STUP “VRŠAC” A.D.
STEPE STEPANOVIĆA 9
26300 VRŠAC
APRIL 2014. GODINE
SADRŽAJ
1. UVOD U GODIŠNJI IZVEŠTAJ DRUŠTVA
-------------------------------------------------- --3
2. GODIŠNJI IZVEŠTAJI O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2013. GODINU----------6
UVOD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --7
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU -------------------------------------------------------------------------------------- --8
ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA U SAOBRAĆAJU ----------------------------------------- -12
ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA KOMERCIJALNO-TEHN. SEKTORA---------------- -17
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU --------------------------------------- -23
3.GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2013. GODINU ---------------------------------- -25
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2013. GODINU ----------------------------------------------------------------------- -26
POTVRDA O REGISTRACIJI REDOVNOG GOD. FINANS. IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU ------------- -27
BILANS STANJA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -28
BILANS USPEHA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -29
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ---------------------------------------------------------------------------------- -29
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU -------------------------------------------------------------------------- -30
STATISTIČKI ANEKS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -31
PRIKAZ PRIHODA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2013. ------------------------------------------------------------------ -34
PRIKAZ RASHODA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2013. ----------------------------------------------------------------- -35
POKAZATELJ POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2013.---------------------------------------------------- -36
PRIKAZ OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA PREMA PREðENIM KILOMETRIMA. ------------------ -39
ANALIZA NEKIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA------------------------------------------------------------------ -40
ZAKLJUČAK FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU--------------------------------------------------- -41
IZVEŠTAJ REVIZORA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -43
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA -45
IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA-------------------------------- -46
-2 -
-3 -
Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2013 godinu i izveštaja o
poslovanju uradjeno je u skladu sa Zakonom o računovodstvu sl. Gl. RS 6213, Medjunarodnim računovodstvenim standardima MRS, sl. Gl. RS 77/10
95/10 , Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za
privredna društva sl. Gl. RS 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, i 118/12
Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i uskladjenja
knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem sl. Gl. RS 106/06, Pravilnikom
o Kontnom okviru I sadržini računa sl. Gl. RS 114/06, 119/08, 9/09, 4/10,
3/11, 101/12 Zakonom o privrednim društvima sl. Gl. RS 36/11, 99/11 te
Zakona o porezu na dodatu vrednost, Zakona o porezu na dobit, Zakona o
porezu na dohodak gradjana I ostalih Zakona koji regulišu poslovanje
pravnih lica , kao I Zakona o tržištu kapitala sl. Gl. RS 31/2011 a koji
reguliše iskazivanje promene stanja kapitala I strukturu vlasništva
Pre sastavljanja finansijskih izveštaja obaveza pravnog lica je da utvrdi
sprovede sve poslovne promene pod 31.XII 2013. izvrši popis imovine, obaveza i
kapitala utvrdi razlike i izvrši potrebna knjiženja., što je i uradjeno.
Prema Zakonu o privrednim društvima pored lica odgovornih za
sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja, za godišnji izveštaj o poslovanju
odgovoran je odbor direktora, koji taj izveštaj daje Skupštini akcionara na
razmatranje ( Čl.329 Zakona ), a skupština akcionara donosi odluku o usvajanju
ili ne usvajanju izveštaja.
Po usvajanju izveštaja isti mora biti dostupan javnosti narednih pet
godina.
1. Godisnji izvestaj o poslovanju drustva sadrži:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
poslovno ime i sedište -matični broj i PIB
delatnost
broj i datum rešenja upisa u ATP
iznos osnovnog kapitala -broj zaposlenih
broj akcionara
podaci o upravi društva
broj i vrsta izdatih akcija
prikaz podataka iz člana 50 Zakona o tržištu kapitala, a vezano za tačke 3-7
celokupni presek poslovanaja
2. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju društva sadrži:
- bilans stanja
- bilans uspeha
- izveštaj o tokovima gotovine
- izveštaj o promenama na kapitalu
- statistički aneks
- napomene uz finansijske izveštaje
- zaključak po finansijskim izveštajima
- izveštaj revizora
3. 1zjavu lica odgovornih za sastavljanje godisnjih izvestaja
-4 -
STATUSNI PODACI DRUŠTVA
Poslovno ime i sedište: stup "vršac" a.d. Vršac Stepe Stepanovića 9
Matični broj privrednog društva: 0809961, PIB 100512973
Delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika šifra 4931
Broj i datum rešenja upisa u APR je 15.X 1975 B.G.2726/2005
Iznos osnovnog kapitala je 1.844.171,07 Eeura
Broj zaposlenih na dan 31. XII 2013 je 219
Broj akcionara je 469 na dan 31.12.2013.
Broj i vrsta izdatih akcija je 36.288 akcija obična
UPRAVU DRUŠTVA ČINE :
- predsednik odbora direktora Želimir Dabić dipl. mašinski inženjer neizvršni
direktor
- generalni direktor Ljiljana Stojanović dipl.ing.saobraćaja izvršni direktor
- direktor saobraćaja Goran Prijović dipl.ing.saobraćaja izvršni direktor
- direktor komercijale Branislav Davidov dipl.mašinski inženjer izvršni direktor
- član odbora direktora Mirko Džudović dipl.ekonomista neizvršni direktor
- član odbora direktora Dragan Mihajlović dipl.ekonomista neizvršni direktor
- član odbora direktora Lonec Jožef penzionisani ekonomista neizvršni direktor
U vezi celokupnog izveštavanja o poslovanju društva a vezano za tačke 37 člana 50 Zakona o tržištu kapitala daje se sledeće:
1. Godišnji izveštaj za 2013 godinu je verodostojan prikaz razvoja i
rezultata poslovanja, finansijskog stanja imovine društva prikazom
podataka važnih za procenu.
2. U
vezi budućeg razvoja društva očekujemo velike teškoće pri
očuvanju tržišta , ureñenje sive zone tj.divljih prevoznika uz pomoć
države , ali i poboljšanje naplate potraživanja i finansijskih subvencija
privredi.
3. U
periodu nakon pripreme i izrade izveštaja nije bilo značajnih
poslovnih dogañaja osim teškoća i problema zimskih uslova prevoza.
4. U izveštajnom periodu nismo imali poslove sa povezanim licima . jer iste
nemamo.
5. Aktivnosti društva u oblasti istraživanja i razvoja nije bilo
-5 -
-6 -
UVOD
Problematika koja je postojala u prethodnim godinama bila je aktuelna i u
2013. godini, s obzirom da je svetska ekonomska kriza dobila na intenzitetu i
prouzrokovala globalnu nestabilnost, smanjen obim kako proizvodnje tako i
potrebe za uslugama.
U oblasti prevoza putnika i dalje je prisutno ogromno učešće sive
ekonomije i nelojalne konkurencije, tako da svi subjekti koji se legalno bave
prevozom putnika u drumskom saobraćaju posluju u totalno netržišnom ambijentu.
U sivoj zoni se nalaze fizička lica koja nelegalno obaljaju prevoz putnika i
nikome ne plaćaju ništa, kao i pravna lica koja su registrovala linije za obavljanje
delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, ali na značajan iznos utajenog
prihoda ne plaćaju PDV i zapošljavaju radnike na „crno“ za koje ne plaćaju poreze
i doprinose na zarade. Radeći na ovakav način ova lica stiču ogromnu prednost na
tržištu i predstavljaju nelojalnu konkurenciju legalnim prevoznicima.
Nelojalnu konkurenciju javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju
pretstavlja i prevoz putnika železnicom. Trenutne cene putničkih karata u
Železnicama Srbije nisu tržišno kreirane, već su (uz subvenciju Vlade) nerealno
niske.
Krajem 2012. god. održan je sastanak predstavnika Asociacije za prevoz
putnika u drumskom saobraćaju sa Ministrom saobraćaja, na kom je dogovoreno
da se, koordiniranom akcijom svih nadležnih državnih organa, nagomilani
problemi u prvoj fazi značajno umanje, a onda i uz direktno učešće Vlade Srbije
potpuno neutrališu. Nažalost, ovaj dogovor sa ministrom u 2013.godini nije
realizovan.
Mi smo se u 2013.godini trudili da, i pored svih pomenutih problema koji
se gomilaju dugi niz godina, kvalitet naših usluga podignemo na što viši nivo, da
kontrolišemo i svedemo na najmanju moguću meru troškove na koje smo
objektivno mogli da utičemo i da uspešnim voñenjem poslovne politike od strane
Odbora Direktora omogućimo očuvanje likvidnosti i ostvarenje pozitivnog
rezultata na kraju poslovne godine u iznosu od 4 241 985,25 dinara bruto dobiti.
-7 -
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU
STRUKTURA AKCIONARA
Saobraćajno turističko i uslužno preduzeće " Vršac " osnovano je
15.10.1975 godine. Upisano je kod Agencije za privredne registre kao javno
akcionarsko društvo. Sedište društva je u Vršcu ul.Stepe Stepanovića 9. Osnovna
delatnost je gradski i prigradski kopneni prevoz putnika – šifra delatnosti 4931.
Društvo obavlja i druge delatnosti u skladu sa zakonom. Društvo je obrazovalo i
dva ogranka i to: Ogranak Turist biroa i ogranak Tehničke kontrole čije sedište je
na adresi društva.
Društvo je izdalo 36.288 akcija čiji vlasnici su zaposleni, bivši zaposleni i
druga fizička i pravna lica.
Akcionari sa najvećim brojem akcija su:
Prvih 10 akcionara sa učešćem u u kupnoj emisiji akcija STUP Vršac AD
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akcionar
Ekopolje doo
Proinvestments
Džudović Mirko
Promist Doo
Solarević Milomir
Alvarton Trading Limited
Goldcrest Enterprises Limited
Intercity Broker Ad
Jugoprevoz ad
Stojanović Ljiljana
Broj
Akcija
Procentualno
Učešće
3.384
3.150
1.330
1.120
895
630
610
528
401
194
9,33%
8,68%
3,67%
3,09%
2,47%
1,74%
1,68%
1,46%
1,11%
0,53%
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
od ukupne emisije
Procentualno učešće akcionara u ukupnoj emisiji akcija STUP Vršac AD
Ekopolje doo. 3.384.
9,33%
Proinvestments. 3.150.
8,68%
Džudović Mirko. 1.330.
3,67%
Ostali. 24.046. 66,26%
Promist Doo. 1.120.
3,09%
Solarević Milomir. 895.
2,47%
Alvarton Trading Limited.
630. 1,74%
Goldcrest Enterprises
Limited. 610. 1,68%
Intercity Broker Ad. 528.
1,46%
Jugoprevoz ad. 401.
1,11%
Stojanović Ljiljana. 194.
0,53%
-8 -
ORGANI DRUŠTVA
Organi društva su:
- Skupština akcionara,
- Odbor direktora
- Generalni direktor,
Skupštinu društva čine vlasnici akcija sa pravom upravljanja. Neposredno
učešće u radu i odlušivanju u Skupštini imaju akcionari i punomoćnici koji su
vlasnici ili zastupaju po punomoćju druge akcionare.
Odbor direktora ima 7 članova koje bira Skupština na period od 4 godine.
Tri člana Odbora direktora su izvršni direktori. Četiri direktora su neizvršni
direktori, od kojih su tri nezavisna direktora. Odbor direktora organizuje i vodi
poslovanje Društva.
Generalnog direktora bira Odbor direktora na period od 4 godine. Generalni
direktor zastupa društvo.
