T.C.
rvilr-i uciliru enxaNLrcr
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii
Sayr : 880 | 3337/821.05/ 5759 l8
.-;
l(onu: 4. Ulusal' Unsal Iulbentol
t9/0t/2015
Matematik Yanpmasr.
VAI.,II-IGINH
(Il Milli Egitinr Miidiirli.igii)
If
gi:
Karabiik Valilili'nin l3/Oll20l5 tarihli ve 10472838/821 .05/35283 | sayrlr yazrsr.
Salianbolu Ilgc Milli Egitim Miidiirliigii'niin 2014-2015 cgitirn irfr'ctinr yrlrnda,
iilkemiz ve Kuzey Krbrrs Tiirk Cunrhuriyeti dahilindeki resnri ve iizel ortaokul 6.,..7. ve 8.
srnrf iilrencileri arasrnda "4. Ulusal Unsal Tiilbentqi Matematik Yarrpmasr (UTMY)"
diizenleme isteline ilipkin llgi yazt ve ekleli incclenmiptir.
Strz konusu etkinlifin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasr, Milli Egitim Temel Kanunu
ile Tiirk Milli Egitiminin genel amaglanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemclcrde
belirtilen ilke, esas ve amaglara aykrnlrk tepkil etmeyecek pekilde, denetimleri ilgili okul,
illilge milli egitim miidiirliikleri tarafindarr gerqekleptirilnrek iizere. giiniilliiliik esasrna giire
yaprlmasr hususunda bilgilcrinizi vc gcrcgini lica cdclinr.
Dinqer ATE$
Bakan a.
Cenel Miidirr
EK: ilgi yazr ve ekleri (8 sayfa.l
(Eklere; YEGiTEK'ill http://yegitek.meb.gov.ir/wwwyadsma-duyunrlari/kategori/18
web sayfasurdau erigilebilmektedir.)
DAGITIM:
Gere!i:
B Planr
Teknikokullar - 06500 Ycninrahallc/ANKAR A
Elckhonik Agr www.nleb.gov.h
E-posta: [email protected]
Biigi:
Ozcl Oglctinr Gcncl Miidi:r'liifii
Tenrel Egitim Genel Miidiirliigii
Din O!r'etirni Genel MiidiiLliigii
AB vc Dr;; Ili;ikilcr Gcncl Mirdirrli"irgir
Aytrntrlr l)ilgi i$in: Hasan Sarrri CFN( Oglcrnron
Tel:(0 312) 296 94 00-94-l I
Faksr (0 3 l2)2?3 87-]6
Bu cvrak guvcnii clekronik imza ilc imz!lsnlnr$1r. hllp://cvraksorglr mcb gov tr 0dresindcn I 6
I2- | e82-30fil-b3 le-eacb kodu
rlc rcyir cdrlcbilir
T.C,
AFyoNKARAHisnn vnr-ir.ici
il uiui ngitim uiidirtiigii
Say
: 8949672t116201626303
Konu: 4. Ulusal Unsal Tiilbentqi
20/0t/20t5
Matematik Yanpmasr
KAYMAKAMLIGINA
(Ilqe Milli Egitim Miidirliign)
MUDTJRLUGUNE
Bakanltltmrz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirlii!,ii'niin 19/01 l20l 5
tarihli ve 880 13337/821 .0 5157 5918 sayrh yazrsr gereli; Safranbolu Ilge Milli E[itrm
Mndnrliigii taraftndan ilkemiz ve Kuzey Ktbns Tiirk Cumhuriyeti dahilindeki resmi/bzel
odaokul 6,7 ve.8. srnrf 6grencilerine y6nelik "4. Ulusal Unsal Tiilbentgi Matematik
Yarrpmasr (UTMY) "
diizenlenmip olup; yanFmaya ilipkin bilgiler
http:
//vesitek.meb.eov.tr/www/varisma-duvurularilkatezori/18
web
adresinde
yaylmlanmlFrlr.
Bilgilerinizi ve ilgili yanFmanln llgeniz lOkulunuz
/
Kurumunuz iilrencilerine
duyurulmasr hususunda;
GereEini rica ederinr.
Metin YALQIN
Vali
a.
it rraitti egitim
utiat'ii
DAGITIM:
Geregi:
-17 Ilqe Kaymakamlrlrna
-.Merkez ve Merkeze Baflr Resmi/dzel
Ilk6gretim Okulu ve Ortaokul Miidiuliiklerine
lilgi:.
- Ozel Olretim Kurumlan $b.
- Temel Egitim $ubesi
- Din Ogretimi gb.
- Bilgi-lplenr ve EEitim Teknolojileri gubesine
(Web sitcsindc yayrmlanmak iizerc)
Adres
Elektronik
:Karaman Ip Merkezi s.Kat (B58)
Ag
E-Posta
AFYONKAIAHiSAR ozcl Biiro
Aysun
:af,on.meb.gov.tr
Tel
:[email protected]
Faks :0 272
SERT VHKI
03 l2t2-214
:0272 213'76
213 76 05
Bucvrakgu\cnhclckrronikrmzailcrmzalanrnrslrrh(p//cvraksorgumcbgovrradrcsindenac4c-189e-3fcd-9ff0-7653koduiter"yiteait"u;t"
,_r
1t ''N la*
T.C.
t+
t-
rvrir,li
ncirin
BAKANLTG I
Yenilik ve Elitim Teknolojileri Genel Miidiirliifii
t9t0t t20t
Sayr : ttli0 | 33371821.05151 5918
Konu:4. Ulusal Uns:rl Ti.ilbentq i
Matenatik Yaupnrasr.
5
VAI-ILIGINE
0l Milli EAitim Mtdrirliifii)
ilgi:
Karabtil<
Valiligi'nin 13l0ll20l5 tarihli vc
1
047283 8/tt2 1 .05/3 5283
l sayrlr
yazrsr.
Sal'r'antrolu ilge Milli Egitim Miidtirlii[ti'niin 2014-2015 e!itirn ofretim yrlrnda,
r.ilkenriz ve Kuzey Krbrrs Tiirk Cunrhuriyeti dahiliudeki restri vc ozel ortaol<ul (r., 7. ve 6,
srnrf rifr'cncilcri arasrnda "4. Ulusal Unsal Tiilbentgi Matematik Yartpmast (UTMY)"
diizenleme iste!ine iliqkin ilgi yazr ve ekleli incelerimiptir.
Sdz konusu ctkinli!in; Tiirkiyc Cumhuriycti Anayasasr, Milli Elitim Tcmcl Kanunu
ile Tiirk Milli Elitiminin genel arnaglar'rna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerdc
belirtilen ilke, esas ve arnaglara aykrrrlrk teFkil ctrrreyecek gekilde, denetirnleri ilgili okul,
il/il9c milli cgitirn rntidiirliiklcli tarafrndan gcrgck lcptililurck iizcrc, giiniilliiliik csasrna gilrc
yaprhrasr hususunda bilgilerinizi ve gere$ini rica edcritn.
Dinger ATE$
Bakan a.
Gcnel Mtidi.ir
EK: Ilgi yazr ve ekleri (8 sayfa)
(
Ek
lcrc;
Y
EdiTEK'in http:/lycgitck.meb.gov.trlwww/yarisrrra-duyurularii'katcgori/
I
8
wcb sayl'asrndan crii;ilcbilmcktedir.)
DAGITIM:
Bilgi:
0zel 0gretim Genel Miidiirliilll
Tcnrcl F!itinr Gcncl Vtidiirltilti
Din Ogretinrr Gerrel MtrdiirJtilii
AB ve Dri; ilipkiler Genel Miidiilliigii
GereIi:
B Planr
LzL 3o
'l'cknikokullar - 065{)0 Yenirnahallc/ANKARA
Fllcktronik Agi wlvw.nrcb.gov-tr
L-posrir: [email protected]
BLr
c!rak
gLrvcnti ctckrronik inrza
AynItrlr hrlgi igr|l
Hcsarr S::nti
Tel: (0 3 l2) 296 94 (Xl94l
I-'nks:
j
(iF]N(' OBrcrrf'r
I
(0 I l2)223 s7.|6
ilc nnzalanmrtrrr hup//c!raksorgu mcb gov rr adfcsrndcn l6
l2- 1e82-30ld-b3 | e-eacb lodu
ilc tcyit cdilcbilir
ffi@@ffi;ffi
tTarr--
,- linsal Tiilbentgi
tl.Matematik Yarltmas!
H
E,
6
€
trE
7
I
=g
F#
EF
=€
qe
_EEat
.b
!r .+
.a
{t
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
a9ab-db68-3304-aa37-e4b9 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 06/03/2015 tarih ve 2541303 sayılı