ÖZGEÇMĠġ
Mutlu Demircioğlu
1. KĠġĠSEL BĠLGĠLERĠ
Adı / Soyadı
Mutlu Demircioğlu
KiĢisel Blog
www.mutludemircioglu.blogspot.com
Doğum
Tarihi/Yeri
1978/ Kastamonu
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Adresi
Esenyurt/ İstanbul
Halen ÇalıĢtığı
Kurum/KuruluĢ
TC Biruni Üniversitesi
E-Posta
Adresi
[email protected]
Görevi
Öğretim Görevlisi
2. EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Halkla ĠliĢkiler Öğretmenliği Yüksek
Lisans Programı
Ġstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
2010 yılında
mezun oldu
Lisans
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü
Ġstanbul Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
2009 yılında
mezun oldu
Lisans
ĠĢletme Bölümü
Anadolu Üniversitesi
ĠĢletme Fakültesi
2003 yılında
mezun oldu
Yüksek Lisans
3. Ġġ DENEYĠMĠ
ĠĢyeri Adı
Adresi
Görev ve
Pozisyonu
ÇalıĢma
Biçimi
ĠĢe GiriĢ
Tarihi
ĠĢten ÇıkıĢ
Tarihi
Biruni Üniversitesi
10. Yıl Caddesi Protokol Yolu
No:45 PK:34010 Topkapı/Fatihİstanbul
Öğretim Görevlisi
Yarı
Zamanlı
12.02.2015
Devam ediyor
GOP Küçükköy Esnaf ve
Sanatkarlar Odası
Yeni Mah. Yenimahalle Cad.
No:1 Küçükköy Gaziosmanpaşa /
İstanbul
Girişimcilik Eğitmeni
Tam
Zamanlı
01.11.2013
19.01.2015
İstanbul Aydın Üniversitesi
Florya Yerleşkesi Beşyol Mah.
İnönü Cad. No: 40 34295 Sefaköy
Küçükçekmece/ Istanbul
Girişimcilik Eğitmeni
Yarı
Zamanlı
04.06.2012
15.05.2013
Övgü Kariyer Eğitim
Kurumları
Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad.
No:4 Bakırköy / İstanbul
Halkla İlişkiler
Sorumlusu/ Halkla
İlişkiler Eğitmeni/
Girişimcilik Eğitmeni
Tam
Zamanlı
10.12.2010
12.03.2012
[email protected]
http://mutludemircioglu.blogspot.com
https://twitter.com/Mutlu_DMRCOGLU
https://www.facebook.com/mutlu.demircioglu.1
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top
1
ÖZGEÇMĠġ
Mutlu Demircioğlu
4. GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠM PROGRAMI PROJE ÇALIġMALARI
ÇalıĢılan KuruluĢ
Projedeki Görevi
Proje
BaĢlangıç
Tarihi
Proje
BitiĢ
Tarihi
Toplam Proje Grubu
ve Saati
İstanbul Esenyurt Belediyesi
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim
Programı Eğitmenliği
27.12.2014
18.01.2015
1 grup x 70 saat
= 70 saat
GOP Küçükköy Esnaf ve
Sanatkarlar Odası
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
04.11.2013
25.12.2014
15 grup x 70 saat
= 1050 saat
KOBİ Girişim Derneği
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim
Programı Eğitmenliği
05.04.2014
28.09.2014
4 grup x 70 saat
= 280 saat
İstanbul Aydın Üniversitesi
Kadıköy SEM
Girişimcilik Eğitici Eğitimi Programı
Eğitmenliği
14.04.2014
30.04.2014
1 grup x 40 saat
= 40 saat
Karacadağ Kalkınma Ajansı –
İstanbul Aydın Üniversitesi
Girişimcilik Eğitmeni Adayı
Kalkınma Ajansı Uzmanlarına Yönelik Uygl.
Girişimcilik Eğitimi Eğitmenliği
22.05.2013
25.05.2013
1 grup x 32 saat
=32 saat
Gelişim Platformu Derneği
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim
Programı Eğitmenliği
22.04.2013
07.07.2013
2 grup x 70 saat
= 140 saat
İstanbul Aydın Üniversitesi
Kadıköy SEM
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
28.12.2012
29.03.2013
3 grup x 70 saat
= 210 saat
Övgü Kariyer Eğitim Kurumları
Bahçelievler Şubesi
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
10.12.2012
20.03.2013
3 grup x 70 saat
= 210 saat
İSİAD (İstanbul Sanayici ve İş
Adamları Derneği)
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim
Programı Eğitmenliği
01.12.2012
23.12.2012
1 grup x 70 saat
= 70 saat
İstanbul Aydın Üniversitesi
Kadıköy SEM
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
07.05.2012
20.10.2012
4 grup x 60 saat
= 240 saat
GOP Küçükköy Esnaf ve
Sanatkarlar Odası
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
02.05.2012
23.08.2012
4 grup x 60 saat
= 240 saat
Gelişim Platformu Derneği
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim
Programı Eğitmenliği
25.03.2012
15.04.2012
1 grup x 60 saat
= 60 saat
Övgü Kariyer Eğitim Kurumları
Kadıköy Şubesi
KOSGEB-İŞKUR Uygulamalı Girişimcilik
Eğitim Programı Eğitmenliği
16.01.2012
20.03.2012
3 grup x 60 saat
= 180 saat
[email protected]
http://mutludemircioglu.blogspot.com
https://twitter.com/Mutlu_DMRCOGLU
https://www.facebook.com/mutlu.demircioglu.1
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top
2
Download

Özgeçmiş - Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi