TİCARİ TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ
(Normal katkıpaysız)
MADDE 1-TANIMLAR:
İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC BANK A.Ş.’ni, BORÇLU: BANKA tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi
kullanma yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, KEFİL/KEFİLLER: Bu sözleşmeyi BORÇLU ile birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden
doğacak olan her türlü borç ve yükümlülüklerde müşterek ve müteselsil sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi/kişileri, TİCARİ TAŞIT
KREDİSİ: BANKA tarafından BORÇLU’ya satın alacağı taşıtın finansmanı için bir defada kullanılmak üzere, belirlenen limitte kullanma
yetkisi verilen, geri ödemelerin BANKA’ca BORÇLU’ya bildirilen Geri Ödeme Planı çerçevesinde taksitlerle yapılacağı ticari nitelikte krediyi,
GERİ ÖDEME PLANI: BORÇLU’ya tahsis edilen Taşıt Kredisi’nin geri ödenmesine esas oluşturacak ve BANKA’ca belirlenen Kredi Faizi,
KKDF ve BSMV ile birlikte hesaplanan taksit tutarı, taksit adedi, vade sürelerini gösteren tabloyu, TAKSİT VADESİ: Geri Ödeme Planında
belirtilmiş olan taksit tutarının BANKA’ya ödenmesi için son ödeme tarihini, DV: Damga Vergisi; KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme
Fonu; BSMV: Banka ve sigorta Muameleleri Vergisi; GV: Gider Vergisi; TL: Türk Lirası; USD: ABD Doları; EURO: Avrupa Birliği ortak para
birimi; GBP: İngiliz Sterlini, ifade eder.
MADDE 2-KAPSAM:
2.1) Bu sözleşme BORÇLU’nun ticari veya mesleki amaçla ya da ticari nitelikli yeni veya kullanılmış (ikinci el) bir motorlu taşıta talip olması
ile aşağıda belirtilen tutarda BORÇLU’ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.
2.2) BORÇLU VE KEFİLLER sözkonusu taşıtı ticari amaçlı kullanım için satın almakta olduğunu, kredinin ve taşıtın 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve tüketici mevzuatı kapsamı dışında kaldığını beyan eder.
MADDE 3-KREDİ LİMİTİ VE VADESİ:
BANKA’ca BORÇLU lehine açılacak ..................................... ay vadeli TL ................................. (Yalnız.....................................................................................................) limitli
veya ........................... USD (ABDDoları)/EURO/GBP (Yalnız ........................................................................................) Dövize Endeksli Taşıt Kredisi’ni kullandırıp
kullandırmama hususunda ve/veya dilediği tutar kadar kullandırmaya BANKA tamamen serbesttir.
MADDE 4-KREDİNİN DÖVİZE ENDEKSLİ (TL) KREDİ OLARAK KULLANDIRILMASI:
4.1) BORÇLU, BANKA tarafından kendisine tahsis edilen krediyi Dövize Endeksli TL kredi olarak kullanmak istediği takdirde, aşağıdaki
hükümler uygulanacaktır:
4.2) BANKA tarafından BORÇLU’ya kullandırılacak kredinin TL anapara tutarı, kullandırıldığı günkü BANKA döviz alış kuruna bölünerek
bulunan döviz tutarına endekslenir.
4.3) BORÇLU ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa: BORÇLU, kredinin anapara ve faiz ödeme vadesinde kredinin
kullanıldığı tarihteki döviz alış kuru ile ödeme tarihindeki aynı döviz cinsinin banka döviz satış kuru arasındaki artış tutarının; anaparanın
endekslenmiş döviz tutarı ile çarpımı sonucu oluşan tutarı ve bu tutarın BSMV ile KKDF vb.diğer yasal yükümlülüklerini bankaya öder.
BORÇLU faiz olarak ise, yukarıda açıklandığı gibi TL anaparanın kullandırım tarihinde dövize endekslemek amacıyla bulunan döviz tutarına
anlaşılan faiz oranının uygulanmasıyla hesaplanan döviz faiz tutarının, faiz ödeme günündeki BANKA döviz satış kuru üzerinden TL
karşılığını ve bu tutarın BSMV, KKDF ve diğer yasal yükümlülüklerini nakden ödeyecektir.
