Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
OMNIplus BusDoc Başvuru Formu (Registration Form)
Yeni ve mevcut müşteriler için (for New and Existing Customers)
Şirketin Adı (Name of the company):
İrtibat kişisi (Contact person):
Sokak (Street) / No.:
Posta kodu/ Şehir (Post code/city):
Tel:
Fax:
Müşteri (Customer) No.:
E-posta:
Tüm ücretler bir takvim yılı için geçerlidir ve yasal vergiler hariçtir. (All fees are
applicable to the respective current calendar year plus statutory sales tax)
Lütfen talep edilen elektronik ürün bilgilerini
işaretleyin: (Please indicate with a cross the desired
Yeni kullanıcı (New user):
electronic product information)
Soyadı (Last name):
EIB 26,00 €
Change existing user: Citaro
Kullanıcı değişikliği
(Change user)
Kullanıcı silme
(Delete user)
Citaro Euro VI
Travego
Kullanıcı tanımı (User ID):
Travego Euro VI
Soyadı (Last name):
Tourismo
Tourismo Euro VI
Adı (First name):
Touro
Türkçe (Turkish)
Dil seçimi (Language selection)
Tourino / MBC
Mercedes‐Benz E-mail:
Tercih edilen sistem dili (Preferred system language):
Integro
Integro Euro VI
Conecto
Conecto Euro VI
Intouro
German, English, French, Spanish, Italian, Turkish, Swedish, Romanian, Polish, Flemish
€ 44.00 /
model serisi
AR / SSL
WIB
E-mail:
€ 88.00 /
model serisi
Adı (First name):
Intouro Euro VI
Cito
Minibus / Medio / Vario
O 303/305/307
O 404/405
OC 500
OC 500 Euro VI
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Kısaltmalar (Abbreviations):
Bir Daimler kuruluşu
MultiClass / ComfortClass 300
TopClass 300
MultiClass 400
Setra EIB (Otobüs yedek parça bilgileri/replacement part information bus)
– OMNIplus BusParts Catalog
WIB (Otobüs atölye bilgileri/workshop information
bus)
Model serisine özgü bilgiler (Model series-specific information)
– Elektrik bilgileri (Electrical information)
– Arıza teşhis bilgileri (Diagnostic information)
– Atölye ve kullanıcı bilgileri (Workshop / user information)
MultiClass 400 Euro VI
ComfortClass 400
ComfortClass 500
TopClass 400
AR / SSL (İşçilik zamanları / arıza şifreleri; work flat rates/damage
code list)
Model serisine özgü bilgiler (Model series-specific information)
TopClass 500
Bu talep sadece ekte bulunan ve “EvoBus GmbH firmasına ait satış sonrası hizmetler
online dokümantasyon platformu “BusDoc” üzerinden servis bilgilerine ve diğer
teknik bilgilere erişim ile ilgili” genel koşulları güncel haliyle kapsamaktadır. (This
application is subject exclusively to the enclosed “General Terms and Conditions for
Accessing Service Information and Other Technical Information via the Aftersales Online
Documentation Platform ‘BusDoc’ of EvoBus GmbH” in its currently valid version.)
Lütfen doldurun ve e-posta veya fax yoluyla belirtilen adrese gönderin:
dilek.yü[email protected]
(Please fill out and send via e-mail Or by fax to:)
+90 212 867 4449
Lütfen ilgili TS hizmet yeterlik belgelerini ve adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını eklemeyi unutmayınız. Tarih:
İmza:
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
I. Kapsam
Bu koşullar, OMNIplus BusDoc – bundan böyle “yazılım” olarak anılacaktır- satışı ile bağlantılı olarak
Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin – bundan böyle “MBT” olarak anılacaktır – tüm edimleri için temel oluşturur.
II. Kullanım hakkı ve cezai şart
Alıcı, işbu form ekinde meşru bir ticari faaliyette bulunduğunu gösterir ilgili TSE hizmet yeterlik belgesini/lerini ve
güncel adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişi ortakları ve yetkililerine ait) MBT’ye
sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde MBT’nin tüm hakları saklıdır.
Alıcı, yazılımlar, kullanma talimatları ve diğer dokümantasyon da dahil olmak üzere, yazılımı sadece kendi
işletmesinde kullanmayı ve üçüncü kişilerin kullanmasına müsaade etmemeyi taahhüt eder. Alıcı, MBT’nin önceden
yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilerin yazılımlara ve dokümantasyona erişememesini güvence altına alacaktır.
Kopyaların yapılması yasaktır. Ayrıca, Alıcı satılan yazılımlar ve dokümantasyon ile ilgili tüm bilgileri saklı tutmak ile
mükelleftir. Alıcı işbu sözleşme dolayısıyla MBT ile girdiği ilişkinin müteakibinde öğrendikleri bilgileri sözleşmenin
yürürlükte olduğu esnada ve yürürlüğünün bitmesinden sonra üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve
taahhüt eder. Bu mükellefiyet Alıcı’nın çalışanları ve alt çalışanları için aynı şekilde geçerlidir.
Alıcıya, verilmiş olan harici yazılımların, ilgili dokümantasyonun ve daha sonraki ilavelerin dahili kullanımı için
münhasır olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı verilmiştir. Yazılımlar, dokümantasyon ve sonraki ilaveler
ile ilgili tüm diğer haklar MBT’nin veya yazılımın orijinal teslimatçısının uhdesinde kalır.
Donanımın veya yazılımların, alıcının vermesi veya alıcının üçüncü kişilerin erişimini engellememesi nedeniyle, bir
üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda alıcı, MBT’ye 25.000 € tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür.
Tazminat talebi hakkı saklıdır. Böyle bir durum ortaya çıktığında MBT, yazılımların ve dokümantasyonun imha veya
iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yazılımların temini derhal durdurulur.
Bu kullanım hakları, sipariş formunun imzalanması suretiyle kabul edilir.
III. Fiyatlar/ödeme koşulları
Alıcı, yazılım bedellerini sipariş sırasında öder. Yazılım yıllık güncelleme masrafları toplu halde ve yılda bir kez
fatura edilir.
1. Fiyatlar, net fiyatlardır ve satın alma tutarının ödeme vadesinde geçerli olan Katma Değer Vergisini (KDV)
içermez. KDV ayrıca ilave olunur.
2. Gecikme faizi düzenlemesi: gecikme faizi, 30 günden itibaren TL bazında aylık % 5 olarak hesaplanır.
3. Alıcı, MBT’nin taleplerine karşı mukabil taleplerini ancak alıcının mukabil talepleri kesin hüküm teşkil ediyorsa
mahsup edebilir.
4. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü harç, vergi, resim ve masraflar Alıcı’ya aittir.
IV. İfa Yeri, Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk
Sözleşmenin ifa yeri İstanbul’ dur. İhtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme Türk
Hukukuna tabidir. Uluslararası mal satış sözleşmeleri hakkındaki 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi (CISG) uygulanmayacaktır.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Download

BusDoc sipariş Formu - Mercedes-Benz