TALİMATNAME
A)
TUKAS sistemine ilişkin işlemler;
1. ÇKS başvurularında, hayvancılık ve alet/ekipman bilgilerinin başvuru esnasında; daha önce
alınmaya başlanan ve ÇKS yönetmeliğine göre alınması zorunlu olmayan formlardaki
bilgilerin TÜKAS portalına girilerek doldurulmasına dikkat edilmesi gereklidir,
2. ÇKS başvurularının yönetmelik gereği tamamlanması gerektiğinden başvuru konusunun
çiftçilere hatırlatılması ve çiftçilerin davet edilmesi gerekmektedir.
3. 2014 Yılı itibari ile bu güne kadar ÇKS başvurusunda bulunan çiftçilerin kayıt başvuruları
esnasında alınan hayvancılık ve alet/ekipman varlıklarına ait formların 21 Temmuz 2014
tarihine kadar tamamının TÜKAS sistemine aktarılması sağlanacaktır.
4. ÇKS başvurusunda bulunan ancak formları alınmamış dolayısıyla, ÇKS dosyasında bu
formları bulunmayan Çiftçilerin de hayvancılık ve alet/ekipman varlıklarına ait verilerin
tamamının kayıtları TÜKAS sisteminde 04 Ağustos 203L4 tarihine kadar tamamlanacaktır.
5. Tablet Bilgisayarlar tanımlanan veri giriş personeline İl Müdürlüğünde 14 Temmuz 2014
tarihine kadar tesfim edilecektir.
6. Tarım Sayımı kapsamında TÜKAS'a tablet Bilgisayarlarla veri girişleri 16 Temmuz 2014 tarihi
itibariyle başlayacaktır.
7. Tablet bilgisayarların içerisinde Tapu, Kadastro ve Taırım Parseli verileri ve bu verilere altlık
olacak uydu görüntüleri köy bazında yüklenmiş olacaktır.
8. TÜKAS mobil uygulama sistemine tanımlanan kullanıcılar kayıt işlemlerini, zorunlu haller
dışında kesinlikle kendilerine tanımlanan köylerde yapacaklardır.
9. TÜKAS sistemine mobil uygulamalar kullanılarak kaydı yapılan tanm işletmelerine ait
parsellerde en az %10 yerinde kontrol yapılacak ve tabletler vasıtasıyla fotoğraf çekilerek
kimliklendirilecektir.
10. Zorunlu hallerde tablet bilgisayarlarda tanımlanan kullantcı değişiklikleri. Bakanlık
merkezde bulunan Komuta Kontrol Merkezi (KKM) tarafından yapılacaktır.
11. Kayıtlar, tablet bilgisayarlar aracılığı ile offiine olarak yapılacak ve günlük olarak wi-fl yada
3G internet bağlantıları aracılığı ile girilen verilerin online olarak merkezdeki ver tabanına
aktarılması sağlanacaktır. Aktarım işlemi kullanım kılavuzunda belirtilen talimata uygun
olarak gerçekleştirilecektir.
12. Kayıt yapacak personele tanımlanan Köy atamalarında konumsal yakınlık dikkate alınmayan
yerlerde, veri girişi yapacak personel atamalarının isteklilik ile birlikte konumsal yakınlık
da
dikkate alınarak güncellenmesl gerekmektedir.
13.Tablet bilgisayarların, kayıt işlemlerinde nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler kullanım
kılavuzunda yer almaktadır. Bu kılavuzun dikkatli olarak incelenmesi gerekmektedir. Yine
kılavuzun cep versiyonu da tablet bilgisayarların kutusunda yer almakta olup, bu kılavuzun
da personel tarafından sürekli olarak kayıt esnasında yanında bulundurulması yararlı
olacaktır.
14. Veri girişi ve Tablet bilgisayar uygulamaları ile ilgili sorunlar Komuta Kontrol Merkezine,
bildirilecektir. Komuta Kontrol Merkezi telefonu tablet kutularında yer alacaktır.