4.4) BORÇLU ile ara faiz ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa: BORÇLU, ilk faiz ödeme/taksit gününde endekslenmiş
döviz anapara taksit tutarının ödeme günündeki BANKA döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını, endekslenmiş döviz anapara tutarının,
kredinin kullandırıldığı tarihteki endekslemede kullanılan döviz alış kuru ile faiz/taksit ödeme tarihinde Bankaca belirlenen döviz satış
kuru arasındaki farkın çarpımı sonucu ortaya çıkacak kur farkını endekslenmiş döviz anapara tutarına kararlaştırılmış faiz oranının
uygulanmasıyla hesaplanacak döviz faiz tutarının Bankaca faiz/taksit ödeme günü belirlenen döviz satış kuru ile çarpımı sonucu bulunan
faiz TL karşılığını, Kur Farkı ve faiz tutarları toplamının BSMV, KKDF kesintisi ve diğer yasal yükümlülüklerini ödemeyi kabul eder.
Müteakip faiz ödeme/taksit tarihlerinde ise; bir önceki ödeme tarihinde uygulanan kur ile faiz /taksit ödeme tarihindeki BANKA döviz satış
kuru arasındaki fark esas alınmak suretiyle yukarda belirtilen tarzda yapılacak hesaplama ile bulunacak faiz/taksit ve kur farkı tutarlarını,
BSMV, KKDF kesintisi ve diğer yasal yükümlülüklerini BORÇLU ödemeyi kabul eder.
4.5) BORÇLU, kredinin kullandırıldığı tarih ile anapara ve taksit ve faiz ödeme vadesi arasında kur azalışı olduğunda endeksleme iddiasında
bulunmamayı kabul ve tahhüt eder. Bu durumda BORÇLU ile tek bir anapara ve faiz ödeme vadesi kararlaştırılmışsa kredinin kullandırıldığı
tarihteki TL anapara tutarı, BORÇLU ile ara faiz ödeme dönemleri ve/veya taksitlendirme kararlaştırılmışsa TL anapara taksit tutarı esas
alınacak ve BORÇLU buna göre ödeme yapacaktır.
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
1
MADDE 5-BORÇLUNUN BAŞVURU FORMUNDAN SORUMLULUĞU VE KREDİYİ KULLANIŞ ŞEKLİ:
BORÇLU, Taşıt kredisi başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Aksi takdirde BANKA verdiği bu krediyi, taksitler
muntazaman ödeniyor olsa dahi tek taraflı olarak derhal kapatıp, alacağını derhal talep ve tahsile yetkilidir. BORÇLU, işbu krediyi nakden
veya kredi hesabının üzerine keşide edeceği çek ile kullanacağını kabul eder. Çek keşide ettiği takdirde çeke BANKA’ca bloke kaydı
konulmasını ve bu andan itibaren çek tutarının borçlu hesabından çıkartılarak hamil adına geçici bir hesaba alınmasını ve bloke kaydının
konulmasından itibaren 5.maddedeki oranda faiz ödeyeceğini peşinen kabul eder. BORÇLU işbu krediyi nakden veya kredi hesabının
üzerine keşide edeceği çek ile kullanacağını kabul eder. Çek keşide ettiği takdirde çeke BANKA’ca bloke kaydı konulmasını ve bu andan
itibaren çek tutarının borçlu hesabından çıkartılarak hamil adına geçici bir hesaba alınmasını ve bloke kaydının konulmasından itibaren
5.maddedeki oranda faiz ödeyeceğini ve kredinin blokede veya bloke çek karşılığı olarak kaldığı süre boyunca BANKA lehine rehinli
olduğunu peşinen kabul eder. BORÇLU Taşıt Kredisi’nin tahsis edilmemesi veya kullandırılmaması ya da kendi talep ettiğinden daha
düşük bir tutarda kullandırılması durumunda, herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
MADDE 6-FAİZ ORANI:
BORÇLU, işbu TL kredi borcuna geri ödeme planında belirtildiği şekilde aylık % .........................; (yıllık % ........................); kredinin dövize endeksli
olması halinde aylık % ............................ (yıllık % ...........................); oranında
faiz tahakkuk ettirileceğini kabul eder. Kredi faiz oranı, aşağıda düzenlendiği şekilde BANKA tarafından BORÇLU’ya bildirimde bulunulmak
kaydı ile tek taraflı olarak artırılabilir.
MADDE 7-VERGİ VE MASRAFLARIN BORÇLUYA AİT OLACAĞI:
BORÇLU , bu sözleşme gereğince vereceği (kur farkları dahil) faizler üzerinden KKDF, BSMV ödemeyi kabul eder. Aylık taksit tutarı Kredi
Faizi, KKDF ve BSMV ‘yi içerecektir. İleride konulabilecek / değişebilecek tüm vergi, fon ve resimlerle halen mevcut vergi, fon ve resimlere
yapılabilecek zamlar ve ekleri de ayrıca kendisine bir ihbara gerek kalmaksızın bunları yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi kabul eder.
Ayrıca, BORÇLU işbu Kredi Sözleşmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek tüm teminatlarla ilgili işlemlerin her türlü masrafları ve
halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla, tarh edilebilecek cezaları sigorta prim ve masraflarını da ödemeyi
kabul eder. BORÇLU ödenmeyen taksitleri / senetleri olursa, bundan dolayı BANKA’nın kendisine göndereceği ihtar ve ihbarnameler
için yapacağı tüm masrafları ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul eder. İşbu kredi sözleşmesi ve geri ödeme planı ile
verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin/sözleşmelere ilişkin tüm vergi, resim, harç ve masraflar, ipotek/rehin/teminat
tesis, muhafaza ile fekke ilişkin tüm harç ve masraflar ve bunlara ilişkin her türlü noter masrafları ve bunların halen mevcut veya ileride
konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masrafların tamamı BORÇLU’ya ait olup, BORÇLU
bütün bunları BANKA’ya ödemeyi kabul etmiştir.
MADDE 8-BORÇLU’NUN EMRE MUHARRER SENET TEVDİİ
8.1) BORÇLU, BANKA’ca gerekli görüldüğünde; geri ödeme veya ve tutarlarına uygun ve anapara, faiz, fon ve gider vergisini içeren toplam
borç tutarı kadar ve BANKA’nın uygun göreceği kişilerin avallerini taşıyan emre muharrer senetleri BANKA’ya temlik cirosu ile tevdi
edeceğini ve her senedin anapara, faiz fon ve gider vergisinden oluşan bir taksite karşılık olduğunu ve / veya geri ödeme planındaki toplam
borca karşılık hemen veya daha sonra aynı aval hükmüne tabi tek bir görüldüğünde ödemeli emre muharrer senedi derhal vermeyi ve /
veya temlik cirosu ile tevdi etmeyi ve bu tevdi edilen / edilecek senetlere ait tüm damga pulu ve sair masrafların tarafınca karşılanacağını
veya bu masrafları BANKA’nın dilediği şekilde kredi borcuna eklemesini kabul eder. Ayrıca MADDE 6’daki beyan ve kabulü doğrultusunda
ileride konulabilecek / arttırılabilecek tüm vergi ve resimlerle halen mevcut belge ve resimlere yapılabilecek zamları içeren ve BANKA’nın
uygun göreceği avalleri taşıyan ek senetleri vermeyi ya da emre muharrer senetleri eskileriyle değiştirmeyi kabul, eder.
8.2) BORÇLU; BANKA’ya taşıt kredisi borcuna karşılık verdiği senetlerdeki usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerinden dolayı
her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.
8.3) BORÇLU; BANKA’ya bütün bu kapsamlarda tevdi edeceği senetlerin vadelerinde ödenmemeleri halinde borçluları protesto edip
etmemekte, senetteki diğer imza sahiplerine müracaat edip etmemekte,bunlar aleyhine işbu sözleşmeden ayrı olarak yasal işlem ve İcra
İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca takip yapma hakkını haiz olduğunu kabul eder.
MADDE 9-KREDİNİN TEMİNAT KARŞILIĞI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
BORÇLU; BANKA’nın, bu Sözleşmeyle açtığı krediyi kısmen veya tamamen BANKA’nın uygun göreceği her türlü teminat, özellikle hisse
senetleri, tahviller, finansman bonoları, gelir ortaklığı senetleri, hazine bonoları, yatırım fonu katılım belgeleri, Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet, mevduat, altın, taşınır mal rehni veya taşınmaz mal ipoteği veya kefalet karşılığında da kullandırılabileceğini, istenen teminatları,
BANKA’ca saptanacak koşul ve şekillerde tesis, tescil ve BANKA’ya verilmesinden sonra kullanabileceğini, fakat teminatları verilmiş
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
2
dahi olsa BANKA’nın krediyi kullandırma yükümlülüğü olmadığını, BANKA’nın her zaman teminatların değiştirilmesini, BORÇLU’nun
krediyi ödeyemeyeceğinin BANKA tarafından tespit edilmesi durumunda yeni veya ek teminat verilmesini isteyebileceğini, BANKA’nın
her ne sebep ve şekilde olursa olsun alacağı bulunduğu, sürece BORÇLU’nun ve / veya teminat verenin teminatların bir kısmının geri
verilmesi yolundaki isteklerin kabul edip etmemekte muhtar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. BORÇLU; işbu sözleşme gereği
BANKA’nın alacağı teminatlar için BANKA’nın mevzuatta mer’i hadler üzerinden ve cari usullere göre komisyon ve ücret tahakkuk ettirme
hakkı mevcut olup bu komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider vergilerini, diğer vergi masraflarla birlikte BANKA’ya ödemeyi kabul eder.
BORÇLU; bu sözleşmeye göre tarafından verilen veya verilecek olan her türlü teminatların, bu teminatlarla ilgili ve / veya başkaca her türlü
hak ve alacakların, BANKA’nın merkez ve tüm şubelerinden herhangi birinde her ne sebeple olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek
vadesiz, vadesi geçmiş ve gelecek tüm alacaklarının da teminat teşkil ettiğini ve buların bu sebeple de rehinli bulunduğunu ve BANKA’nın
bunlara derhal hapis ve takas mahsup hakkını tek taraflı olarak kullanabileceğini kabul eder.
MADDE 10-KREDİNİN MENKUL REHNİ KARŞILIĞI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
BORÇLU; bu Sözleşme ile lehine açılan kredinin motorlu taşıt alımı ile ilgili olması halinde,işbu kredinin veya hangi sebeple olursa olsun
BANKA’ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatı olarak; kendisince satın alınan ve mülkiyeti çekişmesiz ve takyidatsız olarak
kendisine ait bulunan
marka: .........................................................................
model: .........................................................................
motor: .........................................................................
şasi no: .........................................................................
plaka: ……….................’lı motorlu taşıtı işbu kredinin geri ödeme tutarı olan .............................................................. -TL/USD/EURO/GBP bedel üzerinden
BANKA’nın ...................................................... Şubesine gayrikabili rücu rehin ve teslim ettiğini, BANKA’nın bu rehin keyfiyetini yukarıda ayrıntıları
verilen aracın kayıtlı olduğu motorlu taşıt araçları siciline bildirip tescilini istemeye tek taraflı yetkili bulunduğunu, buna rağmen rehnin,
aracın sicline ve ruhsatına şerh ettirilmesine ilişkin işlemelerin Trafik sicil memurluğu nezdinde BANKA veya uygun bulunması halinde
kendisince gerçekleştirilip, rehnin aracın sicil ve ruhsatına işlendiğine ilişkin Trafik Şube Müdürlüğü yazısını BANKA’ya ibraz edeceğini,
rehin kredi borcu tamamiyle sona erip BANKA’dan rehnin kaldırıldığına ilişkin yazılı beyan alınıncaya kadar yürürlükte kalacağını ve bu süre
boyunca rehinli aracın üçüncü kişilere satılmayacağını veya satış vaadinde bulunulmayacağını, rehinli araç BANKA’nın uygun göreceği
bir yeddiemine verildiği takdirde bu işleme peşinen muvafakat ettiği gibi, yeddiemin makbuzun bu rehin işleminin parçası olduğunu ve
yeddiemin ücretinin de kendisine ait olacağını, rehin veren borçlu sıfatıyla beyan kabul eder. BORÇLU; rehin işlemleri sırasında veya rehnin
kaldırılması sırasında yapılan her türlü noter masraflarını ödemeyi kabul eder.
MADDE 11-KEFALET:
11.1) Işbu Sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, kredi müşterisinin (BORÇLU’nun) bu Sözleşme ile borçlandığı ve
borçlanacağı bütün meblağları, BANKA’ya karşı işbu Sözleşmenin 11.maddesinde yazılmış olan geri ödenecek faizli toplam tutar kadar
(ki bu tutar kefalet limiti olup) borca müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmuşlardır. Kefil olan gerçek kişiler, en geç sözleşme imzalandığı
tarihte eşlerinden kefil olmaları yönünde rızalarını aldıklarını beyan ederler. Kefalet miktarına ana paranın faizi, ana para ve akdi faizler
için hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü masraflar ve vekalet ücreti ile tüm vergi, fon vb yasal yükümlülükler dahil olup,
kefilin sorumluluğu kefalet limiti dahilinde bütün bu hususları kapsayacaktır. eder. Kefil, lehine gelmiş olan havalelerin kendisine ihbarda
bulunulmadan önce Banka tarafından adına kabulünü ve adına açılacak bir hesaba veya mevcut hesabına
alacak kaydedilmesini ve bu bedeller üzerinde Bankanın, bu kefaletten doğmuş veya doğacak alacaklarından dolayı rehin hakkı olduğunu
ve kefilin Banka’ya karşı kredi ve kredi ile ilgili her türlü borçlarıyla mahsup yetkisinin bulunduğunu kabul eder.
kabul ve beyan ederler.
11.2) BANKA’nın BORÇLU’nun taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların
tamamen veya kısmen BANKA tarafından geri verilmesi, fekkedilmesi, ibra edilmesi hallerinde de kefil bunlara şimdiden muvafakat
ettiğini ve kefaletin aynen devam edeceğini kabul eder.
MADDE 12-KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ VE GERİ ÖDEME PLANI:
12.1) BORÇLU, işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, işbu Sözleşmenin arkasındaki (ekindeki) anapara, faiz, fon ve gider
vergisinden oluşan Türk Lirası. geri ödeme ve / veya dövize endeksli geri ödeme planına göre işleyeceğini ve geri ödeme vade ve tutarını
gösteren bölümün TAŞIT KREDİSİ sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Geri Ödeme Planı’nın bir sureti, sözleşme
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
3
imzası sırasında sözleşme sureti ile birlikte BANKA’ca BORÇLU’ya verilir. BORÇLU ve BANKA ödeme planlarının birbirini tutmaması ya da
BORÇLU sureti üzerinde bir tahribat, tahrifat görülmesi halinde BANKA kayıtları esas alınır.
12.2) BORÇLU, işbu Sözleşme gereği, kendisine ödenen krediyi, geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında
gösterilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve def’aten ödeyeceğini kabul eder.
12.3) İşbu Sözleşme ile BORÇLU’nun kullandığı kredi ana para tutarı ……………………. TL/USD/EUR olup, geri ödeyeceği faizli (ve fon,
vergi ve sair eklentiler ile) toplam tutarı …………………. TL/USD/EUR’dur. BORÇLU, BANKA’nın; bir takside karşılık olarak her bir tutarın
vadesinde, kendi nezdinde BORÇLU adına TL veya döviz olarak açılmış bir hesabın bulunması halinde TL hesap tutarı ve/veya döviz
hesaplarındaki tutarları kendi döviz alış kurundan kesin alışını yaparak, bulunacak miktarı bu kredi hesabının taksitlerine mahsup etmek
suretiyle tahsile yetkili olduğunu kabul eder.
12.4) BORÇLU, kredinin; ilk üç ayı ödemesiz şekilde geri ödeme planına bağlanması halinde, alınan krediye ilk üç ayın faizinin ilave
edilerek bulunacak meblağın esas alınması suretiyle tesbit edilen taksit ve tutarlarına (geri ödeme planına) itirazının olmadığını kabul eder.
12.5) BORÇLU, BANKA’nın, işbu kredi faizini BORÇLU’ya önceden bildirmek suretiyle tek taraflı olarak artırmaya yetkili olduğunu; fon,
vergi ve gider vergisi veya diğer yasal kesinti oranlarında değişiklik olduğunda ya da ileride konulabilecek / artırılabilecek tüm vergi
ve resimlerle, halen mevcut vergi ve resimlere yapılacak zam ve ekler nedeniyle, ayrıca BANKA tarafından faiz oranı değiştirildiğinde,
BANKA’nın bu değişikiliklere göre ödeme planında değişiklik yapmaya ve yeni geri ödeme planı düzenlemeye yetkili olduğunu; dilerse
tüm bu değişiklikleri BANKA’nın işbu krediyi aldığı şubesinden öğrenebileceğini; kendisine ayrıca bildirimde bulunmaksızın yapılacak
bu değişikliklere yürürlük tarihinden itibaren yeni ödeme planı doğrultusunda derhal uymayı ve ödemeleri yeni geri ödeme planına göre
yapmayı kabul eder.
MADDE 13-ERKEN ÖDEME / ARA ÖDEME:
13.1) BORÇLU, dilerse kredi hesabını vadeden önce tamamen kapatabilir. Bu durumda kapama tarihi itibariyle bakiye anapara, işleyen
faiz, BSMV, KKDF ile dövize endeksli kredilerde ilaveten kur farkından kaynaklanan tüm vergi ve fonlar BORÇLU tarafından BANKA’ya
ödenir.
13.2) BORÇLU, vadesi gelmemiş olan bir veya birkaç taksiti veya borcun bir kısmını Geri Ödeme Planında öngörülmüş olan taksit
tarihinden önce ödeyebilir. BORÇLU, ara ödeme işleminden sonra yeniden bir geri ödeme planı düzenlenmesi halinde önceki geri ödeme
planı sistemine göre hazırlanan ödeme planının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu; ayrıca yeni Geri Ödeme Planına ilişkin
doğabilecek DV tutarını derhal BANKA’ya ödemeyi kabul eder. BANKA’nın yeni bir geri ödeme planı düzenlemesi halinde bu yeni geri
ödeme planını BORÇLU’ya tebliğ etme yükümlülüğü bulunmayıp, BORÇLU ilk taksitte bu plana muttali olmuş sayılır ve ilk taksiti yeni geri
ödeme planına göre yapar. BANKA dilerse, önceki Geri Ödeme Planına göre ödeme yapılmasına devam edebilir. Her iki tarafça imzalı yeni
bir Geri Ödeme Planı düzenlenmemiş olması halinde eski önceki geri ödeme planına göre ödemeler devam eder.
13.3) Gerek erken ödeme veya gerekse ara ödeme hallerinde henüz vadesi gelmemiş dönemlere ait faizde indirim yapılır. BORÇLU, her iki
halde de, BANKA’nın tek taraflı olarak belirlediği erken ödeme/ara ödeme komisyonu/ücretini BANKA’ya ödemeyi kabul eder.
MADDE 14-MUACCELİYET:
14.1) BORÇLU, arkadaki (ekteki) ve / veya bu sözleşmeye göre, değişiklik halinde buna göre oluşturulan geri ödeme planına uygun
olarak ve / veya 11.madde belirtilen şekilde borcunu, BANKA’ya tam olarak ödeyeceğini, geri ödeme planında anapara, faiz, fon ve
gider vergisinden oluşan taksitlerden birini dahi zamanında defaten ve tam olak ödemediği takdirde ayrıca hiçbir ihtar keşidesine gerek
olmaksızın, ödeme planına göre bakiye tüm borcun muaccel hale geleceğini; bu şekilde muaccel hale gelen bakiye borcunu derhal
nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. BORÇLU; vadesi gelmiş taksite karşılık kısmi ödeme yapmak istediği takdirde
BANKA’nın bunu kabul edip etmemekte tamamen muhtar olacağını, kısmi ödemeye rağmen yukarıda kabul edilen muacceliyet halinin
hakkında aynen hüküm ifade edeceğini; BANKA’nın kısmi ödemeyi tahsil etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağa mahsuben
ödeme anlamına geleceğini ve bu kısmi ödemeyi BANKA’nın kabul etmesinin, borcun yenilenmesi ve / veya uzatılmasını tazammun
etmeyeceğini, BANKA’nın dilediği şekilde yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul eder.
14.2) BANKA, BORÇLU’nun Sözleşme hükümlerine uymaması, ölümü, iflası, hacir altına alınması nedenleri ile veya neden göstermeksizin
borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye yetkilidir.
MADDE 15-TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI:
BORÇLU ve KEFİLLER, işbu sözleşmeden doğan borçlarının ödenmesinde BORÇLU’nun temerrüde düştüğü takdirde krediyi TL olarak
kullanmış ise, kredinin temerrüdün doğduğu andaki toplam faizli TL bakiyesine, dövize endeksli kredilerde ise temerrüde düşen döviz
tutarının BANKA’nın BORÇLU’nun temerrüde düştüğü günkü döviz satış kuru esas alınarak bulunacak TL tutarın BANKA’ya ödeneceği
tarihe kadar yıllık %……… oranında temerrüt faizini ve bunun fon, vergi gibi yasal eklentilerini BANKA’ya ödemeyi kabul eder.
