ISIL İŞLEM
(ISPM)
ISPM 15 STANDARDI NEDİR
Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki
Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında
kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj
malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.
ISPM 15 STANDARDININ
KAPSAMI NEDİR
ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa
olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kağıt
hariç, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden
geçirilmiş
(ısıl
işlemişareti:HT),
kabuğu
soyulmuş(işareti: DB- tamamen kabuksuz veya her bir
kabuk parçasının büyüklüğü 3cm genişliğinden yada
50 cm² den fazla olmamalı) ve işaretlenmiş(HT, DB)
olmak zorundadır.
6 mm den kalın her türlü
ham ahşap malzemeler
Palet,
Sandık,
Tahta silindir kasa,
Kutu,
Makara,
Ambalaj destek
malzemesi,
Paketleme blokları,
Ambar rafı,
Yükleme tahtaları,
Palet kolları ve kızaklar
KAPSAR.
6 mm ve daha az kalınlıktaki
ahşap malzemeler ile
Kontrplak, yonga levha,
yönlü örgü levha ya da
kaplama
tahta
gibi
yapışkan, ısı ve basınç
veya bunlardan meydana
gelen
bir
terkip
kullanılarak imal edilmiş
olan ve tamamı ile ahşap
özellikli
ürünlerden
meydana gelen ahşap
ambalaj malzemelerini
KAPSAMAZ.
ISIL İŞLEM NEDİR
Ahşap malzemenin öz ısısının 56°C ve üzerindeki
sıcaklıkta en az 30 dakika süreyle ısı işlemine tabi
tutulmasıdır.
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Uluslararası ticaret faaliyetlerinde kullanılmak üzere;
palet, sandık, tahta silindir kasa, kutu, makara,
ambalaj destek malzemesi, paketleme blokları, ambar
rafı, yükleme tahtaları, palet kolları ve kızakları imal
eden, tamir eden işletmelere, ahşap ambalaj
malzemesi işaretleme izin belgesi verilmesi ile ısıl
işlem fırını ve otomasyon sistemini kuran firmaların
yetkilendirilmesi hususlarını kapsar.
6 mm ve daha az kalınlıktaki ham ahşap ambalaj
malzemeleri ile kontrplak, yonga levha, yönlü örgü levha
ya da kaplama tahta gibi yapışkan, ısı ve basınç veya
bunlardan meydana gelen bir terkip kullanılarak imal
edilmiş olan ve tamamı ile ahşap özellikli ürünlerden
meydana gelen ahşap ambalaj malzemeleri Yönetmeliğin
kapsamı dışındadır.
Isıl işlemi uygulamasından geçmiş ve logosu bulunan
ahşap ambalaj malzemesinde parça ekleme veya tamirat
yapıldığında, ambalaj malzemesi yeniden ısıl işleme tabi
tutulur ve eklenen parça damgalanır.
Yurtiçi ve yurtdışı dolaşım sonucu elde edilmiş ISPM 15
damgalı paletler karantina şartları korunmak kaydıyla
ihraç malla kullanılabilir.
İŞARETLEME
a) Bu Ek’te gösterilen örneğe uygun olması,
b) Okunabilir olması,
c) Kalıcı ve çıkmaz olması.(yakma, damga veya kaşe
kullanılabilir.)
ç) Kırmızı ya da turuncu renklerin tehlikeli maddelerin
etiketlenmesinde kullanılmasından dolayı işaretlemede bu
renklerden kaçınılması
d) Tercihen işlemden geçirilen ahşap ambalaj
malzemesinin ters yöndeki en az iki tarafında
olmak üzere gözle görülebilen bir yere okunaklı
olarak konması gerekir.
Yeniden değerlendirilen, imalatta kullanılan ya
da
onarımdan
geçen
ahşap
ambalaj
malzemelerinin işleme tabi tutularak yeniden
belgelendirilmesi ve işaretlenmesi gerekir.
e) Yapılan her ısıl işleminden sonra elde edilen bilgisayar
çıktılarına,
işlemden
geçirilen
ahşap
ambalaj
malzemesine ait fatura ve irsaliye belgelerine, her
işletme tarafından parti numarası verilir. Yapılan
işlemlerin
kayıtlarının
geriye
dönük
olarak
incelenebilmesi için her işletmede defter tutulur.
ULUSLAR ARASI ÜLKE TRAFİK
KODU(TR)
ULUSLAR ARASI BİTKİKORUMA
ORGANİZASYONUNUN KISALTMASI
FİRMA YETKİ KODU
YETKİLİ OLDUĞU ONAYLANMIŞ
TEDBİR KISALTMASI (HT, MB,DB-HT
VEYA DB-MB)
UYGUN OLMAYAN LOGOLAR
Akredite Olmuş Firmalar
aambalaj.gkgm.gov.tr
Adresinden ulaşabiliyorsunuz!!!!!!!!
ÖNERİLER
 Her şeyden önce önemsiz gibi görüp büyük zararlara kapı
açmamak lazım,
 Akredite olmuş olan HT firmaları ile çalışılmalı,
 Isıl işlem verilerine dikkat edilmeli, gerekirse bir personel
bu konuda görevlendirilmeli,
 Konteynırlarda çatlak/yırtılma gibi hasar görmüş yerler
acilen onarılmalı, yoksa yapılan tüm çalışmalar boşa
gidecektir,
 Isıl İşlem sonucu elde edilen veriler yazılı olarak alınmalı
ve konteynır içerisinde zarar görmeyecek bir yerde
muhafaza edilmeli.
 ISPM işaretlemesi okunaklı ve zarar görmeyecek bir
yere vurulmasına dikkat edilmeli
 Uzun mesafeli nakliyelerde tüm işlemler sonucunda nem
alıcı aparatlarda kullanılabilir.
 Sevkiyatlarda her bir konteynır için beyanname açılmalı
toplu beyannameden kaçınılmalı
Download

AH*AP PALETLER