T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON BİRİMİ
2014-2015 AKADEMİK YILI
ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM PROSEDÜRÜ VE TAKVİMİ
ÖĞRENCİ SEÇİMİNDE GENEL İLKELER
 Erasmus öğrenci öğrenim değişimi için Fakülte/MYO/Enstitü ile misafir olunan üniversite
arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın olması gerekmektedir.
 Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir ön lisans, lisans, yüksek
lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri müracaat
edemez.
 Öğrenci öğrenim süresinin bir akademik yıl içerisinde en az üç en fazla on iki ay olması
gerekmektedir. Belirtilen sürelerin altında veya bir yıldan fazla olması durumunda Erasmus hibesi
verilemez.
 İkinci Erasmus Hibesi: Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus hibesi alabilir. Daha önceki bir
akademik yılda Erasmus hibesi alan bir öğrenci hibesiz Erasmus öğrencisi olarak programdan
yararlanabilir.
 Başvuru için gerekli Not Ortalaması
Erasmus öğrencisi olarak başvurabilmek için akademik not ortalamasının en az 2.20/4, lisansüstü
öğrenciler için ise 2.5/4 olması gerekmektedir.
 Tabiiyet
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da,
 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda,
yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları
veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya
Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.
 Başvuru Tarihi
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Birimimiz tarafından 24/02/2014-17/03/2014
tarihleri arasında alınacaktır.
 Yabancı Dil Sınavı, Değerlendirme ve Tarihleri
Başvurusu uygun bulunan bütün öğrenciler Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının
19/10/2013 tarihinde saat 10:00’da test usulüyle yapacağı (50 soru) sınava girmek zorundalar.
Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılıp aynı gün saat 13:30’da yapılacak
konuşma sınavına girecekler. Yazılı sınav ve konuşma sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
(Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Kat) yapılacaktır.
 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:
Değerlendirmelerde; Genel Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Puanının %50’si
alınır. Bu puanların ortalaması Nihai Puanı oluşturur.
Değerlendirme sonucunda seçilmiş olmak Erasmus hareketliliğinden faydalanılacağının
kesinleştiği anlamına gelmez. Ulusal Ajansın tahsis edeceği hibe tutarı, Bölüm Erasmus
koordinatörü ile beraber derslerin incelenmesi, ders ve kredi uyumunda yaşanabilecek farklılıklar
ve başvuru yapılan okulun ek belgeler talep etmesi, kontenjanda değişiklik yapması veya
başvuruyu kabul etmemesi gibi durumlarda hareketlilik gerçekleşmeyebilir.
 Seçilen Asıl Öğrencilerin Zorunlu Dil Kursuna Katılımı:
Değerlendirme sonucu asıl olarak seçilen öğrenciler Üniversitemizde düzenlenecek ücretsiz
Erasmus Dil Kursuna katılmak zorundadırlar. Kursa devam zorunluluğu olmakla beraber
öğrencinin kurstaki başarı seviyesini ölçmeye dönük değerlendirmeler de yapılabilir. Kursa
devamsızlık durumunda öğrencinin Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkı iptal edilir ve öğrenci
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen diğer değişim programlarından da yaralanamaz.
 Seçilen Yedek Öğrencilerin Durumu:
Gerekli ve uygun koşullarda (Üniversitemize sağlanacak hibe miktarının artması, asıl öğrencilerin
feragat etmesi, kontenjanların açık kalması vs) yedek seçilen öğrencilerin durumu ayrıca
değerlendirilecektir.
 Erasmus Dönemi
Erasmus dönemi 1 Haziran 2014 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasını kapsamaktadır. Öğrenci
hareketliliği faaliyetlerinin 30 Haziran 2015 tarihinden önce başlatılması zorunludur. Her
halükarda bütün hareketlilik faaliyetlerinin 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması şarttır.
 Hibe Miktarının Hesaplanması:
Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları Erasmus+ kapsamında yer alan ülkelerin yaşam
standartlarına göre belirlenen üç ülke kategorisine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Ülke Grupları
1.
2.
3.
Grup Ülkeler
Grup Ülkeler
Grup Ülkeler
Ülkeler
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık (İngiltere)
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibe
Miktarı (Avro)
500
400
300

Öğrenciye Yapılacak Ödeme:
Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma
gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk
ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan
bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “Katılım Belgesi”nde yer
alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat
edip kendi imkanlarıyla Erasmus Programından faydalanabilir.
Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak
yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin
aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak
edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. ERASMUS Öğrencisi Başvuru Formu
Başvuru formu eksiksiz doldurularak 24/02/2014-17/03/2014 tarihleri arasında Dış İlişkiler ve AB
Koordinasyon Birimine şahsen teslim edilmelidir. Başvuru formu Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon
Biriminin web sayfasından temin edilebilir. (http://abofisi.kku.edu.tr/erasmusbelgeler.html)
2. Transkript
İlgili Enstitü’lerden/Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan onaylı güncel Transkript belgesi teslim
edilmelidir.
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf
ERASMUS ÖĞRENCİ BAŞVURU VE SEÇİM TAKVİMİ
24/02-17/03/2014
Erasmus başvuru formu, transkript ve 2 adet fotoğraf ile başvuru yapılacak.
18/03/2014
Adayların seçilebilirlik kriterlerinin kontrol edilmesi, sonuç listesinin (yabancı
dil sınavına girmeye hak kazananlar) ilan edilmesi (http://abofisi.kku.edu.tr).
19/03/2014
Yabancı Dil Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
tarafından saat 10:00’da test usulüyle yapılacak ve 50 soru sorulacaktır.
Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılıp konuşma sınavına
girmeye hak kazanacaklardır.
Yazılı sınav Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Güzel Sanatlar Fakültesi 2.
Kat) yapılacaktır.
Yabancı Dil Konuşma Sınavı: Yabancı dil test sınavından 50 ve üzeri puan
alan öğrenciler saat 13:30’da konuşma sınavına gireceklerdir. Konuşma
sınavına girmeyen öğrenciler Erasmus faaliyetinden faydalanamazlar.
Konuşma sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda (Güzel Sanatlar Fakültesi
2. Kat) yapılacaktır.
19/03/2014
20/03/2014
Yabancı Dil Sınavı ve Erasmus Sonucunun İlanı (http://abofisi.kku.edu.tr).
ERASMUS ANLAŞMALARI VE KONTENJANLARI GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMLARI
TAKİP EDİNİZ.
İKİLİ ANLAŞMALAR VE KONTENJANLAR
ANLAŞMALAR
Lisans
Akademik
Birim
BESYO
Eğitim
Fakültesi
Bölüm
Spor Yön./Antren.
(Ders uyumuna göre)
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Sınıf Öğretmenliği ve
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
(Ders uyumuna göre)
Fen Bilgisi, Sosyal
Bilgiler ve Sınıf
Öğretmenliği
(Ders uyumuna göre)
Hukuk
Fakültesi
İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
Hukuk
İşletme
Ülke
Portekiz
Romanya
Portekiz
Macaristan
İspanya
İtalya
İspanya
Portekiz
Macaristan
Polonya
Portekiz
Fransa
İtalya
İtalya
Litvanya
Polonya
Almanya
Litvanya
Litvanya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Portekiz
Yunanistan
Yunanistan
Kamu Yönetimi
Polonya
İtalya
Litvanya
Okul
Instituto Politecnico de Santarem
Ovidius University of Constanta
Instituto Politecnico de Santarem
University of West Hungary
Univeristy of Sevilla
University of Foggia *
University of Sevilla
Instituto Politecnico de Castelo Branco
University of West Hungary
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Instituto Politécnico de Santarém
University of Orleans *
University of Teramo *
Universita Di Pisa *
University of Kazimero
University of Silesia **
Fachhochshule Nordhausen
Klaipeda University **
Mykolas Romeris University
Wyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej
University of Silesia
Higher Vocational School in Suwalki
University of Vistula
Higher Vocational School in Wloclawek
Poznan School of Banking
Instituto Politécnico de Santarém
Technological Educational Institute Athens
Mediterranean Agronomic Instutite of Chania
(sadece lisans 4.sınıf)
Uniwersytet Warminsko - Mazurski W
Olsztynie
University of Teramo
Mykolas Romeris University
KONTENJAN
Y. Lisans
Doktora
Asıl Yedek Asıl Yedek Asıl Yedek
1
1
-
-
-
-
3
1
2
3
1
2
1
1
-
-
2
2
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
2
3
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
1
1
-
-
-
1
1
1
1
-
-
5
5
1
1
-
-
3
2
3
2
-
-
-
-
Uluslararası İlişkiler
İktisat
Ekonometri
Endüstri Müh.
İnşaat Mühendisliği
Makine Müh.
Mühendislik
Metalurji Mal. Müh.
Fakültesi
Bilgisayar Müh.
Elk-Elkt. Müh.
