4 ÇEKER DC 4300
Toz Torbalı Elektrikli süpürge
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș 4 ÇEKER DC 4300 Toz Torbalı Elektrikli Süpürge’mizi seçtiğiniz
için teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz
güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden
daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz
ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde
performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza
durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili
Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1- Tașıma Sapı
7
6
5
4
3
2- Kapak Mandalı
3- Emiș Ağzı
2
1
4- Toz Torba Dolum
Göstergesi
5- Kablo Sarma Düğmesi
6- Açma-Kapama Düğmesi
8
7- Hava Çıkıș Filtresi
8- Tekerlek
9
9- Bez Toz Torbası
10- Kağıt Toz Torbası
10
11- Toz Torba Klipsi
11
AKSESUARLAR
2
1- Hortum
3
1
2- Hava Tahliye Penceresi
3- Hortum Tutma Sapı
4
4- Hortum Bașlığı
5
5- Uzatma Boruları
6- Süpürücü Gövde
6
7
8
7- Koltuk ve Döșeme
Süpürücü Aparatı
8- Kenar-Köșe ve Radyatör
Süpürücü Aparatı
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘OWPMUBK‘O‘OCVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 10 amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımından
LBZOBLMBOBOBS‘[BMBSEBHBSBOUJHFÎFSMJPMNB[5BNJSWFZFEFLQBSÎB
JÎJOTJ[FFOZBL‘O'BOTFUZFULJMJTFSWJTJOFCBŗWVSVOV[
t ,BCMPOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[,BCMPIBTBSHÚSEàļà
UBLEJSEF'BOTFUZFULJMJTFSWJTJUBSBG‘OEBOEFļJŗUJSJMNFMJEJS$JIB[‘
hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t .BLJOFOJ[JOGJŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[.BLJOFOJ[JUBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve fișini
prizden çekiniz.
t 'JŗJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JLBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZBTàSàLMFNFZJ
OJ[,BCMPOVOà[FSJOFLBQ‘LBQBUNBZ‘O‘[.BLJOFOJ[JLBCMPZB
dolașacak șekilde hareket ettirmeyiniz.
t .BLJOFOJ[JOÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OBJ[JO
vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
t .BLJOFOJ[JJÎFSJTJOFUP[UPSCBUBLNBEBOLVMMBONBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JE‘ŗNFLBOWF‘TMBL[FNJOUFNJ[MJļJOEFLVMMBONBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JTPCBG‘S‘OWFCFO[FSJ‘T‘LBZOBLMBS‘OEBOV[BLUVUVOV[
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBNBLJOFOJ[MFÎBM‘ŗNB
yınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t ¡$EFOZàLTFL‘T‘ZBTBIJQZBOBOTJHBSBT‘DBLLàMHJCJNBEEFMFSJ
vakumlamayınız.
t .BLJOFOJ[MFKJMFUÎJWJHJCJNBEEFMFSWFZBO‘D‘QBUMBZ‘D‘CFO[JO
BMLPMZBļWCT‘W‘MBS‘WBLVNMBNBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[MFLFTJOMJLMFT‘W‘WBLVNMBNBZ‘O‘[
t 4BļM‘ļB[BSBSM‘UP[WBLVNMBNBZ‘O‘[
t $JIB[ÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
GJ[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
.BLJOFOJ[JOUP[UPSCBT‘O‘OCVMVOEVļVCÚMNFOJO
LBQBļ‘O‘SFTJNEFHÚSàMEàļàHJCJLBQBL
mandalını yukarıya doğru bastırarak açınız. Toz
torbasının takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
Takılı değil ise takınız.
NOT: Makinenizin toz torbası takılı olmadan
kesinlikle kullanmayınız. Makinenizi kullanırken
sadece bez toz torba ya da kağıt toz torbanın
takılı olması gerekmektedir.
Toz Torbasının Takılması:
3FTJNEFHÚSàMEàļàHJCJUP[UPSCBLMJQTJOJ
yuvasından yukarıya doğru çekerek çıkartınız.
5P[UPSCBT‘O‘ŗFLJMEFHÚSàMEàļàHJCJUP[UPSCB
klipsine yerleștiriniz.
3. Toz torba klipsini tekrar yuvasına iterek takınız.
Makinenizin kapağını kapatınız.
Hortum bașlığını makinenizin emiș ağzına
IPSUVNCBŗM‘ļ‘O‘Oà[FSJOEFJLJUBSBGUBCVMVOBO
NBOEBMMBSBCBT‘QJUFSFLUBL‘O‘[)PSUVNCBŗM‘ļ‘
klipslerinin emiș ağzına tam olarak oturması
JÎJOIPSUVNCBŗM‘ļ‘O‘TBļBTPMBEPļSVÎFWJSJOJ[
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma
CPSVMBS‘O‘IPSUVNUVUNBTBQ‘OBEBIBTPOSBEB
temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz
uygun süpürücü aparatı uzatma borularına
monte ediniz.
#PSVLVMMBONBEBOTFÎUJļJOJ[VZHVOTàQàSàDà
aparatı direkt hortum tutma sapına monte
ederek kullanabilirsiniz.
Makinenizin arka alt kısmında bulunan fiși
yuvasından tutarak dikkatlice çekiniz.
Makinenizin fișini prize takınız.
Açma–Kapama düğmesine basarak makinenizi
çalıștırınız.
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
Emiș gücünü hortum tutma sapı üzerinde
CVMVOBOIBWBUBIMJZFQFODFSFTJJMFUFNJ[MFNFL
istediğiniz yere uygun olacak șekilde
ayarlayabilirsiniz. Tam güç pozisyonunda
ÎBM‘ŗU‘SNBLJTUFEJļJOJ[ZFSMFSJÎJOÚSOFļJOTFSU
Zà[FZMFSWFIBM‘MBS
IBWBUBIMJZFQFODFSFTJOJ
kapalı konuma getiriniz. Emiș gücünün
EBIBB[PMNBT‘O‘JTUFEJļJOJ[ZFSMFSJÎJOÚSOFļJO
QFSEFMFSJODFLVNBŗMBS
IBWBUBIMJZF
penceresini açık konuma getiriniz.
5FNJ[MFNFLJTUFEJļJOJ[Zà[FZà[FSJOEF
TFÎUJļJOJ[VZHVOTàQàSàDàBQBSBU‘JMFSJHFSJ
hareket ettirerek vakumlama ișlemini
gerçekleștiriniz.
AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ
Süpürme ișlemi bittikten sonra Açma-Kapama
düğmesine basarak makinenizin çalıșmasını
durdurunuz.
'JŗUFOUVUBSBLmŗJQSJ[EFOÎFLJOJ[
,BCMPZVUVUBSBLLBCMPTBSNBEàļNFTJOFCBT‘O‘[
ve kabloyu makine içerisine sarınız.
NOT: Kablo sarma düğmesine basarken mutlaka
LBCMPZVUVUVOV[LBCMPZVUVUNBE‘ļ‘O‘[UBLEJSEF
makine tarafından kablo sarma ișlemi
HFSÎFLMFŗJSLFOLBCMPTFSCFTUPMEVļVOEBO
sağa-sola savrulacaktır bu durum size ve
eșyalarınıza zarar verebilir.
Hortumu emiș ağzından çıkarmak için; hortum
CBŗM‘ļ‘O‘Oà[FSJOEFJLJUBSBGUBCVMVOBO
NBOEBMMBSBCBTBSBLÎFLJQΑLBS‘O‘[
Uzatma borularını hortum tutma sapından
çekerek çıkartınız.
Süpürücü gövdeyi borudan çekerek çıkartınız.
MAKİNENİN TAŞINMASI VE SAKLANMASI
Kolay tașıma ve saklama için bu süpürgenin
HÚWEFTJOFZFSMFŗUJSJMNJŗPMBOCPSVIPSUVNWF
süpürücü aparatı dikey ve yatay konumda
tutmayı sağlayan bir kıskaç sistemi vardır.
3FTJNEFHÚSàMEàļàHJCJNBLJOFOJ[JOCPSV
IPSUVNWFTàQàSàDàBQBSBU‘CVL‘TLBDBUBL‘Q
makinenizi bu șekilde tașıyıp kaldırabilirsiniz.
Resimde görüldüğü gibi koltuk döșeme
süpürücü aparatı ve kenar köșe radyatör
aparatını makinenizin hava çıkıș bölmesinde
ayrılmıș olan yerlerinde saklayabilirsiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Makinenizin bakım ve temizlik ișlerine
bașlamadan önce makinenizi kapatınız ve
mutlaka fișini prizden çekiniz.
.BLJOFWFBLTFTVBSMBS‘Z‘LBNBZ‘O‘[TVZB
EBME‘SNBZ‘O‘[TBEFDFTJMFSFLUFNJ[MFZJOJ[
Motor filtresini temizlemek için; resimde
HÚSàMEàļàHJCJNBLJOFOJOLBQBļ‘O‘BΑO‘[.PUPS
filtre kafesini açınız ve motor filtresini çıkartınız.
Filtreyi yıkamayınız sadece silkeleyerek
temizleyiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Hava çıkıș filtresini temizlemek için; resimde
HÚSàMEàļàHJCJNBLJOFOJ[JOIBWBΑL‘ŗLBQBļ‘O‘O
her iki tarafında bulunan mandallarına basarak
BΑQIBWBΑL‘ŗmMUSFLBQBļ‘O‘ΑLBSU‘O‘[)BWB
ΑL‘ŗmMUSFTJOJΑLBSU‘O‘['JMUSFZJZ‘LBNBZ‘O‘[
sadece silkeleyerek temizleyiniz.
5P[UPSCBJLB[MBNCBT‘L‘SN‘[‘PMEVļVOEBUP[
torbasının değitirilmesi veya temizlenmesi
gerekmektedir.
Bu ișlem için;
Toz torbasının bulunduğu bölmenin kapağını
açmak için kapak mandalını yukarıya doğru
bastırınız.
3FTJNEFHÚSàMEàļàHJCJUP[UPSCBLMJQTJOJ
yuvasından yukarıya doğru çekerek çıkartınız.
Toz torba klipsinden toz torbayı yukarıya doğru
çekerek çıkartınız.
Bez toz torba için; bez torbasının altında bulunan
sürgülü kilidi çekerek açınız. Bez toz torbasının
içindeki tozu boșaltınız. Torbayı silkeleyerek
temizleyiniz. Torbayı yıkamayınız ve suya
daldırmayınız.
TEMİZLİK VE BAKIM
Kağıt toz torba için; kağıt toz torbası dolduğunda
yenisi ile değiștiriniz.
NOT: Makinenizin daima kullanıma hazır olması
için; her zaman yedek kağıt toz torbası
bulundurunuz.
Değiștirdiğiniz veya temizlediğiniz toz torbayı ok
yönünde toz torba klipsine yerleștiriniz.
Toz torba klipsini tekrar yuvasına iterek takınız.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TYPE DC 22 CW
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
Anma Frekans
: 50 / 60 Hz
Max Güç
: 2200 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Net Ağırlık
: 6 kg
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Download

4 Ceker DC 4300 Kull.klv