ORGANIZACIONA STRUKTURA STUP-A " VRŠAC " AD VRŠAC
SKUPŠTINA
ODBOR DIREKTORA
GENERALNI DIREKTOR
SEKTOR
OPŠTIH POSLOVA
SEKTOR
FINANSIJA
SEKTOR
SAOBRAĆAJA
SLUŽBA ZA RAD
I RADNE ODNOSE
KNJIGOVODSTVO
OPERATVA
SAOBRAĆAJA
NABAVKA
ZAŠTITA
NA RADU
LIKVIDATURA
TURIST
BIRO
MAMAGACINSKA
SLUŽBA
PORTIRSKA
SLUŽBA
BLAGAJNA
AUTOBUSKA
STANICA
-9 -
SEKTOR
KOMERCIJALE
IZDAVANJE
GORIVA
TEHNIČKI
SEKTOR
ODRŽAVNJE I
REMONT VOZILA
KONT. TELO ZA
BAŽD.TAHOGRAFA
TEHTNIĆKI
PREGLED
ZAPOSLENOST
U Društvu na dan 31.12.2013. godine ukupno je bilo zaposleno 219
radnika i to:
− u radnom odnosu na neodreñeno vreme
202 radnika
− u radnom odnosu na odreñeno vreme
17 radnika
Broj zaposlenih prema radnim mestima i vrsti ugovora o radu
Broj zaposlenih
Radna mesta
Neodreñeno
Administrativno osoblje
Vozači
Kondukteri
Režija saobraćaj
Tehničko osoblje
Režija radionica
UKUPNO
Odreñeno
Ukupno
%
21
78
27
20
36
20
0
6
6
1
3
1
21
84
33
21
39
21
9,59
38,35
15,07
9,59
17,81
9,59
202
17
219
100,00
Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2013.
Kvalifikacije
DR
MR
Stanje
31.12.2013.
Procenat
VS
VŠŠ
SSS
NSS
VK
KV
PK
NK
Ukupno
10
8
138
6
7
44
1
5
219
4,57% 3,65% 63,01% 2,74% 3,20% 20,09% 0,46% 2,28%
100%
Starosna struktura zaposlenih na dan 31.12.2013
Starosna
Struktura
Do 20
god
Stanje
31.12.2013.
Procenat
Do 30 god
Do 40 god
Do 50 god
Do 60 god
60 i preko
60 godina
27
62
48
68
14
219
12,33%
28,31%
21,92%
31,05%
6,39%
100,00%
Ukupno
Struktura zaposlenih po osnovu radnog staža na dan 31.12.2013.
Godine
staža
Stanje
31.12.2013.
Procenat
Do 10 god
staža
Do 20 god
staža
Do 30 god
staža
Do 40 god
staža
Preko 40 god
staža
Ukupno
29
68
43
75
4
219
13,24%
31,05%
19,63%
34,25%
1,83%
100,00%
-10 -
RAD SKUPŠTINE I ODBORA DIREKTORA
U toku 2013. godine održana je redovna sednica Skupštine akcionara i 8
sednica Odbora direktora od čega su 4 bile pisane sednice.
Na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 20.06.2013.
godine doneta je odluka o usvajanju zapisnika i verifikovanju odluka Skupštine
akcionara od 29.06.2012. godine, doneta je odluka o usvajanju finansijskog
izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu sa ostvarenom bruto dobiti od
7.036.765,14 dinara i neto dobiti od 6.113.545,14 dinara, doneta je odluka o isplati
iznosa od 6.096.384,00 dinara za isplatu dividende akcionarima, doneta je odluka
da iznos dobiti od 1.034.418,93 ostaje kao nerasporeñena dobit, doneta je odluka o
davanju ovlašćenja Prokin Milanu za zastupanje STUP-a pred svim sudovima u
Republici Srbiji, doneta je odluka o izboru revizora koji će vršiti reviziju
poslovanja STUP-a "VRŠAC"AD za poslovnu 2013. godinu, doneta je odluka o
izmeni i dopuni člana 86 Statuta.
Sednice odbora direktora bile su posvećene redovnim i aktuelnim
dogañajima. Na njima se raspravljalo i odlučivalo o poslovima iz nadležnosti
Odbora direktora.
1.
2.
3.
4.
Doneta je odluka o kupovini dva nova autobusa Mercedes Benz – Intouro,
Doneta je odluka o usvajanju izveštaja o godišnjem popisu za 2012. godinu
Usvojen je plan poslovanja za 2013. godinu,
Doneta je odluka o davanju ovlašćenja generalnom direktoru da sa bankom
Intesa potpiše ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 350.000,00 EURA,
5. Doneta je odluka o kupovini novog putničkog automobila Škoda Superb 2,0
TDI CR,
6. Rashodovano je putničko vozilo Opel Vectra CDX 1,7 TD,
7. Donete su odluke o pomoći za lečenje,
8. Doneta je odluka o danu sazivanja redovne godišnje Skupštine sa predlogom
dnevnog reda i predlogom odluka koje će doneti Skupština,
9. Doneta je odluka o utvrñivanju dana akcionara,
10. Doneta je odluka o visini regresa za korišćenje godišnjeg odmora, o visini
jubilarnih nagrada u 2013. godini, o isplati poklona u novcu za Novu godinu
i Božić,
11. Doneta je odluka o danu isplate dividende
12. Doneta je odluka o visini budžeta stipendija za školsu 2013/2014,
13. Doneta je odluka o povećanju cene usluga prevoza putnika u unutrašnjem
saobraćaju,
14. Doneta je odluka o godišnjem popisu imovine i obaveza za 2013. godinu,
15. Zsvojen je program poslovanja za 2014. godinu
16. Dponete su odluke o rashodovanju 3 autobusa marke SANOS,
17. Usvojen je cenovnik usluga remontno – servisne radionice,
18. Usvojena je neopoziva ostavka Dragana Mihajlovića na mesto neizvršnog i
nezavisnog direktora.
-11 -
ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I
POSLOVANJA U SAOBRAĆAJU
FIZIČKI OBIM I STRUKTURA VOZNOG PARKA
Vozni park STUP-a „VRŠAC“ a.d. u 2013. godini su činila 59 autobusa
različitih tipova i namena, od gradskih i prigradskih preko meñumesnih do visoko
turističkih autobusa.
Pregled voznog parka
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marka autobusa
komada
MAN
Sanosa
Dubrava
Neoplan
Ikarbus
Neobus
Rb
4
4
3
15
8
11
7.
8.
9.
10.
11.
