ToC.
ANKARA VALILIGI
TCSaり :k
…
』
唸
ettka食
II Saこ llk
:
鋼 蹂 輌呻
Ⅳluduri● こii
1102.2014★
Sayl
012648
:75439119-310
Konu:Altuzan 4mmg/16mi Konsantre inflizyon cё zehid i9cren Fhkon
・
2.BOLGE ANKARA ECZACI ODASIBAsKANLICINA
(01gunlar sokak No:32/3 Klzllay)
ilgi:a)Tiirkiye ila9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun 12.09.2013 tarih,97507 saylll yazlsl.
b)10.12.2013 ta」 h ve 77003 saylh yazlmlz.
C)Tiirkiyc Ha9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun 08.02.20 14 tarih,1 7769 saylll yazlsl.
Tiirkiye lla9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun 08.02.2014 tarih, 1 7769 saylll yazlsinda; ``Roche Miistahzarlarl
Sanayi A.s.'nin ruhsatina sahip olduこ u``Ahuzan IV Konsantre inttzyon cё z.19eren Flakon 400mg/16ml''adll
miistahzara ait H0156B10(SKT:09/2014)parti numarall bir iiriin ile ilgili olarak;ruhsat sahibi flililasinln,hasta
sikayeti通 zcrine yapllan ilk gё rsel incelemede,ambala malzemesinin oruina1 01madlЁ l,flakon etiketi ve kap,on
tizerindeki renk ve baskl kalitesinin flrma standartlarinda ollnadlЁ lnl bildilHlesi tizerine ilgi a'da kayltll yazHnlzla,
Ilinizde bulunan tiim eczane, ecza depolari ve hastanelere gidilerek gerekli kontrollerin yapllmasl, sё
z konusu
mustahzarin dl, ambalanda H0156B10 parti numarasl yer alan urunlerin tespiti halinde soЁ uk Zincirlerinin
klrllmamasl ve uygun saklama ko,ullannda olmak kaydlyla tedbiren muhur altina alinmasi gerektti belirtilmi,ti.
Ancak sё z konusu parti numarall iirtinicrin bir klsminin bazl II Saこ 1lk Miidurluklerince miihiir altina allnmadi色 1
taraflrnlzca tespit edilmistir.Bu nedenle;ilinizde bulunan tum eczane,ecza depolari ve hastanelerde tespit edilen sё
z
konusu parti numarall urunlerin en ge9 12/02/2014 tarihi mesai bitimine kadar,sottuk Zincirleri klrllmadan ve uygun
saklama ko,uHarirlda olrnak kaydlyla muhiir altina ahnmasl, ilgi a'da kaylth genelgerlliz gereこ inin belirtilen tarihe
kadar yerine getirilmediЁ i
anla§ lldlこ l
takdirde 657 saylll kanunun 125 inci rnaddesi gereЁ i yaSal islem yapllabileceこ
i''
bildirilnll,tir.
Turkiye na9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun 08.02.2014 tarih ve 17769 say11l yazlsl doこ
i§
rultuSunda gerekli
lernlcrin yapllmasi ve sonucundan MiidiirliiЁ iimiiZe cok acele bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereЁ ini rica ederim.
zm.Dr. Muhammed A
Miidur a.
SaEllk Mudur Yardl
EKLER:
1)Turkiye na9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun
2)Tiirkiye lla9 ve Tlbbi Cihaz Kurumu'nun
12.09.2013 tarih,97507 saylll yazlsl.
13.12.2013 tarih,132307 saylll yazlsl.
Dattltim/ceretti:
Bilgi:
Kaymakamllklar(119e saEllk Mudiirlukleri)
2-Eczane Sahip ve Mesul Mudurlukleri
3‐ Ecza Depolarl
1‐ Acil SaEllk HiZmeJeri sube Mndurluttu
2-Tlpヽ4eslekleri ve Ozel Tanl ve Tedavi Merkezleri sube
MiidurltiЁ u
3-Ozel Yatakll Saこ 1lk HiZmetleri sube Midurloこ u
1‐
4-Universite Hastaneleri
5-2B01ge Ankara Eczac1 0dasI Ba,kanhこ
4-Kamu Yatakll SaEllk HiZmetlen sube Mudu‖ uこ │
1
6-Gulhane Askeri TP Akademisi KomutanllEl
7‐
Ankara l.Bё lge≦amu HastaneleH Biniこ i Genel Sekrcterliこ
8-Ankara 2.BOlge Kamu Hastaneleri Birlitti Genel SekreterliЁ
9-600 Yatakll Hava llastanesi
i
i
10-Ankara Mevki Asker Hastanesi
ll-Ozel Hastaneler
12-Ankara Tabip OdasI Baskanllこ
1
13-Ankara Halk Sa1111l Mudurl
Eczaclllk vc Tlbbi Cihaz subc Midunigi
Bagdat cad No:16 MacunkOy 06200 ANKARA
E‐
posta [email protected]
1・
COm
Irtibat
Tclcfon
Faks
iK ERSOZ
:(0312)5924609
:(0312)5924612
T.C.
Giden Evrak ServLi
SAGLIK BAICANLIGI
Giden Evrak No:17769
Turkiyc lla,ve Tlbbi Cihaz Kurumu
Guvenllk Kodu1 920740
Giden Evrak ttarihi:08.02.2014
15!em Takip No:1184569
lGttasttk難 参
驚
001看
Sayr :61762938
Konu : Altuzan fV Konsantre infiizyon
Qciz. igeren Flakon 400mg l6ml
cOK ACELE
ANKA.会 _..vALILIGNE
(II SaЁ llk NIliidiirlilЁ ii)
IIgi:12/09/2013 tarihli vc 97507 saylll 1039225 c― takip nolu yazlllnlz
Roche Mistahzarlarl Sanayi A.s.'nin ruhsatina sahip olduЁ
u“ Altuzan IV Konsantre
lnizyon cё z.19ercn Flakon 400mg/16ml''adll mustahzara ait H0156B10(SKT:09/2014)parti
numara1l bir iiriin ilc ilgili olarak; ruhsat sahibi f1111lasinln, hasta sikayeti iizerine yapllan ilk
gё rsel
incclcmcde,ambaltt malZemesinin oriiina1 01madl言 1,flakOn ctikcti vc kap§ on uzcrindcki
rcnk vc baskl kalitcsinin flrlna standartlarinda olrnadi言
lnl bildillllcsi iiZCrinc ilgide kayltll
yazllnlzla, Ilinizdc bulunan tiinl cczane, ccza depolarl ve hastanelere gidilcrck gerckli
kontrollcin yaplimasl,sё z konusu mustahzarin dl,ambal巧 lnda H0156B 10 parti numarasl yer
alan iiriinlcrin tespiti halindc sottuk Zincirlerinin klrllnlamasl ve uygun saklama ko,unarinda
olmよ
kaydlyla tedbiren mthur altina alinmasl gcrckttti belirtilmi§
ti.
Ancak sё z konusu parti numarall urtinlerin bir klsminm bazl II SaЁ
mthur altina allnmadlttl taraflmlzca tespit cdilmi§
llk Mudurluklcrincc
tir.
Bu ncdenlc;Ilinizde bulunan tiirn eczanc,ccza depOlarl vc hastanclcrdc tcspit cdilcn sё
z
konusu p“ i numarall tiriinlerin en ge9 12/02/2014 tarihi FnCSai bitirnine kadar,sottuk Zinciricri
klrllmadan ve uygun saklama ko§ unarinda olrnak kaydlyla miihiir altina allnmasl,ilgidc kayltll
gcnclgcmiz gcrcttinin belirtilen tarihe kadar yerine getirilmcditti anla,1ldlЁ
kanunun 125 inci rnaddesi gereЁ
i yaSal i§ leFn yapllabileceこ
4 一 ■
ギ′ 象ヽ
Bilginizi ve gercttini riCa edcrim.
l takdirde 657 sayl11
i hususlarinda;
Dr. Saim KERMAN
導ギ
く○キ
' Kurum Bagkanr
112.02,2014☆ 01o5Q&裏
(II SaЁ llk NIIud.)
=/1
ililililllli:l:li
l''
¨
・
ψ
Bu belge5070 saylt Elektronik imza Kanunu uyannca elektronik olarak imzalanmrgtrr.
Dokiiman https://e-islemler.iegm,gov.trleimzaleimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Giivenli elektronik imzah
asfu
%亀
ゝ
"'.,'-
ile aynldlr.
sё gutё ,■ Mahallesi,2176.Sokak No:5 06520 cankaya/ANKARA
Tel:(0312)2183000-Fυ (:(0312)2183460
19
鍼
■
“
Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 97507
Giden Evrak Tarihi: 12.09.2013
Grivenlik Kodu: 402745
iglem Takip No: 1039225
ToC.
SAGLIK BAKANLIGI
Ttirkiyc lla9 ve TIbbi Cihaz ICtlruinu
sayl
:61/62938
Konu :Altuzan IV Konsantre lnizyon c6zeltiSi 19eren Flakon 4001ng/16 mi
ACELE
マ
蒸繭
VA菫 菫直
.…
(II Sa言
1lk MudurliЁ une)
Rochc MIstahzarlari Sanayi A s,'nin ruhsatlna sahip oldui勢
``Altuzan 4()()llly161111
Konsantrc infLiZyOn C6zeltiSi 19eren Flakoll'' adll mistahzara ait bir urtinde flakon
i9erisilldeki 9ё zeltillin az olnlaslndan kaynaklanan bir hasta sikayeti iletildiЁ i ve llし Inltincnin
kutusuz,nakon kapa言 l a911n15'c i9indeki 96zelti tamamen kt11lanllml,bir durunda ula,tiЁ l,
inal
sikayct nり munesindc yapllan ilk g6rsel incelemede, ambaltt malZemesinin orむ
oll■ tadl慧
1,flakon etiketi ve kap,on tizerindeki renk ve baskl kalitesinin irnla stan(lartlarinda
olllladitti Ve gcrelく li
analizlerin yapllnlasl i9in ,ikayct numunesi olan nakonun Basel
isvi,「 ctye gonderilditti bildil‐ illllistir.
SiphCli urtine ait flakon uZCrindc parti nulllarasl■ ln H0156 (UT:09/2012,
SKT:()9/2014)olduЁ u, numunenin kutusuz olmasl ncdeniyle kutu nzerindcki parti
1■ lanln
nunl乏 11'aslnl■ tespit edilcnledigi,ancak■
Or」 inal
flakon iizerinde H0156 pal・ ti
ntllllal・ asi
il「 lnlcHnin dl,ambal巧 lnda parti numaraslnln H0156B10 olarak yer aldl言
yer alan
l bildirilmis
oltlp,sOz kollLiSu lntistahzarin H0156B10 nulmarah partisine ait thilnlerin satl,lan taraflnllzca
ila9 Takip Sistelllillden tcdbiren ge9ici olarak bloke edllnlistir.
Btl lleclellle: ilinizde bulunan ttinl eczanc, ecza depolarl ve hastanelere gidilerek
gerekli kontrOllcrin yapllmasl,sё z konusu l■ ustahzarln dl,ambal萄 lnda ttΩ 塁過盤典9 parti
nunlal・ asl
yer alan inmlerin tespiti halinde soか
k zinCirle五 nin
klnlmamasi ve uygun saklama
ko,tlHarlllda ollllak kaydlyla tcdbiren rntihiir altlna allllmasl,hususunda;
Bilgillizi ve gerettini rica ederim.
Dr. Sainr IGRM,\N
I(urun.i Baqkarrr
爆L
1ユ 1義
i
ご
[(■ .IEttfiti stll“ t
Griivenli elefl<troniS< irmzafis asla IIie aymrdrr"
1都 、3礎面薇雨面面面
所麗懸露k No:5 06520 cankaya/_ANKARA
「つ
Tel:(()312)2183000-Fax:(0312)2183460
ヽ1■ 11
,
│
JTl言
,酌
lVI
Download

Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilen öğrencilerin alacakları