RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
1 / 14
RİZE TİCARET VE SANAYİ
ODASI
2014 YILI
YILLIK İŞ PLANI
1
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
2 / 14
ĠÇĠNDEKĠLER
Konu BaĢlığı
Sayfa No.
Kapak
İçindekiler
Önsöz
Misyon
Vizyon
Kalite Politikası
Organizasyon Şeması
Amaç ve Faaliyetler
1.Amaç
RTSO’nun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Faaliyetler
2. Amaç
Oda Üyelerinin Girişimci Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Faaliyetler
3.Amaç
Rize İlinin Önemli Turizm Merkezlerinden biri olmasını sağlamak
Faaliyetler
4.Amaç
İlimizi Bölgenin Önemli Lojistik ve Ticaret Merkezi yapmak
Faaliyetler
5.Amaç
Rize Çayını Uluslararası piyasada rekabet edebilir hale getirmek
Faaliyetler
6.Amaç
İlimizin Sosyal ve Kültürel Gelişiminde katkıda bulunmak
Faaliyetler
RTSO 2014 Yılı Tahmini Gider Bütçesi
Dip notlar
1
2
3
4
4
4
5
6
6
6
6-7
7
7
7-8
8
8
8
8
8
8-9
10
10
10
10
10
10-11
11-14
14
2
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
3 / 14
ÖNSÖZ
Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de yeniden
yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilmektedir. Özel sektör ve Kamu
kurum ve kuruluşları bu değişime ayak uydurabilmek ve kuruluşlarına yön verebilmek için,
geleceğe yönelik kendi plan ve programlarını yapmak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp
değerlendirerek kuruluşlarının geleceğine yön vereceklerdir.
Günümüzde bölgesel kalkınmanın içeriği değişim geçirmektedir. Bölgesel kalkınma
geri kalmış bölgelere yönelik yeniden dağıtım ve teşvik sisteminden ziyade rekabet gücünün
arttırılmasına yönelmektedir.
Yerel ve Ulusal rekabet, yatırım ortamının iyileştirilerek
şirketlerin yönetim ve iş yapma anlayışlarını uluslararası standartlar çerçevesinde
yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır. Tam bu noktada Ticaret ve sanayi odalarının önemi
gündeme gelmektedir. Ticaret ve Sanayi Odaları Faaliyet gösterdikleri şehirlerin
girişimcilerinin kapasitelerini yapılandırarak, güçlendirerek yerel ve küresel rekabete
hazırlama işlevini yerine getirmektedirler. Ticaret ve Sanayi odaları üyelerinin geleceğine ve
ülke ekonomisine “Stratejik Planlar” ve buna paralel olarak “Yıllık İş Planları” ile yön
vermektedirler. Günümüzün küresel rekabet şartlarında başarılı olan organizasyonlar,
geçmişte bu günü stratejik bir yaklaşımla planladıkları için başarılı olmuşlardır. Gelecekte
oluşabilecek potansiyel riskleri öncelikle dirilerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren,
tesadüflere yer vermeyen, kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.Yüzyıla yön
verecektir.
Bu veriler ile hazırlanan Odamızın “2014 Yılı Yıllık İş Planının” Odamız ve İlimize
hayırlı olmasını dilerim.
ġaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
RTSO Yönetim Kurulu BaĢkanı
3
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
4 / 14
MĠSYON
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz;
Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile
yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri, teknolojinin imkânlarından en
üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla
üstün kalitede, verimli olarak müşterilerimize sunmaktır.
VĠZYON
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz;
Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay
alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda
yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak,
Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin
önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,
Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki,
bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini
en üst seviyeye taşımak,
Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması ve üyelerimizin
dış ticaretinin gelişmesini sağlamak,
İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
İlimizin, bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
İlimizin, bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
İlimizin, küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar
yapmaktır.
KALĠTE POLĠTĠKASI
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet
sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak,
Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma bilincinin
oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek,
Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri memnuniyetini
sağlamak,
Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamızdır.
4
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
5 / 14
ORGANĠZASYON ġEMASI
MECLİS
DİSİPLİN KURULU
YÖNETİM KURULU
MESLEK KOMİTELERİ
MECLİS KOMİSYONLAR
BAŞKAN DANIŞMANI
GENEL SEKRETER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
SATIN ALMA KOMİSYONU
TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ
GENEL SEKR. YARD.
KALİTE YÖNETİM TEM.
MUHASEBE SERVİSİ
İÇ TİCARET SERVİSİ
KOBİDAM
SEKRETERLİK
DIŞ TİCARET SERVİSİ
BASIN YAY.HALK. İLİŞ.
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
ODA SİCİL SERVİSİ
AKREDİTASYON SORUM.
HİZMETLİ / ŞOFÖR
TAHSİLAT SERVİSİ
AR-GE VE PROJE GELİŞ.
İÇ HİZMETLER
ARŞİV VE KÜTÜPHANE
5
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
6 / 14
AMAÇ VE FAALĠYETLER
Rize Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile ilgili
olarak misyon, vizyon değerlerle uyumlu amaçlar belirlemiştir. Amaçların gerçekleştirilmesi
için ölçülebilir faaliyetler belirlenmiştir. Bunların izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi
her hafta yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında, ayda bir yapılan Meclis ve Personel
Toplantılarında ve yılda iki kez yapılan YGG toplantılarında, Yıllık iş planı değerlendirmeleri
yapılır, gerek görülen revizeler ve değişiklikler yapılarak tutanaklara ve raporlara eklenir.
1.AMAÇ: RTSO’NUN KURUMSAL KAPASĠTESĠNĠ GÜÇLENDĠRMEK
Faaliyetler
Tarih
Dijital arşiv kurulması
konusunda eğitim alınması, Ekim-Kasım
Çalışmaların Başlatılması
Personel memnuniyet
anketi
Kasım
Personelin yurt içi
eğitimlere gönderilmesi
2014
Üyelere seminer, konferans
verilmesi
2014
Personel eğitimleri
Web sitesinin sürekli
güncellenmesi
Web sitesinde Sektörel
raporların yayınlanması
Web Sitesinde İstatistiki
bilgilerin yayınlanması
Performans
Hedefi
Maliyet
Eğitimin etkinliği
% 100
15.000.00
Planlanan tarihte tüm
personele ulaşım
% 100
5.000.00
Eğitim raporlarının
değerlendirilmesi
% 100
15.000.00
Davetli / Katılım oranı % 30
25.000.00
2014
Eğitimin etkinliği
% 100
12.000.00
2014 bütün
aylar
Ziyaretçi sayısındaki
aylık artış oranı
%7
6.000.00
2014 bütün
aylar
Ziyaretçi sayısındaki
aylık artış oranı
%7
4.000.00
2014 bütün
aylar
%7
4.500.00
2014
Ziyaretçi sayısındaki
aylık artış oranı
40 yılını dolduran tüm
üyelerimize plaket
verilmesi
Her ay gazetenin
çıkarılması
% 100
16.000.00
2014
Yılda 2 kez çıkarılması % 100
17.000.00
40 Yılını dolduran Üyelerin
Mart
ödüllendirilmesi
RTSO Aylık Gazetenin
çıkarılması
RTSO Dergisinin
çıkarılması
Performans
Ölçüm Yöntemi
% 100
37.000.00
6
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Ovit tüneli, Kuzey Güney
yolunun tanıtımı ve destek
kapsamında gezi
düzenlenmesi
Sivil toplum platformu
toplantılarını düzenlemek,
organize etmek
Mayıs
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
7 / 14
Güneydeki Oda ve
Borsaların tümünün
ziyaretinin
gerçekleştirilmesi
Görüşülen sorunlar /
çözüme kavuşan
sorunlar
% 100
35.000.00
% 20
18.000.00
2.AMAÇ: ODA ÜYELERĠNĠN GĠRĠġĠMCĠ KAPASĠTELERĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
Faaliyetler
Üye beklentileriyle ilgili
anket yapılması
Tarih
Eylül, Ekim,
Kasım
Proje hazırlama konusunda
üyelere danışmanlık
2014
yapılması
E-mail ve diğer iletişim
bilgilerini içeren tüm
üyeleri kapsayan veri
tabanı oluşturmak
2014
Turizm sektöründe faaliyet
gösteren üyelerimizin
kurumsal kapasitelerini
güçlendirmek ve hizmet
Mart, Nisan,
kalitesinin artırılması için Mayıs
çalışan personeline eğitim
verilmesi
Vergi rekortmenleri
sıralamasına giren
üyelerimizin plaketle
ödüllendirilmesi
Mart
UMEM Beceri 10 projesi
kapsamında üyelerimizin
ara eleman ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve bu
konularda kurs açılması
İhracat yapan üyelerimize
İhracatçılar birliği ile
Performans
Ölçüm Yöntemi
Üyelere gönderilen /
geri dönen anket sayısı
Danışmanlık yapılan
kişi sayısı Uygulanan
proje, kurulan işyeri
sayısı
Aktif üye sayısı / veri
tabanına kaydedilen
üye sayısı
Eğitimin etkinliği
Performans
Hedefi
Maliyet
% 15
7.500.00
% 10
14.000.00
% 80
7.500.00
% 100
25.000.00
Vergi rekortmenleri
sıralamasına giren tüm
üyelerimizin plaketle
% 100
onurlandırılması
2014
2014 yılında bu alanda 5 kurs
5 kurs açmak
açılması
10 Eylül
Tüm ihracatçıların
katılımını sağlamak
% 75
35.000.00
12.000.00
15.000.00
7
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
8 / 14
ortaklaşa dış ticaret
semineri vermek
3.AMAÇ: RĠZENĠN ÖNEMLĠ TURĠZM MERKEZLERĠNDEN BĠRĠ OLMASINI
SAĞLAMA
Faaliyetler
İş adamlarının ilimize
yatırım yapması için, iş
adamlarına ilimizdeki
yatırım alanları konusunda
seminer vermek
Tarih
Haziran
Temmuz
Haziran
Firmalara marka paten ve
faydalı model
çalışmalarına danışmanlık
2014
vermek destekte bulunmak
İlimizdeki tarihi eserlerin
bakım-onarım, turizme
kazandırma projelerine
destek sağlamak
2014
Yurt dışı turizm tanıtım
faaliyetlerinde bulunmak
Yeni yatırım yapan, İş
kuran firma sayısı
Performans
Hedefi
3 firma
Danışmanlık verilen
firma sayısı / marka
paten ve faydalı model
% 10
gerçekleştiren firma
sayısı
Desteklenecek veya
ortak olunacak proje
sayısı
3 proje
Fuarda tanıtım yapmak 1 fuar
İlimizin yöresel el sanatları
ve dokumacılığına destek
sağlanması
2014
Yurt içi fuarlarda ilimiz
turizminin tanıtımının
yapılması
Performans
Ölçüm Yöntemi
2014
El sanatlarının tanıtımı
için hediyelik eşya
seçimlerinin yöresel el
% 100
sanatları ile
üretenlerden seçilmesi
Yurt içi iki fuara
katılım yapılması
2 fuara
katılım
Maliyet
12.000.00
5.000.00
15.000.00
15.000.00
35.000.00
45.000.00
4.AMAÇ: ĠLĠMĠZĠ BÖLGENĠN ÖNEMLĠ LOJĠSTĠK VE TĠCARET MERKEZĠ
YAPMAK
Performans
Performans
Faaliyetler
Tarih
Ölçüm Yöntemi
Hedefi
Maliyet
İlimizde Doğu Karadeniz
İlimizde Rize-Artvin
Havaalanı projesinin
Havaalanı projesinin
Projenin
32.000.00
2014
gerçekleştirilmesi için
gerçekleştirme
onaylanması
8
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
İyidere havzasında
kurulması planlanan Doğu
Karadeniz Endüstriyel
Bölgesi alt yapı
çalışmalarının başlatılması 2014
için seminerler toplantılar
organize etmek
Samsun Sarp Demir yolu
projesinin planlama
aşamasına gelmesi için
lobicilik faaliyetlerinde
bulunmak, seminer,
2014
toplantı ve organizasyonlar
düzenlemek
Samsun Sarp yeşil yol
planlamasının
gerçekleştirilmesi için
Lobicilik faaliyetlerinde
bulunmak
Rize OSB’ye güçlü
firmaların gelmesi için
tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
9 / 14
kararının onaylanması
Lobicilik faaliyetlerinde
bulunmak, raporlar
hazırlamak, toplantı ve
seminerler düzenlemek.
Rize Mardin ticaret
yolunun geliştirilmesi
Yayın Tarihi
2014
2014
2014
Alt yapı
Doğu Karadeniz
planının
Endüstri Bölgesinin alt
ihale
yapı planının
aşamasına
hazırlanması
gelmesi
Bürokratlarla, Yerel
yönetimlerle, Sivil
toplum örgütleriyle bu
konu ile alakalı
seminer, toplantı ve
organizasyon
düzenlemek,
düzenlenenlere
katılmak
Rize Mardin ticaret
yolunun geliştirilmesi
İçin lobicilik
faaliyetleri yapmak,
yapılan
organizasyonlara
katılmak
Lobicilik
faaliyetlerinde
bulunmak toplantı ve
seminerler düzenlemek
düzenlenenlere
katılmak
Tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirmek
100.000.00
22.000.00
5 seminer,
toplantı
düzenlemek
düzenlenenle
re katılmak
5 seminer,
toplantı
düzenlemek
düzenlenenle
re katılmak
33.000.00
3 seminer,
27.000.00
toplantı
düzenlemek
düzenlenenle
re katılmak
2014 yılında
2 güçlü
firmanın
OSB de
yatırım yap.
26.000.00
9
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
10 / 14
5. AMAÇ: RĠZE ÇAYINI ULUSLARARASI PĠYASADA REKABET EDEBĠLĠR HALE
GETĠRMEK
Performans
Performans
Faaliyetler
Tarih
Maliyet
Ölçüm Yöntemi
Hedefi
Çayın organik çaya
2014
Projenin inşaat
İhalenin
45.000.00
dönüştürülmesi için proje
aşamasına gelinmesi
gerçekleştiril
gerçekleştirmek
mesi
Çay imalatından çıkan
atıkların organik gübreye
dönüştürülmesi için proje
gerçekleştirmek
2014
Çay üretim tekniklerinin
geliştirilmesi için ortak
projeler yürütmek
2014
Organik tarım semineri
düzenlenmesi
Eylül
Ekim
Çay turizminin
gerçekleştirilmesi için
lobicilik faaliyetleri
gerçekleştirmek
Projenin inşaat
aşamasına gelinmesi
2014
İhalenin
gerçekleştiril
mesi
45.000.00
Projenin inşaat
aşamasına gelinmesi
1 Ortak
çalışma
yürütülmesi
24.000.00
Çay sektöründeki
firmaların katılımının
sağlanması
Seminer ve
organizasyon
düzenlemek
% 70
13.000.00
2 Seminer,
organizasyon
Düzenlemek
17.000.00
6. AMAÇ: ĠLĠMĠZĠN SOSYAL VE KÜLTÜREL GELĠġĠMĠNE KATKIDA BULUNMAK
Faaliyetler
İlimiz sosyal kültürel
etkileşimini artırmak,
ilimiz kültürünü tanıtmak
için paneller, toplantılar,
geziler düzenlemek,
düzenlenenlere katılmak.
Başarıyı teşvik etmek
amacıyla ilimizin başarılı
öğrencilerine
ödüllendirmek
Tarih
2014
2014
İlimiz öğrencilerine eğitim,
kırtasiye ve giyim gibi
15 Eylül
Performans
Ölçüm Yöntemi
Bu konuyla alakalı
2014 yılında 4
organizasyon ve gezi
düzenlemek
Performans
Hedefi
% 80 hedefi
tutturmak
2014 yılında başarılı
10 öğrenciye katkıda
bulunmak
% 100
hedefi
tutturmak
2014 yılında ihtiyaçlı
öğlencilere kırtasiye
Zamanında
Maliyet
28.000.00
13.000.00
25.000.00
10
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
yardımlarda bulunmak
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
11 / 14
yardımında bulunmak
İlimizin ihtiyaçlı ailelerine
çeşitli yardımlarda
bulunmak
2014
İlimizin kültürel
varlıklarının restorasyonu
ve korunması için projeler
yapmak, yapılan projelere
ortak olmak, katkı
sağlamak
İlimizin tanıtımına ve
kültürel gelişimine katkı
sağlayan sivil toplum
örgütlerinin faaliyetlerini
desteklemek, maddi
katkıda bulunmak
2014
2014
2014 yılı içinde sosyal
yardımları
gerçekleştirmek
faaliyeti
gerçekleştir
mek
% 100
26.000.00
İlimizde bu konuyla
alakalı olarak yapılan
1 projeye
bir projeye ortak olmak
ortak olmak
katkıda bulunmak
İlimizde gerçekleşen 5
etkinliğe destek
sağlamak
% 80 hedefi
tutturmak
RTSO 2014 YILI Ġġ PLANI TOPLAM BÜTÇESĠ
21.000.00
26.500.00
1.013.000.00TL
2014 YILI TAHMĠNĠ GĠDER BÜTÇESĠ
FASIL
NO
01
MADDE
NO
FASIL VE MADDE ADI
KABUL
EDĠLEN
MĠKTAR (TL)
1,00
1,00
001
MENKUL KIYMET SATIġ GĠDERLERĠ FASLI
Menkul Kıymet Satış Giderleri
001
KAMBĠYO GĠDERLERĠ FASLI
Kambiyo Giderleri
1,00
1,00
001
002
SAĠR GĠDERLER FASLI
Küsurat Farkı Giderleri
Maddi Duran Varlıklar Satış Giderleri
2,00
1,00
1,00
001
PERSONEL GĠDERLERĠ FASLI
Personel Ücret ve Giderleri
02
03
04
840.000,00
840.000,00
11
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
05
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
06
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
12 / 14
DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
HĠZMETLER FASLI
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Yakacak Giderleri
Postane ve Pul Giderleri
Telefon Giderleri
Taşıma ve Kargo Giderleri
İletişim, Hat ve Abonelik Gid.
Binalar Temizlik ve Malz. Gid.
Binalar Bakım Onarım İnş. Gid.
Binalar Elektrik Malzeme Gid.
Güvenlik Hizmet ve Malz. Gid.
Seçim Giderleri
Taşıtlar Bakım On. ve Muh. Gid.
Taşıtlar Akaryakıt Giderleri
Taşıtlar Kiralama Giderleri
Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Gid.
Fotokopi Mak.Bak.Onr. Malz. Gid.
Haberleşme Araç.Bak.Onr.ve Malz. Gid.
Klimalar Bak.Onr. ve Malz. Gid.
Elekt.Eşya Bak.Onr.ve Malz. Gid.
Toplantı Temsil ve İkram Gid.
Misafir Temsil ve İkram Gid.
Hediyelik Eşya Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Baskı Dizgi ve Makbuat Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Yurtiçi Organizasyon Giderleri
Yurtdışı Organizasyon Giderleri
İstişare, Etüd ve Seminer Gid.
Telif ve Tercüme Giderleri
Basılı Evrak ve Defter Giderleri
Müteferrik Giderler
Proje Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Taşıma ve Kargo Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Postane ve Pul Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgisayar Malzeme Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Giderleri
Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon Giderleri
BASIN YAYIN GĠDERLERĠ FASLI
486.000,00
33.000,00
4.000,00
1.500,00
30.000,00
22.000,00
11.000,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
1,00
1,00
6.000,00
10.000,00
1,00
5.000,00
4.000,00
1,00
7.000,00
1.000,00
70.000,00
35.000,00
25.000,00
35.000,00
10.000,00
1,00
30.000,00
30.000,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00
39.995,00
20.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
3.000,00
500,00
2.000,00
97.000,00
12
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
13 / 14
001
002
003
004
005
006
Araştırma ve Diğer Yayın Giderleri
Kütüphane Kitap ve Periyodik Yay.Gid.
İlan Giderleri
Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Gid.
Abonelik ve Haber Alımı
Gazete, Dergi ve Per. Yayın Gid.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
6.000,00
70.000,00
001
002
003
SABĠT KIYMET GĠDERLERĠ
Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş)
Taşıtlar
Bina ve Arsalar
10.000,00
9.998,00
1,00
1,00
001
KĠRA GĠDERLERĠ FASLI
Kira Giderleri
001
002
003
GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ FASLI
Sigorta Giderleri
Komisyon Giderleri
Dava ve İcra Giderleri
15.490,00
4.000,00
1.490,00
10.000,00
001
002
SEYAHAT VE YOL GĠDERLERĠ FASLI
Yurt İçi Seyahat Giderleri
Yurt Dışı Seyahat Giderleri
130.000,00
75.000,00
55.000,00
001
HUZUR HAKKI GĠDERLERĠ FASLI
Huzur Hakkı
1,00
1,00
1,00
001
002
ġUBE VE TEMSĠLCĠLĠK GĠDERLERĠ FASLI
Şube Giderleri
Temsilcilik Giderleri
001
002
003
004
005
BĠRLĠK AĠDATI, KANUNĠ AĠDAT PAY VE
FONLAR FASLI
Birlik Aidatı
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı
Üye Olunan Kuruluş Aidat Gid.
Kalkınma Ajans Bütçe Pay
001
002
003
EĞĠTĠM VE FUAR GĠDERLERĠ FASLI
Eğitim Giderleri
Fuar Kongre Sergi Giderleri
Organize Sanayi Bölge Giderleri
07
08
09
10
11
12
13
14
111.000,00
111.000,00
1,00
239.000,00
168.000,00
21.000,00
21.000,00
8.000,00
21.000,00
45.000,00
5.000,00
35.000,00
5.000,00
13
RTSO Yıllık
ĠĢ Planı
2014
Yayın Tarihi
01,01,2011
Revizyon Tarihi
10.01.2014
Revizyon No
04
Sayfa
14 / 14
001
002
003
004
BAĞIġ VE YARDIMLAR FASLI
Eğitim Yardımları
Gıda yardımları
Sosyal Amaçlı Yardımlar
Muhtelif Yardımlar
001
002
003
004
005
VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR FASLI
Emlak Vergisi
Damga Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Noter Harç ve Giderleri
Çevre Temizlik Vergisi
001
FAĠZ GĠDERLERĠ FASLI
Faiz Giderleri
1,00
1,00
001
002
003
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ FASLI
Vade Farkı Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Verilen Teminat Mekt.Komisyon Giderleri
3,00
1,00
1,00
1,00
15
16
17
18
GENEL TOPLAM
117.000,00
7.000,00
5.000,00
45.000,00
60.000,00
9.500,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.500,00
2.100.000,00
Not:
- Seyahat ve yol giderleri
: 130.000.00TL
- Bağış ve yardımlar giderleri: 117.000.00TL
- Personel giderleri
: 840.000.00TL
Toplam: 1.087.000.00TL RTSO 2014 Yılı Yıllık iş planı maliyetleri
dışında tutulmuştur.
Adres : Atatürk Caddesi No: 359
Merkez / RİZE
Telefon : (90-464-2171082)
(90-464-2175566)
(90-464-2171569)
(90-464-2148855)
(90-464-2148384)
Faks : (90-464-2122200)
Web : www.rtso.org.tr
E-Posta : [email protected]
14
Download

yıllık çalışma planı - Rize Ticaret ve Sanayi Odası