Ilgım Yaman
Cep: 0532 207 63 43— ev: (0454) 215 55 99—İş: (0454) 310 15 96
e-mail: [email protected]
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
Gazipaşa Yerleşkesi / GİRESUN
KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Doğum tarihi/yeri: 1985/Giresun
Medeni hali/çoçuk: Evli/1 çoçuk
EĞĠTĠM
2011-halen
Y.Lisans
Hacettepe Üniversitesi /Ankara
İstatistik
CGPA: 3.43/4.00
2004-2009
Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) / Ankara
İstatistik
CGPA: 2.43/ 4.00
2003-2004
2003-2004 ODTÜ İngilizce Hazırlık
Derece : Başarılı
2000-2003
Lise:
Özel Ordu Fen Lisesi
CGPA: 4.78 / 5.00
1996-2000
Orta okul:
Özel Ordu Lisesi
1991-1996
İlkokul:
YeĢil Giresun Ġlköğretim Okulu
1
Ġġ DENEYĠMĠ
2013 (ġubat) -Halen GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Araştırma görevlisi
2011 Yaz
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Olasılığa Giriş / İstatistik Bölümü
2011 Bahar
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
―İstatistiksel Yazılımlar‖ / İstatistik Bölümü
―İstatistik-2‖ / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
2010 Güz
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
―İstatistiksel Sonuç Çıkarım‖ / İstatistik Bölümü
― İstatistiksel Labaratuvarı 1‖ / İstatistik Bölümü
2009-2010
Otel Müdürü
KİT-TUR OTEL
DĠLLER
İngilizce (İyi Düzeyde)
Almanca (Başlangıç Düzeyde)
BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ
C,C++ Programming Languages
Matlab, SPSS, SAS, Minitab, Eviews, Clementine, R (Statistical Packages)
Latex
MS Office Applications ( Excel, Word, Powerpoint, Publisher)
SINAV SONUÇLARI:
ALES: 78.3299
ÜDS: 61.250
2
PROJELER
Güz 2004
ODTÜ İstatistik Topluluğu üyesi
Güz 2005
ODTÜ İstatistik Topluluğu yönetim kurulu üyesi
Güz 2005
ODTÜ Yurtlar Memnuniyet Araştırmasında görevli
Güz 2004-2005
www.sikayetvar.com veri analizi
Güz 2006
ODTÜ Yurtlar Memnuniyet Araştırmasında görevli
Bahar 2006
ODTÜ İstatistik Topluluğu tarafından düzenlen , ―Türkiyede
Sigortacılık Sektörü‖ adlı seminer kordinatörü
Bahar 2006
ODTÜ İstatistik Topluluğu tarafından düzenlen ―3üncü
ULUSAL Ġstatistik Öğrenci Kolokyumu“, kordinatörü
Güz 2007
Nilüfer Arıak tarafından verilen ―Genç GiriĢimciler
YetiĢtirme Programı ‖ (3 aylık)
Bahar 2007
ODTÜ İstatistik Topluluğu tarafından düzenlen ―Risk Yönetimi
Semineri‖, Organizasyon Ekibi Üyesi
Bahar 2007
ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğunun (GGT) Düzenlediği
PDA Danışmanlık desteği ile Ali İsmet Kocak tarafından
verilen ―Beden Dili Eğitimi‖,katılımcı
Bahar 2007
ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğunun (GGT) Düzenlediği ,
Sinem Genç tarafından verilen ― Liderlik Eğitimi‖
Güz 2008
"ODTÜ Genç Girişimciler (GGT) Tarafından Düzenlenen
―Avrupa Birliği Projeleri Eğitimi" , katılımcı
Güz 2008
UNDP tarafından yapılan ülke genelindeki ―Cumhuriyet
Savcıları ve hakimleri için durum analizi çalıĢması ve
uygulamada yaĢanan sorunlar konulu anket çalışmasının veri
girişi ve analiz öncesi çalışması‖
Güz 2008
ODTÜ İstatistik Topluluğu tarafından düzenlenen Deniz Çelikel
tarafından verilen, ―Fikri mülkiyet hakları semineri”,katılımcı
Yaz 2010
Kosgeb Tarafından Düzenlenen Karadeniz Avrupa İşletmeler
Ağı Kapsamında ―Marka Yönetimi Eğitim‖ programı,katılımcı
3
ÖDÜL
Şeref listesi 2006 – 2007 Güz Dönemi
DANIġMANLIKLAR
Doktora Tezleri:
Dr. Nilüfer Gülsüm Düşek, Yrd. Doc. Dr. Elif (Deniz) ÖZTÜRK,
Yayın Veri Analizleri
Dr. Özlem Keskin
4
Download

Ilgım Kitapçı - İstatistik