Veteriner
Fakültesi
Veteriner
Polonya
Polonya
Polonya
İtalya
Litvanya
Litvanya
Polonya
Polonya
Yunanistan
Yunanistan
Polonya
Polonya
Polonya
Almanya
Çek
Cumhuriyeti
Finlandiya
Portekiz
Slovakya
Polonya
Portekiz
Almanya
Çek
Cumhuriyeti
Portekiz
Polonya
Almanya
İspanya
Polonya
Polonya
Polonya
Portekiz
Portekiz
Çek
Cumhuriyeti
Polonya
Portekiz
Almanya
Uniwersytet Warminsko - Mazurski W
Olsztynie
University of Vistula
Wyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej
University of Teramo
Mykolas Romeris University
Klaipeda University **
University of Vistula
Poznan School of Banking
Mediterranean Agronomic Instutite of Chania
(sadece lisans 4.sınıf)
Technological Educational Institute Athens
University of Vistula
Poznan School of Banking
Wyzsza Szkola Gospordaki Euroregionalnej
Anhalt University of Applied Sciences *
VSB Tecnical University of Ostrava **
7
7
1
1
-
-
3
4
3
2
2
2
3
3
4
3
2
2
2
3
1
1
1
1
-
-
1
1
1
1
-
-
3
1
1
2
2
3
1
1
2
2
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
Hamk University of Applied Sciences
Coimbra Institute of Engineering **
Slovak University of Technology
Higher Vocational School in Suwalki
Coimbra Institute of Engineering **
Anhalt University of Applied Sciences *
VSB Tecnical University of Ostrava **
2
4
3
2
4
2
2
4
3
2
4
2
8
-
8
-
-
-
2
2
-
-
-
-
Coimbra Institute of Engineering **
University of Lublin Technology
Hochschule für Angewandte Wissenshaften
Würzburg
Universidad De Sevilla
University of Vistula
University of Lublin Technology
Higher Vocational School in Wlocklawek
Coimbra Institute of Engineering **
Instituto Politécnico de Santarém
VSB Tecnical University of Ostrava **
4
3
4
3
8
-
8
-
-
-
2
2
-
-
-
-
2
3
4
4
4
2
2
3
4
4
4
2
2
8
-
2
8
-
-
-
2
2
-
-
-
-
University of Lublin Technology
Coimbra Institute of Engineering **
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität
Bonn
3
4
3
4
8
8
-
-
-
-
1
1
1
1
İtalya
Letonya
Litvanya
Polonya
3
2
2
4
3
2
2
4
1
1
-
-
Polonya
Letonya
Polonya
Portekiz
Romanya
University of Teramo
Latvia University of Agriculture
Lithuanian University of Health Sciences
University of Agriculture in Lublin
Wroclaw University of Environmental and Life
Sciences
Latvia University of Agriculture
University of Silesia **
Universidade do Minho
Universitatea Din Bucuresti
3
3
-
-
-
-
2
6
2
4
2
6
2
4
1
4
1
4
-
-
İtalya
University of Foggia*
2
2
1
1
-
-
Polonya
Romanya
Almanya
Portekiz
Polonya
Polonya
Polonya
Polonya
Fransa
Polonya
Almanya
Macaristan
University of Silesia **
Alexandru Ioan Cuza University
University of Bremen *
Universidade do Minho
University of Vistula
University of Silesia **
Higher Vocational School in Wloclawek
University of Silesia
Universite De Rouen
University of Silesia
Johennes Gutenber Universitat Mainz
University of Szeged
2
2
1
2
3
2
6
2
4
2
2
1
2
2
1
2
3
2
6
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
Fizik
İtalya
Universita Degli Studi Di Padova
-
-
1
1
1
1
Diş Hekimliği
Macaristan
University of Szeged
2
2
-
-
-
-
Hemşirelik-Fizyoterapi
Polonya
Portekiz
Portekiz
Macaristan
Portekiz
Polonya
Nicolaus Copernicus University
Instituto Politecnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico de Santarém
University of Szeged
Instituto Politecnico de Castelo Branco
University of Silesia **
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
1
3
1
-
1
3
1
-
-
-
İtalya
University of Foggia *
2
2
1
1
-
-
240
240
66
66
2
2
Sosyoloji
Sosyoloji, Felsefe
(Ders uyumuna göre)
Felsefe
FenEdebiyat
Fakültesi
Matematik
İngilizce Müt. Terc.
Fransızca Müt. Terc.
Arapça Müt-Terc.
Türk Dili ve Edebiyatı
Fen B.
Enstitüsü
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Güzel
Sanatlar
Fakültesi
Tıp
Fakültesi
Ebelik ve Hemşirelik
Müzik
Tıp
TOPLAM
* Ülke dilinde ders veren ve o ülkenin dilini bilme şartı isteyen üniversiteler
** İmza aşamasında olan anlaşmalar. İmzalanması halinde geçerli olacaktır.
NOT:
1- Listede belirtilmemiş dahi olsa üniversiteler Erasmus öğrencilerine verecekleri derslerin dili konusunda ve kabul edecekleri öğrenci kontenjanında
değişiklik yapabilirler.
2- Listede belirtilen kontenjanlar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre değişebilir.
Download

tıklayınız. - Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi