimlerin örneğe seçilme şanslarının eşit
olmadığı yöntemlerdir. Üç şekli vardır:
1. Kolay Yoldan Örnekleme. (Belli bir alışveriş merkezinde
alışveriş yapanlar, belli bir dergiye abone olanlar veya belli bir caddenin belli bir
noktasından geçenler)
2. Karasal Örnekleme
(Araştırmacı, çalışma alanına giren konuda
yapılacak bir inceleme için araştırma amacına en uygun olacağına inandığı bir örneği
kendi değer yargısına göre seçer. )
3. Kontenjan/Kota Örneklemesi
4. Kartopu Örneklem
Pazarlama Yönetimi
(%55 erkek %45 kadın)
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi
Anket
Gözlem
Deney
Projeksiyon Yöntemi
Ölçekleme Yöntemi
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Anket
Anket yönteminin uygulanmasında üç
araçtan yararlanılabilir. Bunlar; telefonla
anket, kişisel görüşme yoluyla anket ve
mektup anketi şeklinde
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Gözlem
Çalışma konusu olaylara hiçbir müdahalede
bulunmadan, soru sormadan onları gözlemek
suretiyle veri sağlamaktır. Gözlem yöntemi olayların
meydana gelişi sırasında, onlarla ilgili bilgileri, daha
dolaysız bir şekilde sağlar. Ancak, bu yöntemde
sadece fiziksel olaylar ve cevaplayıcının davranışları
hakkında bilgi sağlanabildiği için pazarlama
araştırmasında uygulama alanı sınırlıdır.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Gözlem
 Direkt Gözlem
 Odimetre: Bu araç,
ABD'de A.C. Nielsen Reklam Şirketi
tarafından kullanılmaktadır. Şirket hangi televizyon programının ne
süreyle seyredildiğini kaydetmek için seçilen evlerdeki televizyonlara bu
aracı bağlamaktadır
 Gizlenmiş Göz Kamerası: Göz kameraları, belli bir
açı içindeki bütün davranışları kaydedecek şekilde, örneğin büyük bir
mağazanın herhangi bir köşesine dikkatle gizlenir. Görevi, müşterilerin
farklı mallara karşı davranışını ölçmektir.
 Psiko-Galvanometre: insanın terleme miktarını
ölçerek, duyduğu heyecanın derecesini saptamak amacıyla kullanılır.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Deney
Araştırmacı, bir veya birden fazla bağımsız
değişkenin bir veya birden fazla bağımlı değişken üzerindeki etkilerini ölçmeye çalışır.
Gözlem yönteminden farklı olarak deney
yönteminde,
araştırmacı
hipotezin
geçerliliğini saptamak amacıyla, olaylara
müdahale
etmekte
ve
onları
düzenlemektedir
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Projeksiyon
Klinik psikoloji tarafından geliştirilen projeksiyon
yönteminin temelini, cevaplayıcının kendi kişiliğine
ilişkin özellikleri belli bir duruma yansıtması teşkil
etmektedir.
Bu
yöntemin
uygulanmasında
cevaplayıcıdan açık ve kişisel olmayan belli bir
durumu
tasvir
etmesi
istenmektedir.
Cevaplayıcının söz konusu durumu, kendi değer
yargılarına ve güdülerine göre yorumlayacağı ve yapılan
tasvirin cevaplayıcının kişiliğine ilişkin özellikleri
yansıtacağı kabul edilmektedir
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
4. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak
Yöntemlerin Seçimi Projeksiyon
 Kelime Çağrışım Testi
 Cümle Tamamlama Testi
 Resim Yorumlama Testi
 Temel Algılama Testi (Bu
yöntemde 30 adet resim
veya karikatür cevaplayıcıya verilmekte ve cevaplayıcıdan her
resim hakkında ne olup bittiğini anlatması istenmektedir.)
 Olay Tamamlama Testi
 Rol Oynama Testi (Moreno
tarafından geliştirilmiştir. Bu testte
cevaplayıcıya belli bir durumda arkadaşı, komşusu veya patronu gibi bir üçüncü kişinin
yerinde olsa nasıl davranacağı sorulmaktadır.)
