DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi
X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır.
2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır.
3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır.
4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır
9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma
şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemeyi amaçlamaktadır?
a) 6831Orman Kanunu
d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu
b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
c) 4857 sayılı İş Kanunu
e) Hiçbiri
2- Bir işyerini kuran işveren; açtığı işyerini, İş Kanununa göre kaç gün içinde Çalışma Bölge
Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?
a) 30 gün içinde
b) 15 gün içinde
c) 45 gün içinde
d) 60 gün içinde
e) 90 gün içinde
3- Aşağıda sayılan işyerleri ve işletmelerde çalışan işçilerden hangileri İş Kanunu hükümlerine tabidir?
a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,
b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde,
c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
d) Ev hizmetlerinde,
e) Hiçbiri
4- İş Kanununa göre; bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir?
a) Taahhüt sözleşmesi
b) Rehin sözleşmesi
c) Noter sözleşmesi
d) İş sözleşmesi e) Hiçbiri
5– “Nitelikleri bakımından en çok ………….. süren işlere ………… , bundan fazla devam edenlere
sürekli iş denir.” cümlesinin boş olan yerlerine, İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangi ifadeler
gelmelidir?
a) 45 işgünü, süreksiz iş
b) 30 işgünü, süreksiz iş c) 15 işgünü, belirli süreli iş
d) 30 işgünü, belirsiz süreli iş
e) 90 işgünü, fasılalı iş
6- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, İş Kanununa göre bunun süresi en çok kaç
ay olabilir?
a) İki ay
b) Üç ay
c) Bir ay
d) Altı ay
e) Beş ay
7- İş Kanununa göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi
gerekir. Bu hükme göre iş sözleşmeleri;
I) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak ………..
sonra,
II) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak ……. sonra,
III) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak …….. sonra,
IV) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak ………… sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Yukarıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine hangi süreler gelmelidir?
a) Bir hafta, İki hafta, Üç hafta, Dört hafta
b) İki hafta, Üç hafta, Dört hafta, Beş hafta
c) İki hafta, Dört hafta, Altı hafta, Sekiz hafta
d) Üç hafta, Beş hafta, Yedi hafta, Dokuz hafta
8- “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde ….… özürlü, kamu
işyerlerinde ise yüzde ……… özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla
yükümlüdürler.” cümlesinin boş bırakılan yerlerine İş Kanununa göre % kaç oranları gelmelidir?
a) 3, 5
b) 2, 3
c) 2, 4
d) 3, 4 e) 1, 3
1
9- İş Kanununa göre asgari ücret en geç kaç yılda bir tespit edilir?
a) 2 yıl
b) 1 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl
10- Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara işçilere, yılda kaç günden az olmamak
üzere ücretli izin verilir?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün
d) 20
e) 14 gün
11- İş Kanununa göre, işçilerin genel çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
a) 45 saat
b) 40 saat
c) 37 saat
d) 42 saat
e) 46 saat
12- Sanayie ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır?
a) 16 yaş
b) 18 yaş
c) 20 yaş
d) 14 yaş
e) 17 yaş
13- “İş Kanununa göre, kadın işçilerin doğumdan önce ……… ve doğumdan sonra …….. hafta olmak
üzere toplam ……….. haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere
hangi süreler gelmelidir?
a) Dört, Dört, Sekiz
b) Üç, Üç, Altı c) Sekiz, Sekiz, Onatlı
d) İki, Üç, Beş e) Dört, İki, Altı
14- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, “Kısa ve/veya uzun vadeli
sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,”
tanımı neyin karşılığıdır?
a) Hak sahibi
b) Sigortalı
c) İşveren
d) İşçi e) Taşeron
15- Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış olmak koşuluyla; 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalının bakmakla
yükümlü olmadığı kişilerdir?
a) Eşi,
b) 18 yaşını doldurmayan, lise ve dengi okulda okuyan ve evli olmayan 20 yaşını geçmeyen çocuğu,
c) Yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
d) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit
edilen ana ve babası,
e) Dedesi
16- 5510 sayılı Kanuna göre “ücreti”, tanımı aşağıdakilerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır?
a) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik
niteliği taşıyan brüt tutarı,
b) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen net tutarı,
c) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik
niteliği taşımayan net tutarı,
d) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve ayni olarak
verilen süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı,
e) Hiç biri
17- 5510 sayılı Kanuna göre, işçilerin sigorta primlerinin hesaplanmasında ay ve yıl kaç gün üzerinden
dikkate alınır?
a) Ay 30 gün, yıl 365 gün
b) Ay 30 gün, yıl 360 gün
c) Ay 31 gün, yıl 365 gün,
d) Ay 29 gün, yıl 365 gün
e) Ay bordronun yapıldığı ayın günü, yıl 365 gün
18- 5510 sayılı Kanunun, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanması bakımından,
aşağıdakilerden hangisinin sigortalı yapılma zorunluluğu bulunmaktadır?
a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve
aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,
c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),
d) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,
e) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,
2
19- Kaplanlar kereste fabrikasında sigortalı olarak işe başlatılan bir işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi;
işveren tarafından, kaç gün içinde Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığına bildirilmesi zorunludur?
a) İşe girişinin yapıldığı gün
b) 10 uncu gün içinde
c) 15 gün içinde
d) 30 gün içinde
e) Sigortalılık başlangıç tarihinden önce,
20- İşveren, yeni açtığı işyerinde sigortalı işçileri çalıştırmaya başladığı tarih dikkate alınarak, örneği
SGK ca belirlenen işyeri bildirgesini, ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına vermekle
yükümlüdür?
a) 10 gün içinde
b) 30 gün içinde
c) 15 gün içinde
d) En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte
e) 90 gün içinde
21- 5510 sayılı Kanunda “İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini
yaptıkları yerlerdir.” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım dikkate alınarak aşağıdakilerden hangileri işyeri
kapsamındadır?
a) İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim
altında örgütlenen işyerine bağlı yerler,
b) Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi
yerleri,
c) Avlu ve büro gibi diğer eklentiler,
d) Araçlar
e) Hepsi
22- 5510 sayılı Kanunda aşağıda nitelikleri belirtilen tanımlama nedir?
1- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
2- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
3- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın
sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
5- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay,
a) Meslek hastalığı,
b) İş kazası
c) Meslek kazası
d) İdari vaka
e) Adli vaka
23- Kaplanlar kesretse fabrikasında hizmet akdi ile çalıştırılan bir işçinin eli katrak makinesinde
kopmuştur. Bu iş kazası işverence, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine ………… ve Kuruma da en geç
kazadan sonraki ……… işgünü içinde bildirilmesi zorunludur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Bir saat içinde, 1
b) İki saat içinde, 2
c) Derhal, 3
d) Ertesi gün, 4, e) Aynı gün, 5
24- Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan sigortalı bir işçiye, SGK Kurumunca yetkilendirilen hekim
veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı
nedeniyle iş göremezliğe uğradığı …………. için; hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş
göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş
olması şartıyla geçici iş göremezliğin ………….. gününden başlamak üzere her gün için geçici iş
göremezlik ödeneği ödenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Her gün, üçüncü
b) Her gün, birinci
c) Her gün, dördüncü
d) Her gün, beşinci
e) Her gün, yedinci
25- Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan sigortalı bir işçinin geçirdiği iş kazası sonunda güç kaybına
uğramış olup malûl sayılabilmesi için; Kuruma yaptığı başvuru üzerine yetkili sağlık kurullarınca
usulüne uygun olarak düzenlenen raporlar ve dayanağı eklere göre çalışma gücünün en az % kaçını
kaybetmesi gerekmektedir?
a) %40
b) %50
c) 60
d) %70
e) 80
3
26- Sigortalıların, aşağıdaki çalışmadıkları sürelerden hangisinde 5510 sayılı Kanuna göre borçlanmaları
mümkün değildir?
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
c) Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan ve mahkûm olanların bu sırada geçen süreleri,
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
27- Hizmet akdi ile çalışan işçilerin aşağıda belirtilen gelirlerinden hangileri pime esas kazançların
hesabında dikkate alınırlar?
1) Hak edilen aylık brüt ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan brüt ödemelerin,
3) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine o ay için
ödenen brüt tutarların,
4) Ayni yardımlar,
5) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,
6) Görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı,
a) 1,2,3,4
b) 3,4,5, 6
c) 1,2,3
d) 2,3,4
e) 4,5,6
28- 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının
prime esas kazancının ……'sidir. Bunun ……'u sigortalı hissesi, ……'i işveren hissesidir.
Yukarıdaki cümlenin boş kısımlarına aşağıdaki değerlerden hangileri gelmelidir?
a) 18, 9, 9
b) 20, 9, 11
c) 25, 10, 15
d) 20, 8, 12
e) 22, 10, 12
29- Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği
tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir. Bu primi kim
öder?
a) Tamamını işveren öder.
b) Yarısını devlet, yarısını işveren öder
c) Tamamını devlet öder
d) Yarısını işveren, yarısını işçi öder
e) Tamamını işçi öder
30- 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar
için hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir.
Yukarıdaki cümlenin boş kısımlarına aşağıdaki değerlerden hangileri gelmelidir?
a) 15, 5, 10
b) 15, 7, 8
c) 12,5 (onikibuçuk), 5, 7,5 (yedibuçuk)
d) 10, 5,5
e) 12, 6, 6
31- Kaplanlar kereste fabrikası işvereni, fabrikada çalışan sigortalılarla ilgili olarak sosyal güvenlik
kurumuna prim, idari para cezası, gecikme cezası vb. borçları bulunmaması koşuluyla, malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin kaç puanlık kısmını Hazinece karşılanır?
a) 4
b) 6
c) 3
d) 5
e) 2
32- Kaplanlar kereste fabrikasındaki 5 sigortalı işçinin sigorta girişlerine bildirgeleri, işe giriş tarihinden
önce Kuruma gönderilmediğinden idari para cezası ödemek zorunda kalmıştır. İşveren bu 5 işçinin her
biri için ne kadar idari para cezası verecektir?
a) Asgari ücretin yarısı
b) Asgari ücretin iki katı
c) Asgari ücret tutarında
d) 100 TL
e) Mahkeme kararına göre
33- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın nasıl bir kuruluşudur?
a) Ana hizmet birimidir b) Bağlı kuruluşudur
c) İlgili kuruluşudur
d) Denetim kuruluşudur e) Yardımcı kuruluşudur.
34- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın ana hizmet birimi genel müdürlükleri hangileridir?
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü.
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü.
d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.
e) Hepsi
35- Genel sağlık sigortasına dair işler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının hangi genel müdürlüğünün
görev alanına girmektedir?
a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü.
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.
c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü.
d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.
e) Hiçbiri
4
36- Aşağıdakilerin hangisi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır?
a) Primsiz ödemelere ait işleri yürütmek
b) Kurumun prim tahsilâtına ait işleri yapmak
c) Kurumun taşra kuruluşlarını kurmak
d) Genel sağlık sigortasına dair görevleri yapmak e) Hepsi
37- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Ulusal sosyal güvenlik politikalarını uygulamak,
b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek,
c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek,
d) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
e) Sokak çocuklarının rehabilitasyonuna ait iş ve işlemleri yapmak
38- Aşağıdaki kanun numaralarından hangisi İşsizlik Sigortası Kanunudur?
a) 5502
b) 6831
c) 5502
d) 4447
e) 5510
39- “Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir
kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli
süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı,” tanımı aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a) İşsizlik sigortası
b) İşsizlik sigortası pirimi
c) Sigortalı işsiz
d) İşsizlik ödeneği
e) Hiçbiri
40- Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan bir sigortalı için, her ay pirime esas kazanç üzerinden %....’i
işçi, %.....’i işveren ve %.....’i Devlet tarafından işsizlik sigortası pirimi payı alınır. Bu cümledeki boş
kısımlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) 1, 1, 1
b) 1, 2, 1
c) 1, 1, 2
d) 2, 1, 1
e) 1, 1, 3
5
Download

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku