T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
GÖREVİN KISA TANIMI:
Yüksekokul Müdürü













GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.
Yüksekokulda görev yapan personellere, yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu görev ve
yetki dağılımını yapar,
Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların çalışmalarına başkanlık yapar,
Kurumsal görev üstlendiği personelinin alanlarında deneyim kazanması, bilgi ve beceri
edinmesi amacıyla hizmet içi eğitimlere tabi tutar,
Yürütülen faaliyetlerin başlangıç ve sonuçlandırılmasında yasa ve yönetmeliklere
uygunluğunu takip eder,
Birime ait varlıkların ve tahsis edilen hizmetlerin doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleriyle
etkin ve verimli kullanılmasını korunmasını sağlar, gözlemler ve denetler,
Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden yasaklara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan
personel ve öğrenciler hakkında disiplin önetmeliği gereğince disiplin soruşturması açar ve
sonucunu Rektörlüğe gönderir,
Birimin Harcama Yetkilisi olarak Yüksekokul bütçesinden harcama yapmak üzere
görevlilere harcama talimatı verir. Verilen harcama talimatının Kanun, Tüzük, Yönetmelik
ve Mevzuat hükümlerine uygun olmasından ödeneklerin ekonomik ve verimli
kullanılmasından sorumludur,
Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve
yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
Yüksekokul ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte
bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe
sunmak,
Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokulun ve bağlı
birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde
gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin
sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:
……………………………………………………………..
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Genel Sekreterlik
GÖREVİN KISA TANIMI:
Yüksekokul Sekreteri
GÖREVLERİ



























2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 / b, c maddelerine uymak,
Yüksekokuldaki idari birimlerin yasalara uygun ve düzen içerisinde çalışmasını sağlamak,
Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütmek,
Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün
talimatları doğrultusunda hazırlamak ve ilgililere duyurmak,
Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını
yazmak,
Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarını gerekli yerlere bildirmek,
Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulması için gerekli bakım ve onarım işlerinin
takip etmek ve yaptırmak,
Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makina ve techizatın periyodik bakım
ve onarımını yaptırmak,
Yüksekokul hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırılmasını sağlamak,
Yüksekokul bina ve eklentilerinin ısınma ve aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
Yüksekokula gelen ilan ve duyuruları yaptırmak,
Yüksekokul ile ilgili istatistikî bilgilerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlamak,
Yüksekokul tarafından düzenlenen tören, toplantı v.b. organizasyonları koordine etmek,
Yüksekokul bütün tüketim – demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen
işleyişi sağlamak,
Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe
iletilmesini sağlamak,
Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip etmek,
İdari personelin sicil işlemlerini yürütmek,
Tahakkuk bölümünden gelen her türlü evrakı kontrol etmek ve onaylamak,
Personelin izin ve raporlarını takip ederek, ilgili yere kayıt etmek ve bildirmek,
Akademik personelin ve varsa yabancı uyruklu personelin görevlendirmeleri, süre yenilemeleri ve diğer
özlük işlerini yürütmek,
Resmi evrakları tasdik etmek,
Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak,
Yüksekokulun Mali Yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi şekilde kullanımında gerekli
planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirmek,
Dikey geçiş başvuru formlarının kontrolü imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını
ve dekontlarını ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak,
Yüksekokulun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,
Yüksekokula ait demirbaşların kayıtlarının tutulmasını, ambar giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını
sağlamak,
Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak,
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
GÖREVİN KISA TANIMI: Öğrenci İşleri
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Ön Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip eder,
 Öğrenci işleri ile ilgili günlük olağan yazışmaları hazırlar,
 Öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini, not döküm belgesini, kayıt dondurma işlemlerini, burs
başarı belgelerini, geçici mezuniyet belgelerini, diplomalarını, dokümanları hazırlar.
 Öğrencilerin yatay geçiş işlemleri ile ders muafiyeti ile ilgili için gerekli belgeleri hazırlar.
 Öğrencilerin transkirpleri ve ilişik kesme belgelerini takip eder.
 Yaz okulu ile ilgili her türlü yazışmaları ve işlemleri yapar, dekontlarını toplar ve Strateji
Daire Başkanlığına bildirir.
 Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dosya tanzimini ve her türlü yazışmalarını yapar.
 Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapar.
 Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
 Öğrencilerle ilgili her türlü duyuruları yapar.
 Öğrenci kimlik ve bandrollerinin dağıtım işlemlerini yapar.
 Öğrencilerle ilgili her türlü evrakların arşivlemesini yapar.
 Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim eder.
 Yatay Geçiş İşlemleri için, İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin
tespitini yapar.
 Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarının ilgili
bölümlere ve öğrencilere bildirir.
 Öğrencilerin Staj İşlemlerini yapmak
 Öğrencilerin (SGK) Staj Girişlerini yapmak
 Yukarıda
belirtilen
görevlerin
yerine
getirilmesinde Yüksekokul
sorumludur
DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:
……………………………………………………………..
Sekreterine karşı
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
GÖREVİN KISA TANIMI: Personel
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı ve değişiklikleri takip eder ve arşivler.
 Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapar.
 Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin HİTAP’ta arşivlenmesini yapar.
 Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar.
 Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip eder ve gerekli yazışmaları yapar.
 Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme
işlemlerini takip eder.
 Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip eder.
 Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip eder ve
sonuçlandırır.
 Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip eder.
 Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapar.
 Akademik ve İdari Personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve
başlatma, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk birimine bilgi verir, kadrosu başka
birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapar.
 Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip eder ve arşivler.
 Akademik ve İdari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yazışmalarını yapar.
 Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip eder
 Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin aylık Nöbet çizelgesini hazırlar.
 Birimde görev yapan idari personelin ve Şirket Elemanlarının listelerini hazırlar ve güncel
tutulmasını sağlar ve periyodik olarak her ay Personel Daire Başkanlığına gönderir
DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:
……………………………………………………………..
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
GÖREVİN KISA TANIMI: Tahakkuk
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Yüksekokulun tahakkuk servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların
takibini yapar.
 Öğretim Elemanlarının ek ders çizelgelerini (Örgün ve İkinci Öğretim) hazırlar ve
Strateji Geliştime Dairesi Başkanlığına gönderir,
 Akademik personelin ek ders sınav ücretlerinin hesaplamasını yapar ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.
 Akademik ve İdari Personelin, geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapar ve
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderir.
 Akademik ve İdari personelin Maaş evraklarını hazırlar ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderir.
 Akademik Personele ait periyodik olarak her ay Geliştirme Ödeneklerini hazırlar, ve
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.
 31. madde ile görevlendirilen Ögretim görevlilerinin SGK Giriş ve çıkışlarını yapar,
 Akademik ve İdari Personel ile Dışarıdan gelen Öğretim elemanlarının (31.madde)
Kesenek bildirimlerini yapar,
 Yüksekokul bütçesinin hazırlanması aşamasında Personel Giderleri (Akademik ve İdari
Personele ait maaş, sosyal Güvenlik Giderleri vs) ile
Yolluk
yevmiye , ek ders
harcamalarının yıl bazında hesaplanmasında yardımcı olur.
 Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisinin görevlerine destek verir,
 Personel Görevlisine destek olarak, Personel Otomasyonu, HİTAP girişleri ve Personel
Görevlendirmelerinden sorumludur.
 Yüksekokul Sekreterinin görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı
sorumludur.
DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:
……………………………………………………………..
T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
Keles Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
GÖREVİN KISA TANIMI: SATINALMA VE TAŞINIR KAYIT KONTROL
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 Tüketim ve demirbaş ( eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım
malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik
malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin 4734 Sayılı
Kanunun 22/d ve 3/e maddesi gereğince satın alma işlemlerini yapar. Gerektiğinde,
merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen tutara kadar olan yapım işleri, mal ve
hizmet alımlarına ilişkin giderler ile benzeri giderler için avans ve kredi belgelerini
hazırlar.
 Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
 Yüksekokulun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespiti için; birim içindeki
ihtiyaç taleplerini belli periyotlarda İdari ve Akademik personel’den talep eder,
 Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin Muayene Raporu ve TİF
işlemlerini hazırlayarak, Muayene Komisyonunun ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilinin
imzasına sunar.
 Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alarak ambar girişini yapar.
 Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
 Taşınır işlem fişi, hibe, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt
altına alınmasını ve SGB’de arşivlenmesini sağlar.
 Kullanımdan
düşen
demirbaş
malzemelerinin
tespitini
yapar,
Değer
Tespit
Komisyonuna bildirir.
 Yüksekokul bütçelesinin hazırlanmasında yardımcı olur.
 Harcama Kalemi bazında yapılan harcamaları EKAP’a aylık olarak girer ve Strateji
Geliştirme Avans ve Kredi işlemlerini Avans ve Kredi işlemlerini Daire Başkanlığına
gönderir.
 Performansa verilerinin hazırlanması ile ilgili, satınalmaları, faaliyetleri, öğrenci
sayılarını, akademik ve idari personele ait sayı ve göstergeleri vs. takip eder ve 3 aylık
periyodlar
halinde
güncelleyerek
performans
veri
tabanının
hazırlanmasında
Yüksekokul Sekreterine yardımcı olur.
 Ambar memuru bulunmadığı için ambar memurunun görevlerini yapar.
 Yüksekokul Sekreterinin; görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı
sorumludur
DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ:
……………………………………………………………..
Download

birim görev tanımları - Keles Meslek Yüksekokulu