SICACIK SB 1500
Elektrikli Quartz Soba
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș SICACIK SB 1500 Elektrikli Quartz Soba’mızı seçtiğiniz için
teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz
güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden
daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz
ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde
performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza
durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili
Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2
1- Tel Izgara
2- Isıtıcı Tüp
3
4
3- Çalıștırma ve Isı Düğmeleri
4- Elektrik Kablosu
5- Devrilme Emniyeti
5
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘OWPMUBK‘O‘CVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘NVUMBLBUPQSBLIBUU‘PMBOQSJ[EFLVMMBO‘O‘[
t $JIB[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek
parça için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t ,BCMPOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[,BCMPIBTBS
gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiștirilmelidir.
Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t $JIB[‘OmŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[$JIB[‘O‘[‘UBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
UYARI:MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t 'JŗJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t $JIB[‘OLBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZB
sürüklemeyiniz.
t $JIB[‘O‘[‘OÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OB
izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat
ediniz.
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBDJIB[‘ çalıștırmayınız. Cihazınızı yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t $JIB[‘O‘[FWMFSEFLVMMBO‘NJÎJOUBTBSMBON‘ŗU‘S5JDBSJBNBÎMB
kullanmayınız.
t ÃSàOÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
m[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizay edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında
tutulmalıdır.
t $JIB[EBCVMVOBO‘T‘U‘D‘UàQà[FSJOEFL‘S‘LÎBUMBLHJCFEFGPSNBTZPO
olup olmadığı kontrol edilmeli ve kırık çatlak vs. varsa cihaz
kullanılmamalı ve yetkili servise bașvurulmalıdır.
t $JIB[CBŗLBCJSDJIB[MBCJSMJLUFBZO‘FMFLUSJLLBCMPTVOBWF
sigortaya bağlı olarak kullanılmamalıdır.
t $JIB[‘O‘T‘UNBZà[FZJJMFDBOM‘MBSBSBT‘OEBNJONNFTBGF
olmalıdır.
t $JIB[‘O‘T‘UNBZà[FZJJMFBIŗBQLBSUPOWFLVNBŗHJCJDJTJNMFS
arasında min. 1m mesafe olmalıdır.
t $JIB[‘Oà[FSJOFZBOH‘OTFCFCJZMFFMCJTFIBWMVLVNBŗHJCJ
eșyaları kurutmak için kullanılmamalıdır.
t ,PSVZVDVLBGFTUFMJBUFŗUFOLPSVZVDV
JÎJOFQBSNBLWFZB
herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
t $JIB[TJHBSBWFCFO[FSJNBEEFMFSJZBLNBLJÎJOLVMMBO‘MNBNBM‘E‘S
t $JIB[‘OÚOàOFWFÎFWSFTJOFNV[BLM‘ļBLBEBSNPCJMZBLBļ‘U
gibi kolay tutușabilecek nesneler bulunmamalıdır.
t ,VMMBONBE‘ļ‘O‘[[BNBODJIB[‘OmŗJOJQSJ[EFOΑLBSU‘O‘[
t $JIB[‘CBOZPMBWBCPHJCJ‘TMBL[FNJOMFSEFLFTJOMJLMF
kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘LVMMBOE‘ļ‘O‘[QSJ[JOIFNFOBMU‘OBZFSMFŗUJSNFZJOJ[
t $JIB[‘O‘[‘PUPNBUJLPMBSBLZÚOFUFOQSPHSBNMBZ‘D‘[BNBOMBZ‘D‘
veya diğer herhangi bir düzenle birlikte kullanmayınız.
t ZBŗ‘OBMU‘OEBLJÎPDVLMBSTàSFLMJHÚ[FUJNBMU‘OEBUVUVMNBE‘LMBS‘
takdirde cihazdan uzak tutulmalıdır.
t ZBŗBSBT‘ÎPDVLMBSDJIB[‘OPSNBMLVMMBO‘NQP[JTZPOVOEBZLFO
ve gerekli talimatlar verildiğinde açıp kapatabilir. Bu yaș
HSVCVOEBLJÎPDVLMBSDJIB[‘mŗFUBLNBNBM‘UFNJ[MJLWFCBL‘N
yapmamalıdır.
KULLANMA TALİMATI
Cihazınızın fișini prize takınız ve yan
taraftaki çalıștırma ve ısı düğmeleri ile
ısı ayarlarını yapabilirsiniz.
I Kademe = 500 W
II Kademe = 1000 W
III Kademe = 1500 W
Cihazınız devrilmeye karșı emniyet
sigortası ile yapılmıștır.
Cihazınızı gözetimsiz ortamlarda çalıșır
durumda bırakmayınız.
DİKKAT: Cihazınızın metal yüzeyleri çok
sıcak olduğundan yanıklara sebep olabilir.
Cihazınız soğuduktan sonra metal
yüzeylerine dokunabilirsiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı temizlemeden veya bakım yapmadan önce mutlaka fișini prizden
çıkartınız.
Cihazınızın gövdesini nemli bir bez ile silerek temizleyiniz. Kesinlikle suyla
yıkamayınız suya daldırmayınız
TEKNİK ÖZELLİKLER
5:1&4#
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
Anma Frekans
: 50 / 60 Hz
Max Güç
: 1500 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Net Ağırlık
Class I
: 1050 gr
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
(àNSàLWF5JDBSFU#BLBOM‘ļ‘5àLFUJDJOJO,PSVONBT‘WF1JZBTB(Ú[FUJNJ
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Download

sicacik sb 1500 kul.kılav