15. Kaydı yapılan işletmenin, kayıt yapan personelin sorumluluk alanı dışında da arazisi mevcut
ise (başka köy, ilçe, il) bu araziye ilişkin bilgiler işletme sahibinden temin edilerek
uygulamanın içerisindeki notlar kısmına eklenecektir.
Tarımsal İşletme kaydı yapılırken İşletmeyle ekonomik olarak ilişkisi olan gerçek ve tüzel kişilerin
bilgilerinin sistem de Tarımsal Varlık Yönetim Bilgileri bölümüne girilmesi önem arz etmektedir.
Mobil tablet bilgisayar kullanımına ilişkin işlemler:
1. Tablet bilgisayarlar Adı, Soyadı ve TC Kimlik numaralarıyla Tarım Bilgi Sisteminde
tanımlanan personele Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından teslim
tesellüm tutanağı ile teslim edilecektir.
2. Kullanıcıların adlarına tanımlanan tablet bilgisayarları başka kişilerin kullanımını önlemek ve
kayıp, çalıntı ve diğer meydana gelebilecek durumları önlemek amacıyla, tablet
bilgisayarları ile fotoğraf çekimi yapacaklardır ve bu fotoğraflar ile kimlik doğrulama için
kullanılacaktır.
3. Tablet bilgisayarlar. Bakanlıkça çıkarılan mevzuat ve talimatname hükümlerine aykırı
hiçbir faaliyet için kullanılamaz.
4. Tablet bilgisayar ile birlikte gelen sim kartlarının ve tablet bilgisayarların, tanımlanan
kullanıcı dışında kullanılması yasaktır. Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.
5. Tablet bilgisayarların öncelikle Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi - (Tarım Sayımı) ve diğer tarım
bilgi sistemi uygulamalarında kullanımı esastır. .
6. Söz konusu sistemin yasa dışı, rahatsız edici, Bakanlığın diğer politika, standart,
talimatnamelerine aykırı veya Bakanlığa zarar verecek herhangi bir şekilde kullanımı görev
ihlali anlamına gelecektir.
7. Kullanıcılara resmi e-posta tanımlanmıştır. Tanımlanan resmi e-posta adresleri kullanıcı adı
olarak tanımlanmıştır ve tabletlerin aktivasyon kodu resmi e-posta adreslerine iletilecektir.
8. Bakanlık kullanıcılara verilen elektronik posta hesaplarının uzun süre boyunca
kullanılmaması ve ilişki kesme durumunda gerekli işlemleri yapma hakkına sahiptir.
9. Tablet bilgisayar açıldıktan sonra ilk yükleme işlemi Wi-Fi olan bir ortamda yapılmalıdır.
Güncelleme işlemi, İnternet hızına bağlı olarak 20 ile 180 dakika arasında sürebilir. Tablet
bilgisayarların, ilk yükleme yapılırken şarjda takılı olmasına dikkat edilmelidir.
10. Sistemde toplanan verilerin dağıtımı ve başka amaçlar için kullanımı yapılamaz.
11. Kullanıcı, bu talimatname de açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve
yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, internet etik kurallar
çerçevesinde kabul gören tüm evrensel kurallara ve ilgili yasalara uymak zorundadır.
12. Bakanlık, bu sistemde gerçekleştirilen aktiviteleri izleme, kaydetme ve periyodik olarak
denetleme işlemini komuta kontrol merkezi aracılığıyla yapacaktır.
13. Bakanlık kullanım ilkeleri ve politikalarının ilgili yasalar ile çakışmadığı sürece internet
kaynaklarının kişisel kullanımına kısıtlı olarak izin verilmektedir.
14. Kullanıcılar kendi kullanıcı hesaplarıyla internet üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerden
sorumludur. Bunun için kullanıcılar kimlik bilgilerini uygun şekilde saklamalı ve başkaları ile
paylaşmamalıdır. Kullanıcılar, elektronik ileti (e-posta) hesaplarına ait kullanıcı adı ve şifresi
ile tabletlere ait şifrelerin sadece kendisinde olması gerektiğini, bu türden özel gizlilik ve
güvenlik bilgilerini başkası ile paylaşmayacağını veya şifresinin üçüncü kişilerce ele
geçirilmesi durumunda kendisi tarafından şifre değişikliği yapılabileceğini bildiğini ve
önlemini almak zorunda olduğunu kabul eder.
15. Port taraması, güvenlik taraması, ağın izlenmesi ve kullanıcının kendisi için olmayan veriyi
almaya çalışması yasaktır.
16. Tarayıcı yazılımının mevcut güvenlik seviyesini değiştirecek ayarlamalar yapılamaz.
17.Kullanıcıların tüm e-posta hesaplarında; tanınmayan e-postaların açılması, eklentilerinde
bulunan dosya veya programların indirilip çalıştırılması kaynaklı oluşabilecek güvenlik
sorunlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
18. Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) ile tablet bilgisayarlar takip edilecektir.
Kullanıcıların çalışmaları, çalışma saatleri ve girilen kayıtlar, konumsal olarak KKM
tarafından izlenecektir.
19. Tablet bilgisayarların, sigorta iş ve işlemleri İle ilgili gerekli maddeler kullanım kılavuzunda
yer almaktadır.
20.Kullanıcı, tablet bilgisayar aracılığı ile sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren bu
talimatnamede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder; tablet bilgisayar
kullanımı ile ilgili hükümlere uyacağını içeren bir taahhütname, tablet bilgisayarın
tesliminden önce teslim tesellüm tutanağı ile birlikte kullanıcılardan alınacaktır.
21. Aksi yönde bir tutum tespit edildiği takdirde internet ve e-posta kullanım hakkının sona
erdirileceğinin bilincindedir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı takdirde bütün hukuki
ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur.
Tablet bilgisayar Kayıp - Çalıntı Durumu ile İlgili İşlemler
Herhangi bir kayıp çalıntı durumunda Bakanlık KKM iletişim numarası olan 444 59 18 derhal
aranacaktır.
1. KKM de tüm tablet bilgisayarların canlı olarak konumsal bazlı haritada izlenilmesi nedeniyle
operatör yer tespiti yaparak en yakın karakola bilgi verecektir.
2. KKM operatörü ayrıca uzaktan tablet bilgisayara bağlanarak Bakanlığa ait tüm verileri
silecektir.
3. Konumsal bazlı cihazın pili bitmesi nedeniyle ulaşılamaması durumunda en yakın karakola
gidip Bakanlığa ait, zimmetli olarak teslim edilmiş tablet bilgisayarın kayıp- çalıntı formu
yetkililer önünde doldurularak GTHBTRGM CBS Daire Başkanlığına gönderilecektir.
4. Arıza, bakım, hasar vb. bir nedenle servise girişi yapılmış ve 10 iş gününü aşan sürede
serviste kalan tablet bilgisayar için kimlik ayrıştırması yapılarak ilgili personeli ile geçici
olarak kullanımına verilen tablet bilgisayar eşleştirilir, Bu durumda mümkün olan içerikler
kişinin yetkisi ile yeni tablet bilgisayara aktarılır.
5. Kayıp, çalıntı vb. bildirim nedeni İle sistem dışına çıkartılacak, diğer evrakları île (karakol
tutanağı vb.) sigorta değerlendirmesine alınacak ve güvenlik nedeni ile sisteme erişimi
kontrol altına alınacaktır (yerini gözleme, raporla, erişime izin verme).
6. Bakanlıkça tespit edilen kullanıcı hataları dışında, tamiri mümkün olmayan ya da ekonomik
olmayan tablet bilgisayarlar hurda pozisyonuna alınarak ilgili TARGEL personeli ile ilişkisi
kesilecek ve kişinin yeni başka bir tablet bilgisayar ile kimlik eşleştirmesi sağlanacaktır.
3
Download

tükas uygulama talimatı