ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ
MUGADA – 1 A TİPİ MESİRE YERİ
İHALE İLANI
İHALE KONUSU: Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Mugada-1 A Tipi Yerinde ki
geceleme üniteleri (bungalow), kır kahvesi, kır lokantası, büfe, saha temizliği işletmeciliği işi;
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre " KAPALI TEKLİF
USULÜ" ile yıllık 12.000,00 (onikibinlira) - TL muhammen bedel üzerinden artırımla İhale
şartnamesinin F-İhalenin başlığı altındaki 8 nci maddesinde belirtilen sürelerle ihaleye
konulmuştur.
İli-İlçesi: Bartın - Merkez
Mevkii: Mugada
Adı: Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Mugada-1 A Tipi Mesire Yerindeki geceleme üniteleri
(bungalow), kır kahvesi, kır lokantası, büfe, saha temizliği işletmeciliği işidir.
1-Yıllık Tahmin Edilen Muhammen Bedeli: 12.000,00 TL(onikibinlira)
2-İhale Tarihi/Saati: 23 / 02 / 2015 Pazartesi günü saat 10:00 ’ da
3- İhale Yeri: Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/ Tuna Mah. Hendekyanı Cad. Orman
İşletme Müdürlüğü Lokali, Merkez/BARTIN
4-Geçici Teminatı: İşin Geçici Teminatı Muhammen Bedelin %20’si olup’ 2.400,00-TL
(ikibindörtyüzlira) İhaleden önce Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün Döner Sermaye
Saymanlığına veya T.C Ziraat Bankası nezdindeki Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Döner
Sermaye Saymanlığının TR79000100005230023276-5001 numaralı hesabına yatırılacaktır.
5- İşletme süresi: Sözleşmenin taraflarca imzalanması ve yer teslimi yapıldığı tarihten sonra
başlamak üzere 29 (yirmidokuz) yıl süre ile geçerlidir.
6- Kesin Teminatı: İhale bedelinin % 6’sıdır.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
I- İhaleye katılabilmek için yeterlik komisyonunca istenen belgeler:
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise
T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Vergi Sicil Kaydı veya Vergi
Levhası).
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış
ve banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır). Ek-1
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve
(b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını
ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan
alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited
şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza
sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)
ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter
tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.(Ek-2)
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi
dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik
Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup,
şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler”
tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan öngörülen
asgari yeterlik puanı almak şarttır.
14- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeleri 23/02/2015 tarihi, saat:10:00’a kadar Bartın
Orman İşletme Müdürlüğü Tuna Mah. Hendekyanı Cad. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Lokali
adresine teslim etmek zorundadırlar.
II-İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler
Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun
hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 23/02/2015 Pazartesi günü saat
10:00’a kadar Tuna Mah. Hendekyanı Cad. 74100 Merkez/BARTIN adresindki Bartın Orman İşletme
Müdürlüğü . Orman İşletme Müdürlüğü Lokalinde ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı
karşılığında vereceklerdir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a-İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),
b-Noter tasdikli imza sirküleri,
c-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
d-İDARE adına alınmış 2.400,00. TL (İkibindörtyüzlira) tutarında geçici teminata ait alındı
makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.
d- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Teklif mektubu.
e- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen Geçici Teminat.
f-İşletmeci İhaleye katılabilmek için ihaleye ait şartname, sözleşme ve eklerini satın almak
zorundadır. 100,00 TL. (YÜZ TÜRKLİRASI) karşılığında Bartın Orman İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye Saymanlığından satın alınabilir ve aynı adreste mesai saatleri arasında
bedelsiz olarak görülebilir. İşletmeci ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını
oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
g-İstekliler İhaleye katılabilmek için ihale ilanında belirtilen tekliflerini 23.02.2015 Pazartesi
günü Saat: 10:00 ‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bartın Orman İşletme
Müdürlüğü Hendekyanı Cad. Bartın Adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının
adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile Açık Adresi
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına
ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 05.02.2015
İLAN OLUNUR
BARTIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Download

Mugada-1 İlan Metni - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü