KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÖLCÜK MYO AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI
Yüksekokul Müdürü
- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.
- Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi
hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.
- Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil eder. Yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek
gerçekleştirilmesini takip eder.
- MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
- MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, MYO
bütçesi ile ilgili öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
- MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
- MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında
ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.
- Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması.
- Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesi.
- Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde
ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Müdür Yardımcısı
- Yüksekokul Müdürü yüksekokulda bulunmadığı zaman ona vekalet eder.
- Müdürün vereceği görevleri yapar.
Bölüm Başkanı
- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.
- Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi
hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.
- Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil eder. Yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek
gerçekleştirilmesini takip eder.
- MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
- MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, MYO
bütçesi ile ilgili öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
- MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
- Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
- MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında
ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.
- Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması.
-
Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesi.
Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde
ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Bölüm Başkan Yardımcısı
- Bölüm başkanının yokluğunda bölümü temsil eder ve başkanın görevlerini yapar.
- Sınav programlarının hazırlanmasında ve işleyişinde bölüm başkanına yardımcı olur.
- Bölüm başkanının verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Öğrenci Danışmanı
Çağdaş eğitim anlayışı eğitim kurumlarında öğrencilerde gözlenen yetenek ve ilgi
farklılaştırmalarına cevap verecek şekilde kendi içinde çeşitlemelere gidebilen esnek
programlar uygulanmasını gerektirmektedir.
Programlarda ortak zorunlu dersler yanında öğrencilere yetenek ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik
seçebilecekleri derslerin bulunması her öğrenci için ayrı bir program yapılmasını
gerektirmektedir. Bu nedenle çeşitlenmiş programlar uygulanan eğitim kurumlarında eğitim
sorumlularının eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek için öğrenciler ile yakından ilgilenmeleri
gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında bu hizmeti akademik danışman adı ile
görevlendirilen öğretim elemanlarına düşmektedir.
Yükseköğretim Kanunun öğretim üyeleri ve görevlileri ile ilgili 18. maddesi © bendi ve
Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22.
maddesinde öğretim elemanlarının akademik danışmanlık hizmetinin verilmesine dair
açıklamalar yapılmıştır.
Akademik danışmanlık hizmetleri öğrencilerin ders programlarının yapılmasına yardım etme,
sınavlar, yönetmelikler, etkili çalışma yöntemleri gibi öğretim faaliyetleri ile ilgili
faaliyetlerde bilgi verme yönetim ve öğrenci arasında iletişim sağlama gibi noktalarda
toplanmaktadır.
Akademik danışmanlar her dönem öğrencilerin ders programlarını yapmalarında yardımcı
olmak öğretim üyelerinin öğrencilerden beklediği davranışlar hakkında öğrencileri
aydınlatmak olarak boş zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgi vermek
geleceğe yönelik planları konusunda konuşmak verimli ders çalışma yöntemleri konusunda
bilgilendirmek, duygusal problemleri konusunda yardım alabilecekleri hizmetler konusunda
aydınlatmak gibi görevleri bulunmaktadır.
Öğrencilerin akademik danışmanlardan bekledikleri en önemli hizmet ise sınav
yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri öğrencilere duyurmak, yeni gelen öğrencilere
yönetmelikleri ve yüksekokulda uyulması gereken kuralları açıklamak, seçimlik derslerin
içeriğini tanıtarak öğrencilerin doğru seçim yapmalarına yardımcı olmak, mesleklerinin
başarılı bir üyesi olabilmek için ne yapmaları gerektiği konusunda öğrencileri aydınlatmak,
her dönem öğrencilere ders programı yapmaları konusunda yardımcı olmak ve küçük gruplar
halinde öğrencilerle düzenli aralıklar halinde görüşmektir.
