Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
Xentry Arıza Teşhis Donanım Çeşitleri (Xentry Connect, Xentry Kit, Xentry Kit MT) Sipariş Formu
İletişim: Mustafa Alarçin
E-mail: [email protected]
Fax: +90 212 867 4446
Tel: +90 212 867 4368
Lütfen sipariş formunu doldurup, imzalayınız ve belirtilen adrese mail veya faks ile ulaştırınız
Soyadı:
Adı:
Tarih:
Firma:
Müşteri sipariş no:
Adres:
Müşteri/Bayi numarası:
Telefon:
Açıklama:
Fax:
E-mail:
Vergi Dairesi/Vergi No:
Sipariş veren tarafından sadece Arıza Teşhis donanım ve yazılım siparişleri için doldurulacaktır.
Arıza Teşhis donanım çeşitleri *
Adet
XENTRY Connect
Fiyat **
7.781 €
(Standart Notebook gerektirir)
XENTRY Kit
10.028 €
(Set halinde teslim edilir)
XENTRY Kit MT
15.166 €
(Set halinde teslim edilir)
* Cihazlar 42 ay süre ile kiralanmaktadır.
** Belirtilen fiyatlar 42 aylık cihaz kullanım bedeli içindir.
Tarih
Firma Adı/Müşteri/Müşteri Numarası
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Kaşe/İmza
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
XENTRY KIT CİHAZLARI KİRA SÖZLEŞMESİ
Madde 1 - Taraflar
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Akçaburgaz Mah.
Mercedes Caddesi No:2
34522 Esenyurt/İstanbul
- bundan sonra “MBT” olarak anılacaktır ile
- bundan sonra “Firma veya Kiralayan” olarak anılacaktır arasında işbu Xentry Kit Cihazları Kira Sözleşmesi akdedilmiştir.
Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme, Firma’da servis bakım amacı ile bulunan veya mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait Mercedes-Benz
marka araçların onarım ve tamiratında arıza tespiti ve arıza kodlarının silinmesi konusunda aşağıda teknik vasıfları
yazılı Xentry Kit cihazlarının sözleşme süresince ve sözleşme şartları dahilinde kullanılması amacıyla MBT tarafından
Firma’ya kiralanması ve sözleşme süresinin bitiminde başkaca bir işleme gerek kalmadan iadesine ilişkin olarak
düzenlenmiş ve konu ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlüklerini belirlemektedir. İşbu sözleşme kapsamında EK
1’i oluşturan MBT Xentry Kit Genel Kiralama Şartları ve Ek 2’yi oluşturan EPCnet, WISnet, ASRAnet Teslimat Koşulları
ve Kullanım Hakları geçerli olacaktır.
İşbu sözleşme, Xentry Kit cihazlarının belli bir süre için kiralanması dışında Firma’ya MBT’nin yetkili servisi, özel
statülü yetkili servisliği sıfatı ya da başkaca bir hak vermez.
Madde 3 - İşin Kapsamı
Sözleşme kapsamında Firma, kendisine ait serviste Mercedes-Benz marka araçlarının arıza tespiti ve bakım, onarım
ve tamiratı sonrasında arıza kodlarının silinmesi için gerekli diagnose işlemlerini yapmak için gerekli Xentry Kit
cihazlarını bedelleri mukabilinde kullanacaktır.
Xentry Kit sistemi aşağıda anılan özelliklere sahiptir:
Bileşenler;







Xentry Tab Panasonic Tablet PC (Dokunmatik Ekran)
Multiplexer Xentry Connect
Bağlantı kablosu 5m
Kablo 8-pin, 14-pin, 16-pin, 38-pin
Sarf malzemeleri seti
Güç beslemesi (2x=Xentry tab, 1xXentry connect)
Blu-ray disk cihazı
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
Software;
 Ön yükleme Xentry diagnostics, Xentry DAS/HHT.WIN
 Ticari ve Binek Araçlar için Xentry /DAS sistemi
 İşletme sistemi Windovs XP (Kapalı sistem)
 Güncelleştirme programı (CD)
Dökümantasyon;
 Xentry Tab ve Xentry Connect kullanma kılavuzu
Aksesuarlar;
 Çanta
Madde 4 - Garanti ve Servis Hizmeti
Xentry Kit cihazlarının kullanımında oluşabilecek her türlü arıza, özensiz kullanım ve kasıt sonucu oluşan arızalar
hariç olmak üzere, garanti kapsamında Xentry connect cihazı en fazla 3 yıl, Xentry Tab cihazı en fazla 3,5 yıl süre ile
ücretsiz olarak giderilmekte veya arızanın giderilemediği durumlarda cihaz değiştirilmektedir. Garanti mükellefiyeti ile
ilgili olarak MBT garanti şartları geçerli olacaktır.
Madde 5 - Sözleşme Şartları
5.1.
Firma Xentry Kit cihazlarını 3. bir şahsa, kurum ya da kuruluşa kiralayamaz, kullandıramaz, satamaz,
devredemez veya kullanımına tahsis edemez.
5.2.
Xentry Kit cihazlarına ait tüm programlar ve yazılımlar Daimler AG’ye aittir. Bu program ve yazılımlar
değiştirilemez ve geliştirilemez.
5.3.
Xentry Kit cihazlarının her türlü emniyetinden ve muhafazasından Firma sorumludur. Sözleşme konusu
cihazın mülkiyeti MBT’ye ait olup bu hususu belirten bir plaka cihazın herkes tarafından görülecek bir yerine
monte edilecektir. Firma, cihaz üzerinde herhangi bir şekilde haciz ya da başkaca bir nedenle MBT ve
Daimler AG dışında kalan üçüncü kişilerin hak iddia etmelerine engel olacak ve bu konuda tüm beyan ve
işlemleri derhal yapacaktır.
5.4.
Kullanıcı hataları sonunda oluşan maddi zararlar (yanması, kırılması ve çalınması) Firma’nın
sorumluluğundadır.
5.5.
Xentry Kit cihazlarına işbu sözleşmede belirtilen teknik destek dışında, Firma da dahil olmak üzere üçüncü
bir kişi tarafından müdahale edilmeyecek, Xentry Kit cihazlarında oluşan her türlü arıza ve sorunlar için MBT
bilgilendirilecektir.
5.6.
MBT Xentry Kit cihazlarının güncelleme CD’lerini düzenli olarak Firma’ya gönderecektir.
5.7.
Xentry Kit cihazlarının sözleşme konusu dışında kullanılmasından doğabilecek her türlü masraf, zarar, ve
hukuki, mali, cezai mesuliyet Firma’ya aittir.
5.8.
MBT, sözleşme akdinin yerine getirilememesi durumunda her hakkını saklı tutarak sözleşmeyi tek taraflı fesh
etme hakkını kullanabilir.
5.9.
Firma MBT’nin Xentry Kit Genel Kiralama Şartlarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
5.10. Firma, işbu Sözleşme ekinde meşru bir ticari faaliyette bulunduğunu gösterir ilgili TSE hizmet yeterlik
belgesini/lerini ve güncel adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişi ortakları ve
yetkililerine ait) MBT’ye sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde MBT’nin tüm hakları saklıdır.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
Madde 6 - İşin Ücreti ve Ödeme Şekli
6.1.
6.2.
Kira bedeli, aylık olarak ve cihaz tipine göre ücretlendirilecektir
Fatura bedeli TL olarak ödenir ve fatura tarihindeki TCMB kuru esas alınır (alış ve satış kurları ortalaması).
Ödemeler MBT’nin önceden bildirmiş olduğu banka hesabına havale yolu ile yapılacaktır.
Madde 7 - Firma’nın Diğer Yükümlülükleri
Firma, kendisinin ve yöneticilerinin, yönetim kurulunun, çalışanlarının ve diğer temsilcilerinin yaptıkları işlem ve
çalışmaları, geçerli olan tüm ulusal veya uluslararası kanun, kural, yönetmelik, talimatname ve/veya direktiflere
(özellikle rüşvet ve benzer ticari uygulamalar hakkında olan mevzuata) kesinlikle riayet etmek suretiyle
gerçekleştirdiğini ve bunlara ileride de uyacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 8 - Sözleşmenin Yürürlülüğü
8.1.
İşbu sözleşme .......06.2012 tarihi itibari ile yürürlülüğe girer ve .....12.2016 tarihine kadar yürürlükte kalır.
Sözleşme süresinin bitiminden 1 ay önce taraflar sözleşmenin hitamını karşı tarafa yazılı olarak
bildirmedikçe, sözleşme aynı koşullarla her bir yıl, bir yıl süre ile uzatılmış sayılır. Sözleşmenin maksimum
süresi 42 aydır ve bu sürenin sonunda Firma Xentry Kit cihazlarını işbu sözleşme kapsamında belirtilen
komponentleri ile birlikte eksiksiz olarak, çalışır durumda ve yazılı bir teslim taahhütnamesi ile MBT’ye iade
etmek ile yükümlü olacaktır.
8.2.
Ayrıca MBT herhangi bir neden göstermeksizin 1 ay önceden ihbarda bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her
zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Firma, sözleşmenin bakiye süresi için, her ne ad
altında olursa olsun, herhangi bir talepte bulunamaz.
8.3.
Ancak MBT, Firma’nın sözleşmede yer alan mükellefiyetlerini ifa etmemesi üzerine MBT’nin keşide edeceği
yazılı ihtara rağmen, Firma bu mükellefiyetini verilen sürede herhangi bir akdi veya hukuki haklı sebep
olmaksızın ifa etmemesi halinde, sözleşmedeki diğer hükümler mahfuz kalmak şartıyla derhal ve hiçbir
tazminat ödememeksizin feshedilebilir.
Madde 9 - Mücbir Sebep Halleri
Taraflar kendi kontrollerinde olmayan, kendilerinin veya çalışanlarının kast ve kusurlarına bağlı bulunmayan ve
öngörülmeyen şartlardan veya sebeplerden dolayı ortaya çıkan gecikme, kaza, alıkoyma, yaralanma, savaş,
ayaklanma, sivil kargaşa, olağanüstü tabiat olayları, deprem, yangın, su baskını, salgın, hastalık, grev, isyan vs. gibi
mücbir sebeplerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.
Madde 10 - Gizlilik
10.1. Taraflar işbu sözleşme dolayısıyla birbirleri ile girdikleri ilişkinin müteakibinde öğrendikleri bilgileri her
durumda ve her koşulda sır olarak saklamak ile mükelleftirler.
10.2. Taraflar işbu sözleşme dolayısıyla birbirleri ile girdikleri ilişkinin müteakibinde öğrendikleri bilgileri
sözleşmenin yürürlükte olduğu esnada ve yürürlüğünün bitmesinden sonra üçüncü şahıslar ile
paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
10.3. Bu mükellefiyet sözleşme taraflarının çalışanları ve alt çalışanları için aynı şekilde geçerlidir.
Madde 11 – Sorumluluk
İşbu sözleşme konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden Firma sorumludur.
Madde 12 - Temlik Yasağı
Firma, MBT’nin yazılı muvafakatı olmadan bu sözleşmeden doğabilecek hiçbir hakkını herhangi bir üçüncü şahsa
devir ve temlik edemez.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
Madde 13 - Tebligat Adresleri
İşbu sözleşmede tarafların adresi olarak 1. maddede belirtilmiş olan adresler tarafların kanuni ikametgah
adresleridir. İşbu sözleşme dolayısıyla bu adrese yazılacak her türlü bildiriler kanunen geçerli sayılacaktır. Adres
değişiklikleri ancak yazılı olarak kabul edilecektir. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar
kanunen geçerli sayılacaktır.
Madde 14 - Sözleşme Masrafları
İşbu sözleşmeye ait her türlü vergi, resim ve harçlar Firma’ya aittir.
Madde 15 - İhtilafların Halli
İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir. İşbu sözleşmenin tatbikinden dolayı taraflar arasında
herhangi bir ihtilaf vukuu bulunması halinde, İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 16 - Diğer Sözleşme Şartları
İşbu anlaşma ve işbu maddeye ilişkin her türlü değişiklik veya düzeltme ancak yazılı mutabakatla olduğu takdirde
geçerlidir. İşbu anlaşmanın münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi halinde bu durum
mevcut anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Anlaşma tarafları, geçersiz hükümlerin yerine
getirilecek hükümler hakkında, söz konusu hükümlerin geçersiz olduğunun farkında olmuş olsalardı yerine gelecek
hükümler konusunda varmış olacakları şekilde mutabakat sağlayacak olup söz konusu yeni hükümler, tarafların
sahip olduğu yasal ve ekonomik amaca olabildiğince uygun olacaktır. İşbu anlaşmada herhangi bir hususun atlanmış
olması halinde işbu hüküm aynen geçerli olacaktır.