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
4
MADDE 16-BANKANIN SORUMLU OLMAMASI :
BORÇLU ve KEFİLLER, kredi talebinin kabulüyle birlikte, kredinin kendisine veriliş tarihinden sonra, kredi borçlusu olarak kendileri ile
mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşlar arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, malın teslim edilmemesi, malın iade
edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya yapılmaması ve benzeri gibi hususlarda çıkabilecek bu ve benzeri tüm ihtilaflardan BANKA’nın
hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve bunların da kredi anlaşmasının geri ödenmesi hususuna hiçbir etkisi olmayacağını kabul eder.
MADDE 17-SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
17.1) BORÇLU, daha önceden aynı koşullarda başkaca bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak
kredi sebebiyle BANKA’nın bildireceği tutar ve riskler için BANKA’nın dain-i mürtehin olduğu Kredi Hayat Sigortası yaptırmayı, daha
önceden yapılmış var ise o sigortaya BANKA’yı dain-i mürtehin yaptırmayı;
17.2) BORÇLU, teminat olarak BANKA’ya rehnedilen taşınır malın ve/veya ipotek edilen taşınmazın ve/veya rehinli/hacizli taşıtların bir
sigorta şirketine, BANKA’nın dain-i mürtehin olarak gösterilmek suretiyle ve BANKA’nın dilediği riskler için dilediği tutar ve koşullarla,
sigortaya ilişkin tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere sigorta yaptırmayı/yapılmasını;
17.3) BORÇLU, işbu maddede öngörülen sigortayı/sigortaları yaptırmadığı ve/veya BANKA’ya belgelemediği/ibraz etmediği takdirde,
BANKA’nın işbu krediyi kullandırıp, kullandırmamayayetkili olduğunu; ayrıca kredi ilişkisi devam ettiği sürece de sigortayı aynı şartlarla
yenilemeyi, yenilemediği takdirde BANKA’nın aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı resen yenilemeye veya yeniden yaptırmaya
yetkisi bulunduğunu; bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ödeyeceğini; sigorta
prim borçlarının öncelikle tahsil edileceğini ve/veya yatırılan taksit meblağından öncelikle sigorta borçlarının mahsup edilebileceğini, bu
halde ayrıca ihbara gerek olmadığına; BANKA’ca ödenen sigorta primlerini derhal BANKA’ya ödemediği takdirde ve /veya BANKA’ca
sigortanın yenilenmesi ihtar edilmesine rağmen kendisi tarafından derhal yenilenmediği takdirde, tüm kredi borcunun muaccel hale
geleceğini, BANKA’nın kendisi adına ödemesi halinde bu tutarların rehin kapsamında olduğunu ve bunların BANKA’ca ödendiği andan
tamamını BANKA’ya geri ödeyeceği zamana kadar işbu sözleşmede belirlenen oranda temerrüt faizi işletilmesini ve bu tutarlar için
BANKA’nın diğer alacaklarla birlikte ve/veya ayrıca dava ve talep hakkı bulunduğunu;
17.4) BORÇLU, hayat sigortası süresi içinde vefatı halinde ve/veya diğer teminat sigortalarında, sigorta şirketince ödenecek tazminatı,
BANKA’nın dilediği şekilde, BANKA’ya olan her türlü borcuna ve/veya vade beklemeksizin kredi borcunun tamamına mahsubuna
münhasıran yetkili olduğunu; ancak tüm borçlarına mahsuptan sonra eğer bir meblağ kalacak olursa yasal mirasçılarına veya kendisine
ödenmesini;
17.5) BORÇLU, taşınır/taşınmaz malın hasara uğraması ve /veya kendisinin ölümü halinde, BANKA’nın, sigorta sözleşmesi hükümleri
uyarınca teminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi, kendisinin hazır bulunmasına veya izninin alınmasına gerek
olmaksızın yapmaya ve tazminat tutarını tesbit ve tahsil etmeye, vadesi gelmiş ve/veya gelmemiş bütün alacaklarını sigorta bedelinden
almaya kayıtsız şartsız yetkili olduğunu; sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle BANKA’ca açılacak
dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu, anlaşmazlık sonunlanıncaya kadar her türlü borcunun temerrüt faizinin
işleyeceğini kabul eder.
MADDE 18-BANKA’NIN REHİN VE HAPİS HAKKI
BORÇLU ve KEFİLLER; BANKA’ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları için BANKA’nın tüm şubelerinde mevcut olan ve olabilecek
her türlü hak ve alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde BANKA lehine rehin hakkı tesis ettiğini,
herhangi bir zaman ve şekilde BANKA nezdinde bulunabilecek senetler, çekler, nama veya hamile yazılı hisse senetleri, tahviller üzerinde
BANKA’nın hapis hakkı olduğunu, BANKA’nın alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın herhangi birini veya hepsini ihbarda
bulunmadan BANKA’da mevcut her türlü alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları veya tahsil edilen çek
bedelleriyle takas ve mahsup hakkının olduğunu, yine BANKA’nın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul
etmeye yetkili olduğunu, havale tutarı üzerinde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, ayrıca BANKA’nın merkez ve şubeleri aracılığıyla
yapacakları havale meblağları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 19-DİĞER HÜKÜMLER:
19.1) BORÇLU ve KEFİLLER aşağıda yazılı adreslerinin yasal ikametgahları olduğunu beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin
şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile, iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21.maddesinin uygulanmasını kabul
ederler. Ikametgahlarında olabilecek değişikliği BANKA’ya noter aracılığıyla bildirmedikleri takdirde bu adreslere yapılacak her türlü
tebligatın sayılacağını, yine bu adresi her türlü takibat icrası için gerekli yasal ikametgah kabul ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
5
19.2) BORÇLU ve KEFİLLER, hakkında bilgi isteyen, Yasaların yetkili kıldığı kişi ve merciler ile BANKA’nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara
kredi ilişkisi ile ilgili bilgilerin verilmesini gayrikabili rücu olarak kabul eder.
19.3) BORÇLU ve KEFİLLER, işbu sözleşmeden doğan borçlarının tahsili konusunda BANKA’nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal
takibat yapması halinde, BANKA’nın bu yolda yapacağı bütün masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı
üzerinden %10 (yüzde on) avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve icra dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek cezaevi harcını
BANKA’ya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
19.4) Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda ........................................... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu
kabul ederler.
19.5) Toplam 19 (ondokuz) maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca okunarak tam bir mutabakatla imzalanmıştır.
Borçlu HSBC Bank A.Ş.
Adı Soyadı/Unvan: .......................................................................................
Adres
...................................................................................Şubesi
: .......................................................................................
..........................................................................................................................
İmza .......................................................................................
Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil
Adı Soyadı/Unvan :.........................................................................................................................................................................................................................................
Adres
: .......................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kefil Olunan Miktar : TL ve/veya ABD Doları (Kendi el yazısı ile) ..............................................................................................................................................
(Yalnız................................................................................................................................... dır)
Kefalet Türü (a) Adi, (b) Müteselsil kefalet (Kendi el yazısı ile): .......................................................................................................................................................
Kefalet, (a) Önceki kredileri de kapsıyor, (b) Sadece Yenileri Kapsayacak:
Kefilin medeni hali:
(a) Evli değilim.
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum..
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum..
İmza :...................................................................Tarih: ................../......................./........................... (Kendi el yazısı ile)
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
6
İşbu sözleşmenin ve geri ödeme planının birer nüshasını elden aldım.
Borçlu
İmza :...................................................................
HSBC BANK A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394/İstanbul
Sicile kayıtlı olduğu yer: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi
No: 128 Şişli 34394/İstanbul. İstanbul Ticaret Sicil Md.
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-268376
www.hsbc.com.tr T. (0212) 376 40 00
F. (0212) 336 29 39-336 26 38-336 21 41-336 22 60
İşbu Sözleşme HSBC Bank A.Ş. tarafından müşterilerine yönelik hazırlanmış olup; HSBC Bank A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın 3. kişiler tarafından hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
kullanılamaz, çoğaltılamaz ve/veya dağıtılamaz.
7
Download

ticari taşıt kredisi sözleşmesi