İSTATİSTİK UYGULAMA SORULARI (2014 YAZ OKULU VİZE)
1) İstatistik ne tür olaylar ile ilgilenir?
a) Yığın olaylar
b) Tipik olaylar
c) Sıradan olaylar
d) Değişen olaylar
e) Sonradan meydana gelecek olaylar
2) Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?
a) Ölüm
b) Öğrenci
c) Evlenme
d) Korku
e) Araba
3) Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişken değildir?
a) Yağış miktarı
b) Arabanın yakıt tüketimi
c) Bir pilin ömrü
d) Yeni doğmuş bebeklerin ağırlıkları
e) Yılsonu balosuna katılan öğrenci sayısı
4) Aşağıdakilerden hangileri sürekli değişken değildir?
a) Üretilen demir çubuk uzunluğu
b) Bir ürünün tamamlanma süresi
c) Hisse senedi fiyatı
d) Aylık ekilen fidan sayısı
e) Elektronik bir eşyanın dayanma süresi
5) 2 değişken değeri arasına çok sayıda değer girebiliyorsa
bu değişken nasıl değişkendir?
a) Sürekli değişken
b) Süreksiz (kesikli) değişken
c) Mekân değişkeni
d) Yapılı değişken
e) Aranan değişken
6) 2 değişken değeri arasına çok sayıda değer giremiyorsa
bu değişkenler nasıl değişkendir?
a) Sürekli değişken
b) Süreksiz (kesikli) değişken
c) Mekân değişkeni
d) Yapılı değişken
e) Aranan değişken
7) Hakkında bilgi edinilmek istenen yığının tamamına ne
denir?
a) Toplum
b) Örneklem
c) Ana kütle
d) Birim
e) Yığın
8) Ana kütledeki tüm birimler çeşitli sebeplerle
incelenemediğinde, ana kütleden farklı tekniklerle seçilen
alt yığına ne ad verilir?
a) Toplum
b) Örneklem
c) Ana kütle
d) Birim
e) Yığın
9) Bir değişkenin şıkları zaman ve mekân değişkeninin
haricinde bir değişkenin şıklarına göre sıralanıyorsa nasıl
bir değişkendir?
a) Zaman değişkeni
b) Mekân değişkeni
c) Maddesel değişken
d) Aralıklı değişken
e) Sabit değişken
10) Aşağıdakilerden hangisi ana kütlenin özelliklerinden
değildir?
a) Birimlerden oluşur
b) Zaman bakımından sınırlandırılmalıdır.
c) Mekan bakımından sınırlandırılmalıdır.
d) Herkes aynı şeyi anlamalıdır.
e) Tipik olaylardan oluşur.
11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Örneklem için oluşturulan sayısal betimleyici
ölçümler istatistiktir.
b) Merkezi eğilim ölçüleri ortalamalardır.
c) Verilerin dağılım merkezi etrafında nasıl değiştiğini
gösteren ölçülere değişkenlik ölçüleri denir.
d) Örneklem ortalaması bir parametredir.
e) Ana kütle için hesaplanan sayısal betimleyici
ölçümler parametredir.
12) Aşağıdaki ifadelerden hangisinin değişken türü
(sayısal/sözel) ve ölçme düzeyi yanlış verilmiştir?
a) Cinsiyet (sözel değişken, sınıflayıcı ölçme düzeyi)
b) Akademik unvan (sözel değişken, sınıflayıcı ölçme
düzeyi)
c) Fahrenhayt derece (sayısal değişken, aralıklı ölçüm
düzeyi)
d) Hız (sayısal değişken, oransal ölçme düzeyi)
e) Ağırlık (sayısal değişken, oransal ölçme düzeyi)
13) Aşağıdakilerden hangisi eşit aralıklı ölçme düzeyinin
özelliklerinden değildir?
a) Sayısal değişkenler eşit aralıklı ölçme düzeyi ile
ölçülür.
b) Aldığı değerler birimlerle ifade edilir.
c) Sayılar arasındaki farklar anlamlıdır.
d) Sayılar arasındaki farklar eşittir.
e) Sıfır (0) değeri başlangıç noktasıdır.
14) Eğer gözlem sonuçları bir mekân değişkeninin şıklarına
göre sıralanırsa ne tür bir seri elde edilir?
a) Dağılma serileri
b) Zaman serileri
c) Frekans serileri
d) Birleşik seriler
e) Mekân serileri
15) Serilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Yıllara göre fındık üretimi mekân serisi oluşturur.
b) İllere göre trafik kazaları zaman serisi oluşturur.
c) Veriler ilgilenilen konunun dışında bir sıraya
konulmuş ise buna liste denir.
İSTATİSTİK UYGULAMA SORULARI (2014 YAZ OKULU VİZE)
d) Gözlem değerlerinin yanına, tekrar sayıları yazılırsa
sınıflandırılmış seri olur.
e) Sınıflandırma yapılırken sınıf aralıkları çok küçük
tutulmalıdır.
16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Basit seriler çubuk grafiği ile gösterilir.
b) Den çok serisi, toplam frekanstan her sınıfın frekansı
çıkarılarak oluşturulur.
c) Frekans poligonunun altında kalan alan toplam
frekansı verir.
d) Histogramda dikdörtgenlerin alanları toplamı,
toplam frekansı verir.
e) Den çok serisinin grafiği dikdörtgenlerden oluşur.
17)
sınıflar
fi
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
19) Bir sınıfta bulunan 30 öğrencinin ağırlıkları aşağıda basit
seri olarak sunulmuştur.
Xi: 53 53 56 59 61 61 66 66 74 74 77 77 77 80 80
80 80 82 82 89 89 89 89 91 91 91 91 96 96 97
a) Frekans serisi haline getiriniz.
b) Sınıf aralığı büyüklüğü (h=10) ve ilk seri 50-60 olmak
üzere sınıflandırılmış seriyi oluşturunuz..
c) Bulduğunuz sınıflandırılmış seriyi histogram ile
gösteriniz.
4
2
10
14
20
serisi için,
a) “-den çok” birikimli seriyi oluşturunuz.
b) “-den az” birikimli seriyi oluşturunuz.
c) Sayısal değeri 15 ve 15’den çok gözlem sayısını
belirleyiniz.
d) Sayısal değeri 20’den az gözlem sayısını belirleyiniz.
e) “-den çok” birikimli serinin grafiğini çiziniz.
f) “-den az” birikimli serinin grafiğini çiziniz.
20) Düzce ilinde faaliyette bulunan 100 firmanın 2013 yılında
ödedikleri vergi tutarlarının dağılımı aşağıda verilmiştir.
Firmalarının ödedikleri 2013 yılı ortalama vergi tutarı
nedir?
18) Aşağıdaki veriler için aritmetik ortalama, medyan ve
modu hesaplayınız ve serinin simetri durumuna göre
ortalamalar arasındaki ilişkiyi eğri yardımıyla gösteriniz.
Xi
7
8
9
9
12
13
13
13
16
Xi
150
250
350
450
550
fi
7
18
25
30
20
İSTATİSTİK UYGULAMA SORULARI (2014 YAZ OKULU VİZE)
21) A işletmelerindeki saat başı ücret ve işçi sayısı aşağıda
verilmiştir. Bu bilgilere dayanarak saat başı ortalama
ücreti belirleyiniz.
İşçi
İşçi
Saat başı sayısı
kıdemleri
ücret (xi) (fi)
(ti)
5
8
10
22
10
8
3
6
10
22) Düzce Üniversitesi spor salonuna iki ay süre ile devam
eden 5 üyenin ağırlık (kg) kayıpları aşağıdaki gibidir. Bu
ağırlıkların medyan ortalaması nedir?
Xi: 10, 5, 19, 8, 3
23) Plastik ürün sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmenin
2013 yılında TSE’den aldıkları patent sayıları aşağıdaki
gibidir. Bu 6 işletme için onaylanan patent sayılarının
medyan ortalamasını hesaplayınız.
xi
258
240
98
386
45
248
24) Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren 100 fındık
fabrikası günlük üretim miktarları (ton) itibariyle
incelenmiş ve aşağıdaki frekans serisi oluşturulmuştur. Bu
frekans serisinin medyan ortalaması nedir?
xi
100
200
300
400
500
600
fi
7
18
25
30
12
8
25) Düzce’de kredi kartı kullananlardan seçilen 220 kişinin
aylık kredi kartı harcama miktarı gözlenmiş ve aşağıdaki
frekans serisi düzenlenmiştir. Verilen frekans serisinin
mod ortalaması nedir?
xi
1000
2000
3000
4000
5000
6000
fi
10
20
56
80
34
20
Download

İSTATİSTİK UYGULAMA SORULARI (2014 YAZ OKULU VİZE)