BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Adı Soyadı
Hüseyin Erpehlivan
Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Birimi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Doğum Yeri/Yılı
Bursa / 23.08.1987
E-Posta
[email protected]
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Derecesi
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Arkeoloji
Trakya Üniversitesi
2004 - 2008
Yüksek Lisans
Arkeoloji
Trakya Üniversitesi
2008 - 2012
Doktora
Klasik Arkeoloji
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2012 -
ALMIġ OLDUĞU AKADEMĠK VEYA ĠDARĠ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Araştırma Görevlisi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2014
VERMĠġ OLDUĞU DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
TEZ YÖNETĠMĠ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
Tez Sahibi
Yıl
AKADEMĠK ÇALIġMALAR
Tezler
Derecesi
Lisans
Yüksek Lisans
Konu
Yıl
2007 Tios Kazısında, Akropol Sondajından Ele Geçen Oryantalizan,
Arkaik ve Klasik Dönem Seramiklerinin İncelenmesi
2008
Metropolis’in Plastik Sanatlarında Tanrı ve Tanrıça Figürleri
2012
Projeler
Projedeki Görevi
Görev
Süresi
Yıl
TÜBAP 2010-22, Metropolis’in Plastik Sanatlarında
Tanrı ve Tanrıça Figürleri, Yüksek Lisans Projesi
Yardımcı Araştırmacı
18 Ay
2010 - 2012
TÜBİTAK SOBAG 108K442, Metropolis’de Bulunan
Pişmiş Toprak Heykelciklerin Restore Edilmesi ve
İncelenerek Yayınlanması
Proje Bursiyeri
30 Ay
2009 - 2012
Projenin Adı
Kitapları
Kitabın Adı
Yayınevi
Yıl
ISBN
Uluslararası Kitaplarda Bölüm
Ulusal Kitaplarda Bölüm
Atasoy, S., Erpehlivan, H., “Filyos - Tios Kenti; İlk Yerleşme’ye Ait Keramik Buluntular”, içinde; Şahin, I.
(ed.), İsmail Fazlıoğlu Anı Kitabı, Edirne, 2012, s., 1-12.
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
KATILDIĞI ARKEOLOJĠK ÇALIġMALAR
2006,
Bisanthe Antik Kenti Araştırmaları ve Sondaj Kazıları
2006,
Filyos / Tios Antik Kenti Kazıları
2006-2010, Apollonia ad Rhydacum Antik Kenti ve Uluabat Gölü Çevresi Yüzey Araştırması
2007-2012, Metropolis Antik Kenti Kazıları
2013,
Adramytteion Antik Kenti Kazıları
2013,
Aphrodisias Antik Kenti Kazıları
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
Download

Arş. Gör. Hüseyin ERPEHLİVAN - Fen-Edebiyat Fakültesi