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu
Veriler toplandıktan sonra yapılan
verilerin cetvellenmesi işleminin amacı,
verileri
analize
hazır
duruma
getirmektir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu
Veriler cetvellenmesi için şu işlemler yapılır:
Veriler nitelikleri bakımından incelenerek
sınıflamaya hazır duruma getirilir.
Veriler sınıflandırılır.
Kodlama yapılır.
Sayım işlemine geçilir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi
Verilerin Sınıflandırılması
Kantitatif Ayırma: Verilerin belirli bir
rakamsal ölçeğe göre ayrılmasıdır. Örneğin;
yaş, eğitim süresi veya çalışılan yıl sayısı gibi.
Kalitatif Ayırma: Verilerin rakamsal olmayan
bir özelliğe göre ayrılmasıdır. Örneğin, meslek
veya çalışma statüsü gibi.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi,
Verilerin Sınıflandırılması
Kronolojik Ayırma: Verilerin olayın meydana
geldiği zamana göre ayrılmasıdır. Örneğin, 2000
yılı, 2001 yılı veya 2002 yılı verileri gibi.
Coğrafik Ayırma: Verilerin yere göre
ayrılmasıdır. Örneğin, bölgeye veya ile göre
ayrılması.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi,
Kodlama
Kodlama, veri toplama formundaki cevapları
harf veya sayı şeklindeki sembollerle
tanımlamayı ve sınıflamayı gerektiren bir
süreçtir. Kodlar, anket formu hazırlama
aşamasında veya veriler toplandıktan sonra
belirlenebilir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu
Verilerin Analizi
Merkezi temayül ölçüleri (ortalama, medyan,
mod), yüzdeler, parametrik hipotez testleri,
parametrik olmayan hipotez testleri, ki-kare
analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi,
varyans analizi, faktör analizi, ayırma analizidir
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu
Verilerin Yorumu
Yorumcunun analiz ve sentez kabiliyetine
sahip olması, objektif olması ve olması
gerekir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
5. Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu
Verilerin Yorumu
Yorum yaparken dikkat edilecek noktalar ise şunlardır:
 Doğru yapılmalıdır.
 Araştırma amaçlan ve karmaşık olmayan analiz ilkeleri
ön planda tutulmalıdır.
 Küçük örneklerin sınırlamalarından sakınılmalıdır.
 Bütün verilere uygun ağırlık verilmelidir.
 Ortalamalara fazla güvenilmemelidir.
 Olaylar ve fikirler birbirinden ayırt edilmelidir.
Pazarlama Yönetimi
Araştırma Süreci
6. Araştırma Raporunun Hazırlanması
 Rapor hazırlarken raporu okuyacak kişiler göz önüne
alınmalıdır.
 Araştırmanın hedefi göz önünde tutulmalıdır.
 Raporu yazacak kişi tarafsızlığını her zaman korumalıdır.
 Rapor çok kısa bir süre içinde bütün her şeyi, raporu
okuyacak kişinin gözünün önüne sermelidir. Bunun için
raporun organizasyon planı; problem, yöntem, sonuç ve
değerleme şeklinde olmalıdır.
 Rapor herkesin anlayacağı biçimde yazılmalıdır.
 Raporda grafik, resim, harita gibi görsel araçlar
kullanılmalıdır.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küreselleşme malların, hizmetlerin, paranın,
teknolojinin, fikirlerin, enformasyonun, kültürün
ve bireylerin hızlı ve sürekli bir biçimde sınır
ötesine akışı biçiminde tanımlanabilir.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küresel Pazarlama, ürün, fiyat, tutundurma
ve dağıtım çabalarında tüm dünyanın tek bir
pazar olarak kabul edilmesi ve buna göre
faaliyette bulunması olarak tanımlanmak
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küresel
pazarlama,
Küresel
başarıyı
yakalayabilmek için pazarların benzerlik ve
farklılıklarını
iyi
değerlendirmeyi,
değişik
ülkelerde elde edilen tecrübe ve bilgi birikimini
diğer pazarlara da transfer ederek bundan bir
avantaj yaratmayı gerektirmektedir
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Uluslararası pazarlama, işletme amaçlarına
ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek
üzere
malların,
hizmetlerin
fikirlerin
(düşüncelerin) geliştirilmesi, fiyatlandırması ve
dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede
yapılan planlama ve uygulama sürecidir.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küresel
pazarlamada
sizce ne olabilir?
Pazarlama Yönetimi
amaç,
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küresel pazarlamada amaç, küresel anlamda
benzeşen müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve
bu ihtiyaçları rakiplerden daha iyi karşılayarak
pazarlama faaliyetleri arasında eşgüdüm
yaratmaktır
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlama Yöntemi
Küresel ihtiyaçlar hem müşteriler hem
de onların ihtiyaçlarına cevap veren
ürünleri sunan işletmeler tarafından
oluşturulmaktadır. Dolayısıyla pazarlamanın
kişisel tercihleri etkileri dikkate alınması
gereken önemli bir unsurdur.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan
Etkenler Sizce Neler Olabilir?
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
 Ulusal Engeller
 Kurum Kültürü ve Yapısı
 Kültürel Farklılıklar
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
 Ulusal Engeller (Korumacılık, yükselen bölgesellik)
NAFTA(North Amerikan Free Trade) ABD, Meksika Kanada ve AB
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
 Kurum Kültürü ve Yapısı
Küresel pazarlamayı yapabilmek için kurum
kültürünü ve örgüt yapısını değiştirmeye hazır
olmalıdır. Yöneticiler küresel vizyon ve
bölgesel bakış açılarını
bütünleştirmeyi
öğrenmelidirler
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
 Kültürel Farklılıklar
Standart (farklılaştırılmamış) küresel pazarlamanın
aslında dünya pazarları için bir ‘mikro kültürel
dayatma’ anlayışı içerdiği, buna karşılık farklılaştırılmış
pazarlama politikalarının ise ‘mikro kültürel uyarlama’
anlayışı taşımaktadır.
Sonuç olarak yerel pazarlarda küresel pazarlama
karmasının hangi ölçüde ne kadar uyarlama yapılması
gerektiği belirlenmek küresel işletmeler için önem arz
etmektedir.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
Kültürel Farklılıklar Kotler
o Fransa’da
konferans
verirken,
pazarlama
yöneticilerinin
zarif
görünümlü teorileri takdir ettiklerini
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
Kültürel Farklılıklar Kotler
o Alman Yöneticiler teoriye saygıyla
yaklaşıyorlar, ama onun aynı zamanda
pratik olmasını da bekliyorlardı
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
Kültürel Farklılıklar
o İngilizler esas olarak insanlara bir şey
satmak için pratik ipuçları ve sihirli
formüller arıyorlardı
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
Kültürel Farklılıklar
Japonlar pazarlamanın özdeyişleri neredeyse
harfi harfine benimsediler. ‘müşteriyi tanıyın’
‘müşterinin parasının karşılığında değer
verin’ Ağızımdan çıkan her kelimeyi kural
bildiler.
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamayı Yavaşlatan Etkenler
ABB’nin sloganı her yerde yerel
olan küresel şirket
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamada Başarılı Olan ülkeler
 Örneğin İsviçre ( Yüzölçümü : 41 290 km²) nüfusu 9 milyon
Nestle, Swatch, Rolex, ABB, La Roche
 İsveç ( Yüzölçümü : 450.000 km²) nüfus 5 milyon, Volvo,
Saab, Electrolux, Sandvik gibi dünya çapında
firmaları var.
Pazarlama Yönetimi
Küresel Pazarlamada Başarılı Olmaya Çalışanlar
MUMBAİ, Hindistan Güney Koreli sportif arazi aracı üreticisi
Ssangyong Motor şirketi son yedi yılda iki kez satışa
çıkarıldığında, Hintli otomotiv şirketi Mahindra & Mahindra
ikisine de teklif vermedi. Geçen yıl nihayet şirketi almaya hazır
olan Mahindra, Ssangyong'un yüzde 70'ini 460 milyon
dolara satın aldı. Hint şirketleri son 18 ayda, yurtdışındaki
birleşme ve satın almalara 28.4 milyar dolar harcadı.
http://webtv.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2011/10/17/hint-sirketleri-kuresel-oyuncu-oldu
Pazarlama Yönetimi
Küreselleşme Sürecinde Pazarlama Yönelimleri
 Kendine Odaklı Yönelim (Ethnocentric)
 Çok Odaklı Yönelim (Polycentric)
 Bilgi Odaklı Yönelim (Regioncentric)
 Dünya Odaklı Yönelim (Geocentric)
Pazarlama Yönetimi
Küreselleşme Sürecinde Pazarlama Yönelimleri
Kendine Odaklı Yönelim
 Yabancı Pazar sadece üretim fazlasından
kurtulmak için kullanılır,
 Yabancı pazarlardaki fırsatlar ile yereldeki gibi
görülür,
 Kullanılan stratejiler birbirine çok benzer
Pazarlama Yönetimi
Küreselleşme Sürecinde Pazarlama Yönelimleri
Çok Odaklı Yönelim
 Faaliyet gösterilen her pazar tek ve kendine özgü alınır
 Ürün yerel pazara göre tasarlanır
 Fiyat ve tutundurma yerel ortaklarla birlikte belirlenir
 Satış ekibi o ülkenin vatandaşlarından oluşturulur
Pazarlama Yönetimi
Küreselleşme Sürecinde Pazarlama Yönelimleri
Bölge Odaklı Yönelim
 Küresel Pazar benzer bölgelere ayrılır
 Bölgeler arası benzerlikler nadiren
değerlendirilir
Pazarlama Yönetimi
Küreselleşme Sürecinde Pazarlama Yönelimleri
Dünya Odaklı Yönelim
 Tüm dünya tek bir Pazar olarak görülür
 Küresel stratejiler belirlenir
 Şirket birbirine benzeşen, homojen uluslararası
talep ve bölümleri belirler, bunlara standart bir
ürünle hitap etmeyi hedefler
Pazarlama Yönetimi
Küresel Markaların Özellikleri Sizce Nelerdir?
Pazarlama Yönetimi
Küresel Markaların Özellikleri
 Evrensel bir tüketici ihtiyacını karşılamalıdır.
 Dünyanın
her
yerinde
konumlandırılmalıdır
aynı
biçimde
 Ürün kategorisi üzerine odaklanmalıdır.
Çok fazla çeşitlendirme yapmak ve birçok kategoriye
yayılmak, markanın dünya çapında tanınır hale gelmesini
zorlaştırır
Pazarlama Yönetimi
Küresel Marka Olmanın Sakıncaları Var Mıdır?
Pazarlama Yönetimi
Küresel Marka Olmanın Sakıncaları
 Aşırı standartlaşma
 Aşırı merkezci yapı
(McDonald ve Disney tepe yöneticileri yılda bir hafta bürolarından çıkıp hamburger pişiriyor)
 Ürün gelişim evresini hesaba katmamak: Global
markalar pazarlara nüfuz ederken, ürünlerinin her
pazarda farklı bir gelişme evresinde olduğunu
hesaba katmadan ve ona göre strateji
belirlemeden her pazarda tek tip hareket etme
tehlikesiyle karşılaşabilirler.
İdeali Küresel düşün yerel davran mıdır?
Pazarlama Yönetimi
2010 Verilerine göre
Fortune’nın dünyanın en büyük 500 şirketi geçen yılki geliri ve karı şöyle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wal-Mart Stores
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
BP
Toyota Motor
Japan Post Holdings
Sinopec
State Grid
AXA
408,214
285,129
284,650
246,138
204,106
202,196
187,518
184,496
175,257
14,335
12,518
19,280
16,578
2,256
4,849
5,756
-343
5,012
10
China National
Petroleum
165,496
10,272
163,527
163,204
156,779
10,483
-1,300
11,025
11 Chevron
12 ING Group
13 General Electric
Pazarlama Yönetimi
Listeye Türkiye’den sadece Koç Holding girdi.
Önceki yıl cirosu 44 milyar 168 milyon dolar ve
karı 1 milyar 552 milyon dolar olan Koç Holding
172′inci sırada iken geçen yıl 28 milyar 845
milyon dolar ciroyla 273′üncü sıraya geriledi.
Pazarlama Yönetimi
ULUSLARASILAŞMA SÜRECİ
Dünya e-ticaret hacminin Birleşmiş Milletler verilerince 2006
yılında 12 Trilyon Dolar olarak gerçekleştiği tahmin
edilmektedir. (UN, E-Commerce & Development Report, 2004) Ancak bu tutarın
%95’inden fazlasının gelişmiş ülkelere ait olup,
%5’inden daha az bir miktarının ise Afrika, Ortadoğu, Doğu
Avrupa ve B.D.T ülkeleri gibi gelişmekte olan pazarları
kapsadığı bildirilmektedir. (UN, Information Economy Report 2009)
Pazarlama Yönetimi
ULUSLARASILAŞMA SÜRECİ
Pazarlama Yönetimi
ULUSLARASILAŞMA SÜRECİ
Pazarlama Yönetimi
ULUSLARASILAŞMA SÜRECİ
Netcraft.com verilerine göre ise 2004 yılında tüm dünya’da 51
milyon web sitesi mevcuttur. Bu rakam 2010 yılında 206 Milyon’a
yükselmiştir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki internet kullanıcısı
sayısı 535 Milyon’dur ve bu sayı tüm Doğu Avrupa, B.D.T, Afrika
ve Orta Doğu bölgesindeki tüm ülkelerin internet kullanıcı sayısından
ise %90 daha fazladır.
Bu duruma ilaveten Ortadoğu ve Afrika bölgesi, internet kullanıcı
sayısında ki 2000-2009 yılları arası toplam %1.700 rekor artış oranı
ile Kuzey Amerika’daki büyüme oranından tam 10 kat daha hızlı
bir artış göstermiştir. (Miniwatts Marketing Group)
Pazarlama Yönetimi
ULUSLARASILAŞMA SÜRECİ
Uluslararası Pazarlama, ulusal sınırlar dışındaki
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını saptayarak daha
sonra bunları ulusal ve uluslar arası rakiplerden daha
iyi karşılamak ve tatmin etmeyi içermektedir.
(Terpstra ve Sarath)
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşmaya Yönlendiren Etkenler
Küreselleşme aslında uluslarasılaşmanın hem nedeni
hem de sonucu olarak görülebilecek bir olgudur.
Dünya üzerinde coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan
çeşitli pazarların benzeşen istek ve ihtiyaçlara
odaklanmaları, firmaların belirli Küresel Pazar
bölümlerine
hizmet
etmelerini
olanaklı
hale
getirmektedir.
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşmaya Yönlendiren Etkenler
İhracata Başlamada Etken Olan Proaktif Unsurlar
Kar ve büyüme hedefleri
Yönetimin ısrarı
Teknoloji yetkinliği/özgün ürün
Yabancı pazar fırsatları
Vergi faydaları
Ölçek ekonomileri
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşmaya Yönlendiren Etkenler
İhracata Başlamada Etken Olan Proaktif Unsurlar
–Ölçek Ekonomisi-
Firmaların büyüklüğünden kaynaklanan unsurlar,
maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve üretimin
artması ve bunun sağladığı tasarrufların yarattığı
olumlu sonuçlara “ölçek ekonomileri” etkileri
denmektedir. iş bölümü ve uzmanlaşma, büyüklükten
kaynaklanan makine ve donanım bolluğu, elde edilen
yeni satış arttırma teknikleri ve kazanılan yeni
pazarlar
ölçek
ekonomileri
yaratmaktadır.
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşmaya Yönlendiren Etkenler
İhracata Başlamada Etken Olan Proaktif Unsurlar
–Ölçek Ekonomisi-
Belli bir üretim hacmine ulaşan firma,
üretimine daha az girdi kullanarak daha fazla
çıktı ile devam edebiliyorsa bu firma içsel
ekonomilerden yararlanmaktadır. Boston Consulting
Group tarafından yapılan araştırmada ürün çıktısı
ikiye katlandığında maliyetlerde %30’a kadar
azalma sağlandığını ortaya koymuştur.
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşmaya Yönlendiren Etkenler
İhracata Başlamada Etken Olan Reaktif Unsurlar
Rakiplerin baskısı (Coca –Cola, Pepsi)
Küçük ve doymuş yerel pazar
Kapasite fazlası/fazla üretim
Talep edilmemiş siparişler
Uluslar arası müşterilere yakınlık (Avusturya-Almanya)
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşma Sürecinin Başlatılmasında
İç Tetikleyiciler
Güçlü Yönetim
Firmaya özgü iç olaylar (Üretim fazlalığı veya Pazar hacminde azalma)
İthalat faaliyetleri (İthalat ihracatı da bir çok açıdan tetikler)
Pazarlama Yönetimi
Uluslararasılaşma Sürecinin Başlatılmasında
Dış Faktörler
Pazar Talebi
Rakip firmalar
Ticari birlikler
Dışsal Uzmanlar
Pazarlama Yönetimi
Hedef Uluslar Arası Pazarlamadan
Küresel Pazarlamaya Geçiş
Firmaların uluslar arası pazar faaliyetlerine tam olarak
dahil olduğu evredir. Firma tüm dünyayı pazarı olarak görür,
bu anlamda iç ve dış pazar ayırımı yapmaksızın tüm dünya
pazarlarına aynı ilgi ile yaklaşır. Artık satılan ürünler
doygunluğa ulaşmış iç pazarın üretim fazlası değil,
dünya pazarları için planlanan üretimin sonucudur
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Kültürel Çevre
Politik ve Yasal Çevre
Teknolojik Çevre
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
 Geçim
Ekonomileri
Hammadde ihraç eden ekonomiler
Sanayileşmekte olan ülkeler
Sanayileşmiş ekonomiler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
 Geçim Ekonomileri
Tarım ile uğraşan ülkeler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
Hammadde ihraç eden ekonomiler
Zaire : Bakır
S.Ar: Petrol
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
Hammadde ihraç eden ekonomiler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
Sanayileşmekte olan ülkeler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
Sanayileşmekte olan ülkeler
1 dolarlık ihracat için 82
sentlik ihracat yapılmasını
‘herkesi
rahatsız
etmesi
gereken’ bir durum yüksek
cari açık vermeden hızlı
büyümeyi gerçekleştirmenin
yollarını bulmalıyız.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ülkeleri üretim yapısına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz
Sanayileşmiş ekonomiler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Sanayileşmiş ekonomiler
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama
tarım işletme büyüklüğü 181 hektar. Avrupa
Birliği'ndeki ortalama tarım işletme büyüklüğü
17 hektar. Türkiye'de ortalama tarım işletme
büyüklüğü ise 5 hektar. Bu ne demek? ABD
dünyayı
beslerken,
Türkiye'nin
dünya
piyasasından kopuk kendi boğazı için üretim
yapması, AB'nin de ortalarda dolaşması
demek. ABD bir buçuk milyon çiftçiyle
227 milyar dolarlık tarımsal üretim
yapıyor. ABD'nin yalnızca tarımsal üretimi
227 milyarken bütün Türkiye'nin toplam yıllık
üretimi 378 milyar dolar.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Sanayileşmiş ekonomiler
Pennsylvania'daki çiftlikte 2400 inek var..
Sadece 47 kişi çalışmakta.. Günde 70
ton süt üretilmekte... Bu bizim 20, 25
köyün ortalamasına eşit.. Kalite farkı da
cabası... Yıllık net kar ise 11 milyon
dolar.. Türkiye ise hala her aileye bir inek
vererek 'refah' sağlama peşinde.. 47
çalışan, 2 bin 400 inek ve yılda 11
milyon dolar net kar nerede, kırık dökük
evlerde bir iki inek ile yaşam savaşında
ayakta kalma çabası nerede? (Mehmet Altan Bloomberg
Businesweek 1-22 Ekim)
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Dünya Bankası da Ülkeleri Gayri Safi Milli Hasılalarına göre
 Düşük Gelir Grubundaki ülkeler (785 dolar altı)
Orta Düşük Gelir grubundaki ülkeler (785-3126 dolar)
Üst orta gelir grubundaki ülkeler (3126-9555 dolar)
Üst gelir grubundaki ülkeler (9556 üzerindeki ülkeler)
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Yükselen Pazarların Ortak Özellikleri
 Fiziki büyüklükleri
Nüfus büyüklükleri
Geniş ürün gurupları için pazar oluşturmaları
Güçlü büyüme potansiyelleri
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Yükselen Pazarların ortak özellikleri
Önemli ekonomik reform programı yürütmeleri
Bulundukları bölgede politik öneme sahip olmaları
Bölgesel ekonomik yönlendirici durumda olmaları
Komşu pazarlarla genişleme imkanı olması
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Kimi bilim adamları da elektrik ve elektrikli
araç ve ekipmanların kullanımına göre
sınıflandırma yapmaktadırlar
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ekonomik Refahın Temel Dinamiklikleri
Nüfus
Kapasite
Doğal Çevre
İklim ve Topografya
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ekonomik Refahın Temel Dinamiklikleri
Nüfus: Uluslar arası işletmecilerin girecekleri
bir ülkenin toplam nüfusu, nüfusun büyüme
oranı, nüfusun yaşlara göre dağılımı, kentleşme
oranı göstergeleri izlemeleri gerekmektedir.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ekonomik Refahın Temel Dinamiklikleri
Kapasite: Satın alma kapasitesi, kentleşme oranı,
eğitim seviyesi, teknoloji seviyesi,değişim kapasitesi
(yeniliklere uyum) vs.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ekonomik Refahın Temel Dinamiklikleri
Doğal Çevre: Su, Petrol, Doğal Gaz vs
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Ekonomik Refahın Temel Dinamiklikleri
İklim ve Topografya; ülkedeki yeryüzü şekilleri
dağlık coğrafya, denize kıyısının bulunması, geniş
nehirler, dünya coğrafyasındaki yeri, orman alanları,
tarımsal araziye uygunluğu, geniş sahillerin
bulunması vb. etkenler ülke ekonomisi üzerinde
doğrudan etkilidir.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Sektör Analizi
Uluslar arası işletmelerin girecekleri hedef
pazardaki endüstriyel sektör araştırması ve elde
edeceği bilgileri uygun stratejiler geliştirebilmek için
doğru analiz ederek yorumlanması gerekmektedir.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Sektör Analizi
Ekonomik açıdan üç temel sektörden söz edilebilir,
Tarım toplumları
(Genelde gelişmemiş)
Endüstri ve üretim alanında gelişme gösteren
Hizmet sektörünün yoğunlukta olduğu endüstriler
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Serbest ticaret bölgeleri
Gümrük Birliği
Ortak Pazar
Ekonomik Birlik
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Serbest ticaret bölgeleri
Rusya, Azerbaycan, Kazakistan
Belarus, Ukrayna , Tacikistan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan.
birlik, ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi ve 'Serbest
Ticaret Bölgesi'nin (STB) kurulması
konusunda mutabakat sağladı
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Serbest ticaret bölgeleri
ABD’nin Kanada ve Meksika ile (NAFTA) ayrıca
İsrail’le yaptığı serbest ticaret anlaşmaları
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Gümrük Birliği
AB ve Türkiye arasında, Fransa ile Monaco
arasında, İtalya ve San Marino arasında vardır.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Ortak Pazar; Gümrük birliğinden sonraki
aşamadır. Ortak pazarda iç ticaretteki tüm engeller
kaldırılır, ortak dış tarifeler konulur, üye ülkeler
arasında emek, sermaye ve bilgiyi içeren üretim
faktörlerinin üzerindeki tüm engeller kaldırılır.
Pazarlama Yönetimi
KÜRESEL PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik Çevre
Uluslar arası Entegrasyonların Ekonomik
Çevre Üzerinde Etkileri
Ekonomik Birlik: Ekonomik entegrason hareketlerinin en
ileri biçimidir. Sermaye, emek, mal ve hizmetlerin ülkeden
ülkeye serbest dolaşımını sağlamak için birlik içinde
ekonomik,
sosyal
politikaların
koordine
edilip
uyumlaştırılması
gerekmektedir.
Merkez
bankası
oluşturulması, tek bir para biçimine gidilmesi, tarım, sosyal
hizmetler, bölgesel gelişim, ulaştırma ve vergilendirmede
ortak
politikalar
izlenmektedir.
Siyasal
bakımdan
birbirlerinden bağımsız ülkeleri ekonomik bakımdan birbirine
bağımlı hale gelmesidir.
Pazarlama Yönetimi
Küresel pazarlama kolay değildir.
Pazarlama Yönetimi
PAZARLAMA ÇEVRESİ
Ekonomik
Faktörler
Rekabet
Faktörleri
Fiyat
Kültürel
Faktörler
Politik
Faktörler
Ürün/Hizmet
TÜKETİCİ
Tutundurma
Teknolojik
Faktörler
Pazarlama Yönetimi
Dağıtım
Hukuki
Faktörler
Pazarlama Yönetimi
Download

Pazarlama Yönetimi