UNIT 11 PERSONAL GOALS
Abroad : Yurt dısı
Accept : Kabul etmek
According to : …-e göre
Achieve : Basarmak
Achieve goal : Hedefe ulasmak
Adulthood : Yetiskinlik
Adventurous : Maceracı,maceralı
Advert : Reklam
Affect : Etkilemek
Aim : Hedef, amaç
All the time : Her zaman
Amateur : Amatör
Amazing : Sasırtıcı
Ambition : Hırs
Ambitious : Hırslı
Ancient time : Antik zaman
Animal shelter : Hayvan barınagı
Anywhere : Hiç bir yer
Apply for : Basvurmak
Architect : Mimar
Arrogant : Kibirli
Article : Makale
As a … : … olarak
Attend : Katılmak
Attitude : Tutum, tavır
Badly-paid : Düsük maaslı
Ballet dancer : Bale dansçısı
Be crazy about: Çok sevmek, deli
olmak
Behave : Davranmak
Bet : Iddia, Iddiaya girmek
Blame : Suçlamak
Blind : Görme engelli
Boss : Patron
Bright career : Parlak Kariyer
Burden : Yük
Business :Is
Cancel : Iptal etmek
Career : Kariyer
Cause : Sebep
Celebrity : Ünlü kisi
Certificate : Sertifika
Chance : Sans
Change : Degistirmek
Chef : Sef, asçı
Chemistry : Kimya
Childhood : Çocukluk
Choice : Seçim, tercih
Choose : Seçmek
Cleaner : Temizlikçi
Colleague : Meslektas
Collect : Toplamak
College : Üniversite/ Yüksekokul
Come across : Karsılasmak
Company : Sirket
Complete : Tamamlamak
Completely : Tamamen
Computer Engineer : Bilgisayar
Mühen.
Condition : Durum
Confidence : Güven
Confident : Özgüvenli
Conservatory : Konservatuvar
Consider : Düsünmek
Contain : Içermek
Continuous : Devamlı
Course : Kurs, ders
Court : Mahkeme
Creature : Yaratık
Culture : Kültür
Cure : Tedavi (etmek)
CV : Özgeçmiş
Day off : Bos gün
Decide : Karar vermek
Decision : Karar
Delicious : Lezzetli
Department : Bölüm
Description : Tasvir
Design : Tasarım/ Tasarlamak
Desire :Istek, arzu
Destination : Varıs yeri
Develop : Gelistirmek
Disabled : Engelli
Discuss : Tartısmak
Dish : Yemek
Do a course : Kursa girmek
Do a degree : Mezun olmak
Do your best : En iyisini yapmak
Don’t give in : Pes etme
Driving licence : Ehliyet
Education : Egitim
Employee : Çalısan
Employer : Isveren
Engineer : Mühendis
Enjoyment : Eglence
Enrich : Zenginlestirmek
Enthusiasm : Istek
Esteem : Itibar, saygı
Even if : …-sa bile
Experienced : Deneyimli
Export : Ihraç etmek
Extract : Özet, öz
Fabric : Kumas
Faculty of education : Egitim
fakültesi
Faculty of engineering :
Mühendislik fakültesi
Faculty of fine arts : Güzel
sanatlar fakültesi
Faculty of law : Hukuk fakültesi
Faculty of architecture : Mimarlık
fakültesi
Faculty of communication :
Iletisim fakültesi
Faculty of medicine : Tıp fakültesi
Faculty of pharmacy : Eczacılık
fakültesi
Faculty of veterinary medicine :
Veterinerlik fakültesi
Failure : Basarısızlık
Fall asleep : Uyuyakalmak
Fancy : Hayal gücü, fantezi
Fascinating : Büyüleyici
Fashion designer : Moda
tasarımcısı
Fatal illness : Ölümcül hastalık
Find out : Bulmak / Anlamak
Flexible working hours : Esnek
çalısma saatleri
Focus on : Odaklanmak
Foundation : Kurulus
Free time : Bos zaman
Fund : Sermaye, ödenek
Future : Gelecek
Garaduation : Mezuniyet
Generation : Nesil
Get a job : Is bulmak
Get together : Bir araya gelmek
Give a chance : Sans vermek
Give birth : Dogum yapmak
Give scholarship : Burs vermek
Give up : Pes etmek, bırakmak
Goal : Hedef
Goal setting : Amaç belirleme
Gold coin : Altın para
Good boss : Iyi bir patron
Good colleague : Iyi çalısma
arkadası
Good intention : Iyi niyet
Good salary : Iyi bir maaş
Good-looking : Yakısıklı güzel
Goodwill : Temiz kalplilik
Graduation : Mezuniyet
Guide : Rehber
Hard=difficult : Zor
Have fun : Eglenmek
Heading : Baslık
Hill : Tepe
Holiday pay : Tatil ödemesi
Holiday resort : Tatil yeri
Hometown : Memleket
Hope : Umut
Hopeful : Umutlu
Hopeless : Umutsuz
However : Ama
Humanity : Insanlık
Ignore : Yok saymak
Immediately : Hemen
Import : Ithal etmek
Improve : Gelistirmek
In order to: …-mek için
Industry : Endüstri
Inexperienced : Deneyimsiz
Influence : Etki, etkilemek
Inform : Bilgilendirmek
Information technology : Bilgi
teknolojisi
Insert : Sokmak , takmak
Inspirational story : Ilham verici
hikaye
Intend : Niyet etmek
Intention : Niyet, maksat
Interest : Ilgi
Introduce : Tanıtmak
Invention : Icat
It is worth trying : Denemeye
deger
Item : Öge , eleman
Job advert : Is ilanı
Job interview : Is görüsmesi
Job security : Is güvenligi
Join : Katılmak
Journalist : Gazeteci
Journey : Seyahat
Judge : Hakim
Junk : Hurda,çöp
Key : Anahtar
Knowing what you want : Ne
istedigini bilmek
Knowledge = Information : Bilgi
Lack : Eksiklik
Language : Dil
Lawyer : Avukat
Lay down : Yere bırakmak
Lead : Liderlik etmek
Life : Hayat
Literature : Edebiyat
Load : Yük
Local : Yerel
Location : Konum , mekan
Look for : Aramak
Lucky : Sanslı
Luxurious : Lüks
Main : Ana, esas
Make a decision : Karar vermek
Make Money : Para kazanmak
Make up mind : Karar vermek
Marriage : Evlilik
Married : Evli
Master : Uzman/ Uzmanlasmak
Master’s degree : Yüksek lisans
Maybe : Belki
Mean : Anlamına gelmek
Measure : Ölçmek
Measurement : Ölçüm
Medicine : Tıp
Mend a trouble : Sorun çözmek
Mental : Zihinsel
Merchant : Tüccar
Miss : Kaçırmak
Mission : Görev
Modern : Modern
Motivation : Motivasyon
Move to : Tasınmak
Nearly half : Neredeyse yarısı
Necessary : Gerekli
Need : Ihtiyacı olmak
Nothing : Hiçbir sey
Notice : Farketmek
Obstacle : Engel
Offer : Teklif etmek
Option : Seçenek
Outcome : Sonuç
Over : Üzerinde
Own : Kendinin
Owned : Sahiplenilmis
Painting : Resim, tablo
Paralyzed : Felçli
Patent : Tescil
Path to a goal : Hedefe giden yol
Patient : Sabırlı
Peasant : Köylü ,çiftçi
Pediatrician : Çocuk doktoru
Percantage : Yüzde (%)
Personal : Kisisel
Personal goal : Kisisel hedef
Pharmacist : Eczazı
Physical : Fiziksel
Pick up : Almak
Poor : Fakir
Possible : Mümkün
Postpone : Ertelemek
Predict : Tahmin etmek
Preference : Tercih
Presenter : Sunucu
Principal : Okul müdürü
Priority : Öncelik
Probably : Muhtemelen
Process : Süreç
Profession : Meslek
Project : Proje
Promotion : Terfi
Purpose : Amaç , hedef
Purse : Cüzdan
Push : Itmek
Qualification : Nitelik
Quality : Kalite, nitelik
Quick search : Kısa arastırma
Quote : Alıntı söz
Realize : Farketmek
Reason : Neden/Sebep
Receive : Almak
Recipe : Tarif
Relationship : Iliski
Reliable : Güvenilir
Represent : Temsil etmek
Resort : Tatil yeri
Respect : Saygı duymak
Respectable : Saygı gösterilir
Result : Sonuç
Rich : Zengin
Rock : Kaya
Rough : Sert, pürüzlü
Run a saloon/cafe : Salon/kafe
isletmek
Run own business : Kendi isini
yürütmek
Safe : Güvenli
Salary : Maas
Sales person : Satıcı
Save : Korumak,kurtarmak
Save money : Para biriktirmek
Scarcely : Neredeyse hiç
Scholarship : Burs
Secret : Gizli
Secure : Güvenli
Secure job : Güvenli is
Security : Güvenlik
Sell : Satmak
Serious : Ciddi
Set goal : Hedef belirlemek
Set out : Yola çıkmak, girişmek
Sewing : Dikis
Shanty : Gecekondu,baraka
Sick / Ill: Hastalık
Sick pay : Hastalık ödemesi
Sign language : Isaret dili
Simple : Basit
Single : Bekar,tek
Skill : Beceri
Sky-diving : Hava dalışı
Smooth : Pürüzsüz
So : Bu yüzden
Soon : Yakında/Kısa zamanda
Specialize in : Bir seyde
uzmanlasmak
Strain: Zorlamak
Street children: Sokak çocuklarıSuccess : Basarı
Take part in: Katılmak
Take risk : Risk almak
Talent: Yetenek
Technical Drawing : Teknik çizim
Teenager : Gençler
Textile: Kumas / Tekstil
That’s why: bu nedenle
Top: Zirve
Town : Sehir,kasaba
Traditional family : Geleneksel
aile
Train : Egitmek
Trainee : Stajyer
Treat : Tedavi etmek
Try : Denemek
Unemloyed : Issiz
Unfortunately : Maalesef
Universe : Evren
Value : Deger
Vet : Veteriner
Village : Köy
Vocational : Mesleki
Vocational High School : Meslek
lisesi
Waiter : Garson
Want : Istemek
Wealthy : Zengin
Well paid : Iyi ödenen,yüksek
maaslı
Well-paid job : Yüksek maaslı
meslek
Wheel chair : Tekerlekli sandalye
Wish : Istek, arzu
Work experience : Is deneyimi
Work-shop : Atölye
Worth : Kıymet, deger
Write down : Yazmak , not etmek
Yacht : Yat
Download

11. Ünite Kelimeleri - Let`s Study English