İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi
1.
TARAFLAR
1.1.
……………………………………………………………………………………….. (Kısaca Hizmet Alan İşyeri)
Adres
:
Telefon
:
Faks
:
Web / Mail
:
Yetkili Adı Soyadı
:
Yetkili Cep Telefonu :
Vergi Dairesi
:
Vergi No
:
Ticari Sicil No
:
Çalışan Sayısı
:
SGK Sicil No
:
Tehlike Sınıfı
:
1.2.
ZAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (Kısaca ZAT İş Güvenliği)
Merkez Adres
: Güneşevler Mah. 135 sokak erdem Apt. Kat.1/9 Altındağ ANKARA
İstanbul Şube Adres
: Mimar Sinan Mah. Bosna cad. Güven 1 iş merkezi no.2 Kat.3 D.8 Çekmeköy İSTANBUL
Telefon
: 0216.642.9042
Web / Mail
: www.zatisg.com.tr / [email protected]
Yetkili Adı Soyadı
: Zafer GÖK
Yetkili Cep Telefonu
: 0541.550.4422
Vergi Dairesi
: Y.Galip
Ticaret Sicil No
: 890886
Vergi No
: 9970663369
Tarafların adreslerine yapılan her türlü tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
2.
İŞİN YERİ
2.1.
Hizmet Alan İşyeri’nin 1.1 Maddede belirtilmiş SGK işyeri numarasındaki konuşlanmış işyeri
3.
İŞİN KONUSU
3.1.
Hizmet Alan İşyeri’nin 1.1. maddesindeki işyerine ait işyerinde, çalışan sayısı ve tehlike grubuna gore İş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerini verme konusunu teşkil eder.
4.
ZAT İŞ GÜVENLİĞİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
- İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Hizmeti
- İşyeri Risk Analizi ve Değerlendirmesinin
Yapılması
- İşyeri Acil Durum Planının Hazırlanması
- İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin
yapılması
- İşyerinde Uyarı ve ikaz levhalarının
belirlenmesi
- Çalışanların kullanacağı kişisel koruyucuların
belirlenmesi
HİZMET ALAN İŞYERİ
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
- İşyeri Hekimi Görevlendirme Hizmeti
- Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Hizmeti
-İşyeri sağlık denetimlerinin yapılması
-İşyerinde sağlık ile ilgili kişisel koruyucuların belirlenmesi
-İşyerinde sağlık ile ilgili uyarı ve ikaz levhalarının belirlenmesi
-İşe Giriş Sağlık Raporlarının verilmesi
Sayfa 1 / 3
ZAT İŞ GÜVENLİĞİ
- İşyerinde Çalışanların iş güvenliği eğitiminin
verilmesi
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b)
Çalışanların
yasal
hak
ve
sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından
doğan hukuki sonuçlar
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk
etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından
korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma
prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve
güvenlik kültürü,
-Mobil Sağlık Hizmetleri
Çalışanların Akciğer Grafilerinin çekilmesi
Çalışanların Solunum Fonksiyon testlerinin yapılması
Çalışanların Odyo testleri (Gerekli halde)
Çalışanların Hemogram testleri (Gerekli Halde)
Çalışanların pnomokonyoz raporları (Gerekli Halde)
-Çalışanların Sağlık eğitiminin verilmesi
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
d) Tahliye ve Kurtarma
4.1.
Hizmet Alan işyerine 6.1. Maddesine göre, Hizmet Alan İşyerine uygun kriter/kriterlerde, her ay personel
görevlendirecektir.
4.2.
ZAT iş güvenliği, tüm işlerini elektronik ortamda yapabilecek, Hizmet Alan İşyerine, kullanıcı paneli açabilecektir.
Hizmet Alan İşyeri, elektronik ortamda hazırlanmış olan tüm işleri, ZAT İş Güvenliği tarafından kendisine tebliğ edilmiş
kabul eder.
5.
HİZMET ALAN İŞYERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1.
Hizmet Alan İşyeri, işyerinde görev yapan ZAT İş güvenliğinin çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları
konusunda çalışanları bilgilendirecektir.
5.2.
Hizmet Alan İşyeri, ZAT iş güvenliğinin çalışma sahasında bulunmadığı zamanlarda, İş Sağlığı ve güvenliği
işlerinin yürütümü, uygulanması, denetimi ve kontrolü için, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu ataması yapacaktır.
Atamanın yapılmaması durumunda, İş sağlığı ve güvenliği sorumlusu olarak, Hizmet Alan İşyeri yetkilisi, tüm
sorumluluğu kabul etmiştir.
5.3.
Hizmet Alan İşyeri, ZAT İş Güvenliğinin görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işyeri içinde gerekli
planlama ve düzenlemeleri yapacaktır. Gerekli planlama ve düzenleme yapılmamasından ZAT iş güvenliğinin herhangi
bir sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır.
5.4.
ZAT İş Güvenliğinin tespit ettiği tüm eksiklik ve aksaklıklar, Hizmet Alan İşyerine rapor halinde sunulduktan
sonra saha aksiyon planlarının belirlenmesinden, takibinden ve tedbirlerin alınmasından Hizmet Alan İşyeri sorumlu
olacaktır.
5.5.
Yasa ve yönetmelikler gereği ZAT İş Güvenliğinin, İş Güvenliğine ilişkin yazılı önerilerinin yerine
getirilmemesinin sonuçlarından Hizmet Alan İşyeri sorumlu olacaktır.
5.6.
Hizmet Alan İşyeri, ZAT İş güvenliğinin elektronik ortamda hazırladığı tüm eksiklik, aksaklık, raporları vb.
uygulamaları herhangi bir tebligat gerekmeksizin, kendisine tebliğ edilmiş olduğunu kabul eder.
6.
GÖREVLENDİRME
6.1.
ZAT İş Güvenliği, Hizmet Alan İşyerine, mevzuata uygun kriterlerde, çalışma saat ve dakikada, görev yapmak
üzere, İş Güvenliği Uzmanı / İşyeri Hekimi görevlendirecektir.
7.
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
7.1.
Sözleşme imzalandığı tarihte başlayacaktır ve sözleşme süresizdir.. Taraflar, sözleşme şartlarından herhangi bir
maddeye uymamaları durumunda, ilgili taraf sözleşme zamanına bakmaksızın tek taraflı fesih edebilir. Aksi takdirde
sözleşme devam eder.
8.
ÜCRET
8.1.
Hizmet Alan İşyeri, İş Sağlığı Güvenliği hizmetine karşılık, ZAT İş Güvenliğine aylık olarak aşağıdaki şekilde
ödeme yapacaktır
HİZMET ALAN İŞYERİ
Sayfa 2 / 3
ZAT İŞ GÜVENLİĞİ
ZAT OSGB’ ye ödenecek Hizmet Bedeli__
Az Tehlikeli İşler
: 40 TL / KİŞİ
Tehlikeli İşler
: 50 TL / KİŞİ / AY
Çok Tehlikeli İşler
: 60 TL / KİŞİ / AY
NOT: Çalışanların İşe Giriş Eğitimleri, Risk Analizi ve Değerlendirmesi, Acil Durum Planları Fiyatlarımıza dâhildir.
Ayrıca, Esnafa Destek açısından fiyatlarımıza KDV dâhildir.
DEVLET DESTEĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince, 9 kişiye kadar çalışanı
olan Tehlikeli İşyerlerinde Ortalama Devlet Desteği çalışan kişi başına aylık 15 TL, Çok Tehlikeli İşyerlerinde ise,
Ortalama Devlet Desteği çalışan kişi başına aylık 17 TL dir. Bu Devlet Desteği, SGK’ ya 3 ayda bir başvurulup,
İşverence alınacaktır. Alınacak ücretler yukarıda belirtilen Hizmet Bedelinden düşülemez.
EĞİTİM VE MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Eğitimler planlanıp toplu olarak verilecek bu hizmet karşılığında ekstra bir hizmet bedeli ücreti alınmayacaktır.
Eğitimler oda başkanlığınca yapılacak duyurulara uygun verilecektir, sigortalı çalışanın katılması zorunludur,
çalışanın planlı eğitime katılmamasından ZAT iş güvenliğinin sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır.
Sağlık Tarama Hizmetleri, Mobil Sağlık Aracı koordinasyonu tarafımızdan sağlanacak olup, oda başkanlığınca
duyurulan tarih ve yerde verilecektir. Dolayısıyla sağlık taraması hizmeti için hastanelere gitmeye gerek yoktur.
Sağlanacak olan bu hizmet ek ücrete tabi değildir. Mobil sağlık aracı planlandığında, sigortalı çalışanların sağlık
tetkiklerini yaptırması zorunludur, çalışanın bu aşamadan sonraki sağlık tetkiklerinin yapılmamasından ZAT iş
güvenliğinin sorumluluğu yoktur ve olmayacaktır. Bu durumda sağlık tetkikleri uygun sağlık kuruluşlarından
alınacak ve bedeli hizmet alan işyeri tarafından ödenecektir.
NOT: Hizmetler, mevzuatlar çerçevesinde, tüm işyerleri için hazırlanmış olup, hizmetler Az tehlikeli, tehlikeli ve çok
tehlikeli işyerlerine, mevzuatların öngördüğü sürelere uygun verilecektir. Fiyatlar kişi başı ücretlendirilmiştir. Ekstra
bir bedel yoktur.
(Örneğin, Az tehlikeli işler sınıfındaki işyerlerine, Risk Analizi ve Değerlendirmesi, Acil durum planı, Çalışanların eğitimi
ve işe giriş sağlık raporlarının verilmesi sağlanacak, başka bir zorunluluk olmadığından, diğer hizmetler verilmeyecektir)
9.
ÖDEME
9.1.
Ödemeler verilen Banka hesabı üzerinden yapılacak, elden ödeme yapılmayacaktır. Bu formun doldurulup
işyeri yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması ve ilk ay ödemesini yapıp, dekontunun tarafımıza iletilmesi sonucu
hizmetler planlanarak tarafımızca yapılmaya başlanacaktır.
Banka Hesap No:
ZAT İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ziraat Bankası IBAN: TR86 0001 0023 2865 7504 8350 02
10.
ANLAŞMAZLIKLARIN HALİ
11.1. Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların halline İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
11.
SON HÜKÜM
11.1. ZAT İş Güvenliği ve Hizmet Alan İşyeri, taahhüt kapsamına ait bütün hususlarda Sözleşmeye uygun olarak iş
yapmayı kabul etmiştir.
11.2. 11 maddeden ibaret işbu sözleşme ….../ …… /2014 tarihinde taraflarca düzenlenmiş, okunarak, kabul ve imza
edilmiştir.
HİZMET ALAN İŞYERİ
ZAT İŞ GÜVENLİĞİ
Adı Soyadı:
Adı Soyadı:
İmza-Kaşe:
İmza-Kaşe:
HİZMET ALAN İŞYERİ
Sayfa 3 / 3
ZAT İŞ GÜVENLİĞİ
Download

hizmet sözleşmesi için lütfen tıklayınız