16 (on altı) ana maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte, tek nüsha halinde düzenlenmiş olup, orijinal
nüshası MBT’ye ve bir onaylı fotokopisi Firma’ya teslim edilmiştir.
İstanbul,
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
_________________________________
(Yetkili kişilerin ad ve soyadları)
_________________________________
(Yetkili kişilerin ad ve soyadları)
_________________________________
(Yetkili kişilerin imzaları)
_________________________________
(Yetkili kişilerin imzaları)
Ek1: MBT Xentry Kit Genel Kiralama Şartları
Ek 2: EPCnet, WISnet, ASRAnet Teslimat Koşulları ve Kullanım Hakları
Ek 3: TSE hizmet yeterlik belgeleri ve
Ek 4: Güncel adli sicil ve adli sicil arşiv kaydını (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişi ortakları ve yetkililerine ait)
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
XENTRY KIT CİHAZLARI KİRA SÖZLEŞMESİ
Ek 1: MBT Xentry Kit Genel Kiralama Şartları
1. Kapsam
Bu koşullar, donanımın kiralama işlemleri ile bağlantılı olarak MBT’nin tüm icraatlerı için temel oluşturur.
2. Diğer Şartlar
2.1.
Tüm anlaşmalar yazılı olarak yapılmalıdır. Bu kural, fer’i anlaşmalar ve güvenceler ile sözleşmeye sonradan
yapılacak ilaveler için de geçerlidir.
2.2.
Kiralayan’ın genel şartları, bu koşullar teklif taleplerine, siparişlere veya kabul beyanlarına eklenmiş ve
bunlara itiraz edilmemiş olsa bile, bu anlaşmanın içeriğine dahil olamaz.
3. Sözleşmenin Yapılması
MBT siparişin kabulünü teyit ettiğinde veya teslimatı yaptığında sözleşme yapılmış addedilir. Ancak MBT siparişi
kabul etmediği taktirde Kiralayan’ı bilgilendirmeyi taahhüt eder.
4. Sözleşmenin Konusu
Xentry Kit cihazları, arıza teşhis sistemleri donanımdan, yazılımdan ve verilen hizmetlerden oluşur.
5. İcraatların Türü ve Kapsamı
İcraatların kapsamı, akdi mutabakatlar ile belirlenir. Bu mutabakatlar, donanımın tam olarak kurulmasını, yazılımları,
hizmetleri ve bunlarla ayrılmaz şekilde ilişkili olan yazılım genişletme ile ilgili mutabakatları ve ürün bilgilerinin
verilmesini kapsar.
Hizmetin ifası, arıza teşhis oturumları sırasında Xentry Kit sistemlerinde günlük dosyalarına kaydedilen arıza teşhis
verilerinin arıza teşhis yazılımlarının ve araçların sürekli iyileştirilmesi amacıyla değerlendirmeler ve istatistikler için
yararlanmak üzere MBT’ye ya da Daimler AG’ye gönderilmesini gerektirebilir.
6. Teslimat
6.1.
Teslimat tarihleri ve süreler, ancak Kiralayan ve MBT tarafından her münferit hadisede yazılı olarak açıkça
bağlayıcı olduğu belirtildiği takdirde, bağlayıcıdır. Aksi halde teslimat tarih ve süreleri bağlayıcı değildir.
6.2.
MBT’nin, belirlenmiş olan bir tarih ve vadeye, kendisi dışında gelişen sebeplerden dolayı uyamaması halinde,
bu tarih ve/veya vade kendiliğinden uygun bir süre uzar. Teslimatın gecikmesi halinde, Kiralayan, MBT’ye
uygun bir ek süre vermiş ve bu ek sürede de teslimat gerçekleştirilememiş ise, ilgili sözleşmeden dönme
hakkına sahiptir.
6.3.
Donanım ve yazılımların Kiralayan’a tesliminden itibaren oluşacak hasar Kiralayan’a intikal eder. Nakliye
ücretleri ve diğer masraflar Kiralayan tarafından ödenir.
7. Kullanım Hakkı ve Cezai Şart
7.1.
Kiralanan donanımın kullanım süresi 42 aydır. Kiralayan 42 ay sonunda donanımı tüm aksesuarları ile
birlikte, eksiksiz olarak MBT’ye teslim etmek ile yükümlüdür. Belirtilen sürede donanımın geri
gönderilmemesi durumunda donanım toplam bedelinin %20’si oranında ceza faturası kesilecektir. Ceza
faturası kesilmesi cihazın geri gönderilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Kiralayan, iade edeceği donanım
yerine yenileme talep durumunu kullanım süresi bitiminden 6 ay önce MBT’ye, bildirmek ile yükümlüdür.
Kiralayan, hizmetin kesintiye uğramaması için, ilgili siparişi kullanım süresinin bitiminden 6 ay önce MBT’ye
göndermelidir.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Kiralayan, yazılımlar, aksesuarlar, kullanma talimatları ve diğer dokümantasyon da dahil olmak üzere,
donanımı sadece kendi işletmesinde kullanmayı ve üçüncü kişilerin kullanmasına müsaade etmemeyi
taahhüt eder. Kiralayan, MBT’nin önceden yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilerin yazılımlara ve
dokümantasyona erişememesini güvence altına alacaktır. Kopyaların yapılması yasaktır. Ayrıca, Kiralayan
satılan yazılımlar ve dokümantasyon ile ilgili tüm bilgileri saklı tutmak ile mükelleftir. Kiralayan işbu sözleşme
dolayısıyla MBT ile girdiği ilişkinin müteakibinde öğrendikleri bilgileri sözleşmenin yürürlükte olduğu esnada
ve yürürlüğünün bitmesinden sonra üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu
mükellefiyet Kiralayan’nın çalışanları ve alt çalışanları için aynı şekilde geçerlidir.
Kiralayan’a, verilmiş olan harici yazılımların, ilgili dokümantasyonun ve daha sonraki ilavelerin dahili kullanımı
için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı verilmiştir. Yazılımlar, dokümantasyon ve
sonraki ilaveler ile ilgili tüm diğer haklar MBT’nin veya yazılımın orijinal teslimatçısının uhdesinde kalır.
Donanımın veya yazılımların, Kiralayan’ın vermesi veya Kiralayan’ın üçüncü kişilerin erişimini engellememesi
nedeniyle, bir üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda Kiralayan, MBT’ye 25.000 € tutarında cezai şart
ödemekle yükümlüdür. Tazminat talebi hakkı saklıdır. Böyle bir durum ortaya çıktığında MBT, yazılımların ve
dökümantasyonun imha veya iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yazılımların temini derhal
durdurulur.
Bu kullanım hakları, siparişin MBT’ye iletilmesi suretiyle kabul edilir.
8. Donanım ve Yazılımlar İçin Garanti
8.1.
Donanım garantisi bağlantı kablosu ve şarj edilebilir batarya hariç olmak üzere teslimat tarihinden itibaren
42 aydır. MBT arızalı donanımları, kendi takdirine göre onarmayı veya değiştirmeyi taahhüt eder. Kiralayan,
arızalı donanım komponentlerini, talep üzerine, MBT’ye gönderir, gerekli sökme ve montaj işlemlerini yapar.
Nakliye ücretleri ve diğer masraflar Kiralayan tarafından karşılanır.
8.2.
MBT uygun şekilde kullanımı önemli ölçüde etkilemeyen yazılım hatalarını, kendi takdirine ve hatanın
önemine bağlı olarak, ya düzeltilmiş bir yazılım versiyonu temin etmek veya hatanın etkilerini ortadan
kaldırmak veya etkisiz hale getirmek için talimatlar vermek suretiyle düzeltir.
8.3.
Kiralayan, arızayı gidermek için MBT’ye gerekli zamanı ve fırsatı verecektir. Kiralayan bu fırsatı vermediği
taktirde MBT garanti yükümlülüğü ile bağlı olmayacaktır. Yazılım fonksiyonlarının seçimi, kullanımı ve elde
edilen sonuçlar için sorumluluk Kiralayan’a aittir.
8.4.
Arıza, Kiralayan’ın veya bir üçüncü kişinin, MBT’nin izni olmaksızın donanımı modifiye etmesi, gerektiği gibi
kullanmaması veya onarması veya donanımı ve yazılımları MBT’nin talimatlarına uygun olmayan şekilde
kurması, çalıştırması ve bakım yapmasından kaynaklanıyorsa ve/veya arıza derhal bildirilmediyse, garanti
hükümleri uygulanmaz.
8.5.
Herhangi bir arıza giderilme talebinde, garanti durumu sözkonusu değilse, arızanın giderilmesi için harcanan
işçilik, kullanılan parça bedeli ve nakliye masrafları Kiralayan’a aittir.
9. Devir
Kiralayan, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini ancak MBT’nin önceden yazılı iznini alarak devredebilir.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
10. Fiyatlar/Ödeme Koşulları
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
Kiralayan, donanım bedelini aylık kira faturası karşılığı öder. Kira faturaları aylık olarak gönderilir. Yazılım
bedeli ve yazılım yıllık güncelleme masrafları toplu halde ve yılda bir kez fatura edilir.
Fiyatlar, net fiyatlardır ve satın alma tutarının ödeme vadesinde geçerli olan Katma Değer Vergisini (KDV)
içermez. KDV ayrıca ilave olunur.
Gecikme faizi düzenlemesi: gecikme faizi, 30 günden itibaren TL bazında aylık % 5 olarak hesaplanır.
Kiralayan, MBT’nin taleplerine karşı mukabil taleplerini ancak Kiralayan’ın mukabil talepleri kesin hüküm
teşkil ediyorsa MBT’nin yazılı onayını aldıktan sonra mahsup edebilir.
Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.
Taraflar, herhangi bir hükmün geçersiz olması halinde, bu geçersiz hüküm yerine mevcut sözleşmenin
ruhuna uygun bir hükümle geçersiz hükmün yerini doldurmakla yükümlüdürler.
İşbu sözleşmeden doğacak her türlü harç, vergi, resim ve masraflar Kiralayan’a aittir.
11. Yazılım (DAS/WIS/ASRA) İçin Güncellemeler, Yazılım İptali ve Çağrı Merkezi Desteği
11.1. Donanım sadece güncel yazılım yüklü olduğu sürece çalışır.
11.2. Yazılım güncellemeleri, bir yıllık sürenin sona ermesinden 3 ay önce yazılı ihbarda bulunmak suretiyle
feshedilebilir. Feshin geçerli hale gelmesi ile Kiralayan’ın çağrı merkezi desteğinden yararlanma hakkı da
sona erer.
12. 42 Aydan Sonra Destek
Donanımların 42 aylık süresinin dolmasından sonra MBT’nin verdiği donanımlar ve yazılımlar için çağrı merkezi ve
yazılım güncelleme desteği sona erer.
13. Geçerli Başka Koşullar
42 ayın dolmasından sonra ölçme seti komponentleri değiştirilmelidir. Bu, donanımların arıza teşhis kabiliyetinin
kusursuzluğunun sağlanması için gereklidir. 42 aylık kullanım süresi dolduktan sonra ölçme seti, ayar yasaları ile
ölçü ve kontrol düzenekleri için yönetmeliklere uygun şekilde yeniden kalibre edilmeli ve ayarlanmalıdır.
Kullanılmasına artık izin verilmeyen donanımların, özellikle güvenliği ilgilendiren çalışmalarla bağlantılı olarak
kullanılması ürün sorumluluğu davalarına sebep olabilir.
14. İfa Yeri, Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk
Sözleşmenin ifa yeri İstanbul’dur. İhtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme Türk
Hukukuna tabidir. Uluslararası mal kira sözleşmeleri hakkındaki 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
(CISG) uygulanmayacaktır.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Bir Daimler kuruluşu
XENTRY KIT CİHAZLARI KİRA SÖZLEŞMESİ
Ek 2: EPCnet, WISnet, ASRAnet Teslimat Koşulları ve Kullanım Hakları
1. Kapsam
Bu koşullar, EPCnet, WISnet, ASRAnet - bundan böyle “Yazılım” olarak anılacaktır - kirası ile bağlantılı olarak MBT’nin
tüm icraatları için temel oluşturur.
