ANTİBİYOTİKLERİN
SINIFLANDIRILMASI
Prof.Dr.Mustafa ERKAN
Beta Laktam Antibiyotikler
A)-Penisilinler

1-Penisilin-G ve depo türevleri,

2-Aside dayanıklı penisilinler

-Penisilin-V (fenoksimetilpenisilin),

-Azidosilin

3--laktamazlara (penisilinazlara) dayanıklı penisilinler

-Metisilin

-Nafsilin

-İzoksazolil penisilinler

oOksasilin, Kloksasin, Dikloksasilin, Flukloksasilin

4-Genişçe spektrumlu penisiller,

-Ampisilin

-Amoksisilin,

-Bakampisilin

5-Geniş spektrumlu penisilinler (antipsödomonal penisilin)

-Karboksipenisinilinler

oKarbenisilin, Tikarsilin

-Asilüreidopenisilinler

oAzlosilin, Mezlosilin, Piperasilin

6-Diğer penisilinler

-Amidinopenisilinler

- ß laktamaz inhibitörleri + penisilin kombinasyonları

oAmoksisilin+klavulanik asid

oAmpisilin+sulbaktam

oTikarsilin+potasyum klavulanat
BETA LAKTAM ANTİBİOTİKLER




B)SEFALOSPORİNLER
C)KARBAPENEMLER (İmipenem klinik
kullanıma ilk girendir ve en geniş beta
laktam grubu bunlardır)
D)MONOBAKTAMLAR(Aztreonam)
E)BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ
(klavunat)
MAKROLİDLER











ERİTROMİSİN
ROKSİTROMİSİN
KLARİTROMSİN
AZİTROMİSİN
TROLEANDOMİSİN
ROZAROMİSİN
SPİRAMİSİN
Diğer Makrolid Antibiyotikler
· Troleandomisin
· Rozaromisin
· Spiramisin
LİNKOZAMİDLER

Bu grupta, linkomisin ve klindamisin
bulunur.
TETRASİKLİNLER
· Tetrasiklin ve oksitetrasiklin:
Kısa süre etkili ve en ucuz tetrasiklinlerdir.
· Demetilklortetrasiklin: Orta süre etkilidir.
· Doksisiklin: Uzun süre etkilidir.
· Minosiklin: Doksisikline benzer

AMFENİKOLLER

Bu grupta kloramfenikol ve tiamfenikol bulunur

AMİNOGLİKOZİDLER

Bu grupda bulunan antibiyotikler, streptomisin,
gentamisin, tobramisin, amikasin, paramomisin,
neomisin, viomisin, sisomisin ve netilmisindir.

KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

ciprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin,
pefloksasin, fleroksasin, enoksasin ve
levofloksasin bulunur.

VANKOMİSİN




ANTİ-ANAEROBİK ANTİBİYOTİKLER
Penisilin G, antipsödomonal penisilinler,
sefoksitin, imipenem
-laktam+-laktamaz
inhibitörü
kombinasyonları, klindamisin ve kloramfenikol
anti-anaerobik etkinlikleri bulunmaktadır.
Ayrıca, 5-nitroimidazol'lerin anti-anaerobik
etkinlikleri vardır.
Download

Antibiyotikler - Prof Dr. Mustafa Erkan