Akademik danışmanlık hizmetlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
-
-
Akademik takvime göre yapılacak kayıt yenileme işlemlerinde, danışmanlığını yaptığı
bölüm öğrencilerinin derse yazılım dilekçelerini kontrol eder ve web ortamında
onaylayarak sınıf listelerinin oluşumunu sağlamak.
Zamanında kayıt yenilemeyen öğrencileri tespit eder ve öğrenci işlerine bildirir.
Öğrencilerin staj çalışmalarının takibini yapmak.
Öğrencilerin ders içi ve dışı sorunlarını dinler; doğru yönlendirmelerde bulunur;
gerektiğinde çözüm üretir veya çözüme yardımcı olmak.
Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönetmelikler, okulda uyulması gereken kurallar
konusunda bilgi vermek
Öğretim Elemanlarının öğrencilerden beklediği davranışlar hakkında öğrencileri
bilgilendirmek.
Küçük gruplar halinde düzenli olarak öğrencilerle görüşmek.
Devamsız ve başarısız öğrencilerin durumunu izlemek ve gerekirse durumu ailesine
bildirmek.
Öğrencilerin yeteneklerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmak.
Öğrencilerin Öğretim elemanları ve yöneticilerle daha iyi iletişim kurma yollarını
öğrenmelerine yardımcı olmak.
Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerde öğrencilere yardımcı olmak.
Yeni gelen öğrencilere bölümleri tanıtmak.
Geleceğe yönelik planları hakkında öğrencilerle konuşmak.
Mesleklerinin başarılı birer üyesi olabilmesi için ne yapmaları konusunda öğrencileri
aydınlatmak.
Seçimlik derslerin içeriğini tanıtarak öğrencilerin doğru seçim yapmalarına yardımcı
olmak.
Burs olanakları konusunda öğrencilere bilgi vermek.
Öğrencilere okul içinde ve çevresinde ve çevresinde yararlanabilecekleri hizmetler
konusunda bilgi vermek.
Öğrencileri Üniversitedeki sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmek.
Maddi sıkıntı içinde bulunan öğrencileri saptamak ve yardım olanaklarından
yararlanmalarını sağlamak.
Başarısız öğrencilere nereden yardım alacakları konusunda bilgi vermek.
Öğrencinin hocası ile arasında anlaşmazlık çıktığında iletişimi kolaylaştırmak için
girişimlerde bulunmak.
Verimli çalışma yöntemleri konusunda öğrencilere bilgi vermek.
Gelecekte çalışacağı mesleğin çalışma koşulları ve iş bulma olanakları hakkında
öğrencileri aydınlatmak.
Öğrencilerin dertlerini dinlemek ve sıkıntılarını paylaşmak.
Öğrencilerin yönetimden isteklerini ilgililere iletmek.
Üniversitenin sosyal etkinlikleri ile ilgili bilgi vermek.
Görgü kuralları hakkında bilgi vermek.
Bir dileklerini okul yönetimine yada başka bir üst makama nasıl iletebilecekleri
konusunda öğrencileri aydınlatmak.
Dışarıdan gelen öğrencilere Okul, İlçe ,Kocaeli hakkında bilgi vermek.
Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere iş bulmalarında yardımcı olmak.
-
Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerde
bulunmak.
Öğrencilere Yatay geçiş ve dikey geçiş koşulları hakkında bilgi vermek.
Akademik danışmanların görev ve yetkilerinin sınırlarını açıklamak.
Akademik kariyer yönelimi olanaklarıyla ile ilgili bilgi vermek.
Duygusal problemleri konusunda yardım alacağı psikolojik yardım hizmetleri
hakkında öğrencileri aydınlatmak.
Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapar.
Öğretim Elemanı
-
-
-
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen kılık-kıyafet ve çalışma sürelerine
bağlı olarak Yüksekokul’da bulunur. 2547 Sayılı Kanun’da belirtilen görevleri yerine
getirir.
Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine
sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.
Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel
donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen
faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve
öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.
Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.
Download

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO AKADEMİK PERSONEL