3
Finanční limity na
léky
MUDr. Michal Prokeš
PharmDr. Josef Suchopár
INFOPHARM a.s.
MILOVY 2010
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
náklady
Možnosti a limity financování
zdravotnictví – tzv. „health gap“
ROZVOJ TECHNOLOGIÍ
HEALTH
GAP
DOSTUPNÉ ZDROJE
čas
Úsporná opatření nejsou přechodný jev, jsou tu nastálo
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Lékové regulace mají dvě
nohy
Číselníkové
regulace:
•
•
•
•
•
cena
marže
úhrada
odbornost
indikační
omezení
• revizní lékař
Individuální regulace:
• generická
substituce,
gener.preskripce…?
• limity lékaře
• účelná
farmakoterapie…?
• ovlivnění pacienta
Nešikovně aplikované regulace: neúčinné, poškodí pacienty
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Hlavní příčina vysokých nákladů na
léky
Náklady
=
cena
x
počet
x
přesun preskripce
na nové léky
Kdo
určuje:
Trvalý přesun
preskripce na
nové drahé léky i
tam, kde to není
nezbytné:
Může za to lékař i
pacient.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
LÉKAŘ
FINANČNÍ
LIMITY
PACIENTI
POPLATKY
+ DOPLATKY
Nenápadný přesun preskripce může
znamenat výrazný nárůst nákladů
Miliony DDD v ČR
Náklady pojišťoven na
léky – mil. Kč
Antipsychotika II.
generace
Neuroleptika
25
20
15
10
5
0
1995
1996
1997
1998
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1999
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
Finanční limity pro lékaře v ČR
jeden z nejúčinnějších regulačních mechanismů
Rok 2006:
• Průměr nákladů na 1 pojištěnce pro tutéž
odbornost lékaře v ČR
• Lékař nesmí překročit své loňské náklady na 1
pojištěnce
Zmírnění sankcí pro 2. čtvrtletí 2006:
• Překročení o více než 1 %: Sankce 20 % z
překročení
• V intervalu překročení 5 – 10 %: Sankce 40 %
z překročení
• Co předepíše nad 10 %, lékař platí ze svého v
plné výši
• Pod 50 pojištěnců se neuplatňuje. Lze se
odvolat.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Finanční limity pro lékaře v ČR
jeden z nejúčinnějších regulačních mechanismů
200
Rok 2006:
180
80
160
140
120
Z této
části
překročení
platí PL
25 %
Praktický lékař platil veškeré
navýšení nad loňský průměr na
1 pojištěnce.
Tolerováno
20 %
překročení
•
Rok 2010 u PL:
•
100
80
120
60
100
40
20
0
náklady
2009
náklady
2010
•
Více než 20 % nad celostátní
průměr na přepočteného
pojištěnce – 25 % z překročení
je regulační srážka.
Té se lze vyhnout odůvodněním
nárůstu
Srážky nebudou uplatněny,
nepřekročí-li celkové náklady na
léky a zdravotnické prostředky
předepsané praktickými lékaři u
dané pojišťovny plánovanou
hodnotu.
Limity platí pro PL, ambulantní specialisty a nemocnice
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Který z lékařů má léky
předepisovat?
ČLK:
• předepisuje
ošetřující lékař
• = praktický lékař
• konzilium - konziliář
není povinen
předepsat (KAR)
• převzetí do péče specialista je
povinen předepsat
• Spory řešit v okrese
• zásadně s ČLK
• VZP - může pomoci
(lékař nedokončil
výkon, nenapsal-li
recept)
• Opakované
porušování - licence,
smlouva, medializace
Tato informace zřejmě ještě platí…?
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Zavádění limitů v ČR je zvláštní
Velká
Británie
SRN
ČR
několik let
několik
let
vůbec ne
ano
ano
ne, každá
ZP sama
pravidelně
pravidelně
ojediněle:
ZPŠ, ČNZP
Indikátory správné
preskripce, školení lékařů
ano
ano
ne
Individuální audity účelné
farmakoterapie
pravidelně
pravidelně
ne
ano
ano
ne
Spec. školení lékařů před
zavedením limitů
Je výpočet limitu
komplexní?
Lékařům poskytovány
rozbory preskripce
Opakované kampaně
informující pacienty
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Podpora účelné farmakoterapie a limity
PÚF
Rozpočty
pro lékaře
Finanční
pobídka
Rakousko
+
-
-
Belgie
+
+
-
Dánsko
+
-
-
Finsko
+
-
N
Francie
+
+
-
Nadlepšení nebo
finanční srážka
Německo
+
+
S
Vysvětlivky
Irsko
+
+
N
Itálie
(+)
(+)
(N)
Nizozemí
+
-
-
Portugalsk
o
Španělsko
+
+
-
+
+
(N)
Švédsko
+
(+)
-
V.Británie
+
+
*
Celkem
100 %
69 %
38 %
-
+
S
ČR
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Rok: 2004
Finanční
pobídka:
()
některé
regiony
N
finanční
nadlepšení
S
sankce finanční srážka
*
V.Británie:
srážky
uplatněny celé
organizaci
Finanční limity pro preskripci
Opioidy: Finsko a ČR – země s atypicky nízkou spotřebou
ČR
Finsko
Spotřeby silných opioidních analgetik v ČR v
DDD/1000 obyv./den
3,5
3,5
3,0
3,0
DDD/1000 obyv./den
DDD/1000 obyv./den
Spotřeby silných opioidních analgetik ve Finsku
v DDD/1000 obyv./den
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
r.2002
r.2003
r.2004
silné přírodní opioidy
r.2005
r.2006
ostatní silné opioidy
r. 2007
2006
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
r.2002
r.2003
r.2004
silné přírodní opioidy
r.2005
r.2006
r. 2007
ostatní silné opioidy
Zatímco ve Finsku spotřeba moderních opioidů v roce 2006
stoupala, v ČR klesala, aniž by byla nahrazena opioidy klasickými
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
7 000
2006
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
r.2004 r.2005 r.2006 r.2007
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
DDD/tisíc obyv./den
Antiastmatika - léčiva k terapii
onemocnění spojených s obstrukcí
dýchacích cest (ATC R03)
mil.Kč
tis.bal.
DDD/TID
Ušetřili jsme v 2006 na správném
místě?
POKLES
NASTAL
POKLES
NENASTAL
Léky
terapeuticky
významné
antihypertenziva
kromě ACE-I,
antiastmatika,
bisfosfonáty
silné opioidy
antiarytmika
inhibitory protonové
pumpy
inhibitory ACE a AT1rec.
Léky
terapeuticky
méně významné
nebo
zneužívané
vazodilatancia,
mukolytika (?)*
ATB jako celek,
nitráty
vasoprotektiva a
venofarmaka*
myorelaxancia
NEDOSTATEČNÝ
POKLES:
Makrolidy, chinolony,
chráněné PNC, NSA*
* patří mezi OTC, možné zkreslení nákupy pacientů
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Jak tedy šetřit..?
Finanční stimul
lékařům
Limity/
Bonifikace
Dány možnostmi
pojišťoven
- výběrem pojistného
+
Účelná
farmakoterapie
Úč.fat. napomáhá a radí
lékařům,
jak limitů dosáhnout při
zachování
postupů lege artis.
Od „cost-containment“ k racionální alokaci financí
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Problémová preskripce
nevhodná
dávka
19,5%
lékové
interakce
45,8%
kontraindikace
podání
27,9%
duplicity a
multiplicity
4,1%
těhotenství a
kojení
2,7%
Sledování nad databází 50 milionů klientů v USA
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Léková
interakce
ACE-inhibitory
vs. spironolakton
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
Easy riders: lékaři, kteří
nedbají na pravidla
• „Divoký jezdec“
– ze zásady
– z neznalosti
– finanční prospěch
• Pro média: „chci pro lidi to
nejlepší“
• Léky, lab. vyš, nepřiměřené
zákroky…
• Špatný příklad pro jiné lékaře,
eroduje systém
• Následky nájezdů trpí
ostatní lékaři
– přísnější limity a omezení
preskripce pro všechny lékaře
Identifikace: Řádně provedený audit
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
ČR: Tušení stínu, nebo světla?
• Konflikt kvalitní preskripce verzus
lékové limity?
• V ČR nám chybí systém
– definování kvalitní / nekvalitní
preskripce
– informování lékařů nezávislé na
výrobcích léčiv
– rozbory preskripce - zpětná vazba
lékařům
– interpretace nálezů
– nezávislý audit (jak jinak objektivizovat
žádosti o výjimky z finančního postihu
za příliš nákladnou preskripci?)
Tento systém
nebude fungovat,
nebudou-li na
něm pojišťovny a
lékaři trvale
spolupracovat.
• Motivování lékařů za kvalitní péči –
pojišťovny již umí, proč neaplikovat na
léky?
DĚKUJI
ZA
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
POZORNOST!
Download

limity lékaře