2. Kullanım Hakkı ve Cezai Şart
Kiralayan, yazılımlar, kullanma talimatları ve diğer dokümantasyon da dahil olmak üzere, yazılımı sadece kendi
işletmesinde kullanmayı ve üçüncü kişilerin kullanmasına müsaade etmemeyi taahhüt eder.
Kiralayan, MBT’nin önceden yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilerin yazılımlara ve dokümantasyona erişememesini
güvence altına alacaktır. Kopyaların yapılması yasaktır. Ayrıca, Kiralayan satılan yazılımlar ve dokümantasyon ile ilgili
tüm bilgileri saklı tutmak ile mükelleftir. Kiralayan işbu sözleşme dolayısıyla MBT ile girdiği ilişkinin müteakibinde
öğrendikleri bilgileri sözleşmenin yürürlükte olduğu esnada ve yürürlüğünün bitmesinden sonra üçüncü şahıslar ile
paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu mükellefiyet Kiralayan’ın çalışanları ve alt çalışanları için aynı şekilde
geçerlidir. Kiralayan’a, verilmiş olan harici yazılımların, ilgili dokümantasyonun ve daha sonraki ilavelerin dahili
kullanımı için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir kullanım hakkı verilmiştir. Yazılımlar, dokümantasyon ve
sonraki ilaveler ile ilgili tüm diğer haklar MBT’nin veya yazılımın orijinal teslimatçısının uhdesinde kalır.
Donanımın veya yazılımların, Kiralayan’ın vermesi veya Kiralayan’ın üçüncü kişilerin erişimini engellememesi
nedeniyle, bir üçüncü kişinin eline geçmesi durumunda Kiralayan, MBT’ye 25.000 € tutarında cezai şart ödemekle
yükümlüdür. Tazminat talebi hakkı saklıdır. Böyle bir durum ortaya çıktığında MBT, yazılımların ve dokümantasyonun
imha veya iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, yazılımların temini derhal durdurulur. Bu kullanım
hakları, sipariş formunun imzalanması suretiyle kabul edilir.
Yangın, sel, çalınma vb. durumlarda, Kiralayan cihazın durumunu MBT’ye bildirmek ile yükümlüdür. Sigorta ödeme
koşullarını belgeleyememe durumunda Kiralayan cihazın 3,5 yıllık kullanım bedelini ve iade edilememesinden
kaynaklanan %20lik ceza bedelini ödemekle yükümlüdür.
Kiralayan kiraladığı cihazların ve tüm aksesuarlarının bilgilerini kaydetmek ve sorulduğunda söylemekle yükümlüdür
(envanter tutmak).
3. Fiyatlar/Ödeme Koşulları
3.1.
Yazılım yıllık güncelleme masrafları toplu halde ve yılda bir kez fatura edilir.
3.2.
Fiyatlar, net fiyatlardır ve satın alma tutarının ödeme vadesinde geçerli olan Katma Değer Vergisini (KDV)
içermez. KDV ayrıca ilave olunur.
3.3.
Gecikme faizi düzenlemesi: gecikme faizi, 30 günden itibaren TL bazında aylık % 5 olarak hesaplanır.
3.4.
Kiralayan, MBT’nin taleplerine karşı mukabil taleplerini ancak Kiralayan’ın mukabil talepleri kesin hüküm
teşkil ediyorsa mahsup edebilir.
3.5.
İşbu sözleşmeden doğacak her türlü harç, vergi, resim ve masraflar Kiralayan’a aittir.
Genel Müdürlük: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, No: 2, 34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 pbx Faks 0212 867 44 00
Ticaret Sicil No 94468, Mersis No 7-9159-7212-1615130, Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Mercedes-Benz, Almanya – Stuttgart, Daimler adına tescilli markadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Pazarlama Merkezi:
Akçaburgaz Mahallesi,
Mercedes Caddesi, No: 2,
34522 Esenyurt, İstanbul
Telefon +90 212 867 30 00
Faks +90 212 867 44 77
Ticari Sicil No 94468
Mersis No 7-9159-7212-1615130
Ödenmiş Sermaye 275.000.000 TL
www.mercedes-benz.com.tr
Download

Xentry Arıza Teşhis Cihazı Sipariş Formu - Mercedes-Benz