DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI
Model No. VN-732PC
TR TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU
ÜRETICI FIRMA:
OLYMPUS EUROPA Co SE KG, Wendenstrasse 1 4-1 8, 20097 Hamburg, Germany, Tel:+49 40 – 23 77 3-0/
Fax:+49 40 – 23 07 61
İTHALATÇI FIRMA:
Zoom Ithalat Eski Büyük Dere Caddesi Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Sokak Ada İş Merkezi No:4/3 D:7 3441 6
4.Levent/İstanbul Telefon:0 (21 2) 269 76 76 Faks:0 (21 2) 281 96 66
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Ömrü 1 0 Yıldır
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
* Olympus dijital ses kayıt cihazı satın aldığınız -- EKRAN: (Bkz. Şekil 2) -için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü kullanmadan A-Normal Mod B-Basit Mod
bu kullanma kılavuzunu inceleyiniz.
1 Dosya İsmi
2 Pil Göstergesi
-- GİRİŞ (Bkz. Şekil 1 ) -3 Dizin Gösterici, Dizindeki geçerli dosya
Parça isimleri
numarası/Dizinde kayıtlı dosya sayısı ve
1 Kulaklık Girişi
dosya kilit simgesi
2 Mikrofon Girişi
4 Ses kayıt durum simgesi
3 Ekran
5 Çalma sırasında geçmiş zaman
4 MicroSD Kart GirişiCard slot*1
6 Kayıt ortamı simgesi
5 SENARYO/TAKVİM Düğmesi
7 Çeşitli özelliklerin simgesi
6 Dahili Hoparlör
8 Kayıt formatı simgesi
7 Dahili Mikrofon
9 Dosya uzunluğu
8 MENU düğmesi
1 0 Oynatma Konum Simgesi
9 LED ışığı (LED)
11 Kayıt düzey metresi veya dosya
1 0 REC (kayıt) tuşu
uzunluğu
11 İLERİ tuşu
1 2 DİZİN/İNDEKS tuşu
-- KURULUM (Bkz. Şekil 3) -1 3 - düğmesi
* Pilin Takılması:
1 4 OK düğmesi
1 5 SİLME düğmesi
Ses kayıt cihazı kullanmadan önce,
1 6 GERİ tuşu
batarya yuvasına piller takınız.
1 7 + düğmesi
1 8 DURDURMA düğmesi
1 ) Üzerine yavaşça baskı uygulayıp
1 9 Pil kapağı
kaydırarak pil kapağını açınız.
20 USB/Kart bağlantı kapağı (stand olarak da 2) AAA boyutunda pili, pozitif ve negatif
kullanılır)
uçlarına dikkat ederek yerleştiriniz. Pil
21 GÜÇ/KİLİT düğmesi
kapağını tamamen kapatın.
22 USB bağlantısı
* İlk önce pil negatif ucunu takınız.
23 El kayışı halkası
* Güç düğmesinin açılması:
1 ) Ses kayıt cihazı kapalı ilken, 21 nolu
GÜÇ KİLİT düğmesini aşağı yönüne
kaydırın.
* Tarih/Zaman ayarlanması:
1 ) İLERİ (11 ) ve GERİ(1 6) tuşları ile
ayarlayacağınız tuşu seçin.
2) +/-tuşları ile rakamı değiştirin
- Başka bir öğrenin ayarını değiştirmek
için 11 ve 1 6 nolu tuşlarına basın yanıp
sönen imleci hareket ettirin, + veya - tuşları
ile rakamı değiştirin.
3) OK tuşu ile ayarlamayı bitirin.
* Mod Seçimi Yapmak:
1 ) +/- tuşları modu seçin
[Normal Mod]:
Butün fonksiyonların mevcut olduğu
standart moddur.
[Basit Mod]
Çok kullanılan modlar listelenir.
Görüntülenen metin daha rahat okunur.
2) OK tuşu ile ayarlamayı bitirin.
* Güç düğmesinin kapatılması:
1 ) GÜÇ KİLİT düğmesini yukarı yönüne
kaydırın en yaz yarım saniye süre ile bu
konumda tutun.
Not: Cihaz 5 dakika boyunca kullanılmaz
ise Güç Kazanım moduna girer.
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
ŞEKİL 1
ŞEKİL 2
ŞEKİL 3
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
SES KAYIT
SES DİNLEME
Dosyaların Silinmesi
Kayıt yapma prosedürü (Bkz. Şekil 4)
1 ) Kayıt yapacağınız dizini seçiniz.
2) Dahili mikrofonu kayıt yapacağınız ses
kaynağına doğru çevirin.
(A) Kart/USB konnektör kapağını
gerektiğinde stand olarak kullanabilirsiniz.
Ses kayıt cihazı tarafından kaydedilen
dosyalar yanında PC'den aktarılan MP3 ve
WMA formatında dosyaları da
dinleyebilirsiniz.
1 ) Silmek istediğiniz dosyayı seçin.
2) Cihaz bekleme modunda iken ERASE
(SİLME) tuşuna basın.
3)+/- tuşu ile [All in Folder (Dizindeki bütün
dosyalar)] veya [One File(Tek Dosya)]
seçin.
4) OK tuşuna basın.
5) + tuşu ile [Start] seçin.
6) OK tuşuna basın.
* Silme işlemi başladığında ekranda
[Erasing!] simgesi görünür. İşlem bittiğinde
[Erased] simgesi çıkar.
Kayıt senaryosunu değiştirme (Bkz. Şekil 5)
Bu ses kayıt cihazı konferans ve dikte özel
kayıt uygulamaları için özel hazırlanmış ön
ayarlara sahiptir. Bu ön ayarlardan birini
seçerken tek bir işlem ile birçok ayarı en
optimum hale getirmiş olursunuz.
4) STOP düğmesi ile dinlemeyi sona
erdirebilirsiniz.
Basit dinleme prosedürü (Bkz. Şekil 6)
1 ) Dinleyeceğiniz dosyayı ilgili klasöre
3) REC tuşuna basarak kayıda başlayabiliriniz. giderek seçiniz.
(a) Kayıt Modu
2) OK tuşu ile dinlemeye başlayınız.
(b) Geçen kayıt süresi
(a) Dosya ismi ve dizin simgesi
(c) Düzey metre
(b) Geçen süre/dosya uzunluğu
(d) Kalan tahmini kayıt süresi
(c) Çalma konum çubuk simgesi
(e) Kayıt düzeyi
3) +/- tuşları istediğiniz ses düzeyini
ayarlayınız.
4) STOP düğmesine basarak istediğiniz kaydı
* Ses [00] ila [30] arasında
sonlandırabilirsiniz.
ayarlanabilir, değer yükseldikçe ses
(f) Dosya uzunluğu
yüksekliği artacaktır.
1 ) Ses kayıt cihaz bekleme modunda iken
SENARYO/TAKVİM (5) tuşuna basın.
2) +/- tuşları ile istediğiniz modu seçin.
Dinleme Hızını Değiştirmek (Bkz.Şekil 7)
1 ) Dinleme sırasında OK tuşuna basın.
2)+/- tuşları ile hızını ayarlayın.
3) OK tuşuna basın.
* Örnekleme frekansına göre bazı dosyalar
düzgün çalmayabilir bu durumda hızı
azaltın.
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
ŞEKİL 4
ŞEKİL 5
ŞEKİL 6
ŞEKİL 7
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
G ü ve n l i ve d oğ ru ku l l a n ı m
Genel önlemler
• Kayıt cihazını, direk güneş ışığına maruz
kalan kapalı otomobil veya yaz aylarında
deniz kenarı, sahil gibi sıcak ve nemli yerlerde
bırakmayın.
• Kayıt cihazını aşırı nemli veya tozlu ortamlara
maruz kalan yerlerde saklamayın.
• Cihazı temizlemek için alkol ve tiner gibi
organik çözücüler kullanmayın.
• Kayıt cihazını TV veya buzdolabı gibi
elektrikli cihazların yanına ya da üstlerine
koymayın.
• Parazit ve gürültüye sebep olabileceğinden
cep telefonu ya da kablosuz cihazların
yanında kayıt yapmaktan ya da cihazı
çalıştırmaktan kaçının. Herhangi bir gürültü
oluşması durumunda başka bir yere geçin
veya kayıt cihazını bu tarz bir cihazdan
uzağa yerleştirin.
• Kum ve kirden uzak tutun. Bunlar onarımı
mümkün olmayan hasarlara yol açabilir.
• Cihazın güçlü titreşimlere veya darbeye
maruz kalmasından kaçının.
• Cihazı kendi başınıza parçalarına ayırmayın,
tamir veya modifiye etmeyin.
• Bir taşıt (bisiklet, motosiklet ya da go-cart
gibi) kullanırken cihazı çalıştırmayın.
• Cihazı çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
< Ve ri ka yb ı i l e i l g i l i u ya rı >
Belleğe kaydedilmiş içerik çalıştırma
hatasından veya cihazın hatalı
çalışmasından dolayı veya
onarım işlemleri esnasında yok olabilir
veya silinebilir. Önemli verileri
bilgisayarınızın sabit diski gibi farklı
ortamlara kaydetmeniz ve yedeklemeniz
önerilir. Ürün kusuru sonucunda oluşan
pasif hasarlar veya Olympus veya
Olympus tarafından yetkilendirilmiş bir
servis istasyonu haricindeki bir üçüncü
şahıs tarafından yapılan onarım
veya farklı diğer sebeplerden kaynaklanan
veri kaybı sonucunda ortaya çıkabilecek
herhangi bir hasar Olympus’un
yükümlülükleri kapsamında değildir.
Pi l l er
• Piller hiçbir zaman ateşe maruz
bırakılmamalı, ısıtılmamalı, kısa devre
yaptırılmamalı veya parçalarına
ayrılmamalıdır.
• Pilleri hiçbir zaman doğrudan güneş
ışığına ya da sıcak bir araç içi, bir ısı
kaynağının yakını gibi yüksek sıcaklıklara
maruz kalacağı bir yerde saklamayın.
U ya rı :
• Giriş kablolarını ya da bağlantı uçlarını
doğrudan bir pile lehimlemeyin ya da pil
üzerinde değişiklik yapmayın.
• = ve - kutupları birbirine bağlamayın. Bu
yangına, aşırı ısınmaya ya da elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Pilleri taşırken ya da saklarken,
kutuplarını korumak amacıyla verilen kılıfa
koyduğunuzdan emin olun. Pilleri herhangi
bir metal nesne (anahtarlık gibi)
ile birlikte taşımayın ya da saklamayın.
Bu uyarıya uyulmaması durumunda
yangın, aşırı ısınma ya da elektrik
çarpması oluşabilir.
• Pilleri doğrudan bir elektrik prizine ya da
bir otomobilin sigara çakmağına
bağlamayın.
• Pillerin = ve - kutuplarını ters takmayın.
• Bir pilden sızan herhangi bir sıvı
gözlerinize temas ederse, hemen temiz su
ile yıkayın ve derhal doktorunuza danışın.
• Alkalin, lityum ya da diğer şarj
edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
• Dış kaplaması yırtılmış ya da çatlamış
pilleri hiçbir zaman kullanmayın.
• Pilleri çocukların ulaşabileceği yerlere
koymayın.
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
• Bu cihazı kullanırken anormal bir gürültü, ısı,
duman veya yanık kokusu gibi
herhangi normal olmayan bir durum fark
ederseniz:
1 kendinizi yakmamaya dikkat ederek derhal
pilleri çıkartın ve;
2 satıcınızla veya yerel Olympus temsilcinizle
servis için irtibata geçin.
• Pilleri suya maruz bırakmayın. Suyun
terminaller ile temas etmsine izin vermeyin.
• Pillerin yalıtım tabakasını çıkarmayın ya da
zarar vermeyin.
• Sızıntı, renk değişimi ya da deformasyon gibi
yanlış bir şeyler fark ettiğinizde
pilleri kullanmayın.
• Belirtilen gerekli zaman sonunda şarj hala
tamamlanmamışsa şarj cihazını
prizden çıkarın.
• Herhangi bir pil sıvısının deri ya da giysilerle
temas etmesi durumunda,
hemen temiz su ile yıkayın.
• Pilleri ateşten uzak tutun.
«CE» işareti bu ürünün Avrupa güvenlik,
sağlık, çevre ve müşteri koruma
Q1 : Bir düğmeye basıldığında herhangi bir gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.
şey olmuyor.
Bu sembol [crossed-out wheeled bin
A1 : POWER/HOLD anahtarı [HOLD]
WEEE Annex IV] AB ülkelerindeki elektrikli
konumunda olabilir.
ve elektronik cihazların ayrı şekilde
Piller bitmiş olabilir.
toplandığını gösterir. Lütfen cihazı evsel
Piller yanlış takılmış olabilir.
içinde elden çıkarmayın. Bu ürünü
Q2: Çalarken hoparlörden hiç ses gelmiyor atıklar
elden çıkartmak için ülkenizde mevcut olan
ya da çok az ses duyuluyor.
iade ve toplama sistemlerini kullanın.
A2: Kulaklık fişi kayıt cihazına takılmış
olabilir.
Bu sembol [çarpı işaretli tekerlekli çöp
Ses en az seviyeye ayarlanmış olabilir.
kutusu 2006/66/EC Annex II Direktifi], AB
Q3: Kayıt yapılamıyor.
atık pillerin toplanmasının ayrı
A3: Kayıt cihazı durduğu sırada STOP (4) ülkelerinde
şekilde
yapıldığını
belirtir. Lütfen pilleri
düğmesine ardı ardına basarak ekranın
evsel atıklar içinde elden çıkarmayın.
aşağıdakileri gösterip göstermediğini
Pillerin elden çıkartılmasıyla ilgili olarak
kontrol edin:
ülkenizde
• Seçili klasör içindeki kalan kaydetme
mevcut olan iade ve toplama sistemlerini
süresi [00:00] olmuştur.
kullanın.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Memory Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
REC (s) düğmesine basarak ekranın
[Folder Full] öğesini gösterip
göstermediğini kontrol edin.
Q4: Çalma hızı çok yüksek (düşük).
A4: Kayıt cihazı hızlı (yavaş) Çalma
moduna ayarlanmış olabilir.
S O RU N G İ D E RM E
O LYM P U S VN -7 3 2 P C D İ J İ TAL S E S KAYI T Cİ H AZI TAN I TI M VE KU LLAN I M KI LAVU ZU
TEKNİK ÖZELLİKLER
* Kayıt formatları:
MP3 ve WMA
* Örnekleme frekansları
MP3 için:
1 92 kbps 44.1 kHz
1 28 kbps 44.1 kHz
WMA için:
64 kbps
32 kbps
5 kbps
-
44.1 kHz
44.1 kHz
8 kHz
* Maksimum Çıkış Gücü
320 mW
* Maksimum Kulaklık Çıkışı
1 50mV'den az.
* Kayıt ortamı
Dahili 4GB NAND bellek
Micro SD Card - 32GB'a kadar desteklenir.
* Hoparlör
Dahili 28mm çaplı dinamik hoparlör
* Mikrofon
3.5mm Empedans 2k Ohm
* Kulaklık
3.5mm, 8 Ohm min. empedans
* Güç Kaynağı
2 adet AAA (LR03) pil
* Harici boyutlar
1 08 x 39 x 1 6,8mm
* Ağırlık 71 gr
* 0 ila 42 derece arasında çalışabilir.
Download

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Model No. VN-732PC TR