Marka autobusa
Fap
Setra
Van Hool
Mercedes
Isuzzu
UKUPNO 59 autobusa
Starosna struktura voznog parka
Godina
proizvodnje
Broj
autobusa
Tip autobusa
1986
1987
2
7
2 Neoplana;
1 Sanos, 1 Dubrava, 4 Neoplana, 1 Setra
1988
1
1 Dubrava
1989
1990
1992
1995
1996
1998
1999
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2013
2
6
1
6
5
4
3
2
2
6
1
2
4
2
1
2
1 Sanos, 1 Van Hool
1 Sanosa, 4 Neoplana, 1 Dubrava
1 Sanos
1 IK 301; 2 IK 103P; 3 Neobusa
2 IK 301; 3 Neobusa
2 IK 301; 2 N407VT
3 Fap A747
1 Mercedes Sprinter, 1 Neoplan 316/3
1 Neoplan 116/3HL, 1 Neoplan 117/3H
2 MAN-a Lionscoach ,3 Neobusa Cummins, 1 IK 301
1 Neoplan Trendliner
1 Isuzu, 1 Neoplan Trendliner
2 MAN-a Lionscoach, 2 Mercedes Intouro
1 Mercedes Intouro, 1 Isuzzu
1 Mercedes Intouro
2 Mercedes Intouro
31.12.2013. godine prosečna starost voznog parka iznosila je: 15,38 godina
-12 -
komada
3
1
1
7
2
NATURALNI POKAZATELJI RADA SAOBRAĆAJA U 2013. G.
U 2013. godini sa prosečno 59 autobusom prešli smo ukupno 4.413.003
kilometra i prevezli 2.497.891 putnika.
UKUPNA KILOMETRAŽA
2013
2012
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
341.394
324.566
362.995
395.672
401.039
375.626
371.975
367.527
383.847
396.641
339.001
352.720
4,413.003
UKUPAN BROJ PUTNIKA
2013
2012
index
360.503
325.868
407.774
390.597
421.969
387.369
365.878
376.932
395.517
429.782
360.323
371.984
4,594.496
95%
100%
89%
101%
95%
97%
102%
98%
97%
92%
94%
95%
96%
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
190.532
216.469
240.283
245.717
221.798
168.096
139.932
131.968
225.340
257.546
235.411
224.799
2,497.891
index
196.207
239.475
284.350
226.327
272.938
212.468
146.738
148.192
240.165
281.152
248.849
220.192
2,717.053
97%
90%
85%
109%
81%
79%
95%
89%
94%
92%
95%
102%
92%
Ove godine u odnosu na prethodnu 2012. godinu sa manjom preñenom
kilometražom (prešli smo 180.000 kilometara manje) prevezli smo i 220.000
putnika manje.
U pogledu plana 2013. godina je zadržana u okvirima očekivanih vrednosti
(plan preñenih kilometara ostvaren sa 95%, a preveženih putnika sa 94%). Ovi
pokazatelji će biti pretstavljeni u narednim graficima.
plan 2013
440.000
2012
420.000
2013
400.000
380.000
360.000
340.000
320.000
Preñena kilometraža (uporedni grafik)
-13 -
decembar
novembar
oktobar
septembar
avgust
jul
jun
maj
april
mart
februar
januar
300.000
plan 2013
300.000
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
2012
decembar
novembar
oktobar
septembar
avgust
jul
jun
maj
april
mart
februar
januar
2013
Preveženi putnici (uporedni grafik)
Preñeni kilometri i broj preveženih putnika u linijskom
unutrašnjem saobraćaju.
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
KILOMETARA
2013
2012
index
324.300
310.918
332.638
340.421
342.888
328.505
337.572
326.049
342.229
349.649
320.706
328.794
3,984.669
97%
101%
92%
104%
94%
96%
107%
99%
101%
96%
96%
99%
99%
333.076
307.838
360.578
325.914
365.520
341.518
315.228
329.193
340.107
365.153
332.638
331.115
4,047.878
PUTNIKA
2013
2012
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
190.082
215.886
238.582
242.713
217.530
165.546
138.563
130.128
222.947
254.571
234.325
223.880
2474.753
195.031
238.165
279.843
219.757
266.494
207.937
143.384
145.702
236.272
276.428
247.045
217.958
2674.016
index
97%
91%
85%
110%
82%
80%
97%
89%
94%
92%
95%
103%
93%
Unutrašnji linijski prevoz putnika nam je i u 2013. godini bio kao i do sada
okosnica poslovanja. U obavljanju ovog vida saobraćaja prešli smo 90% od
ukupne kilometraže i prevezli 99% od ukupnog broja preveženih putnika.
Smanjenje preñenih kilometara od 1% i manji broj preveženih putnika od 7% su
rezultat ekspanzije putničkog prevoza železnicom i smanjenja potrebe za
putovanjem na celokupnom tržištu (manje mesečnih karata kao i smanjenje broja
putnika koji kupuju kartu direktno u autobusu). Osnovni razlog ove pojave je
drastično smanjena platežna sposobnost korisnika naših usluga kao i nizak nivo
privredne aktivnosti na našem tržištu.
-14 -
Raspodela putnika u linijskom unutrašnjem
prevozu prema vrsti putne isprave koju koriste:
KARTE IZDATE NA AUTOBUSKIM
STANICAMA
KONDUKTERSKE KARTE
2013
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
73.677
69.577
76.948
79.119
75.751
75.594
76.812
72.907
79.838
87.746
83.012
87.686
938.667
2012
77.680
79.794
92.953
80.888
87.863
89.982
82.594
86.630
85.149
95.389
82.820
84.102
1,025.844
index
95%
87%
83%
98%
86%
84%
93%
84%
94%
92%
100%
104%
92%
MESEČNE KARTE (broj putovanja)
2013
2012
index
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
101.992
131.574
144.283
145.368
122.835
70.136
39.717
34.315
124.344
146.382
132.702
116.805
1,310.453
101.996
145.682
171.164
122.407
161.539
100.298
41.180
38.541
132.842
162.350
146.272
116.813
1,441.084
100%
90%
84%
119%
76%
70%
96%
89%
94%
90%
91%
100%
92%
-15 -
2013
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
14.413
14.735
17.351
18.226
18.944
19.816
22.034
22.906
18.765
20.443
18.611
19.389
225.633
2012
15.355
12.689
15.726
16.462
17.092
17.657
19.610
20.531
18.281
18.689
17.953
17.043
207.088
BROJ IZDATIH MESEČNIH KARATA
2013
2012
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
3171
3410
3469
3361
3085
2679
871
792
2930
3222
3290
3225
33,505
3589
3685
3918
3736
3712
3390
941
857
3311
3556
3543
3456
37,694
index
94%
116%
110%
111%
111%
112%
112%
112%
103%
109%
104%
114%
109%
index
88%
93%
89%
90%
83%
79%
93%
92%
88%
91%
93%
93%
89%
Preñeni kilometri i broj preveženih putnika u
linijskom meñunarodnom saobraćaju.
KILOMETARA
2013
2012
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
15.891
10.507
20.518
42.402
25.940
23.474
26.333
34.298
20.773
37.371
15.620
15.647
288.774
PUTNIKA
2013
2012
index
20.896
10.253
26.236
42.301
20.757
24.575
32.504
34.891
21.023
44.449
20.693
32.559
331.137
76%
102%
78%
100%
125%
96%
81%
98%
99%
84%
75%
48%
89%
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
150
133
151
754
168
250
769
690
193
625
136
149
4,168
126
60
175
820
184
381
954
909
293
824
204
884
5,814
index
119%
222%
86%
92%
91%
66%
81%
76%
66%
76%
67%
17%
72%
Manji broj preveženih putnika u meñunarodnom prevozu organizaciono
smo delimično amortizovali smanjenjem preñene kilometraže – težili smo tome da
imamo što manje troškove, a da zadržimo postojeće tržište.
Preñeni kilometri u vanlinijskom saobraćaju.
KILOMETARA
2013
2012
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
1.203
3.141
9.839
12.849
32.211
23.647
8.070
7.180
20.845
9.621
2.675
8.279
139.560
6.531
7.777
20.960
22.382
35.692
21.276
18.146
12.848
34.387
20.180
6.992
8.310
215.481
index
18%
40%
47%
57%
90%
111%
44%
56%
61%
48%
38%
100%
59%
Smanjenje preñene kilometraže u van linijskom prevozu je značajan
pokazatelj u kakvom se finansijskom momentu nalaze korisnici na našem
postojećem tržištu
-16 -
ANALIZA ORGANIZACIJE RADA I
POSLOVANJA KOMERCIJALNOTEHNIČKOG SEKTORA
Komercijalno-tehnički sektor ima u svom sastavu servisnu radionicu,
kontrolno telo za tahografe, tehnički pregled i nabavku sa magacinom zaliha. U
saradnji sa sektorom saobraćaja organizuje se servisno održavanje i popravke svih
vozila STUP-a Vršac, sa naglaskom na pouzdanost vozila, bezbednost u saobraćaju
i efikasnost u obavljanju posla kako bi autobusi bili što pre osposobljeni za
upotrebu. U tom delu je značajan rad sektora nabavke koja obezbedjuje rezervne
delove i materijal u trenutku kada je potreban. I pored uspeha u tome da se
održavanje relativno starog voznog parka obavlja kvalitetno, neophodno je
kontinuirano obnavljati vozni park kupovinom novijih autobusa. Nakon kupovine
2 nova autobusa Mercedes Intouro i rashodom 3 stara Sanosa, posle dužeg
vremena je smanjena prosečna starost voznog parka u odnosu na prethodnu
godinu.
Nakon usvojenog plana o razvoju servisa za usluge trećim licima, potrebno je
izvršiti reorganizaciju kako bi se postigla bolja efikasnost u radu i time omogućilo
dodatno vreme za pružanje usluga. To je moguće samo boljim planiranjem
isključenja autobusa za održavanje, kako bi se omogućilo ravnomernije korišćenje
radne snage u radionici. U svakom slučaju, mora se uraditi sve što je potrebno
kako bi se ostvario dodatan prihod akcionarskom društvu.
U 2013 godini su uradjeni gradjevinski radovi na prilogodjavanju objekta
Tehničkog pregleda novom pravilniku o tehničkom pregledu, čije se usvajanje
očekuje uskoro. Na objektu je izvršeno podizanje visine , spuštanje nivoa i novo
betoniranje poda, remont kanala, izgradnja prostorije za poslove osiguranja,
stavljanje pločica, montiranje prednjih pokretnih vrata, epoksidni premaz za
podlogu, farbarski radovi itd. Nakon ovih radova dobili smo dozvolu za vršenje
tehničkog pregleda za sva vozila, bez ograničenja u visini.
U 2013 godini su nastavljeni radovi na renoviranju velike hale radionice.
Uradjena je gradjevinska sanacija još 2 mehaničarska kanala koji su bili urušeni i
nebezbedni, sredjena su pojedina radna odeljenja, popravljeni su i ofarbani
unutrašnji zidovi radionice itd.
-17 -
OSVRT NA PODATKE O PROIZVODNIM TROŠKOVIMA ZA
2013 GODINU
U prethodnoj godini je cena pogonskog goriva bila relativno stabilna, što je
uz kontrolu ostalih troškova dovelo do pada ukupnih troškova eksploatacije vozila
po kilometru sa 46,59din/km na 44,34din/km. Gledano pojedinačno, učešće goriva
u ukupnim troškovima je kao i prošle godine 78%, što pokazuje da su operativni
troškovi izuzetno zavisni od situacije na tržištu derivata. Troškovi guma su znatno
manji u odnosu na prošlu godinu, a i potrošnja motornog ulja po kilometru je
manja svake naredne godine. Rezervni delovi su podložni promeni kursa evra jer
su delovi uglavnom iz uvoza, ali tu nije bilo većih poremećaja pa je trošak ispratio
manje prevezenih kilometara u saobraćaju.
