BLENDER BL 700
Çelik Blender
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș BLENDER BL 700 Çelik Blender’imizi seçtiğiniz için teșekkür
ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni
göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha
fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz ürünü
kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve
ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün
garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne
müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
CİHAZIN BÖLÜMLERİ
3
1
1- Yavaș Karıștırma Butonu
2
2- Hızlı Çalıștırma Butonu
4
3- Elektrik Kablosu
4- Blender Gövde
5
5- Öğütücü Çubuğu
6- Öğütücü Bıçak
6
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘O‘[‘O WPMUBK‘O‘ CVMVOEVļVOV[ ZFSJO WPMUBK‘OB VZHVO PMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘O FNOJZFUJOJ LPSVNBL JÎJO EBJNB PSJKJOBM ZFEFL QBSÎB WF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça
için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘O‘[‘O LBCMPTVOVO J[PMBTZPOVOV WF ZBQ‘T‘O‘ CP[NBZ‘O‘[ ,BCMP
hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından
EFļJŗUJSJMNFMJEJS$JIB[‘IBTBSM‘LBCMPJMFLVMMBONBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘O mŗJOJ QSJ[EF UBL‘M‘ C‘SBLNBZ‘O‘[ $JIB[‘O‘[‘ UBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t $JIB[‘O‘[‘OmŗJOJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘LBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZBTàSàLMFNFZJOJ[
t $JIB[‘O‘[‘O ÎPDVLMBS UBSBG‘OEBO PZVODBL BNBÎM‘ LVMMBO‘MNBT‘OB J[JO
vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz.
t :BO‘D‘ T‘W‘ WFZB HB[ CVMVOBO ZFSMFSJO ZBL‘O‘OEB DJIB[‘O‘[‘
ÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[$JIB[‘O‘[‘ZBO‘D‘NBEEFMFSEFOV[BLUVUVOV[
t $JIB[‘O‘[ FWMFSEF LVMMBO‘N JÎJO UBTBSMBON‘ŗU‘S 5JDBSJ BNBÎMB
kullanmayınız
t #VDJIB[‘OÎPDVLMBSEBEBIJM
m[JLTFMWF[JIJOTFMÚ[àSMàWFZBCJMHJWF
EFOFZJN FLTJLMJļJ PMBO LJŗJMFS UBSBG‘OEBO HàWFOMJLMFSJOEFO TPSVNMV
kișiler tarafından gözetim altında olmaları veya yönlendirilmeleri
EVSVNVIBSJÎ
LVMMBO‘MNBT‘BNBÎMBONBNBLUBE‘S
t $JIB[‘O‘[‘CPŗUBÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
t $JIB[mŗUFUBL‘M‘JLFOLFTJDJC‘ÎBLMBSBFMTàSNFZJOJ[
İLK KULLANIM
İlk kullanımdan önce öğütücü çubuğu yıkayınız.
Blender gövdeyi nemli bir bez ile silerek
temizleyiniz. Blender gövdeyi suyla yıkamayınız
suya daldırmayınız.
CİHAZIN KULLANIMI
El blenderınızı resimde görüldüğü gibi ok
yönüne doğru çevirerek kilitleyiniz.
Fiși prize takınız. El blenderınızı çalıștırma
düğmesine basarak çalıștırınız ve öğütülecek
malzeme içerisinde așağı-yukarı dik konumda
hareket ettiriniz.
Malzeme cinsine göre hız ayarını ayarlayınız. El
CMFOEFS‘O‘[MBÎPSCBLPLUFZMTPTMBSTàU
NJMLTIBLFIB[‘SMBZBCJMJSQJŗJSJMNJŗTFC[FQàSFMFSJ
yapabilirsiniz. Öğüttüğünüz malzemelerin etrafa
sıçramaması için derin bir kap kullanınız.
ÇALIŞTIRMA SÜRESİ
&MCMFOEFS‘O‘[MBTPTÎPSCBJÎFDFLWFCFO[FSJNBM[FNFMFSJÎJOELQJŗJSJMNJŗ
sebze ve meyveler için 15-20 sn. çalıștırarak öğütme ișlemini gerçekleștiriniz.
$JIB[‘O‘[‘ELLFTJOUJTJ[ÎBM‘ŗU‘S‘STBO‘[ELTPļVNBT‘O‘CFLMFZJOJ[
TEMİZLİK VE BAKIM
Çubuk blender gövdesini yıkamayınız suya sokmayınız sadece nemli bir
bez ile silerek temizleyiniz.
Çubuk blenderın öğütücü bıçağını silerek veya su ile yıkayarak temizleyiniz.
Su ile temizlendiğinde ana gövde kilitleme yuvasına su kaçmamasına
dikkat ediniz su kaçarsa ters çevirerek kurutunuz.
NOT: Blenderınızla ișiniz bittiğinde hemen temizleyiniz.
ÖNEMLİ: Blenderınızı kesinlikle yemek pișirirken ocak üstünde kullanmayınız.
CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA
$JIB[ÎBM‘ŗN‘ZPS
Nedeni
Çözüm
$JIB[‘OmŗJEPļSVUBL‘MNBN‘ŗ
$JIB[‘OEPļSVWPMUBKEBLJCJSQSJ[F
takılı olduğunu kontrol edin.
NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en yakın
yetkili servisimize bașvurunuz.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL
çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
(àNSàLWF5JDBSFU#BLBOM‘ļ‘5àLFUJDJOJO,PSVONBT‘WF1JZBTB(Ú[FUJNJ
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
5:1&#-
"ONB(FSJMJN
7"$
Anma Frekans
: 50 / 60 Hz
Max Güç
: 600 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Net Ağırlık
: 860 gr
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
.FSLF[.BIBMMFTJğ:‘MNB[½[EFNJS$BE
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Download

Blender BL 700 Kull.Klv