SERVİKAL TÜMÖRÜ TAKLİT
EDEN EKSTRAVEZİKAL MESANE
LEİOMYOMU
Hamdullah Sözen1, Şebnem Alanya Tosun2, Cevat Tevfik3,
Ahmet Cem İyibozkurt1, Yavuz Salihoğlu1
1İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı
2Espiye Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,
Giresun
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
GİRİŞ

Mesane leiomyomu, tüm mesane tümörlerinin sadece %0.43'ünü
oluşturmaktadır.

Mesane leiomyomlarının ise sadece %30'u ekstravezikal tiptedir.

Operasyon öncesi görüntüleme yöntemlerine dayanarak servikal
leiomyom olarak yanlış tanı konan, çok nadir görülen, üreteral
distansiyona yol açmış, dev ekstravezikal mesane leiomyomu
olan bir olguyu sunmayı amaçladık.
OLGU

Disüri ve pelvik ağrı yakınması olan 23 yaşında bir kadın hasta
polikliniğimize başvurdu.

Anamnezinde jinekolojik ve ürolojik herhangi bir hastalık veya
operasyon geçmişi yoktu.

Jinekolojik muayenede serviks uteri vizualize edilemedi ve tuşede
orijini bilinmeyen bir pelvik kitle tarafından sol pelvik duvara itildiği
saptandı.

Tüm kan değerleri ve tam idrar tetkiki normal sınırlarda idi.
OLGU

MR görüntülemede sağ servikal duvar ve mesane duvarı ile
komşu olan, 10*15cm büyüklüğünde, mesane ve her iki üreterleri
komprese eden kitle saptandı.

Görüntülemede kitlenin yoğunluğu uterus leiomyomu veya
leiomyosarkomu ile aynı yoğunlukta idi.

Klinik ve radyolojik bulgulara göre ön tanı serviks uterinin
leiomyomu veya leiomyosarkomu olarak belirlendi.

Malignite dışlanamadığı ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle göbek
altı median insizyon ile laparotomi planlandı.
T1 AĞIRLIKLI YAĞ BASKILI SEKANS, IV KONTRAST SONRASI LEZYONDA
HETEROJEN YOĞUN KONTRAST FIKSASYONU GÖRÜLMEKTEDIR
T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEMEDE YER YER YÜKSEK SINYAL ALANLARI
IÇEREN HETEROJEN HIPOINTENS LEZYON ILE MESANE ARASINDA NET
SINIR AYRIMI YAPILAMAMAKTADIR.
OLGU

Göbek altı orta hat insizyon ile batına girildi.

Sağ tarafta mesane duvarından köken alan sağ parametriuma
uzanan serviks uteri ile ilişkisiz kitle saptandı.

10*15cm büyüklüğündeki kitle mesane mukozasına kadar ilişkili
izlendi, antero-lateral kısımdan serviksi komprese ettiği izlendi.

Sağ üreter distal kısmının kitlenin içinden geçtiği izlendi.

Batın içi serbest sıvı saptanmadı.
OLGU

Kitlenin pozisyonunu anlaşılabilir kılmak için pararektal,
paravezikal ve Retzius alanları oluşturuldu.

Serviks uteri kitleden kolayca ayrıldı.

Distansiyone olmuş sağ üreter üst kısmı disseke edildi. Kitle ile
pelvik dokular, parametrium arasındaki iltisaklar giderildi.

Kitlenin mesane duvarından ayrıştırılabilmesi için mesane duvarı
tam kat açıldı. Sağ üreter distal kısmı kitle içinde seyretmekte
olduğundan kitle ile birlikte eksize edildi.

Ardından üreteroneosistostomi yapıldı. Mesane 3.0 vicryl
kullanılarak çift kat repare edildi ve double-J katater takıldı.
OLGU

Postoperatif 6. gün hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.

Histopatoloji mesane leiomyom olarak bildirildi.
TARTIŞMA-1

Bu lokasyonda dev leiomyomlar nadiren görülmekte olup,
preoperatif dönemde klinik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile
tanı koymak ve malign patolojileri dışlamak mümkün olamamaktadır.

Ayırıcı tanıya serviks uteri leiomyomu veya leiomyosarkomu girdiği
gibi, alt abdomende görülen diğer leiomyomlar ve ovaryan
patolojiler de dahil olmaktadır.

Mesane ve serviksin yakın komşuluğundan dolayı nadir görülen
mesane leiomyomu servikal patolojileri taklit edebilmektedir.

Uterin leiomyomlarda olduğu gibi, mesane leiomyomlarının malign
veya benign olduğu ayrımı görüntüleme yöntemleri ile net
yapılamamaktadır.
TARTIŞMA-2

Tüm mesane tümörlerinin sadece %0.43’ü mesane leiomyomudur.

Ancak mesanenin en sık görülen benign ve malign mezenkimal
neoplazmı leiomyom ve leiomyosarkomdur.

Görüntüleme yöntemleri ile uterin leiomyomlarda olduğu gibi
mesane orijinli leiomyomlarda da leiomyosarkom ayrımı yapmak
zordur.
TARTIŞMA-3

Mesane leiomyomu en sık 3 ila 5. dekadlarda izlenmektedir.

Endovezikal tip %63

İntramural tip %7

Ekstravezikal tip %30
Endovezikal tipte işeme semptomları (hematüri-disüri-obstrüktif
semptomlar) sık iken diğer tipler genelde semptomsuz
seyretmektedir.
Endovezikal tip mesane leiomyomunda mesane içi kitle protrüzyonu
karakteristik olduğundan USG ana araçtır.
TARTIŞMA-4

Mesane leiomyomu tanısı USG ve BT ile konabildiği gibi MRI bu
yöntemlere göre tanı koymada daha üstündür.

Endovezikal leiomyomları veya intravezikal kısım içeren diğer tip
mesane leiomyomları tanısı koymada sistoskopi de yararlı olabilir.
TARTIŞMA-5

Literatürde Erdemoğlu ve ark. olgu sunumunda uterusu bir köşeye
itmiş 18*16cm dev mesane leiomyomu laparotomi ile çıkarılmış.

Bir başka olgu sunumunda Banerjee ve ark. 24*20*18 cm dev
mesane leiomyomunu ovaryan kitkle ön tanısı ile opere etmiş.

Bu iki olgu lokasyon ve kitle büyüklüğü açısından bizim olgumuza
benzer olmak ile beraber her iki olguda üreterler etkilenmemiştir.
TEŞEKKÜR EDERIM…
Download

Şebnem Alanya Tosun