UČEŠĆE POJEDINIH TROŠKOVA U UKUPNIM TROŠKOVIMA EKSPLOATACIJE AUTOBUSA
Uporedna tabela godišnjih troškova za autobuse Stup-a Vršac za period 2007-2013
-18 -
Godina
2007
Ukupno rezervni delovi u dinarima
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19.632.455
20.992.378
23.300.826
21.666.884
23.522.298
26.423.911
24.933.570
3.910.738
3.986.475
4.000.432
3.691.162
4.407.749
5.950.425
3.439.886
Gorivo u litrima
1.563.406
1.496.095
1.522.356
1.403.015
1.391.997
1.371.916
1.316.398
Gorivo u lit/100km
29,84
29,35
29,87
29,83
29,71
29,86
29,83
Gorivo u dinarima
91.096.722
103.937.030
98.024.163
114.873.497
141.862.219
166.988.399
152.875.883
Motorno ulje u litrima
11.610
10.281
9.044
8.182
7.558
7.370
6.640
Gume u dinarima
Motorno ulje u lit/1000km
2,22
2,02
1,77
1,73
1,61
1,60
1,50
Motorno ulje u dinarima
1.826.518
1.726.069
1.819.312
1.795.412
2.003.056
2.043.810
1.931.729
Ostala ulja i masti u din.
1.037.731
1.113.513
1.271.674
1.205.446
1.485.126
1.481.740
1.301.448
Pomoćni mater. u dinarima
1.379.894
1.521.609
1.802.311
1.387.484
1.517.313
1.632.284
1.363.673
Usluge u din.
11.151.179
12.763.638
11.741.729
9.478.174
10.486.324
9.578.960
9.840.391
Ukupni troškovi u dinarima
130.035.237
146.040.712
141.960.447
154.098.059
185.284.085
214.099.529
195.686.580
Kilometraža
5.238.750
5.097.561
5.096.954
4.702.879
4.685.284
4.594.496
4.413.003
Ukupno dinara / km puta
25,22
29,10
27,85
32,76
39,54
46,59
44,34
Ukupni troškovi bez usluga u din.
118.884.058
133.277.074
130.218.718
144.619.885
174.797.761
204.520.569
185.846.189
Ukupni troš. bez usluga i goriva u din.
27.787.336
29.340.044
32.194.555
29.746.388
32.935.542
37.532.170
32.970.306
U tabeli ispod se može videti učešće pojedinih grupa rezervnih delova u
ukupnim troškovima rezervnih delova. Kada se uporedi sa prethodnom godinom
može se videti da se procentualno učešće ne menja mnogo, te da su motorna grupa
i električna oprema i dalje grupe delova koje su za održavanje najskuplje.
TROŠKOVI REZERNIH DELOVA PO GRUPAMA SA UČEŠĆEM U UKUPNIM TROŠKOVIMA
Klim atizacija i
grejanje; 1.225.868;
4,92%
Sistem za hlañenje;
1.166.287; 4,68%
Ležajevi i sem erinzi;
1.320.283;
5,30%
Ostali troškovi;
7.428.991; 29,81%
Filteri; 1.594.629;
6,40%
Menjači; 1.701.766;
6,83%
Spojnice; 1.795.388;
7,20%
Motorna Grupa;
2.716.252;
10,90%
Oslanjanje; 1.813.296;
7,28%
Kočnice; 1.877.289;
7,53%
-19 -
Elekrična oprem a;
2.283.521;
9,16%
Pregled uradjenih generalnih opravki motora u 2013 godini
U prethodnoj godini je uradjeno 6 generalnih opravki motora i 3 delimične
popravke. Sve popravke su radjene u okviru radionice Stup-a Vršac, a ukupno je za
potrebne delove, uključujući i druge manje popravke na motorima , potrošeno
2.716.252 dinara. Dole su navedeni autobusi na kojima su radjene popravke, po
mesecima:
1. Ikarbus VŠ 019 VD, januar 2013, motor Man, zamenjeni sklopovi, ležajevi,
uradjena pumpa VP itd, iznos popravke 271.213 dinara
2. Ikarbus VŠ 018 ŠV, februar 2013, motor Man, zamenjeni sklopovi, ležajevi,
zamenjene dizne itd, iznos popravke 241.587 dinara
3. Sanos VŠ 006-AN, mart 2013, motor Fap, uradjeno osvežavanje motora, iznos
popravke 68.789 dinara
4. Neobus 407 VT , VŠ 012 DB, april 2013, motor Mercedes, kompletna generalna
motora (zamenjeni sklopovi, ležajevi, obradjene klipnjače ), iznos popravke
442.594 dinara
5. Neoplan VŠ 014-JC, april 2013, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi,
ležajevi,zamajac,vijci glave, uradjena pumpa VP, iznos popravke 200.652 dinara
6. Ikarbus VŠ 014-RJ , maj 2013, motor Mercedes, zamenjeni sklopovi, ležajevi,
zamajac, bregasta osovina, iznos popravke 316.035 dinara
7. Neobus 407 VT , VŠ 007-WA, juli 2013, motor Mercedes, kompletna
generalna (zamenjeni sklopovi, ležajevi, pumpa ulja itd), iznos popravke 428.120
dinara
8. Dubrava VŠ 014-BJ, septembar 2013, motor Mercedes, zamenjena 2 sklopa,
ležajevi itd, iznos popravke 139.347 dinara
9. Ikarbus IK 301, VŠ 006 ŽB, decembar 2013, motor Man, zamenjene stubline,
ležajevi,zamajac,vijci glave, iznos popravke 93.055 dinara
-20 -
STANJE VOZNOG PARKA
U 2013 godini su rashodovana 3 autobusa marke Sanos S 415, registarske
oznake VŠ 006 DĆ, godina proizvodnje 1989, zatim VŠ 016 OA, god.
proizvodnje 1989 i VŠ 016 MŠ, god.proizvodnje 1989. Postupak otpisa je samo
nastavak realizacije plana da vozila bez klima uredjaja ne budu korišćena u
saobraćaju, u interesu naših putnika.
U 2013 godini su kupljena 2 nova autobusa marke Mercedes Intouro.
Nakon ove kupovine imamo 6 istih ovakvih vozila. Prethodna 4 su se jako dobro
pokazala, imaju visoku pouzdanost u radu, i najmanju potrošnju goriva u voznom
parku (oko 26 litara/100km u proseku). Izuzetno su prikladni za svaku
medjugradsku vožnju, a saobraćaju uglavnom na liniji Vršac-Novi Sad, dok se
jedan novi Mercedes koristi na liniji Vršac-Beograd.
Prosečna starost voznog parka je 15,38 godina, što je smanjenje u odnosu
na prošlu godinu kada je prosečna starost bila 15,61. Razlog malog smanjenja je
kupovina 2 nova autobusa, a rashodovana su 3 autobusa koji su bili starosti 24
godine.
U donjoj tabeli se može videti procentualno učešće pojedinih vrsta
autobusa u saobraćaju. Cilj je da učešće boljih autobusa bude najveće, a da se lošiji
autobusi ( Sanos, Fap) koriste što manje, i to na prigradskim linijama. 2013 godine
su ova 2 tipa autobusa prešla ukupno 112.000 km, što je opet umanjenje u odnosu
na prošlu godinu kada su prešli preko 300.000 km. Sa druge strane, povećano je
učešće kvalitetnijih autobus u saobraćaju, što je i cilj u organizaciji saobraćaja.
PREðENI KILOMETRI PO VRSTI VOZILA
SETRA;
107.991;
2,45%
ISUZU;
107.929;
2,45%
SANOS;
93.412;
2,12%
DUBRAVA;
193.019;
4,37%
VAN HOOL;
58.723;
1,33%
FAP;
19.630;
0,44%
NEOPLAN;
1.349.873;
30,59%
IKARBUS;
379.213;
8,59%
MAN;
499.704;
11,32%
NEOBUS;
819.232;
18,56%
MERCEDES;
784.277;
17,77%
-21 -
U cilju poboljšanja kvaliteta voznog parka, pored kupovine novih voznih
jedinica, radi se remont autobusa, kompletan i delimičan, zavisno od potrebe i
organizacionih mogućnosti. Takodje, pažnja se posvećuje i spoljašnjem izgledu
autobusa, kao i stanju enterijera.
U prethodnoj godini remontovana su sledeća vozila:
- Neoplan Sityliner, godina proizvodnje 2003, VŠ 022-KU, delimičan remont
šasije i limarije sa kompletnim farbanjem, uradjeno uslužno u BIM Servisu,
Novi Sad
- Ikarbus IK 301, godina proizvodnje 2004, VŠ 014-RJ, delimičan remont sa
farbanjem, uradjeno u našoj radionici
- Neobus , god.proizvodnje 1995, VŠ 011-XA, delimičan remont šasije,
limarije i farbanje, uradjeno u našoj radionici
- Neoplan Spaceliner, godina proizvodnje 2003, VŠ 005-FE, delimičan
remont limarije, uradjeno uslužno u BIM Servisu, Novi Sad
- Dubrava, godina proizvodnje 1987, VŠ 011-NŠ, delimična popravka
limarije, kompletno farbanje autobusa, uradjeno u našoj radionici.
Naravno, neophodne su stalne manje ili veće popravke ostalih autobusa kako
bi vozila bila bezbedna i pouzdana za saobraćaj.
-22 -
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
U 2013 . godini društvo je pri sprovoñenju mera bezbednosti i zdravlja na
radu i poslovima fizičkog obezbeñenja obavljalo aktivnosti na unapreñenju i
očuvanju materijalnih i ljudskih resursa STUP-a „Vršac” AD.
Planirane aktivnosti i sredstva za njihovu realizaciju sprovodili su se u
skladu sa Zakonom i drugim propisima iz ove oblasti, a koje su u STUP-u „Vršac”
AD ureñene Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnikom o zaštiti od
požara i procenom rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
EKOLOGIJA – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
−
−
−
−
U toku 2013. godine urañeno je:
Redovno održavanje ekonomskog dvorišta ( košenje korova i trave, čišćenje
kanala )
Čišćenje taložnih jama – iznošenje mulja na deponiju
Održavanje higijene u objektima, nabavka i korišćenje sredstava za održavanje
higijene u objektima
Sakupljanje, grubo razvrstavanje otpada i predavanje ovlašćenom sakupljaču
(d.o.o. Todorović Vršac ).
− Deratizaciju objekata izvršio je „Agrozavod„ d.o.o Vršac.
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
U toku 2013. godine urañeno je:
- Obuka i provera obučenosti radnika pri zasnivanju radnog odnosa i promeni
radnog mesta.
- Periodični i kontrolni lekarski pregled radnika na radnim mestima sa
povećanim rizikom i ciljani oftamološki pregledi
- Ispitivanje štetnih gasova iz kotlarnice u spoljnu sredinu
− Ispitivanje – pregled gromobranskih i električnih instalacija
− Pregled i ispitivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu u trafo stanici TS –
20/0.4.
− Procena rizika za rad ( računarska oprema sa ekranom)- Dopuna Akta o proceni
rizika
− Godišnji remont trafo stanice i kotlarnice.
− Nabavka:
a) sredstava za održanje higijene,
b) ličnih zaštitnih sredstava, obuće i odeće
c) lekova za priručne apoteke, naočare rukavice
− Sprovoñenje mera predviñenih Zakonom o zabrani pušenja.
-23 -
− Održavanje – popravke na električnim instalacijama i grañevinskim objektima
(pored ostalog i zamena oluka na zgradi radionice)
ZAŠTITA OD POŽARA
U toku 2013 godine uradjeno je:
-
Servisiranje protivpožarnih aparata
Servisiranje stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara
Ispitivanje hidrantske mreže
Nabavke nove opreme (aparati, creve, mlaznice)
Obuka- provera obučenosti radnika koji zasnivaju radni odnos.
-24 -
-25 -
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA
2013. GODINU
-26 -
-27 -
-28 -
-29 -
-30 -
-31 -
-32 -
-33 -
-34 -
-35 -
-36 -
-37 -
-38 -
-39 -
-40 -
ZAKLJUČAK FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
Postupajuću prema Zakonu o računovodstvu, MRS i Pravilnika o kontnom
okviru Privredno društvo je uradilo sve potrebne poslovne promene pod
31.12.2013. godine izvršen je popis i usglašavanje, obračun amortizacije,
ukalkulisavanje zarade i troškova, obračun kursnih i valutnih razlika, obračun
odloženih poreskih sredstava i svih analitičkih konta i glavne knjige, a u cilju
verodostojnog prikazivanja godišnjih finansijskih izveštaja pod 31.12.2013.
godine.
Na taj način daje se sledeći prikaz rezultata poslovanja za 2013. godinu sa
uporednim podatkom za 2012. godinu.
OPIS
2013
2012
Prihodi
201- poslovni prihodi
215-finansijski prihodi
217-ostali prihodi
478.233.517,28
476.356.358,67
591.951,83
1.285.206,78
521.603.158,89
518.442.183,41
1.068.248,93
2.092.726,55
Rashodi
207- poslovni rashodi
216-finansijski rashodi
218-ostali rashodi
473.991.532,03
470.229.579,11
3.742.642,87
19.310,05
514.566.393,75
511.423.589,88
2.808.740,44
334.063,43
Na osnovu datih podataka prihodi su veći od rashoda za 4.241.985,25
dinara i predstavljaju dobitak pre oporezivanja. U cilju utvrñivanjaneto dobitka (
ostvarena dobit posle oporezivanja ) utvrñeno je vrednovanje imovine, obaveza,
prihoda i rashoda, utvrñen je obračun odloženih poreskih sredstava u skladu sa
MRS-12 obračin tekućeg poreza na dobit iz rezultata i na osnovu probnog bilansa,
PB-1 i PDP – poreske prijave ( porez na dobit iz korekcije rashoda i prihoda ) te se
iskazuju sledeći pokazatelji.
OPIS
2013
2012
Dobit pre oporezivanja
4.241.985,25
7.036.765,14
Porez
798.918,00
923.220,00
Neto dobitak
3.443.067,25
6.113.545,14
Zarada po akciji
95
168
Neto dobitak od 3.443.067,25 dinara ostaje za rasporeñivanje.
Prema odredbama našeg osnivačkog akta, a u okviru svojih nadležnosti
potrebno je da se donesu odluke:
-41 -
Odbor direktora
− Da razmotri i usvoji godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu,
finansijske izveštaje i izveštaje preduzeća za reviziju i iste dostavi Skupštini
akcionara na usvajanje.
− Da predloži Skupštini akcionara rasporeživanje ostvarenog rezultata i neto
dobitka za 2013. godinu.
Skupštini akcionara
Na osnovu datih predloga Odbora direktora razmatra:
− godišnji izveštaj o poslovanju Društva,
− godišnje finansijske izveštaje,
− izveštaje preduzeća o reviziji
i donosi odluke o usvajanju ili ne usvajanju istih.
− Donosi odluku o rasporeñivanju ostvarenog rezultata za 2013. godinu i neto
dobit za 2013. godinu i prethodnih godina.
-42 -
IZVEŠTAJ REVIZORA
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац
Обавили смо ревизију приложених финансијских извештаја привредног
друштва СТУП Вршац а.д. Вршац (у даљем тексту „Друштво“) који обухватају
биланс стања на дан 31. децембра 2013. године и биланс успеха, извештај о
променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава
на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз
финансијске извештаје.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за састављање и објективно приказивање ових
финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике
Србије, као и за такве интерне контроле за које руководство утврди да су
неопходне и које омогућавају састављање финансијских извештаја који не садрже
погрешне информације од материјалног значаја, настале услед проневере или
грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским
извештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са
Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да се придржавамо
етичких принципа и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да
се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже погрешне
информације од материјалног значаја.
Ревизија подразумева примену поступака у циљу прибављања ревизијских
доказа о износима и информацијама обелодањеним у финансијским извештајима.
Изабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процену
ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извештајима,
насталих услед проневере или грешке. Приликом процене ових ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективно
приказивање финансијских извештаја, у циљу креирања адекватних ревизијских
поступака у датим околностима, али не за потребе изражавања мишљења о
ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује оцену
адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости
рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште
презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и
одговарајући да обезбеде основ за изражавање нашег мишљења са резервом.
-43 -
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (НАСТАВАК)
Скупштини акционара привредног друштва СТУП Вршац а.д. Вршац
(наставак)
Основа за мишљење са резервом
Приложени финансијски извештаји не укључују резервисања за накнаде
запосленима по основу отпремнина и јубиларних награда након испуњења услова и
одговарајућа обелодањивања у складу са захтевима МРС 19 „Примања запослених“.
Сагласно томе, нисмо могли да се уверимо у потенцијалне ефекте резервисања по
наведеном основу на финансијске извештаје Друштва за 2013. годину.
Мишљење са резервом
По нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања наведеног у Основи за
мишљење са резервом, финансијски извештаји истинито и објективно, по свим
материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Друштва на дан
31. децембра 2013. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за
годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима
Републике Србије.
Скретање пажње
Као што је обелодањено у напомени 11 уз финансијске извештаје, основни
капитал Друштва који на дан 31. децембра 2013. године изнoси 163.330 хиљада
РСД укључује повећање капитала у износу од 54.466 хиљада РСД настало по
основу распоређивања ревалоризационих резерви приликом преласка Друштва на
Међународне стандарде финансијског извештавања. Наведено повећање капитала
није регистровано код Агенције за привредне регистре. По овом питању није
изражена резерва у нашем мишљењу.
Извештај о другим законским и регулаторним захтевима
Годишњи извештај о пословању за 2013. годину, састављен од стране
Друштва на основу захтева датих у члану 29 Закона о рачуноводству и члану 50
Закона о тржишту капитала, усклађен је са финансијским извештајима Друштва за
пословну 2013. годину.
Београд, 16. април 2014. године
Љиља Орешчанин
Овлашћени ревизор
-44 -
-45 -
-46 -
Download

4. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu