PARDUS YAZILIM KAMPI
SİSTEM İZLEME ve DURUM ANALİZ PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİNİN TANITIMI
i.
Proje Konusu
Ülkemizde yaygın kullanım potansiyeli olan ağ üzerinden sistem izleme araçları genellikle yurtdışından
temin edilmekte olup, bu sistemin uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde Lider-Ahenk
aracına bir eklenti olarak geliştirilecektir.
Amaç ve Hedefleri
ii.
Bilgisayar kullanım oranının artaması ile bilgisayar yönetimi önemli konu haline gelmektedir. Bilgisayar
kullanıcıları ve sistem yöneticileri tarafından bilgisayarların yönetilmesi ve anlık sistem (system health)
bilgilerinin incelenmesi çeşitli uygulamalar ile yerine getirilebilmektedir.
Sistem izleme için çeşitli yaklaşımlar sunulmaktadır. Sunulan yaklaşımların birçoğu yüksek lisans
ücretlerine sahip olmakla birlikte uyugulamada(sahada) eksikleri olduğu görülmektedir. Kapalı kaynak
yazılım olmaları sebebiyle de ihtiyalara göre kod aşamasına müdahale edilememekte ve yeni çıkan
ihtiyaçlara göre şekillendirilememektedir.
Bu nedenle, sistem kaynaklarının (ağ, hafıza, disk, işlemci vb. gibi temel bileşenlerin) bilgilerini toplayan,
topladığı bu bilgileri analiz edip grafik gösterimler ve şekiller oluşturan bir program oluşturulmak
istenmektedir.
Açık kaynak kodlu olacak bu programda, çevrimiçi veya çevrimdışı toplayacağı bilgileri analiz etmek için
oluşturulmuş platform sayesinde bilgisayarı yönetmek, hangi kaynağın ne kadar kullanıldığı, ne kadar
boş yer kaldığı, kaynak yönetimi açısından acil bir durum olup olmadığı ve kullanılan kaynakların kritik
eşiği geçip geçmediği gibi başlıklar üzerinde durulacaktır.
Proje İçeriği ve Tasarım
iii.
Tek veya çoklu iş istasyonlarında ilgili bilgisayar/süperbilgisayarların ağ üzerinden sistem durumlarının
incelenmesi ve analiz edilerek rapor haline getirebilmesini kapsamaktadır
Açık kaynak işletim sistemleri bünyesinde çalışmakta olan çeşitli bilgi toplama araçları bulunmaktadır
[1]. Ancak bu araçlar bilgiyi anlık göstermekte ve grafik gibi görsel bir çıktı vermemektedir. Birçok araç
bu bilgileri yerel kaynaklarda depolamamaktadır. Yapılması planlanan sistemde, bilgi toplama
araçlarıyla alınan bilgileri depolayan ve analiz edip tablolar, çizgeler oluşturan, kullanıcı dostu arayüze
sahip bir program geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje tasarımında, analiz sonucu elde edilen bilgiler ışığında program kendi ön belleğinde mi gelen
verileri tutacak, yoksa ilişkisel veya dağıtık veritabanı mı kullanılacak? Bu soru cevabı incelemeler
sonucu ortaya çıkacak gereksinimlere göre şekilleneceğinden veritabanı hususu analiz sahfasında belli
olacaktır.
Online veri ajan aracılığıyla alınacak olup, offline veri incelemesi kayıt edilen bilgilerin program
aracılığıyla analiz edilmesi sonrası gösterimini içermektedir. Şekil-1' de işlem akışı gösterilmiştir.
.
1
PARDUS YAZILIM KAMPI
Şekil-1: İşlem Akışı
İşlem Akışı
Online
veri
ajan
veriyi
gönderir
girdi akışı
offline
veri
sistem
kontrolü
grafik
üzerinde
online
veriakışı
veri
analiz
edilir
verinin
analiz
edilmesi
çıktı akışı
grafik
üzerinde
offline
veri
veri
saklanır
Çıktı
Sistem
Durumu
Çıktı
Sistem
Durumu
Bu sistem iki şekilde veri incelemesi yapabilecektir.
1-Ağ üzerinden bilgisayardan ilgili bilgilerin kayıt edilmesi ve istenilen zamana ait verilerin
incelenebilmesinin sağlanması, (offline)
2-Anlık sistem verilerinin alınarak ilgili bilgisayarda grafikler halinde ekrandan incelenmesi. (online)
Proje tamamlandığında izlenen bilgisayarlarda meydana gelen veya gelebilecek hatalarda doğru
operasyonel kararlar verilebilecektir.
iv.
Fonksiyonel detaylar ve Kuramsal yaklaşım
Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken bilgi ve verinin toplanmasında, daha önce bu konu
hakkında yazılmış makalelerden, sistem kaynaklarının etkin ve verimli analiz edilebilmesi için gerekli
hesaplama ve analizlerin öncelikli olarak yapılması için programın algoritması oluşturularak en kısa
sürede ve en az maliyetle verileri depolayan bir yapı planlanmaktadır.
Program, son zamanlarda popüler olan java dili ile geliştirilecektir. İzlenmek istenen sistemde boyutu
çok küçük bir ajan çalıştırılacaktır, bu ajan işlemci ve hafıza kaynaklarını yok denecek kadar az
kullanacaktır (lightweight).
Programdan online veri inceleneceği gibi, offline olarak da kayıt edilen zamana ait veriler
incelenebilecektir. Şöyle ki: belirli aralıktaki analiz verisi alındığında (offline) sistemden açılarak o anki
sistem durumu görülebilecektir..
Sistem bileşenleri dinamik izlenmek istenirse izlenmek istenen bilgisayarda çalışacak ajan bilgileri
network aracılığıyla anlık gönderecek ve sistemin anlık izlenmesi sağlanacaktır.
Bu şekilde izlenen sistemde meydana gelen darboğazlar, ağ sıkışmaları, i/o değerlerindeki artışlar,
hafıza kullanımı gibi unsurlar tespit edilebilecektir
Proje çalışma kapsamı bakımından 4 aşamadan oluşmaktadır;
1-Veri ve bilgi toplama, değerlendirme
2-Sistemin analiz edilmesi
3-Analiz edilen sistemin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
4-Test aşaması
2
PARDUS YAZILIM KAMPI
v.
Proje Takımı
Ali ARAS (ekip lideri)Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
e-mail: [email protected]
Yusuf DÜZGÜN (ekip üyesi) Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans
e-mail: [email protected]
Gülay AYTEKİN (ekip üyesi) Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans
e-mail: [email protected]
KAYNAKLAR
[1] http://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html : Erişim zamanı 12.06.2014
[2] W. Venema. "TCP WRAPPER, A Tool for Network Monitoring, Access Control, and for
Setting Up Booby Traps", Proc. 1992 USENIX Security Symposium, USENIX Association,
Sept. 1992.
[3] L. Wall and R. Schwatz. "Programming Perl",O’Reilly and Associates, Sebastopol, CA. 1991.
[4] S.E.Hansen, E.T.Atkins. "Automated System Monitoring and Notification With Swatch"
(Stanford University) Seventh System Administration Conference (LISA ’93) Monterey, California,
November, 1993
3
Download

SİSTEM İZLEME ve DURUM ANALİZ PROGRAMI