T.C.
İSTANBUL
TİCARET
(KADIKÖY
sİcİL MfinfiRLÜGÜ
352370 - 2014
sİcİL
NUMARASI
257838
TİCARET ÜNVANI
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ
İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO.6/ı
MRRKEzİ
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin
Üsküdar 17.noterliğinden 18.11.2014 tarih ve 31782 sayı ile onaylı yönetim kurulu
kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı TÜrk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 19.1ı.2014
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.
vergi Dairesi
KADIKÖY V.D.
Ödeme Tarihi
18/11/2014
Ödeme TUtarı
3.824,60
Alındı No.
83158
Yanlız : ÜÇBİNsEKİzyözyİRMİDÖRT
TL. ALTMIŞ Kr.
Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye
kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.
NURETTİN
ooöan
İSTANBUL TİCARET sİcİL
MÜDÜR YARDIMCISI
..
BERNA SEZER ÇORAPÇIGİL
T.C.
İSTANBUL
TİCARET
(KADIKÖY)
sİcİL MÖDÜRLÜGÜ
348683
sİcİL
NUMARASI
TİCARET
TİCARİ
ÜNvANI
MERKEzİ
- 2014
257838
YILDIZ
HOLDİNG
İSTANBUL
ANONİM
ÜSKÜDAR
ŞİRKETİ
KISIKLI
MAH.ÇEŞME
ÇIKMAZI
SK. NO.6/1
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin
Üsküdar 17.noterliğinden 14.11.2014 tarih ve 31484 sayı ile onaylı yönetim kurulu
kararında kabul edilen İç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 17.11.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
**
Aslı sicil dosyasında
vergi Dairesi
Ödeme Tarihi
Ödeme TUtarı
Alındı No.
Yanlız
: İKİYÜZDOKSANOORT
bulunan ticaret
KADIKÖY V.D.
sicil harcına
ait makbuz
bilgileri
aşağıdadır.
14/11/2014
294,20
82086
TL. YİRMİ
Kr.
Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye
kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.
DUYGU SAYINER
İSTANBUL TİCARET sİcİL
MÜDÜR YARDIMCISI
CY[b./ırz[!·
SELVİ
SİLEM
KARASU
YILDIZ HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
T.C.
Karar Tarihi
: 1 Ulf120
14
7
LıSK ÜOi\ R 17 NOTERLlCl
fh~ -uı l-ı \' . '\J 'lı i. '.ıhj ı ••d
ı \ 1\ r i ',j.o1. / .• ~.• n'
ı'jı.'
i i
'ı
ı\r ' ....nflL
':1 \1 " 1,\
,I'!tı ~~i )4 ~(j
.d
Karar No
r.'ı.ı\ :..\
T i i ~!t,
[H~ıEKI
2 1 KaSff112014
Yönetim Kurulumuz,
aşağıda belirtilen hususu Karar altına almıştır.
,
Üsküdar 17. Notediği 'nden 1'1/ i ı/2014 tarih ve si<ı ~4 yevmiye numarası ile orıaylanarak, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinin 1{/11 12014 tarihinde tescil ve ilan olunan, şirketin şirketi temsil ve ilzarna yetkili olanlarla, yetki sınırlarının
tayin ve tespit edildiği iç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine
karar verilmiştir.
ŞiRKETi TEMSİL VE İLZAM YETKİLERi i YETKiLiLERİ
AI GRUBU iMZA YETKiLiLERİ:
A2 GRUBU iMZA YETKiLiLERi:
B GRUBU .İMZA YETKiLiLERi:
MuratÜLKER
(TC: 22568125360)
Ali ÜLKER
(TC:49300243588)
Ahmet ÖZOK UR
(TC:40993549452)
Halil Cem KARAKAŞ
(TC: 21944771016)
Mehmet TÜTÜNCÜ
(TC: 2(416895382)
Mustafa Yaşar SERDENGEÇTi
(TC: 13409458464)
Hüseyin Avni METİNKALE
(TC: 62512254760)
Mustafa TERCAN
(TC: 12853010976)
Oktay PERÇiNEl
(TC: 21607363930)
Talat ÇALLAK
(TC: ı3156658230)
A ıi GÜLERMAN
(TC: 1909(054194)
,
i:
"r
.
-/ i//.(/~/.
,
•
i
i
1 .,-iT7/;"
lı' /
i·
/il.ı/~·~~fY:,
C GRUBU İMZA YETKiliLERİ:
Bilal BAYRAM
(TC: 33742707968)
ZiyaÇOBAN
(TC:25024841736)
:_~_".ı.-_~
L
'i~
/Li/
.
i ıt /".,..,
v' ,.,
..../
'. Muı:at,Ü\::xBR.
AliÜLKER
G-~ceı~~
/ /jlralil Cem KARAKAŞ
Yaurun Holding A.Ş,
/
(Temsilcisi)
,'K$kler
i
YILDIZ HOLDiNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi
Karar No
..
~32
11 / 11/2014
20lS /
8'~
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.
Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili yürürlükte bulunan imza sirkülerinin
aşağıdaki İç Yönergenin kabulline karar verilmiştir.
SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE
OL NOLU
iLİŞKİN
iptaline ve sınırlı yetki verilmesine
ilişkin
iç YÖNERGE
iç YÖNERGE:
I.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine,
şirket menkul ve gayrimenkullerinin
ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer ayni ve şahsi haklar tesisine ve
üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına,
b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifındeki tahvilleri terhin etmeye, başka
şirketlere iştirakte bulunmaya, gayrimenkul satın almaya ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması gereklidir.
Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması; A i Grubu imza yetkilisi ile A2 Grubu imza
yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket ünvanı üzerine müşterekeri imza etmeleri suretiyle yapılır.
2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere;
a) Şirketirtıizi resmi ve hususi dairelerle, bankalar, kaza'i merciler ve üçüncü şahıslar nezd inde temsile, şirket adına 1.
madde dışındaki ilzam edici mukavele ve muameleleri yapmaya, bunlarla ilgili vekaletname vermeye, peliçe ve ernre
muharrer senet (Bono) tanzim ve ciro etmeye,
b) Şirkete ait araçları satmaya, banka ve kredi kuruluşları ile kredi mukaveleleri
imzalamaya. şirket lehine alınan kira
şerhlerini kaldırmaya, ipotek ve diğer ayni teminatların fekkine, şirket aktifimieki tahvilleri satmaya, feragati kabule,
c) Şirket adına vekil ve ticari mürnessil tayinine, velhasıl mali, hukuki, ticari ve idari sahalarda şirket temsil ve ilzam
edici her türlü muameleler yapmaya;
A i Grubu imza yetkilisi ile A2 Grubu imza yetkil ilerinden herhangi
imza etmeleri suretiyle yapılır.
birinin hirlikte
şirket ünvanı üzerine müşterekeri
3.a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına rahsilaıa, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, emtia
alış, satış mukaveleleri yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer ayni
haklar tesisine,
b) Açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve taznıinine, şirket adına
çek tanzim etmeye ve kambiyo senetleriııi ciro etmeye,
Şirketin maksat ve ınevzuunu teşkil eden işlerin ve yukarıda belirtilen(3.Maddede)
konuların cümlesi için;
• 5.000.000 TL (Beşmilyon'Türkl.irası) ve üzeri için; Al Grubu imza yetkilisi ile A2 Grubu imza yetkililerinden
herhangi birinin birli!ik
• 5.000.000 TL (Beşmilyon'Türkl.irasıj'na
• 3.000.000 TL (Üçmilyon'Iürkl.irasıj'na
yetkilerinden
kadar; A2 Grubu imza yetkililerinden
herhangi ikisi birlikte,
kadar; A2 Grubu imza yetkililerinden
herhangi biri ile B Grubu
imza
herhangi biri birlikte,
• 1.000.000 TL (Birmilyon'Iürkl.irasıj'na
kadar; B Grubu imza yetkililerinden
şirket ünvanı üzerine rnüştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.
herhangi ikisi birlikte,
4. A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi birlikte şirketimizin banka
hesapları arasında virman yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından, grup şirketlerimizden
olan; Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nissin Yıldız Gıda Sanayi A.ş.,
Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biskot Büskivi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bizim Toptan Satış
Mağazaları A.Ş., Continental Confectionery Company Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., eec Dış Ticaret A.Ş., Dank Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Della Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dore Direkt Pazarlama A.Ş., FRB Unlu Mamuller San. ve Tic.
A.Ş., Dosıı Maya Mayacılık A.Ş., Eksper Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farrnaınak
Aınbalaj Maddeleri ve
Ambalaj Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fon Finansal Kiralama A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Y.:.tırım Ortaklığı
A.Ş., Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Pazar/ama Satış ve Ticaret A.Ş., Hüner Pazarlama ve Ticaret A.Ş., İstanbul Gıda
Dış Ticaret A.Ş., İzsal Gayriınenkul Geliştirme A.Ş., Kaynak Finansal Kiralama A.Ş., Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş., KUmaş Manyezit Sanayi A.Ş., Leziz Unlu Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Marsa Yağ Sanayi ve Ticarnı
A.Ş., Merkür İnşaat Ticaret A.Ş., Nortlıstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar ve Danışmanlık A.Ş., Önem Gıda Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret A.Ş., Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş., SeA Yıldız Kağıt ve
Kişisel Bakım Üretim A.Ş., Rekor Gıda Pazarlarna Sanayi Ticaret A.Ş., Seher Gıda Pazarlaına Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ufuk Doğal Gıda v
~
d---
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Unmaş Unlu Marnüller Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Ht~B6üY !.ş.,
s:aYi
Ülke,
Çikolata Sanayi A.Ş., Yeni Çikolatalı Mamüller Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yıldız Granini Meyve Suyu Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Maia International B.Y., Basic Commodities B.Y., Maia Finance B.Y. 'nin banka hesaplarına havale
yapmaya, şirket ünvanı üzerine müşterek en imza etmek suretiyle 50.000.000 TL ye kadar yetkilidir.
5. 1.,2.,3. ve 4. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve
beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade verıneye, devlet dairelerinde ve diğer resmi
ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye,
fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları
imzalamaya ve uzlaşmalarda fırmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya AI, A2, B ve C Grubu imza
yetkililerinden her biri şirket ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler.
6. Üst derecedeki imza yetkileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptir.
~
Murat ULKER
..'
,-/./'-J.,!\
Ahmet ÖZOKUR
Ali ÜLKER
v,J
+=: : "
~
.
Halil Cem KARAKAŞ
Kökler Yatırım Holding A.Ş,
(Temsilcisi)
\
Download

18 mart çanakkale şehitleri anma programı