4ncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu
18-19 Ekim 2014 - Çatalca / İSTANBUL
KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ
UFRS SÜRECİNE TARİHİ BİR BAKIŞ VE 2014 YILI İTİBARİ İLE UFRS’NİN TÜRKİYE
COĞRAFYASI VE DİĞER ÜLKELER BAZINDA KULLANIM DURUMU
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ TÜRKİYE’deki GELİŞİMİ VE
K.K.T.C deki UYGULAMALAR
TARIM SEKTORÜNÜN KALKINMASINDA DEVLET YATIRIMLARININ RÖLÜ
Öğr. Gör. İdil ÖZKAN
Bülent Ecevit Üniversitesi
Öğr. Gör. Emel ÇAPKINER TOSUN
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Asef Müharrem oqlu QASIMOV
Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi
2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS Yrd.Doç.Dr.,Cuma ERCAN
SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
7 Aralık Üniversitesi
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ
Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL
TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ
İzzet Baysal Üniversitesi
VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve SÜREKLİLİĞİ
Prof. Dr. Murat ERDOĞAN
MUMEYEK Vakfı
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRE MUHASEBESİNE YÖNELİK ALGILARININ
Yrd.Doç.Dr.Sinan AYTEKİN
ÖLÇÜLMESİ: BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA
Balıkesir Üniversitesi
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: 2011-2012 Öğr. Gör. Yusuf ESMER
Sinop Üniversitesi
DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE
Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY
STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Şeyh Edabali Üniversitesi
VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR
Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR
Maltepe Üniversitesi
TMS 2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE VERGİ Yrd. Doç. Dr. S. Alpagut ŞENEL
USUL KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Cumhuriyet Üniversitesi
BİLÂNÇO HESAPLARININ TMS/TFRS VE VUK KAPSAMINDA TEMEL FARKLILIKLARININ
Öğr. Gör. Nevzat ÇALIŞ
İNCELENMESİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR
Balıkesir Üniversitesi
ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN
AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ
Sakarya Üniversitesi
KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE
Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ
STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
TMS/TFRS’LERİN UYGULANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN
Yrd.Doç.Dr. Enver BOZDEMİR
BİR DEĞERLENDİRME
Düzce Üniversitesi
ARACI KURULUŞLARDA FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI (TFRS 7- 9 –TMS 39)
Yrd.Doç.Dr.,YMM,BD
KAPSAMINDA FİNANSAL YATIRIMLARIN İRDELENMESİ (2010-2014)
Dokuz Eylül Üniversitesi
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ
Dr. Hakan Taştan
Okan Üniversitesi
TMS 37 KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR İLE
Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİRLİ
ŞİRKET KARLILIKLARI İLİŞKİSİ – BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERE YÖNELİK Yaşar Üniversitesi
BİR UYGULAMA
TÜRKİYE’DE
BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMININ İNCELENMESİ
Öğr.Gör. Haydar DEMİRKIRAN
Ege Üniversitesi
$$
Öğr. Gör. Metehan KÜÇÜKER
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM
İzzet Baysal Üniversitesi
SMMM Şi,nasi Kader ÖZTÜRK
MUMEYEK Vakfı
YL Öğr. İrem DOĞAN
Balıkesir Üniversitesi
Öğr.Gör. Tuba SARIKAYA
Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ABDİOĞLU
Balıkesir Üniversitesi
Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK
Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YEĞİNBOY
Dokuz Eylül Üniversitesi
SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI
MUMEYEK Vakfı
Öğr.Gör. Tuğba ÖRS
Sakarya Üniversitesi
Download

K A B U L EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ L İ S T E S İ N İ Görmek için