KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK
TESTİ RAPORLAMA TALİMATI
KOD.ENF.TL.022
YAY.TRH. KASIM 2010 REV.TRH.KASIM 2013
REV.NO.3
SAYFA NO: 1 / 3
1. AMAÇ:Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini
yavaşlatmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir.
2. KAPSAM:Kısıtlı antibiyotik duyarlılık test sonuçları raporlama sistemi, klinikteki geniş
spektrumlu antibiyotiklerin aşırı kullanımının yol açabileceği çoğul dirençli nozokomiyal suşların
seleksiyonunu azaltmaya yönelik daha pahalı ve toksik ilaçların kullanımını kısıtlaması, yeni ilaçların
uygunsuz ve gereksiz kullanımını engellemesi ve dolayısı ile direnç gelişiminin önüne geçilmesi gibi
tüm uygulamaları kapsar.
3. TANIMLAR
3.1. CLSI: Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü
4. İŞLEM (KISITLI RAPORLAMA)
4.1. CLSI M100-S23 Test/Raporlama Grupları
4.1.1. Hastanemizde ‘Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Antibiyotik Duyarlılık Bildirimleri’ CLSI
M100- S23 standartlarına göre yapılmaktadır. Esas olarak, bu standartlara göre; primer ilaçlar
öncelikle raporlanır. Antibiyogramlarda seçilecek antibiyotikler ve bildirilecek olanlar tablo halinde
aşağıda verilmiştir.
4.1.1.1. A grubu: Primer test/ Primer raporlama: Rutin test panelinde bulunan ve rutin olarak
bildirilmesi uygun olan antibiyotikleri kapsar.
4.1.1.2. B grubu: Primer test/ Selektif raporlama: Rutin test panelinde bulunan, ancak test sonuçları
aşağıda verilen durumlarda bildirilmesi uygun olan antibiyotikleri kapsar.
 A grubundaki aynı gruptan ilaçlara direnç
 Polimikrobiyal infeksiyon
 Çoğul odaklı infeksiyon
 A grubundaki aynı gruptan ilaca alerji
 A grubundaki aynı gruptan ilaca toleranssızlık veya yanıtsızlık
 Enfeksiyon kontrolü için veri sağlamak amacıyla
4.1.1.3. C grubu: Ek test/ Selektif raporlama: Birincil grup ilaçlara (özellikle aynı sınıftan; Beta
laktam veya aminoglikozidler) dirençli olan suşların bulunduğu servislerde, birinci grup ilaçlara
alerjisi olan hastaların tedavisinde, ender rastlanan etkenlerin tedavisinde veya enfeksiyon kontrolüne
epidemiyolojik yardım için bildirim amacıyla test edilmesi gerekebilen ek veya alternatif ilaçlardır.
4.1.1.4. U grubu: İdrar izolatları için Primer test/ Primer raporlama: Sadece veya öncelikle üriner
sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli antibiyotikleri kapsar.
4.1.2. Antibiyogram yapılırken mikroorganizma türüne göre Mikrobiyoloji uzmanı tarafından
aşağıdaki gruplardan gereken antibiyotik diskleri seçilir. Duyarlılık durumuna göre yukarıda verilen
şartlar gereğince sonuçlar raporlanır. Bildirimi yapılan ve yapılmayan sonuçlar otomasyon sistemine
kayıt edilir. Bildirimi kısıtlanan antibiyotiklere Mikrobiyoloji uzmanı tarafından ulaşılabilir ve
hastanın kullandığı antibiyotiğin kısıtlanan antibiyotikler arasında yer alması durumunda veya
hastanın tedavisi ile ilgili diğer gerekli durumlarda hastanın hekimine bildirilerek söz konusu
antibiyotik için kısıtlama kaldırılır.
5. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Mikrobiyoloji uzmanı ve laboratuvar teknisyenleri sorumludur.
6. EKLER Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarlarında Kolay üreyen Mikroorganizmaların Rutin Test
ve Bildirimlerinde Önerilen FDA onaylı Antimikrobik İlaç Gruplamaları (CLSI M 100-S23
KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK
TESTİ RAPORLAMA TALİMATI
YAY.TRH. KASIM 2010 REV.TRH.KASIM 2013
KOD.ENF.TL.022
REV.NO.3
SAYFA NO: 2 / 3
GRUP A
BİRİNCİL TEST VE
BİLDİRİM
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARLARINDA KOLAY ÜREYEN
MİKROORGANİZMALARIN RUTİN TEST VE BİLDİRİMLERİNDE ÖNERİLEN FDA ONAYLI
ANTİMİKROBİK İLAÇ GRUPLAMALARI (CLSI M 100-S23)
Enterobacteriaceae
Pseudomonas
Staphylococcus
Enterococcus spp.
aeruginosa
spp.
Ampisilin
Sefazolin
Gentamisin
Tobramisin
Amikasin
GRUP U
EK
SADECE
İDRAR İÇİN
GRUP C
EK KISITLI
BİLDİRİM
GRUP B
BİRİNCİL TEST
KISITLI BİLDİRİM
Amoksisilin/ klavulanik asit
Ampisilin / sulbaktam
Piperasilin/tazobaktam
Tikarsilin/klavulanik asit
Sefuroksim
Sefepim
Sefotetan
Sefoksitin
Sefotaksim veya
Seftriakson
Siprofloksasin
Levofloksasin
Doripenem
Ertapenem
İmipenem
Meropenem
Piperasilin
Trimetoprim/ sulfametoksazol
Aztreonam
Seftazidim
Seftarolin
Kloramfenikol
Tetrasiklin
Cephalotin
Lomefloksasin veya
ofloksasin
Norfloksasin
Nitrofurantoin
Sülfizoksazol
Trimetoprim
Seftazidim
Gentamisin
Tobramisin
Piperasilin
Amikasin
Aztreonam
Sefepim
Siprofloksasin
Levofloksasin
Doripenem
İmipenem
Meropenem
Piperasilin/
tazobaktam
Tikarsilin
Azitromisin veya
klaritromisin veya
eritromisin
klindamisin
oksasilin
(sefoksitin)
Penisilin
Penisilin
Trimetoprimsülfametoksazol
Seftarolin
Daptomisin
Linezolid
Daptomisin
Doksisiklin
Minosiklin
Tetrasiklin
Vankomisin
Vankomisin
Linezolid
Rifampin
Kloramfenikol
Siprofloksasin veya
Levofloksasin veya
Ofloksasin
Moksifloksasin
Gentamisin
Lomefloksasin
veya
Ofloksasin
Norfloksasin
Ampisilin
Lomefloksasin
Norfloksasin
Nitrofurantoin
Sülfizoksazol
Trimetoprim
Gentamisin (yalnız yüksek
düzey direnç taraması için)
Streptomisin (yalnız yüksek
düzey direnç taraması için)
Siprofloksasin
Levofloksasin
Norfloksasin
Nitrofurantoin
Tetrasiklin
KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK
TESTİ RAPORLAMA TALİMATI
YAY.TRH. KASIM 2010 REV.TRH.KASIM 2013
REV.NO.3
SAYFA NO: 3 / 3
Acinetobacter spp.
Burkholderia
cepacia
Stenotrophomon
as maltophilia
Diğer
Enterobacteriaceae dışı
Ampisilin/sulbaktam
Seftazidim
Siprofloksasin
Levofloksasin
İmipenem
Meropenem
Gentamisin
Tobramisin
Amikasin
Trimetoprim/
sülfametoksazol
Trimetoprim/
sülfametoksazol
Seftazidim
Piperasilin/ tazobaktam
Tikarsilin/ klavulanat
Sefepim
Sefotaksim
Seftriakson
Doksisiklin
Minosiklin
Tetrasiklin
Piperasilin
Trimetoprim/ sülfametoksazol
Gentamisin
Tobramisin
Piperasilin
Seftazidim
Kloramfenikol
Levofloksasin
Meropenem
Seftazidim
Kloramfenikol
Levofloksasin
Minosiklin
Minosiklin
Tikarsilin/
klavulanat
Tikarsilin/
klavulanat
Amikasin
Aztreonam
Sefepim
Siprofloksasin
Levofloksasin
İmipenem
Meropenem
Piperasilin/ tazobaktam
Tikarsilin/ klavulanat
Trimetoprim/
sülfametoksazol
Sefotaksim
Seftriakson
Kloramfenikol
GRUP C
EK
KISITLI
BİLDİRİ
M
GRUP B
BİRİNCİL TEST
KISITLI BİLDİRİM
GRUP A
BİRİNCİL TEST VE
BİLDİRİM
KOD.ENF.TL.022
Lomefloksasin veya
Ofloksasin
GRUP U
EK
SADECE İDRAR İÇİN
Norfloksasin
Sülfizoksazol
Tetrasiklin
Hazırlayan :
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanı
Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü
Onaylayan:
Baştabip
Download

kısıtlı antibiyotik talimatı