KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 04/08/2014
: 151
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 19 .Birleşim 1.oturum meclis
toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı
duruşunun ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
-KARAR1.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 04.08.2014
tarihli önergesinde İlçemizde resmi kurumlar STK ,lar ve belediyemizin işbirliği ile yapabilecek
kültürel faaliyetlerin araştırılmasını arz ederim. şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 23.Maddesi olarak belirlenen önergenin KÜLTÜR VETURİZM KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 04.08.2014 tarihli
önergesinde İlçemiz okullarında okuma alışkanlığını artırıcı faaliyetlerin neler olabileceğinin
araştırılmasını arz ederim.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 24.Maddesi olarak
belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYONUNA sevkine oybirliği ile karar
verildi.
3-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
04.08.2014 tarihli önergesinde,İlçemiz iki pınar mahallesinin altyapıyla ilgili sorunlarının
araştırılmasını belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan
açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin
25.Maddesi olarak belirlenen önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER VE ALT
YAPI komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
4-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Aynur KOPARAN,Ebru ATEŞ,H.Hüseyin KARAKUŞ
04.08.2014 tarihli önergesinde; Kurban bayramının yaklaşması nedeniyle kurbanlık hayvan besleyen
yetiştiricilerimizin sorunlarının araştırılmasını belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki önerge
Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir
madde eklenmesine Gündemin 26.Maddesi olarak belirlenen önergenin TARIM HAYVANCILIK
VE AR-GE komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
5-Meclis üyelerinden Ümüt Polat,Bilal EKEN,İsmail ÇELİK 04.08.2014 tarihli önergesinde.
İlçemizde cadde bulvar ve sokak üzerinde bulunan market ve alışveriş merkezlerinin yaya
kaldırımına taştığı görülmektedir.Konunun araştırılması hususu,gereğini arz ederiz.Şeklindeki
önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve
gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 27.Maddesi olarak belirlenen önergenin İNSAN
HAKLARI VE TÜKETİCİYİ KORUMA komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
6-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 04.08.2014 tarihli önergesinde ; İlçemizde yaşayan 65 yaş
üzeri vatandaşlarımızın ne tür ihtiyaçlarının olduğunun tespit edilmesi ve neler yapılabileceğinin
araştırılması hususunda ,gereğini arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 28.Maddesi olarak belirlenen önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE
ENGELLİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
7- Meclis üyelerinden,Ahmet KESER 04.08.2014 tarihli önergesinde. İlçemizde bulunan eğitim ve
öğretim okullarının sezonu başlamadan ne tür sağlık hizmetlerinin yapılabilirliğinin araştırılması
hususunda,gereğini arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık
oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 29.Maddesi
olarak belirlenen önergenin SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar
verildi.
8.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 04.08.2014
tarihli önergesinde ,Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan arazilerin vasıfları itibariyle (eğitim
alanı, sanayi hayvancılık ve tarımsal alan vs.) göre belirlenerek mülkiyet durumu
veada,parsel,yüzölçümü gibi bilgileri içerecek şekilde araştırılarak belediye meclisine bilgi verilmesi
hususunun gündeme alınmasını arz ederim. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 30.Maddesi olarak belirlenen önergenin BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/08/2014
: 152
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :2014 YILINDA UYGULANAN TARİFE KARARININ BAZI
MADDELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN Belediye Meclisinin 6.dönem 20.birleşim 1.oturum
toplantısını açtı.
Gündemin 2.maddesi
-KARARMaliye Bakanlığının 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesi gereğince, Belediyemizce halen
uygulanmakta olan bazı vergilerin yeniden düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla bahse
konu harç ve ücret tarifelerinin yeniden görüşülerek karara bağlanması için yazımızın Belediye
Meclisine sevk edilmesi şeklindeki Başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde incelenmek üzere PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/08/2014
: 153
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :KADIN VE AİLE HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE
KALEMİNİN AÇILMASI HUSUSUNUN GRŞL.
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 6.Maddesi
-KARAR-
2014 mali yılı Belediye Bütçesi ile kabul olunan Başkanlığımız bütçesi ihtiyaçlar
doğrultusunda daha verimli ve düzgün kullanmak amacıyla aşağıda belirtilen ve yeni kurulan
01.07.2014 tarih ve 2014/129 sayılı meclis kararı ile yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğünce kullanılmak üzere aşağıda bulunan gider kodlarının açılmasına ve yedek ödenekten
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince aktarma yapılması
hususunun karara bağlanmasını arz ederim.
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
SIRA NO KODLAR HARCAMA KALEMLERİ
1 11101 Temel Maaslar
2 11201 Zamlar ve Tazminatlar
3 11401 Sosyal Haklar
4 11501 Ek Calisma Karsiliklari
5 21601 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri
6 35990 Diğer Hizmet Alımları
MİKTAR
10.000,00 TL
20.000,00 TL
10.000,00 TL
1.000,00 TL
20.000,00 TL
5.000,00 TL
TOPLAM
66.000,00 TL
Şeklindeki başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısı
geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 05/08/2014
: 154
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 7.Maddesi
-KARARBelediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 91 sayılı kararı ile kurulan İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘’Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul
ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ ekte sunulmuştur.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince ve Başkanlık Makamınca da
uygun görülmesi halinde konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini arz derim.
TC
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün
kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teşkili ile bu müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğunda
bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;
(a) Belediye
: Çubuk Belediyesini,
(b) Başkanlık
: Çubuk Belediye Başkanlığını,
(c) Başkan
: Çubuk Belediye Başkanını,
(d) Üst Yönetici
: Çubuk Belediye Başkanını
(e) Meclis
: Çubuk Belediye Meclisini,
(f) Encümen
: Çubuk Belediye Encümenini,
(g) Müdürlük
: Çubuk Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
(h) Müdür
: Çubuk Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,
(i)Harcama Yetkilisi
: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Harcama
yetkilisini
(j) Şef
: Birim Şefliklerini,
(k)Personel
: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan memur,
işçi ve diğer personelini ifade eder.
Organizasyon Yapısı
MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; müdür ve müdüre bağlı aşağıda
yazılan birimlerden oluşur.
a) Memur Özlük Bürosu
b) İşçi Özlük Bürosu
c) Eğitim Bürosu
İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 6 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688/6289 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri
çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.
b) Belediyede ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda memur,
sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici iş pozisyonlarında çalışacak personellerin istihdamının
sağlanması amacıyla; kadroların tespiti, kadro ihdası, kadro değişikliği, kadro iptali,
sürekli işçi kadroları, kadroların kullanımı ve kadro kütükleriyle ilgili iş ve işlemleri mevzuata
uygun bir şekilde yürütmek. Bu konularda Belediye Meclisine sunulması gereken
bilgileri, evrakları, teklifleri ve gerekçe raporlarını; süresinde ve eksiksiz olarak sunmak ve
Belediye meclisinin almış olduğu kararları uygulamak ve müdürlük uygulamalarıyla ilgili
meclis kararlarını arşivlemek.
c) Belediyedeki memur personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; memur alımı,
özlük dosyası tanzim etme, atama, aylık maaş, zam ve tazminatlar, aile yardımı, sosyal
yardımlar, toplu sözleşmeden kaynaklanan mali ve sosyal haklar, sosyal güvenlik, kademe
ilerlemesi ve derece yükselmesi, intibak, idari görevlere atanma, görevde yükselme, sınıf
değişikliği, görev ve yer değişikliği, geçici görevlendirme, ikinci görev, vekalet görevi, askerlikle
ilişkiler, sendika ilişkileri, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, rapor, geçici
iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma ve süt izni, aylıksız izin, mal bildirimi, disiplin
cezaları, nakil, emeklilik ve istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde
yürütmek.
d) Belediyedeki işçi personelin özlük hakları ve istihdamı ile ilgili; işçi alımı, özlük dosyası
tanzim etme, atama, işyeri bildirimi, işe başlama ve sosyal güvenlik, aylık maaş, sosyal
hak ve yardımlar, çalışma süreleri, fazla mesai, gece mesaisi, hafta tatili, ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çalışma, iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesinden doğan
mali ve sosyal haklar, sendika ilişkileri, askerlikle ilişkiler, görev ve yer değişikliği, çalışma
koşullarında değişiklik, izin, hastalık, rapor, geçici iş göremezlik hali, hamilelik halinde çalışma
ve süt izni, mal bildirimi, disiplin cezaları, emeklilik, kıdem tazminatı, sözleşmenin feshi, istifa
konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
e) Belediye Kanununun 49. Maddesine göre çalıştırılacak sözleşmeli personellerin
sözleşmelerini
hazırlamak ve Başkanlık Onayına sunmak, uygun görüldüğünde sözleşmelerin yenilenme
ve iptal işlemlerini yapmak. Sözleşmeli personellerin özlük dosyalarını tanzim etme,
işe başlama ve sosyal güvenlik, aylık sözleşme ücreti tahakkuku, çalışma süreleri, görev ve yer
değişikliği, çalışma koşullarında değişiklik, izin, hastalık, rapor, mal bildirimi, disiplin cezaları,
emeklilik, kıdem tazminatı, sözleşmenin feshi, istifa konularına ilişkin iş ve işlemleri mevzuata
uygun bir şekilde yürütmek.
f) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre; Belediyemizde staj yapma talepleri
olan öğrencilerin taleplerini almak ve mesleki eğitim durumlarına göre gruplandırarak
süresi içerisinde Başkanlık makamına sunmak. Staj yapmaları uygun görülen öğrencilerle
ilgili her türlü iş ve işlemleri ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütmek.
g) İş kanununun; Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru ve benzeri durumdaki
kişileri çalıştırma zorunluluğunu içeren maddeleri çerçevesinde; mevzuatın belirlediği
miktar yada oranlardaki özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve benzeri durumdaki işçiyi;
mesleklerine uygun işlerde, sağlık kurulu raporuna göre beden ve ruhi durumlarına uygun
işlerde çalıştırmakla ilgili her türlü iş ve işlemi ilgili mevzuata uygun olarak başlatmak,
takip etmek, yapmak ve sonuçlandırmak.
h) Belediye birimlerinde görevli memur ve işçi personelin Disiplin dosyalarını tanzim etmek,
disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerine ilişkin bilgi ve tespitleri toparlamak, disiplinsizliği
görülen personele mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi için ilgili dosya ve evrakları
disiplin kurullarına sunmak, disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarını uygulamak ve
arşivlemek.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri;
MADDE 7 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün görevleri:
a) Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile fonksiyonlarını daha etkin ve verimli
yürütebilmesi için kurulan şefliklerin görev, yetki ve iş bölümlerini yapmak.
b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü, Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil
etmek.
c) Müdürlüğü ita amiri olarak temsil etmek.
d) Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatlar
çerçevesinde doğru yapılmasını sağlamak.
e) Gelen ve giden evrakları incelemek ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
f) Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
g) Müdürlük personelinin görevlerini, mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun
yapmalarını sağlamak.
h) Müdürlük içi toplantılar yapmak.
k) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak,
l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,
m) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil
raporlarını tanzim etmek,
n) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,
o) Müdürlük bütçesini hazırlamak.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yetki Alanı
MADDE 8 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri
ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu,657 Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4688/6289 Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmeleri Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3308 Mesleki
Eğitim Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin ifası ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine
getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sorumluluğu
MADDE 9 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili
diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye
başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı da sorumludur.
Büroların Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10- (1)
a) Bölümlerinin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler
çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve
yetkilidir.
b) Bölüme ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul Ve Esasları
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personeli
MADDE 11 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürü, Şefler ile Müdürlükte çalışan Memur ve İşçi personellerden teşekkül eder.
Atama ve Görevlendirme
MADDE 12 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde çalışan bütün personelin
ataması veya görevlendirilmesi Başkan tarafından, Müdürlük içerisindeki görev dağılımı ve iş
bölümü ise, Müdür tarafından yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
Madde 13- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür
tarafından sağlanır.
1- Müdürlüğe gelen evraklar standart dosya planına göre dosyalanır.
2- Müdürlüğe gelen evraklar, Başkan yardımcısı tarafından gereği için müdürlüğe havale
edilir. Müdür tarafından evrak ilgili personele havale edilir.
3- Bu yönetmelikte adı geçen ve üzerinde zimmet bulunan personel; devir-teslim yapmadan
görevinden ayrılamaz ve ayrılma işlemi yapılmaz.
4- Çalışanın ölümü halinde ise kendisine verilen yazı, belge ve eşyalar birim amirinin
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
Madde 14- (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
2-Müdürlüğün, Belediye dışı yazışmaları personel ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı
veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlüğe Giriş
MADDE 14 – (1) Bu yönetmelik, Çubuk Belediye Meclisi tarafından kabul edilip,
onaylandıktan sonra, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürürlükten Kalkma
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin onayı ve yürürlüğe girmesiyle, daha önce çıkarılmış olan
müdürlük yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Çubuk Belediye Başkanı yürütür.
Şeklindeki başkanlık yazısı meclise sunuldy.Yapılan açık oylama neticesinde Meclis üyelerinden
Recep ÖZ,ihsan MUTLU ve Durali SİMSAR ret oyu vererek İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜD. ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR NOSU
KARAR TARIHI
: 155
: 06/08/2014
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI(GÜNDEM DIŞI)
Meclis Başkanı 6.dönem 21.birleşim 1 oturum toplantısını açmış olup, gündemdeki
maddelerin görüşülmesine geçildi.
-KARAR1/1000 ölçekli imar planlarımızda “Konut Alanı “içerisinde kalan İlçemiz Esenboğa
Mahallesi 204 ada 11 parsel ve 205 ada 8 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili
talebin Belediye Meclisinde görüşülmesini arz ederim..Şeklindeki Başkanlık yazısı gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde olarak eklenmesine karar verildi.Yapılan açık oylama
neticesinde konunun incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
ÖZÜ: BAŞKANLIK
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 06/08/2014
: 156
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARAR1/1000 ölçekli imar planlarımızda ”Konut Alanı” içerisinde kalan, İlçemiz
Cumhuriyet Mahallesi 5118 ada 6 nolu parselde plan değişikliği yapılmasını arz ederim
Şeklindeki Başkanlık yazısı gündeme alınmasına ve gündeme bir madde olarak eklenmesine
karar verildi.Yapılan açık oylama neticesinde konunun incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine Meclis üyesi İhsan MUTLU’nun red kararı
ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/08/2014
: 157
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 4.Maddesi
-KARARİlçemiz Dumlupınar Mahallesi 430 ve 432 nolu parseller üzerinde yer alan mevcut camii ve
müştemilatlarının bulunduğu 1/1000 ölçekli İmar planlarımızda “Cami Alanı” içerisinde kalan bölge
ve yakın çevresinde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili talebin belediye meclisinde
görüşülmesini arz ederiz.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık
oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 06/08/2014
: 158
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 5.Maddesi
-KARAR-
1/1000 ölçekli İmar Planlarımızda “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” içerisinde kalan, İlçemiz
Fatih Mahallesi 5296 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesini arz ederim .Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 06/08/2014
: 159
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 8.Maddesi
-KARAR1/1000
ölçekli
İmar
Planlarımızda
“Konut
Alanı”
içerisinde
kalan,
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5101 ada 2 nolu parselde(Eski 2068 ada 16 nl.prsl. plan değişikliği
yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki başkanlık
yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/08/2014
: 160
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: 1/1000 ölçekli İmar Planlarımızda “Konut Alanı” içerisinde kalan, İlçemiz M.Yazıcıoğlu Mahallesi
1623 ada 2 nolu parselde plan değişikliği yapılması hk.
Gündemin 19.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen; Çubuk İlçe
Müftülüğü’nün, İlçemiz Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi 1623 ada 2 numaralı parselin “Konut Alanı”
kullanımından “Dini Tesis Alanına (Cami ve Müştemilatına)” dönüştürülmesi talebi Komisyonumuzca
incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemelerde;
Çubuk İlçe Müftülüğü’nün 06.06.2014 tarih ve 510 sayılı yazısında; “…İlçemiz Muhsin Yazıcıoğlu
Mahallesi 1623 ada 2 nolu parselin (eski 1162 ada 1 nolu parselin) “Veli TEMELE” tarafından cami ve
müştemilatı yapılması amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı adına hibe edildiği, 1623 ada 2 nolu parselin 1/1000
ölçekli imar planlarında “Konut Alanı” içerisinde kalması nedeniyle, söz konusu parselin dini tesis alanına
(Cami ve Müştemilatı) çevrilmesi veya hibe eden “Veli TELEME” nin evinin yakınında bulunan 1643 ada 7
numaralı parselin uygun olan bir alana taşınması için Belediye tarafından imar planı çalışmasının
yapılması…” şeklinde talebin yer aldığı,İlçemiz Muhsin Yazıcıoğlu (eski Yıldırım Beyazıt) Mahallesi 1623
ada 2 numaralı parselin; Çubuk Belediye Meclisinin 04.06.2004 tarih ve 33 sayılı kararı ile onanan ve halen
yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Çubuk İlave-Revizyon İmar Planı kapsamında yer aldığı, 792 m² si Türkiye
Diyanet Vakfına, 8 m² si Çubuk Belediyesine ait toplamda 800 m² yüzölçümlü parselin bu plana göre,
“Gelişme Konut Alanı” kullanımlı, ayrık yapı nizamlı, 3 katlı, ön bahçeden en az 5 m, yan bahçeden en az 3
m çekme mesafeli, 0.30/0.90 TAKS/KAKS’lı olarak görüldüğü,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Standartlar başlığı altında yer alan madde 11. de;
“…(1) İmar planlarının yapımı ve değişikliklerinde planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki
gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında bu Yönetmeliğin EK-2
Tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulur…” şeklinde hükmün bulunduğu,
buna göre bahse konu Yönetmeliğin Ek-2 tablosunda; küçük ibadet yerinin asgari birim alanının 1000 m²,
orta ibadet yerinin asgari birim alanının 2500 m² olarak belirlendiği,
Bu durumda; gelişme konut adasında ara parsel konumunda olan, parsel şekli ve kıble yönü açısından
dini tesis (cami) yapımına çok elverişli olmayan 800 m² yüzölçümlü 1623 ada 2 parselin Yönetmelikte
belirtilen standartlara da uygun olmadığı,
1643 ada 7 numaralı parsele yakın olan bir alana taşınması talebinin ise; imar mevzuatına, planlama
tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olması göz önünde bulundurulduğunda genel bir
imar planı çalışmasında mümkün olacağı,
Bu nedenle; Çubuk İlçe Müftülüğü’nün söz konusu talebinin, Çubuk Merkez 7 Mahalleyi (1623 ada 2
parsel ve yakın çevresi dahil) kapsayan ve çalışmaları etaplar halinde devam eden 1/1000 ölçekli revizyon
imar planı çalışmalarında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde
komisyon raporu meclis üyelerinden Durali SİMSAR,İhsan MUTLU,Recep ÖZ red oyu kullanarak oy
çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/08/2014
: 161
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İlçemiz Sünlü Mahallesi 2004 ada 3-4-5 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı
çalışmalarına askı esnasında yapılan itirazın görüşülmesi hk.
Gündemin 20.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Sünlü
(eski Yıldırım Beyazıt) Mahallesi 2004 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellere ait plan değişikliğine yapılan itiraz
Komisyonumuzca incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
“Ahmet MADEN”in talebi üzerine; uygulama imar planında “Ünite Merkezi” olarak görülen, 3,4 ve 5
numaralı parsellerden oluşan 2004 adanın 3 ve 4 numaralı parsellerinde; planda belirtilen yapı yaklaşmaların
uygulanmasından sonra bina yapımına elverişli bir alanın kalmadığının tespit edildiği, Bu mağduriyetlerin
giderilmesi amacıyla;
-2004 adanın kuzey ve güney cephelerinde 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye
düşürülmesine,
-“…1-ÜNİTE MERKEZİNDE; TİCARET, BÜRO, OFİS, İŞ HANI, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK AMAÇLI MAĞAZA, EĞLENCEDİNLENCE YERLERİ, TEŞHİR-PAZARLAMA MERKEZLERİ, BANKA, OTEL, SİNEMA, TİYATRO, KONGRE MERKEZİ, ÇOK AMAÇLI
TOPLANTI SALONLARI VB. TİCARİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL TESİSLER, YÖNETİM VE SAĞLIK İLE İLGİLİ TESİSLERİN YANI SIRA
KÜÇÜK SANATLAR SANAYİ TESİSİ DE YER ALABİLİR.
2-PLANDA BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİ İHLAL ETMEMEK KAYDIYLA, KOMŞU PARSELLERE BİTİŞİK
NİZAM YAPI YAPILABİLİR.
3-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ONAYLI PLAN NOTLARI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR…” şeklinde üç adet plan notu eklenmesine yönelik, İlçemiz Sünlü
Mahallesi 2004 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin
hazırlandığı ve Çubuk Belediye Meclisi’nin 06.02.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görüldüğü, 5216
sayılı Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderildiği
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2014 tarih ve 606 sayılı kararı ile; “…Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliğinde, Öneri planda “Ünite Merkezi” olarak belirtilen kullanım kararına ilişkin bir
tanımlama bulunmadığından, öneri planın 1 nolu plan notunda belirtilen fonksiyonları kapsayan en yakın
tanımın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğin, 14. Maddesi: Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış
şartları, başlığı altında yer alan “Ticaret Alanı” kullanımı olduğu ancak bu alan içinde yer alacak
kullanımlarında yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğinden 1 nolu plan notunda belirtilen “küçük
sanatlar sanayi tesisi de yer alabilir” bölümünün çıkartılması gerektiği ve Kuzey cephe hariç çekme
mesafelerine ilişkin düzeltmenin uygun olduğu görüş ve kanaatine varıldığı…” gerekçesiyle planın tadilen
onaylandığı,Tadilen onanan planın, 12.05.2014-12.06.2014 tarihleri arasında Çubuk Belediyesi ilan
panosunda askıya çıkarıldığı, askı sürecinde “Ahmet MADEN” nin 20.05.2014 tarih ve 3951 kayıt numaralı
dilekçesi ile; “…askıya çıkan planın kesinleşmesi halinde mağdur olacağımdan, Çubuk Belediye Meclisinin
06.02.2014 tarih ve 2014/35 sayılı kararı ile uygun görülen söz konusu imar planı tadilatının aynen
korunmasını istiyorum…” şeklinde itiraz ettiği tespit edilmiştir.
Komisyonumuzca; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2014/606 sayılı kararında belirtilen gerekçelerin
yerinde olduğu, buna istinaden tadilen onanan ve askıya çıkarılan söz konusu imar planının aynen
korunmasının gerektiği görüş ve kanaatine varılmış olup, itirazın “ret” edilmesi, alınan “ret” kararının 5216
sayılı Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu
rapor tarafımızca düzenlenmiştir. Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde komisyon raporu meclis üyelerinden Durali SİMSAR,İhsan MUTLU,Recep ÖZ red oyu
kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 06/08/2014
: 162
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5085 ada 2 nolu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli
imar planı değişikliği yapılması hk.
Gündemin 21.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5085 ada 2 parselde ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin konu Komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Bahse konu taşınmaz özetle; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 91 ada 30 parselin ifrazı ile 91
ada 282 parsele, 282 parselin tekrar ifrazı ile 91 ada 355 ve 356 parsellere, 355 ve 356 parselin
tevhidi ile de 91 ada 383 parsele (943 m²) ve son olarak da 91 ada 383 parselin 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Madde uygulaması (parselasyon planı) sonucu 5085 ada 2 parsele (830 m²)
dönüştüğü,
Söz konusu taşınmazın, önceden rızaen ifraz/terk işlemlerinde yapılan terklerin en son
yapılan imar uygulamasında sehven dikkate alınmadığı ve tekrar DOP kesintisi yapıldığı,
üzerinde 5’er katlı 2 blok halinde yapı bulunan parselin Çubuk Belediyesi hissesi ilave edilerek
yapıların durumuna göre genişletildiği ve 830 m² yüzölçümlü (5085 ada 2 parsel) olarak tescil
edildiği tespit edilmiştir.Sehven yapılan bu uygulama hatasının çözülmesi, mağduriyetin
giderilmesi ve evvelki 91 ada 383 parselin yüzölçümü olan 943 m² nin sağlanması için;
-Daha önceki parsel büyüklüğünü elde etmek için söz konusu parselin yola denk gelen
cephelerinde; yoğunluk (nüfus) artışına sebep olmadan konut alanının artırılmasının (yoldan ihdas),
bunun içinde 5085 ada 2 parsel ve yakın çevresinde plan değişikliği yapılmasının,
Bu plan değişikliği doğrultusunda hazırlanacak olan parselasyon planı ile de;
-5085 ada 2 numaralı parselin; Geri Dönüşüm Cetveli ile uygulamadan önceki kadastro
parseli (91 ada 383 parsel) haline dönüştürülmesinin,
-91 ada 383 numaralı kadastro parseli ve yakın çevresini içine alan yeni bir düzenleme alanı
belirlenmesinin,
-Yeni etap ile 92001 etap parselasyon planında ki Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranını
dengelemek amacıyla 5085 ada 2 parselde bulunan Çubuk Belediyesi’ne ait hissenin terk işleminin
yapılmasının,
-91 ada 383 numaralı parselden; parselin evvelden yapılan rızai terk oranları göz önünde
bulundurulduğunda yeni oluşturulacak etabında DOP oranının % 0.00 olarak belirlenmesinin ve
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulama dosyasının hazırlanmasının gerektiği
anlaşılmaktadır.
Bu nedenle Başkanlığımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinde;
* En son Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 tarih ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen,
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2009 tarih ve 2729 sayılı kararı ile onanan, 1/1000
ölçekli Revizyon İmar Planına göre; meskun konut alanı kullanımlı, ayrık yapı nizamlı, 4 ve 5 katlı
5085 ada nın doğusundan geçen İstanbul Sokak’ın, 5085 ada 2 numaralı parsel cephesine denk gelen
kısmında 12 m nin altına düşmemek kaydıyla yeniden düzenleme yapıldığı,
*5085 adanın kuzeyinde yer alan ve en son Çubuk Belediye Meclisinin 06.03.2014 gün ve 60
sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih ve 858
sayılı kararı ile onanan, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5087 ada 1 sayılı cami parseli ve doğusundaki
otoparkın yer takasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamındaki ibadet yeri ile 5085
ada 2 parsel arasındaki yolda (Çepni Sokakta) ve ibadet yerinin doğu cephesinde yeniden düzenleme
yapıldığı, böylece konut kullanımlı 5085 ada 2 parselin (eski 91 ada 383 parsel) yüzölçümünün 943
m² ye çıkarıldığı tespit edilmiştir.Buna göre; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 5085 ada 2 parsel
(eski 91 ada 383 parsel), 5087 ada 1 parsel ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliğinin, plan notları ve plan açıklama raporlarının 5216 sayılı Yasanın 14.maddesine
göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor
tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık
oylama neticesinde komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 06/08/2014
: 163
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İlçemiz Dumlupınar mahallesinde bulunan 137 Ada 1 ve 149 Ada 1 nolu parselin birleştirilip
çocuk oyun alanı ve gençlerimizin sportif faaliyetlerini yapabileceği şekilde bir imar değişikliğinin
yapılması hk.
Gündemin 22.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen; İlçemiz
Dumlupınar Mahallesi 137 ada 1 parsel ve 149 ada 1 parselin birleştirilip çocuk oyun alanı ve
gençlerimizin sportif faaliyetlerini yapabileceği şekilde imar planı değişikliği yapılması talebini içeren
Çubuk Belediyesi Meclis Üyelerinden “Ali TİFTİKÇİ”nin 01.07.2014 tarihli önergesi Komisyonumuzca
incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemelerde;
İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 137 ada 1 parsel ve 149 ada 1 parselin; Çubuk Belediye Meclisinin
05.04.2012 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012
gün ve 1118 sayılı kararıyla da tadilen onaylanan “Dumlupınar Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” kapsamında yer aldığı, kesinleşmiş olan planda 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Madde uygulamasının (parselasyon planının) yapılmadığı, bu nedenle söz konusu parsellerin
bu planda; kısmen “Pazar Alanı”, “Resmi Kurum Alanı (Karakol)”, “Sağlık Tesis Alanı”, “Meskun
Konut Alanı” ve kısmen de “Yol”a denk geldiği tespit edilmiştir.
137 ada 1 parsel ve 149 ada 1 parselin birleştirilip çocuk oyun alanı ve gençlerimizin sportif
faaliyetlerini yapabileceği şekilde imar planı değişikliği yapılması için yukarıda bahsedilen kentsel donatı
alanlarına eşdeğer bir alanın gerektiği, ancak imar planı kapsamında ki mevcut yapılaşmalardan dolayı
uygun alanların bulunmaması, ayrıca söz konusu kentsel donatı alanlarının başka yerlere taşınması söz konusu
olduğunda işlevselliklerinin ve erişilebilirliklilerinin olumsuz yönde etkileneceği öngörülmüştür.
Bu durumun yanı sıra; söz konusu imar planında “Çocuk Oyun Alanı” ve “Spor Tesis Alanı”na
ihtiyaç duyulduğu, mevcut imar planında da uygun alan bulunmadığından, yerleşimin kuzeybatı yönünde
Dumlupınar-Sirkeli Yolu üzerinde, imar planı dışında ancak plan onama sınırına bitişik konumdaki, yaklaşık
18000 m² yüzölçümlü, mera vasıflı 150 ada 14 numaralı parselin, kentsel donatı alanı ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla ilave imar planı yapılmasının uygun olabileceği, bu nedenle ilk olarak ilgili kurumlardan
imar planına esas kurum görüşlerinin toplanmasının, uygun kurum görüşlerinin toplanması ve mera
vasfının kaldırılması halinde gerekli imar planı çalışmalarının başlatılmasının uygun olacağı görüş ve
kanaatine varılmıştır.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
komisyon raporu geldiği şekliyle oy biriliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 07/08/2014
: 164
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KABAHATLER TALİMATNAMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN 6.dönem 22.birleşim 1.oturum meclis toplantısının
açılışını yaparak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçti.
Gündemin 9.Maddesi
-KARAR5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) Bendi gereği, Çubuk Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü Kabahatler Talimatnamesi’nin, Başkanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde
konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.
T.C.
ÇUBUK BELEDİYESİ
Zabıta Müdürlüğü
KABAHATLER TALİMATNAMESİ
İÇİNDEKİLER:
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İDARİ YAPTIRIM CEZASI VE UYGULAMASI
Amaç……………………………………………………………………… Madde 1
Kapsam........................................................................................................ Madde 2
Dayanak....................................................................................................... Madde 3
İdari Yaptırım Cezası ve Uygulaması......................................................... Madde 4
İKİNCİ
BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLUOLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİ
GENEL HÜKÜMLER...............................
Madde 5-76
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLU OLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİ
ÖZEL HÜKÜMLER.............................. Madde 77-245
Gıda İmalatı ve Satışı Yapan Yerler............................................................ Madde 77-83
Market, Bakkal, Kantin, Büfe, Kuruyemişçi ve Manavlar.......................... Madde 84-86
Un ve Unlu Mamüller İmalat ve Satış Yerleri............................................. Madde 87-96
Kasap, Tavuk ve Sakatat Satış Yerleri....................................................... Madde 97-110
Su Ürünleri Satış Yerleri............................................................................. Madde 111-116
Ünvan Tabelası, Afişler, İlan ve Reklamlar............................................... Madde 117-129
Tartı ve Ölçü Aletleri, Fiat Tarifeleri ve Etiketler...................................... Madde 130-137
Eğlence ve Oyun yerleri.............................................................................. Madde 138-143
Otel, Hamam, Sauna,İstirahat ve Konaklama Yerleri................................. Madde 144-147
Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları.......................................................... Madde 148-153
İşyeri, Konut ve Diğer Binalar..................................................................... Madde 154-169
Gürültü......................................................................................................... Madde 170-175
Yeşil alan, Park, Anıtlar, Havuz, Mezarlık ve Diğer Ortak Alanlar.......... Madde 176-180
Göl suları, Kuyu Suları, Akarsular, Şehir Şebeke Suyu, İçme Suyu.......... Madde 181-187
Boş arsa, Virane, Terkedilmiş ve Yıkılacak binalar……………………... Madde 188-190
İnşaat, İnşaat Tadilatı , İnşaat Malzemesi İmalatı, Satışı, Nakli................ Madde 191-208
Katı, Sıvı, ve Kimyasal Her Tür Atıklar................................................... Madde 209-215
Hayvanlar, Hayvan Barınakları, Hayvan atıkları.........................................Madde 216-227
Kuru Temizleyiciler, Halı, Çamaşır, Oto Yıkama Yerleri...........................Madde 228-229
Tüpgaz, Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Madde Satış yeri ve Depoları.............Madde 228-229
Odun, Kömür ve Mangal Kömürü Satış Yerleri.......................................... Madde 240-244
Otoparklar, Galeriler, Oto Yıkama Yerleri.................................................. Madde 245-246
DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
TALİMATNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER............... Madde 247
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER................................................................................... Madde 248-250
GRUPLARA GÖRE ALFABETİK FİHRİST
GENEL HÜKÜMLER
:
Açıkta gıda satışı.................................................
Adisyon Düzenleme....
............................
Alışveriş alanlarını işgal (Kamuya ait)………..
Anten Takma, Kablo Geçirme...........................
Araçlardan dışarıya atık vs.atma………………
Madde 26
Madde 69
Madde 57
Madde 56
Madde 60
Ateş Yakmak, Duman Toz Çıkarma..................
Madde 62
Bacalar...............................................................
Madde 51
Bayrak asma mecburiyeti……………………..
Madde 7
Belediye Çalışmasını Engelleme.......................
Madde 57
Belgeleri Görünür Yere Asma-İbraz..................
Madde 11-12
Bone ve Başlık giyme………………………….
Madde 25
Çevreyi Kirletme................................................
Madde 60
Çöp Bidonu Bulundurma....................................
Madde 16
Dilencilik ve dilenci gelirine el koyma.........
Madde 18
Davlumbaz.........................................................
Madde 52
Defolu Mallar.....................................................
Madde 41
Ecza Dolabı........................................................
Madde 45
Eksik Mal Satışı.................................................
Madde 42
Eski eşyaları ve Araçları Sokağa Atma..............
Madde 22-23
Eski Eşya Satışı .................................................
Madde 64
Genel Temizlik...................................................
Madde 20
Gezi alanlarını işgal(Halka açık)………………
Madde 57
Gıda Satışında eldiven Giyme............................
Madde 30
Gıdaların bir arada bulunması............................. Madde 31
Gıdaların Kimyasallarla birlikte bulunması........ Madde 32
Gıdaların Ambalajlanması..................................
Madde 33
Gıdaların Muhafazası-Depolanması...................
Madde 34-38
Gıdaların üzerine etiket yapıştırma..................... Madde 35
Gıda Ekipmanlarının Temizliği .........................
Madde 36
Gıdaların Tek kullanımlık kapları...................... Madde 39
Gıdaların Hijyenik ortamda taşınması................
Madde 40
Günü Geçmiş ve bozuk Gıda................................... Madde 27
Gıdaların Zararlı Hale Gelmesi..........................
Madde 29
Güzergah Kullanma Mecburiyeti.......................
Madde 71
Hafta Tatili.........................................................
Madde 7
Halı, Kilim, Araç vs. Yıkama............................
Madde 53
Hayvan Besleme (işyerlerinde)..........................
Madde 37
Hijyen Eğitim Belgesi…………………………
Madde 7
İşaret Levhaları, Bina Numaraları.....................
Madde 72
İşgal-Çıkıntı-Teşhir...........................................
Madde 14-15
İşgal (Kamu Malları ve Arazileri)......................
Madde 66
İş Kazası Uyarıları.............................................
Madde 67
İş Gömleği..........................................................
Madde 25
Kazı Çalışmaları, Asvaltı Kesme........................ Madde 47
Kazı İşlerinde Güvenlik Tedbirleri....................
Madde 48
Kirli Kıyafetler..................................................
Madde 58
Kirletmek-Bozmak............................................
Madde 21
Kurumların Kararlarına Uymayanlar………….
Madde 12
Pis Su Kullanma (İçme, Yıkanma, Gıda İmal).... Madde 28
Mangal Yakma, Yemek Yapma.........................
Madde 63
Menşei Belirsiz Temizlik Malzemesi...............
Madde 44
Nakliyat Firması Araçları...................................
Madde 70
Nakliye, Yükleme Boşaltamada Kirletme…….
Madde 60
Odun Kırma........................................................
Madde 54
Ödeme Merkezi ve Kasalar................................
Rahatsızlık Verenler...........................................
Ruhsatsız Faaliyet………………………………
Ruhsat Dışı Faaliyet..........................................
Ruhsat Şartlarını Kaybetme...............................
Satıştan İmtina....................................................
Seyyar.................................................................
Su Sıçratma........................................................
Teftiş Defteri......................................................
Tuvaletler...........................................................
Tükürmek..........................................................
Ustalık Belgesi....................................................
Vergi Tabelası....................................................
Yangın Söndürme Cihazı...................................
Yangın Söndürme Cihazı Yön Tabelası……….
Yangın Çıkış Yön Tabelası.................................
Yatmak (İşyerleri ve ortak alanlarında)...............
Zabıta Yönetmeliğine Uymayanlar....................
Zemine Zarar Verme...........................................
Madde 43
Madde 19
Madde 6
Madde 13
Madde 74
Madde 65-68
Madde 17
Madde 59
Madde 9
Madde 50
Madde 61
Madde 24.
Madde 10
Madde 46
Madde 46
Madde 49
Madde 73
Madde 75
Madde 55
ÖZEL HÜKÜMLER
:
Gıda İmalatı ve Satışı Yapan Yerler
Açık Alanlarda Gıda İmalatı Yapılamaz………
Madde 79
Döner Ocakları...................................................
Madde 83
Gıdaları Taşıma, Araç, Gereç ve Depolama....... Madde 77-78
Izgaralar (Kebapçılar)………………………….
Madde 83
İş Gömleği, Eldiğen Bone Giyme......................
Madde 79-80
Menü ve Fiat Tarifesi ......................................... Madde 82
Tuz, Biber, Sirke Kapalı kapta olacak................
Madde 81
Market, Bakkal, Kantin, Büfe, Kuruyemişçi ve Manavlar
Açıkta İçki ve Sigara Satışı................................. Madde 86
Kuruyemiş Kavurma Makinaları......................... Madde 84
Sebze, Meyvenin Temizlenmesi, Yıkanması....... Madde 85
Un ve Unlu Mamüller İmalat ve Satış Yerleri
Artk Hamurları Kullananlar................................ Madde 89
Bayat Ekmekleri Ayrı Bölümde Bulundurma..... Madde 91
Bozuk Görünüşlü Ekmekler................................ Madde 92
Ekmek ve Unlu Mamülle Başka Şeyler Satma... Madde 94
Ekmek ve Unlu Mamül Taşınması, Ambalajı..... Madde 95
Eksik Gramajlı Ekmek-Fire................................
Madde 90
İş Önlüğü Giymeyen(Unlu Mamül).................... Madde 88
Terazi Bulundurma (Fırında)..............................
Madde 93
Unları Elemeyenler.............................................. Madde 87
Kasap, Tavuk ve Sakatat Satış Yerleri
Açıkta Kıyma ve Başka Madde Katma.................... Madde 101-102
Damgasız ve Bozuk Etler......................................... Madde 97-106
Et Naklinde Başka Şeyler Taşıma............................ Madde 99
Et ve Sakatat Temizlenip Satılacak......................... Madde 103-109
Et Mamülü Satışında Renkli Işıklandırma............... Madde 104
Etler Kıyma Makinasında Ayrı Ayrı Çekilecek....... Madde 105
İş Gömleği Bone (Et Ürünleri) ................................ Madde 98
Kıyma ve Etleri Hazırlama....................................... Madde 100
Parazitli Sakadatlar................................................... Madde 107
Sakatat ve Etler Ayrı Dolaba Konacak.................... Madde 108
Sakatatçılar Kıyma Makinası Bulunduramaz.......... Madde 110
Su Ürünleri Satış Yerleri
Balık Satış Tarihi ve Veteriner Raporu.............. Madde 111
Balık Et Mamülü İle Bir Arada Bulunmaz........
Madde 112
Balıkçılar Su Geçirmez Önlük Giyecek.............
Madde 113
Balık Atıkları Ayrı Kapta Olacak.......................
Madde 114
Balık Sebzeden Başka Şeyle Satılamaz..............
Madde 115
Balık Satış ve Pişirme Bir Arada Olmaz............
Madde 116
Ünvan Tabelası, Afişler, İlan ve Reklamlar
Afiş ve El İlanı Yapıştırma, Dağıtma …………… Madde 121-122-125-126
Belediye Duyurusunu Asma Mecburiyeti........... Madde 129
Tabela Asma, Şekli, Yazılışı................................ Madde 117-118-119-120
Yanıltıcı Reklamlar............................................. Madde 123-124
Reklam Yasağı Yerler......................................... Madde 127-128
Tartı ve Ölçü Aletleri, Fiat Tarifeleri ve Etiketler
Fahiş Fiat ve Etiket Dışı Fiattan Satış…………… Madde 133
Muyanesiz, Arızalı Ölçü Aleti............................. Madde 130.
Hangi Ölçü aletleri Kullanılacak........................
Madde 131
Etiket Koyma, Tarife Asma................................
Madde 132-136
Etikette Kullanılacak İfadeler.............................
Madde 134
Dara Alma..........................................................
Madde 135
Üretim ve Hizmet Eksikliği……………………. Madde 137
Eğlence ve Oyun yerleri
İnt.Salonlarında Bulunmayacak Cihazlar............ Madde 138
İnt.Salonuna Girme Yaşı....................................
Madde 139
Cephesi Kapatılacak, Kapatılamayacak Yerler…. Madde 139
Yasak Olan Yazılım, Ekipman vs....................... Madde 140
Sinema Salonu Kapasitesi................................... Madde 141
Sinemaların Başlama Saati ve Temizlik.............
Madde 142-143
Otel, Hamam, Sauna,İstirahat ve Konaklama Yerleri.
İç Sıcaklık ve Uyarı Levhaları............................. Madde 144-145
Açık ve Kapalı Yarası Olanlar............................ Madde 146
Konaklama Yeri Eklentileri Kullanma Yasağı..
Madde 147
Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları
Müşteriyi Uyarıcı Levhalar……………………
Madde 148
Kimlik Kartı Mecburiyeti...................................
Madde 149
Tabip Yetkisindeki İşlemler Yasağı...................
Madde 150.
Yetki Belgeli Uzman Çalıştırma......................... Madde 151
Yetkisi Dışındaki Afiş ve İlanlar........................
Madde 152
Steril Makinası Bulundurma............................... Madde 153
İşyeri, Konut ve Diğer Binalar
Bina yönetimim İsim Adresleri………………… Madde 154
Yangın Kapı Ve Merdivenini Işgal...................... Madde 155
Halı Kilim Çırpma Binadan Aşağıya Bir Şey Atma Madde 157
Asansör, Otomat,Isınma Sistemi........................
Madde 156-160
Yakılması Yasak Maddeler (Binalarda)............... Madde 158
Kazan Dairesinde Yangın Söndürme Cihazı......
Madde 159
Bina Önlerinin Temiz Tutulması........................
Madde 161
Haşeratla Mücadele............................................. Madde 162
Kanallar, Kanal Arızaları...................................
Madde 163-164
Pis Sularını Açığa Akıtanlar……………………. Madde 163
Dış Cephe Tamir ve Boyası................................
Madde 165
Kapı Pencerelerin Açılma Yönü.........................
Madde 166
İşyeri ve Mesken Önüne Araç Parkı...................
Madde 167
Çamaşır Asma, Tente, Siperlik Yapma................ Madde 168
Ağaçların Sahiplerince Budanması..................... Madde 169
Gürültü
Gürültü Yapan Kişiler, İşletmeler....................... Madde 170
Yüksek Sesli Müzik, Klakson Çalma.................. Madde 172
Çığırtkanlık ve Hoparlör..................................... Madde 173
Açıkta Düğün, Kına, Festival.............................. Madde 174
Yüksek Ses Yapan Makina ve Sistemler............
Madde 175
Yeşil alan, Park, Anıtlar, Havuz, Mezarlık ve Diğer Ortak Kullanım Alanları
Şantiye, Depo, Çadır Yapma Yasağı................... Madde 176
Parklara, Anıt, Mezarlara Zarar Verme..............
Madde 177
Ağaçları, Bitkileri Sökme, Kesme.....................
Madde 178
Hayvan Otlatma, Avlanma, Araç Sokma Vs......
Madde 179
Müsaadesiz Cenaze Gömme............................... Madde 180
Göl Suları, Kuyu Suları, Akarsular, Şehir Şebeke Suyu, İçme Suları ve Diğer Sular
İzinsiz Kuyu Açma, Suları Kullanma.................
Madde 181
Suları Kirletmek.................................................. Madde 182
Süs Havuzuna Girme, Araç ve Kilim Yıkama.... Madde 183
Kirli Suları Kullanma Yasağı.............................
Madde 184
Kuyu ve Sarnıçların Üzerini Kapatma................ Madde 185
Su Satış Aracı, Menşei Belirsiz Sular................. Madde 186
Tankerlerde İçme Suyu İbaresi...........................
Madde 187
Boş Arsa, Virane, Terkedilmiş ve Yıkılacak Binalar
Boş Arsaların Etrafını Çevirme..........................
Madde 188
Eski ve Boş Binalar............................................
Madde 189
Yıkılması Gereken Binalar.................................
Madde 190
İnşaat, İnşaat Tadilatı , İnşaat Malzemesi İmalatı, Satışı ve Nakli Yapanlar
İnşaatların Ruhsat Tabelası................................. Madde 191
İnşaatların Etrafının Çevrilmesi.......................... Madde 192
İnşaat Çalışma Saatleri.......................................
Madde 193
İnşaatların Hafta Tatili Ruhsatı Alması..............
Madde 194
Mesken Tadilatları..............................................
Madde 195
İnşaat Sahası Dışında Malzeme İşlemek............
Madde 196
İşgal (Kaldırıma İnşaat Malzemesi Yıganlar)..... Madde 197
İnşaat Artıklarını Depo Dışına Atanlar............... Madde 198-199
İnşaat Malzemesi İstifi........................................ Madde 200
İnşaat ve Tadilatlarda Tedbir Alma….................... Madde 201
Beton Mikzerleri, Betonu Yollara Saçma........... Madde 202
Branda ile Kapatma Mecburiyeti........................ Madde 203
Çamurlu Tekerlekle Yola Çıkmak...................... Madde 204
Paletli Makinaların Yola Çıkma Yasağı.............
Madde 205
İnşaat Konteynırları............................................
Madde 206
İnşaat Bitiminde Artık Malzemeler....................
Madde 207
Yıkılma Kayma Tehlikeli Bina ve Duvarlar....... Madde 208
Katı, Sıvı, ve Kimyasal Her Tür Atıklar
Çöpünü Toplama Yerine Atmayan.....................
Madde 209
Yemek Pişirme Yerlerinin Çöpü......................... Madde 210
Çöpünü Poşette Toplamayanlar..........................
Madde 211
Çöpünü Belirlenen Saatte Atmayan..................... Madde 212
Kimyasal ve Sıvı Atıklar....................................
Madde 213
Kullanılmış Sıvı Yağlar......................................
Madde 214
Çöp Evler............................................................
Madde 215
Hayvanlar, Hayvan Barınakları, Hayvan Atıkları
Evlerini Hayvan Barınağı Gibi Kullananlar........ Madde 216
Hayvan Pisliğini Açığa Atanlar..............
............Madde 217-221
Şehir İçinden Sürü Halinde Hayvan Geçirenler.. Madde 218
Vahşi Hayvanları İzinsiz Geçirenler................... Madde 219
Hayvan Müsabakası Yaptıranlar........................
Madde 220
Tasmasız Hayvan Gezdirenler............................
Madde 221
Hayvanların Aşısı ve Gürültü.............................. Madde 222
Hayvan Kesenler, Atıkları Sokağa Atanlar......... Madde 223
Veteriner Raporsuz Hayvan Kesenler................. Madde 224
Hastalıklı Hayvan Besleyenler...........................
Madde 225
Hayvan Ölüleri.................................................... Madde 226
Hayvanlarla Yük Taşıma....................................
Madde 227
Kuru Temizleyiciler, Halı, Çamaşır, Oto Yıkama Yerleri
Halı, Çamaşır, Oto Açıkta Yıkayanlar................ Madde 228
Temiz ve Kirli Çamaşırlar Ayrı Olacak.............. Madde 229
Tüpgaz, Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Madde Satış yeri ve Depoları
Tehlikeli Madde Uyarı Levhası Konacak........... Madde 230
Paratoner Bulunacak...........................................
Madde 231
Tüp Yüklü Araçlar..............................................
Madde 232
Tüpten Tüpe Dolun Yapanlar.............................
Madde 233
Malzeme Satış Yerinde Tüp Bulunduranlar........ Madde 234
Bulundurulacak Tüp Adedi................................. Madde 235
Tartı Aleti Bulundurma...................................... Madde 236
Menşei Belirsiz Tüpler........................................ Madde 237
Tüpler Cihazlara Takılacak................................
Madde 238
Tüpçüler Gıda Maddesi Satamaz........................ Madde 239
Odun, Kömür ve Mangal Kömürü Satış Yerleri
Tartılmadan Odun Satışı Yapılmaz.....................
Islak ve Nemli Odun Satanlar.............................
Odunlar Cinsleri Karışık Olarak Satılmaz..........
Odun Kantarına Darası Yazılacak.......................
Menşei Belirsiz Kömür Satışı.............................
Ağzı Açık Yırtık Torbalarda Kömür Satılmaz....
Otoparklar, Galeriler, Oto Yıkama Yerleri
Madde 240
Madde 241
Madde 242
Madde 243
Madde 244
Madde 24
Otoparklara Yakıt Tankeri Alınmaz...................
Madde 245
Otoparklarda Yangın Söndürme Cihazı.............. Madde 46
Otoparkların kapalı alanına LPG li araç alınmaz. Madde 245
Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller...... Madde 247
Bu Talimatnamede Bulunup 5326 Sayılı Kanun Hükmü
Olan Maddeler:
14-18-19-22-23-125-169-170-197-198-199-210-211-224. Maddeler
SIRALI ALFABETİK FİHRİST
Açıkta Gıda Satışı................................................. Madde 26
Adisyon Düzenleme............................................ Madde 69
Anten Takma, Kablo Geçirme...........................
Madde 56
Araçlardan Dışarıya Atık Vs.Atma……………
Madde 60
Ateş Yakmak, Duman Toz Çıkarma..................
Madde 62
Açıkta İçki ve Sigara Satışı................................. Madde 86
Açıkta Kıyma ve Başka Madde Katma.................... Madde 101-102
Asansör, Otomat,Isınma Sistemi........................
Madde 156-160
Ağaçların Sahiplerince Budanması..................... Madde 169
Ağaçları, Bitkileri Sökme, Kesme....................... Madde 178
Alışveriş alanlarını İşgal (Kamuya ait)………… Madde 57
Bacalar...............................................................
Madde 51
Bayrak Asma Mecubriyeti……………………… Madde 7
Belgeleri Görünür Yere Asma-İbraz..................
Madde 11-12
Balık Satış Tarihi ve Veteriner Raporu.............. Madde 111
Balık Et Mamülü İle Bir Arada Bulunmaz........
Madde 112
Balıkçılar Su Geçirmez Önlük Giyecek.............
Madde 113
Balık Atıkları Ayrı Kapta Olacak.......................
Madde 114
Balık Sebzeden Başka Şeyle Satılamaz..............
Madde 115
Balık Satış ve Pişirme Bir Arada Olmaz............
Madde 116
Bayat Ekmekleri Ayrı Bölümde Bulundurma..... Madde 91
Belediye Duyurusunu Asma Mecburiyeti........... Madde 129
Belediye Çalışmasını Engelleme.......................
Madde 57
Berberlerde Steril Makinası Bulundurma............ Madde 153
Bozuk Görünüşlü Ekmekler................................ Madde 92
Bone ve Başlık Giyme…………………………. Madde 25
Bina Yönetiminin İsim ve Adresleri..................... Madde 154
Bina Önlerinin Temiz Tutulması........................
Madde 161
Bina Cephe Tamir ve Boyası.........................
Madde 165
Binadan Bir Şey Atma Halı,Kilim Çırpma......... Madde 157
Binalarda Haşeratla Mücadele............................
Madde 162
Boş Arsaların Etrafını Çevirme..........................
Madde 188
Binalar-Eski ve Boş Binalar ............................... Madde 189
Binalar-Yıkılması Gereken Binalar....................
Madde 190
Cephesi Kapatılacak, Kapatılmayacak Yerler….. Madde 139
Cenaze Gömme-Müsaadesiz............................... Madde 180
Çamaşırlar Kirli ve Temiz Olarak Ayrılacak...... Madde 229
Çığırtkanlık ve Hoparlör..................................... Madde 173
Çamaşır Asma, .................................................... Madde 168
Çöp- Çevreyi Kirletme.......................................
Madde 60
Çöp Bidonu Bulundurma....................................
Madde 16
Çöpünü Toplama Yerine Atmayan.....................
Madde 209
Çöp-Yemek Pişirme Yerlerinin Çöpü................. Madde 210
Çöpünü Poşette Toplamayanlar..........................
Madde 211
Çöpünü Belirlenen Saatte Atmayan..................... Madde 212
Çöp-Kimyasal ve Sıvı Atıklar................................. Madde 213
Çöp-Kullanılmış Sıvı Yağlar................................. Madde 214
Çöp Evler................................................................ Madde 215
Ecza Dolabı........................................................
Madde 45
Eksik Mal Satışı.................................................
Madde 42
Eski eşyaları ve Araçları Sokağa Atma..............
Madde 22-23
Eski Eşya Satışı .................................................
Madde 64
Dara Alma..........................................................
Madde 135
Dilencilik ve Dilenci Gelirine El Koyma..........
Madde 18
Davlumbaz.........................................................
Madde 52
Defolu Mallar.....................................................
Madde 41
Döner Ocakları...................................................
Madde 83
Düğün, Kına, Festival........................................... Madde 174
Ekmek ve Unlu Mamülle Başka Şeyler Satma... Madde 94
Ekmek ve Unlu Mamül Taşınması, Ambalajı..... Madde 95
Ekmek Gramajları................................................ Madde 90
Et-Damgazısz ve Bozuk Etler.................................. Madde 97-106
Et Naklinde Başka Şeyler Taşıma............................ Madde 99
Et ve Sakatat Temizlenip Satılacak......................... Madde 103-109
Et Mamülü Satışında Renkli Işıklandırma............... Madde 104
Etler Kıyma Makinasında Ayrı Ayrı Çekilecek....... Madde 105
Et ve Kıyma Hazırlama........................................... Madde 100
Etiket Koyma, Tarife Asma................................
Madde 132-136
Etikette Kullanılacak İfadeler.............................
Madde 134
Fiat Tarifesi (Servis masalarında fiat tarifesi)......... Madde 82
Fahiş Fiat ve Etiket Dışı Fiattan Satış………......... Madde 133
Fırınlarda Artk Hamurları Kullananlar.................. Madde 89
Gıdaları Taşıma, Araç, Gereç ve Depolama......... Madde 77-78
Genel Temizlik...................................................
Madde 20
Gezi Alanlarını İşgal(Halka açık)……………… Madde 57
Gıdalar Açık Alanlarda İmal Edilemez…………. Madde 79
Gıda Satışında Eldiven Giyme............................ Madde 30
Gıdaların Bir Arada Bulunması............................. Madde 31
Gıdaların Kimyasallarla Birlikte Bulunması........ Madde 32
Gıdaların Ambalajlanması..................................
Madde 33
Gıdaların Muhafazası-Depolanması...................
Madde 34-38
Gıdaların Üzerine Etiket Yapıştırma..................... Madde 35
Gıda Ekipmanlarının Temizliği .........................
Madde 36
Gıdaların Tek Kullanımlık Kapları...................... Madde 39
Gıdaların Hijyenik Ortamda Taşınması................ Madde 40
Gıda-Son Kullanma Tarihi ve Bozuk Gıda............ Madde 27
Gıdaların Zararlı Hale Gelmesi..........................
Madde 29
Güzergah Kullanma Mecburiyeti.......................
Madde 71
Gürültü Yüksek Sesli Müzik, Klakson Çalma....... Madde 172
Gürültü Yapan Kişiler, İşletmeler....................... Madde 170
Gürültü ve Ses Yapan Makina ve Sistemler........... Madde 175
Güzellik Sal. Müşteriyi Uyarıcı Levhala………… Madde 148
Güzellik Sal. Kimlik Kartı Mecburiyeti................... Madde 149
Güzellik Sal. Tabip Yetkisindeki Işlemler Yasağı... Madde 150.
Güzellik Sal.Yetki Belgeli Uzman Çalıştırma..........Madde 151
Güzellik Sal. Yetkisi Dışındaki Afiş ve Ilanlar........Madde 152
Güzellik Sal.Steril Makinası Bulundurma.............. Madde 153
Hafta Tatili Ruhsatı-İnşaatlar.............................. Madde 194
Hafta Tatili.........................................................
Madde 7
Halı, Kilim, Araç Yıkama..................................
Madde 53
Halı, Çamaşır, Oto Açıkta Yıkayanlar................ Madde 228
Hamamlarda İç Sıcaklık ve Uyarı Levhaları........... Madde 144-145
Hamamlar (Açık ve Kapalı Yarası Olanlar)........... Madde 146
Havuzlara Girme, Araç ve Kilim Yıkama....
Madde 183
Hayvan-Evlerini Hayvan Barınağı Yapanlar....... Madde 216
Hayvan Besleme (İşyerlerinde)........................... Madde 37
Hayvan Pisliğini Açığa Atanlar........................... Madde 217-221
Hayvan-Şehir İçinden Sürü Geçirenler................ Madde 218
Hayvan-Vahşi Hayvanları İzinsiz Geçirenler....... Madde 219
Hayvan Müsabakası Yaptıranlar........................
Madde 220
Hayvan-Tasmasız Hayvan Gezdirenler............... Madde 221
Hayvanların Aşısı Ve Gürültü.............................. Madde 222
Hayvan Kesenler, Atıkları Sokağa Atanlar......... Madde 223
Hayvan-Veteriner Raporsuz Hayvan Kesenler...... Madde 224
Hastalıklı Hayvan Besleyenler...........................
Madde 225
Hayvan Ölüleri.................................................... Madde 226
Hayvanlarla Yük Taşıma....................................
Madde 227
Hijyen Eğitim Belgesi…………………………
Madde 8
İşaret Levhaları, Bina Numaraları.....................
Madde 72
İşgal-Çıkıntı-Teşhir...........................................
Madde 14-15
İşgal (Kamu Malları ve Arazileri)......................
Madde 66
İş Kazası Uyarıları.............................................
Madde 67
İş Gömleği..........................................................
Madde 25
İnternet.Salonlarında Bulunmayacak Cihazlar......... Madde 138
İnternet Salonuna Girme Yaşı................................. Madde 139
İnternet Sal. Yasak Olan Yazılım ve Ekipman.........Madde 140
İş Gömleği, Eldiğen Bone Giyme........................ Madde 79-80
İş Gömleği Bone (Et Ürünleri) ................................ Madde 98
İş Önlüğü Giymeyen(Unlu Mamül).................... Madde 88
İnşaatların Ruhsat Tabelası................................. Madde 191
İnşaatların Etrafının Çevrilmesi.......................... Madde 192
İnşaat Çalışma Saatleri.......................................
Madde 193
İnşaat ve Mesken Tadilatları............................... Madde 195
İnşaat Sahası Dışında Malzeme İşlemek............
Madde 196
İşgal (Kaldırıma İnşaat Malzemesi Yıganlar)..... Madde 197
İnşaat Artıklarını Depo Dışına Atanlar............... Madde 198-199
İnşaat Malzemesi İstifi........................................ Madde 200
İnşaat ve Tadilatlarda Tedbir Alma……………… Madde 201
İnşaat-Beton Mikzerleri, Betonu Yollara Saçma..... Madde 202
İnşaat-Branda Ile Kapatma Mecburiyeti................. Madde 203
İnşaat Çamurlu Tekerlekle Yola Çıkmak............... Madde 204
İnşaat-Paletli Makinaların Yola Çıkma Yasağı....... Madde 205
İnşaat Konteynırları............................................
Madde 206
İnşaat Bitiminde Artık Malzemeler....................
Madde 207
İnşaat-Yıkılma Tehlikeli Bina Ve Duvarlar....... Madde 208
Kazan Dairesinde Yangın Söndürme Cihazı......
Madde 159
Kanallar, Kanal Arızaları...................................
Madde 163-164
Kapı Pencerelerin Açılma Yönü.........................
Madde 166
Kazı Çalışmaları, Asvaltı Kesme.......................... Madde 47
Kazı İşlerinde Güvenlik Tedbirleri....................
Madde 48
Kirli Kıyafetler..................................................
Madde 58
Kirletmek-Bozmak............................................
Madde 21
Kebapçı Izgalararı……………………………… Madde 83
Kuruyemiş Kavurma Makinaları......................... Madde 84
Kurumların Kararlarına Uymayanlar………….. Madde 12
Konaklama Yeri Eklentileri Kullanma Yasağı..
Madde 147
Kömür-Menşei Belirsiz Kömür Satışı................. Madde 244
Kömür-Ağzı Açık Yırtık Torbalarda Satılmaz.... Madde 244
Mangal Yakma, Yemek Yapma.........................
Madde 63
Menşei Belirsiz Temizlik Malzemesi...............
Madde 44
Nakliyat Firması Araçları...................................
Madde 70
Nakliye, Yükleme, Boşaltmada Kirletme………. Madde 60
Otopark,İşyeri Ve Mesken Önüne Araç Parkı....
Madde 167
Otoparklara(Kapalı) Lpg Li Araç Alma………… Madde 245
Otoparklara Yakıt Tankeri Alınmaz...................
Madde 245
Otoparklarda Yangın Söndürme Cihazı………… Madde 46
Odun Kırma........................................................
Madde 54
Odun-Tartılmadan Odun Satışı Yapılmaz.............. Madde 240
Odun-Islak ve Nemli Odun Satanlar....................... Madde 241
Odunlar Cinsleri Karışık Olarak Satılmaz..........
Madde 242
Odun Kantarına Darası Yazılacak....................... Madde 243
Odun Kırma........................................................
Madde 54
Ödeme Merkezi ve Kasalar................................
Madde 43
Parklarda Hayvan Otlatma, Av, Araç Sokma Vs... Madde 179
Pis Sularını Açığa Akıtanlar……………………… Madde 163
Rahatsızlık Verenler...........................................
Madde 19
Afiş ve El İlanı Yapıştırma, Dağıtma................... Madde 121-122-125-126
Reklam-Yanıltıcı Reklamlar.................................. Madde 123-124
Reklam Yasağı Yerler......................................... Madde 127-128
Ruhsatsız Faaliyet……………………………… Madde 6
Ruhsat Dışı Faaliyet..........................................
Madde 13
Ruhsat Şartlarını Kaybetme...............................
Madde 74
Satıştan İmtina....................................................
Madde 65-68
Seyyar.................................................................
Madde 17
Sakatat, Parazitli Sakatatlar................................... Madde 107
Sakatat ve Etler Ayrı Dolaba Konacak.................... Madde 108
Sakatatçılar Kıyma Makinası Bulunduramaz.......... Madde 110
Sebze, Meyvenin Temizlenmesi, Yıkanması....... Madde 85
Su-Pis Su Kullanma (İçme, Yıkanma, Gıda İmal)... Madde 28
Su-Kuyu ve Sarnıçların Üzerini Kapatma............. Madde 185
Su-Kuyu Açma, Kuyu Sularını Kullanma.............. Madde 181
Suları Kirletmek.................................................. Madde 182
Suları-Kirli Su Kullanma Yasağı........................ Madde 184
Su Satış Aracı, Menşei Belirsiz Sular................. Madde 186
Su-Tankerlerde İçme Suyu İbaresi........................... Madde 187
Sinema Salonu Kapasitesi................................... Madde 141
Sinemaların Başlama Saati ve Temizlik.............
Madde 142-143
Şantiye, Depo, Çadır Yapma Yasağı................... Madde 176
Tabela Asma, Şekli, Yazılışı................................ Madde 117-118-119-120
Teftiş Defteri......................................................
Madde 9
Tuvaletler...........................................................
Madde 50
Tükürmek..........................................................
Madde 61
Terazi Bulundurma (Fırında)..............................
Madde 93
Teraziler-Muayenesiz Teraziler............................. Madde 130.
Teraziler-Hangi Teraziler Kullanılacak....................Madde 131
Tente, Siperlik Yapma......................................... Madde 168
Tuz, Biber, Sirke Kapalı Kapta Olacak................ Madde 81
Tüp-Tehlikeli Madde Uyarı Levhası Konacak........ Madde 230
Tüp-Paratoner Bulunacak........................................ Madde 231
Tüp Yüklü Araçlar..............................................
Madde 232
Tüpten Tüpe Dolun Yapanlar.............................
Madde 233
Tüp-Malz. Satış Yerinde Tüp Bulunduranlar........ Madde 234
Tüp-Bulundurulacak Tüp Adedi........................... Madde 235
Tüp-Tartı Aleti Bulundurma................................ Madde 236
Tüp-Menşei Belirsiz Tüpler. ............................... Madde 237
Tüpler Cihazlara Takılacak................................
Madde 238
Tüpçüler Gıda Maddesi Satamaz........................ Madde 239
Unları Elemeyenler.............................................. Madde 87
Ustalık Belgesi.................................................... Madde 24
Üretim ve Hizmet Eksikliğ…………………….. Madde 137
Vergi Tabelası....................................................
Madde 10
Yakılması Yasak Maddeler (Binalarda)............... Madde 158
Yangın Söndürme Cihazı...................................
Madde 46
Yangın Söndürme Cihazı Yön Tabelası………… Madde 46
Yangın Çıkış Tabelası........................................
Madde 49
Yangın Kapı Vemerdivenini Işgal....................... Madde 155
Yatmak (İşyerleri ve Ortak Alanlarında)............... Madde 73
Yayalar Üzerine Su Sıçratma.............................. Madde 59
Zarar Verme-Parklara, Anıt, Mezarlara ............. Madde 177
Zarar Verme-Zemine........................................... Madde 55
Zabıta Yönetmeliğine Uymayanlar....................
Madde 75
Talimatnamede Hüküm Bulunmayan Haller...... Madde 247
Bu Talimatnamede Bulunup 5326 Sayılı Kanun Hükmü
Olan Maddeler:
14-18-19-22-23-125-169-170-197-198-199-210-211-224. Maddesi
ÇUBUK BELEDİYESİ KABAHATLER TALİMATNAMESİ
(1-Çubuk Belediye Meclisinin …/…/…. Tarih ve …../…. sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İDARİ YAPTIRIM CEZASI VE UYGULAMASI
Amaç
Madde 1- Çubuk Belediyesi sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni ve genel
sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun kararlar alarak, ilgili mevzuatın emrettiği kabahat
fiilleri ile, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer almayan kabahat fiillerinin aynı kanunun 32.
maddesine göre tanımlarını yaparak, alınmış olan kararlara aykırı hareket edenlere uygulanacak
idari yaptırımları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kabahatler Talimatnamesi, Çubuk Belediyesi sınırları içinde ikamet eden,
ticari faaliyet gösteren, her ne amaçla olursa olsun kısa ve uzun süreli olarak belediye sınırları
içinde bulunan herkesi kapsar.
Dayanak
Madde 35393 Sayılı Belediye Kanunu,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu,
765 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
3194 Sayılı İmar Kanunu,
7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edindirme Kanunu,
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesi hakkındaki K.H Kararname,
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,
4207 Sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kont.Hak.kn.
-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
-Zabıta Yönetmeliği,
-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
-Diğer mevzuat hükümleri,
İdari Yaptırım Cezası ve Uygulaması
Madde 4- a) Bu talimatnamede belirtilen kabahatler için uygulanan para cezaları, 765
Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Ek 2 maddesini değiştiren
4421 Sayılı Kanun’un 5.
maddesinde"Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 213
Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi hükümleri uyarınca tesbit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır" hükmüne istinaden belirlenir.
b) Yaptırımlar 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 16. maddesine göre İdari Tedbirler ve
İdari Para Cezası’ndan ibaret olup, 32. maddeye göre sıralanmış olan bu fiilleri işleyenlerden,
işledikleri fiil idari para cezasını gerektirmeyenler ve işledikleri fiil idari para cezasını
gerektirdiği halde ödemeyenler hakkında tutanak düzenlenir.
c) Bu talimatnameye aykırı hareketlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilere, kabahat
mahallinde düzenlenen tutanakta, her kabahat ayrı ayrı belirtilir veya her kabahate ayrı bir tutanak
düzenlenir. Aynı kabahat birden fazla ise kabahatin adı ve sayısı belirtilir.
d)Bir fiil ile birden fazla kabahat işlenmiş ve bu kabahatlere, Kabahatler Kanununda İdari Para
Cezası belirlenmiş ise fiillerden idari para cezası en ağır olanı uygulanır.
e)Kabahatler Kanununda karşılığı para cezası olarak belirlenmiş kabahatlere düzenlenen İdari
yaptırım tutanaklarında birden fazla kabahat yazılmaz, ayrı ayrı tutanak düzenlenir.
f) İlgili imzadan kaçınır ise bu durum tutanakta belirtilerek, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 25/b-26(2) mad. istinaden tutanağın bir sureti gözü önünde
tutanağı düzenleyen memurlarca imzalandıktan sonra, iş yerine veya kabahat mahalline bırakılır.
g) Belediye zabıtasınca Kabahat fiili için düzenlenen Durum Tespit İdari Yaptırım
Karar Tutanakları, gerekli kararı vermek üzere Belediye Encümeni’ne, İdari Yaptırım Karar
Tutanakları ise, 15 (Onbeş) günlük yasal süre sonunda tutanakta belirtilen para cezasının tahsil
edilmesi için Mali İşler Müdürlüğü’ne gönderilir.
h) İdari para cezasını gerektiren bir kabahat fiilini işlediklerinden dolayı haklarında
İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerce derhal ödeme talebinde
bulunulur ise, görevli memurlarca idari para cezasının 3/4 (Dörtte üçü) düzenlenecek Tahsilat
Makbuzu karşılığı 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17-(6) maddesine istinaden tahsil edilir.
İKİNCİ
BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLU OLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİ
GENEL HÜKÜMLER
Madde 5- İşyeri sahipleri çalıştırdığı personelin işlemiş olduğu kabahatlerden sorumludur.
Madde 6- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunulamaz.
Madde 7- İşyerleri 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nun ilgili maddeleri ile tatil günlerinde çalışması
serbest bırakılan yerler hariç olmak üzere, belediyemizden hafta tatili izin belgesi almadan , tatil
günlerinde faaliyette bulunulamaz.
Resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bütün işyerleri Türk Bayrağı asmak
zorundadır. Asılan bayraklar kirli, yırtık ve kırışık olmayacaktır.
Madde 8- İşyeri ve kurum yemekhaneleri, gıda hizmetleri ve gıda maddelerinin ve ambalajlı suların
üretildiği, satıldığı her tür işyerleri, bu hizmetlerin başlangıç noktasından dağıtım merkezleri dahil
olmak üzere son tüketiciye ulaşılıncaya kadar olan toptan ve perakende tüm işyerleri, kaplıca,
hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj salonları, güzellik salonları,
otel, motel, pansiyon, misafirhaneler ve hijyen eğitim alma mecburiyeti olan diğer işyerlerinde
çalışan personel, bu işyerlerinde bizzat çalışan işyeri sahipleri bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair
beyanlarını işyerinde bulundurmak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’nden veya yetki verilmiş kurumlar tarafından Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır.
Madde 9- İşyerleri, belediyeden tasdikli esnaf teftiş defteri almak zorundadır.
Madde 10- İşyerleri, belediyeden İlan Reklam Vergi Levhası almak zorundadır.
Madde 11- İşyeri ile ilgili her tür belge, işyerinde herkesin görebileceği bir yere asılacaktır.
Madde 12- Belediye Zabıta Memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini
engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak,
denetimlerde, belediye ile ilgili her türlü belgeler görevlilere ibraz edilmek zorundadır.
Başbakanlık, Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, Hıfzıssıhha Kurulları, belediye ve diğer
yetkili kurumların belediyece takibi konusunda almış oldukları kararlara uyulmak zorundadır.
Madde 13- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirli alanlar dışında faaliyet gösterilemez.
Madde 14- Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların
gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiler. (5326 SK. 38/1)
Madde 15- İşyeri önünde mal teşhir edilemez, iş yeri önüne çıkıntı yapılamaz.
Madde 16- İş yerlerinde yeteri kadar ağzı kapalı koku ve sızıntı yapmıyan çöp bidonu
bulunacaktır.
Madde 17- Her ne şekilde olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
Madde 18- Dilencilik yapmak yasaktır. (5326 SK. 33/1)
Dilencilik yapan kişinin üzerindeki paranın tamamına bir tutanakla el konularak belediyeye
gelir kaydedilme kararı alınmak üzere Belediye Encümeni’ne sevk edilir.
Dilencilik yapan kişi için ayrıca İdari işlem yapılır.
Madde 19- Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi. (5326 SK. 37)
Madde 20- İşyerlerinin her tarafı temiz tutulacaktır.
Madde 21- Kaldırımları, yolları ve ortak kullanım alanlarını kirletmek ve bozmak yasaktır.
Madde 22-Kullanılamaz hale gelen ve ihtiyaç fazlası ev eşyalarını, bunların toplanmasına
ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişi. Bu tip
eşyalar her haftanın pazartesi günü saat 19.00 dan sonra çöp biriktirme alanlarına bırakılacaktır.
(5326 SK. 41/5)
Madde 23- Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçları ya da
bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişi. (5326 SK. 41/6)
Madde 24- Ustalık,
kalfalık, uzmanlık veya özel
bir eğitim gerektiren işyerlerinde
çalışanların bağlı oldukları Oda, Eğitim Kurumu vb. yerlerden verilmiş yetki belgesi olacaktır.
Madde 25- Gıda ve sağlıkla ilgili doğrudan halkla teması olan işyerlerinde çalışanlar iş kollarına
göre belirlenmiş olan renkte iş gömleği, bone veya başlık giyecektir.
Giyilen iş kıyafetleri kullanılan malzeme ve melbusatlar temiz olacaktır.
Madde 26- Yıkanmadan yenen gıda maddeleri açık olarak depolanamaz, satılamaz.
Madde 27- Son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış, defolu ve bozulmuş gıda maddeleri
bulundurulamaz, satılamaz.
Büyük ambalajlar halinde iken, ambalajı açılarak parçalı satışa sunulan gıda maddelerinin
ambalajı üzerindeki son kullanma tarihi geçersiz olup (Peynir, yağ, bal vs.) ambalajsız gıda
maddelerine uygulanan görüntü ve tahlil denetimine tabidir.
İdari işlem yapılmakla birlikte üzerinde yazılı son kullanma tarihi geçmiş gıda vs. maddelere
Zabıta, bozulmuş gıda vs. maddeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü
veya Belediye Sağlık yetkililerinden birisinin Zabıta personeli ile birlikte düzenlediği tutanakla el
konularak imha edilir, tutanağın bir sureti iş yeri yetkilisine verilir.
Madde 28- İmalathanelerde ve halkın yiyip içmesine, yıkanıp taranmasına, yatıp kalkmasına
mahsus işyerlerinde, belediyenin şehir şebeke suyu veya belediyenin müsaade ettiği sular dışında
sular kullanılamaz.
Madde 29- Sağlığa zararlı olduğu yetkililerce tespit edilen gıda maddeleri satılamaz (Bu tür gıda
maddelerine, oluşturulan komisyonca el konulur ve imha edilir.)
Madde 30- Paketlenmemiş, yıkanmadan yenen gıda ve gıda imalat maddelerinin satışları
hijyenik ortamda yapılacaktır. Bu maddelere elle dokunmak zorunda olan işçiler eldiven
kullanacak, eldivenler ayrı cinsteki gıdalar için ayrı ayrı olarak kullanılacaktır.
Madde 31- Gıda maddeleri, atıklar ile bir arada , gıdaları etkileyecek ve gıdalara bulaşacak şekilde
bir arada bulundurulamaz, satışa sunulamaz.
Madde 32- Birbirinden etkilenebilecek gıda maddeleri bir arada bulundurulamaz. Haşerat
ilaçları, dezenfekte, temizlik maddeleri, zehirli ve diğer kimyasal maddeler, gıda maddeleri bir arada
bulundurulmaz.
Madde 33- Her tür gıda maddesi, suyu, kokusu dışarı sızmayacak şekilde ambalajlanacaktır.
Madde 34- Gıda maddeleri, bozulmayacak şekilde
muhafaza edilecektir.
sıcak
ve
soğuk tertibatlar içerisinde
Madde 35- Yıkanmadan yenen gıda maddelerinin fiyat etiketleri yapıştırarak veya üzerine
konarak değil, gıda ile temas etmeyecek bir şekilde yanına konulacaktır.
Madde 36- Gıda depolarında, imalathanelerde, satış yerlerinde, taşıma araç ve gereçleri,
kullanılan alet, edavat ve ekipmanlar sağlam ve temiz olacaktır.
Madde 37- İşyerlerinde hayvan bulundurmak, gıda üretim ve satışı yapılan yerlerde akvaryum
hayvanları dahil hayvan bulundurmak yasaktır.
Madde 38- Gıda maddeleri ve içecekleri bozulacak şekilde doğrudan güneş ışığına ve
nemli ortamlara maruz kalacak şekilde depolanamaz, teşhir edilemez ve satılamaz.
Madde 39- İmalathanelerde ve halkın yiyip içmesine, yıkanıp taranmasına, yatıp kalkmasına
mahsus işyerlerinde, gıdaların servis işlemlerinde kullanılan malzemeler temiz olacak , tek
kullanımlık olarak hazırlanmış kap ve malzemeler tekrar kullanılmayacaktır.
Madde 40- Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerini niteliği yetkili kurumlarca
belirlenen araç gereçler dışında değişik vasıtalarla hijyenik olmayan ortamlarda taşınamaz,
bulundurulamaz ve satılamaz.
Madde 41- Gıda maddeleri hariç, arızalı, hatalı veya defolu olan malların üzerine müşteriyi
uyarıcı etiket konulacaktır.
Madde 42- Ambalajlı veya ambalajsız her tür gıda maddesi üzerinde yazılı veya belirlenmiş olan
miktarından eksik olarak satılamaz.
Madde 43- İşyerlerinde müşteri yığılmasını önleyecek şekilde yeterli sayıda ödeme merkezi ve
kasa bulundurulacaktır.
Madde 44- Menşei belli olmayan katı, sıvı veya toz halinde temizlik malzemesi satılamaz.
Madde 45- İşyerlerinde, içerisinde yeterli miktarda ilk yardım malzemesi bulunan ecza dolabı
bulundurulacaktır.
Madde 46- Binalarda, Binaları Yangından Koruma Yönetmeliği hükümlerine istinaden tehlike
sınıfına göre tespit edilen sayıda yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
İşyerlerinin her bağımsız bölümünde, Binaların kalorifer dairelerinde, en az bir adet, bu gibi
yerlerden 250 m2’ yi ve 250 m2’ nin katlarını geçen alanlar için ayrıca birer adet, 6 kg.’lık kuru
kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
Kapalı ve açık, özel ve ticari otoparklarda, mesken ve işyerlerinin kapalı ve açık
otoparklarında, oto satış yerlerinde çok amaçlı tekerlekli taşınabilir yangın söndürme cihazları
bulundurulacak, cihazların yeri yönlendirme tabelaları ile belirtilecektir.
Bu cihazların her altı ayda bir yetkili firmalara periyodik kontrolü yaptırılacak. Kontrolü
yapan firmanın etiketi cihaz üzerinde çıkarılmayacak şekilde yapışık olacaktır.
Madde 47- Belediye ve ilgili kurumlardan izin almadan cadde, sokak, meydan, bulvar ve mahalle
aralarında kazı çalışması yapmak, zemini ve asvaltı keserek, kırarak, bozarak tahrip etmek yasaktır.
Madde 48- Kırkyedinci maddede belirtilen ve ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra bu çalışmaları
yapanlar olabilecek kaza ve tehlikeleri önlemek için gece ışıklı, gündüz görülebilecek şekilde işaret
levhası koyacak iş bitimi çalışma alanını eski haline getirecektir.
Madde 49- Yangın çıkışı bulunan yerlerde, çıkışı gösteren görülebilecek büyüklükte tabela
asılacaktır.
Madde 50- Halka açık tuvalet ve lavabolar, alet ve edavatı çalışır vaziyette, temiz olacak
buralarda kağıt havlu, kağıt peçete ve sıvı sabun bulundurulacaktır.
Madde 51- Sıvı ve katı yakıt kullanan işyerleri bacalarına filtre taktıracak, her yıl Mayıs ve Kasım
aylarında baca ve filtrelerini İtfaiye teşkilatına veya uzman kuruluş ve kişilere temizletecek,
temizleme belgesini istenildiğinde görevlilere ibraz edilecektir.
Madde 52- Koku, buhar, duman üreten işyerlerinde, havalandırma ve tahliye sistemleri faal
olacaktır.
Madde 53- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerinde, yol kenarlarında, işyerleri ve bina önlerinde, araç,
halı, kilim vs. yıkayarak kirli sularını açığa ve yollara akıtmak, bina içlerinde ve balkonlarda halı,
kilim, yün vs. şeyler yıkayarak sularını açığa ve yollara akıtmak yasaktır.
Madde 54- İşyeri ve konutların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım ve yollarda, umuma
mahsus yerlerde her ne şekilde olursa olsun odun kırılamaz veya motorlu testere ile odun kesilemez.
Madde 55- Cadde, sokak, park gibi halkın ortak kullanım alanlarında her ne şekilde
olursa olsun sürüklüyerek eşya taşımak, zemine zarar vermek yasaktır.
Madde 56- Cadde ve sokak üzerinden bir taraftan diğer tarafa radyo, televizyon vs. kablo
geçirilemez, elektrik direkleri ve kamuya ait alanlara anten takılamaz.
Madde 57- Belediye tarafından çalışma yapılacağı duyurulmuş veya çalışma yapılan alanlara,
belediyenin halka açık gezi alanlarına, kamu kurumlarınca düzenlenmiş, toplu alışveriş alanlarına
araçlarla girmek veya park etmek suretiyle çalışmalara ve halkın gezmesine, alışveriş yapmasına
engel olmak bu alanların girişlerini kapatmak yasaktır.
Madde 58- Umuma mahsus yerlere kirli ve pis kıyafetlerle girilmez.
Madde 59- Yağışlı havalarda dikkatsiz araç kullanarak insanlar ve malzemeler üzerine su
sıçratarak kirlenmesine sebep olmak yasaktır.
Madde 60- Nakliye, yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında etrafı kirletmek, duran ve hareket eden
araçlardan dışarıya bir şeyler atarak çevreyi kirletmek yasaktır.
Madde 61- Cadde, sokak, yol, kaldırım ve halka açık yerlerde, tükürmek, sümkürmek,
tuvaletini yapmak yasaktır.
Madde 62- Cadde, sokak ve boş alanlarda ateş yakmak, duman ve toz çıkartmak yasaktır.
Madde 63- Halka açık alanlar, cadde, sokaklar ve
binaların ortak kullanım alanlarında,
şömine tertibatı olmayan balkonlarda mangal yakmak, yemek, ekmek, yufka vs. yapmak yasaktır.
Madde 64- Kullanılmış eşya ve giyecek satış yerlerinde, satışa sunulan malzemeler
dezenfekte edilecek, eski ve yeni eşyalar ayrı ayrı reyonlarda bulundurulacaktır.
Madde 65- Üzerine “Satılık Değildir” veya “Satıldı” ibaresi konulmamış her mal satılıktır.
Bunları satmaktan imtina etmek, mal satışından kaçınmak, stokçuluk yapmak yasaktır.
Madde 66- Belediye tarafından kamulaştırılmış yada belediyeye ait gecekondu, arsa,
bina ve boş alanlar her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal edilemez, kullanılamaz.
Madde 67- Tehlike arzeden, iş kazası olması muhtemel bütün işyerleri güvenlik önlemlerini alarak
güvenlik uyarı levhası asacaktır.
Madde 68- Taneli ve bölünebilir her türlü tarım ürünü ve diğer ürünler müşterinin istediği
miktarda ve gramajda verilecektir.
Madde 69- Halkın yemesine ve içmesine mahsus yerlerde müessesenin ünvanı, ismi, cilt ve
sahife numarasını düzenleme tarihi, masa numarasını, şahıs adedini ve tüketilen maddelerin
isimlerini gösteren çift nüsha adisyon düzenlenerek müşteri masasına konulacaktır.
Madde 70-Nakliyat firmaları ve irtibat bürolarının önlerinde veya yakınında nakliye aracı
bulundurulmaz.
Madde 71- Ağır tonajlı veya özellikleri belirtilmiş araçlar belediye sınırları içinde, yetkili
kurumların belirlediği güzergahı kullanacaktır.
Madde 72- Belediye ve diğer kamu kuruluşlarınca konulmuş olan işaret levhaları sokak ve bina
numaralarını, lambaların sökmek, tahrip etmek yerlerini değiştirmek yasaktır.
Madde 73- Otel, motel, pansiyon gibi dinlenmeye mahsus işyerleri dışındaki İşyerleri ve ortak
kullanım alanlarını mesken gibi kullanmak, buralarda yatmak yasaktır.
Madde 74- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik hükümlerini yerine getirerek
ruhsat aldıktan sonra işyerini denetlemeye yetkili kurumlarca, yönetmelikte belirtilen şartlardan
herhangi birisini kaybettiği, bu şartlara aykırı davrandığı tesbit edilenler.
Madde 75- Belediye Zabıta Yönetmeliğinin10-11. Maddelerindeki kabahatleri işleyenler.
Madde 76- Bu Talimatnamede bahsedilmeyen iş kolları genel hükümlere tabidir.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLU OLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİ
ÖZEL HÜKÜMLER
Gıda İmalatı ve Satışı Yapan Yerler
Madde 77- Gıda ve gıda hammaddelerinin hazırlanması, imalatı,, depolanması, saklanması,
taşınması tüketime servis edilmesinde ve tüketiminde kullanılan araç, gereç, çelik, ahşap plastik,
kağıt, bez vs. malzemeleri temiz olacak , eski, kırık, çatlak, yıpranmış kirli, araç, gereç ve
malzeme kullanılmayacaktır.
Madde 78- Depolanan, satışa ve servise hazır tutulan, yıkanmadan yenilen gıda maddeleri üzeri
kapalı olarak muhafaza edilecektir.
Madde 79-Açık alanlarda özel veya ticari gıda imalatı yapmak yasaktır.
Yıkanmadan yenen gıda maddelerinin imalatında ve ambalajlama işlerinde çalışan, bu
maddelere elle dokunmak zorunda olan personel iş gömleği, eldiven ve bone giyecek, ağız maskesi
takacaktır.
Madde 80- Yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin satışa sunulmasında çalışan personel iş
kıyafeti, eldiven ve bone giyecek, ayrı cinsteki gıda maddeleri için ayrı ayrı eldiven kullanacaktır.
Madde 81- Yiyeceklere ilave edilmek üzere serviste bekletilen sirke, biber, tuz vs. Gıda
maddeleri delikli, süzgeçli, kapalı kaplarda olacak , elle alınacak şekilde servis edilmeyecektir.
Madde 82- Servis masalarında müşterilerin görebileceği şekilde menü ve fiat listesi konacaktır.
Madde 83- Döner ocaklarının etleri yakmaması, et ile alevin birbirine temas etmemesi için et ile
alev arasında en az 20 cm. mesafe bulunacak, radyan telle kaplı döner ocağı kullanılacak, döner
ocaklarındaki radyan teller kırık ve paslı olmayacaktır. Et, köfte vs. yiyeceklerin yapıldığı ızgaralar
temiz olacak bu yiyecekler yanık olmayacaktır.
Market, Bakkal, Kantin, Büfe, Kuruyemişçi ve Manavlar
Madde 84- İşyerleri önünde kuruyemiş kavurma makinaları kullanılmayacak, kullanılması
durumunda duman ve koku ile çevreyi rahatsız etmemesi için baca bağlantısı olacaktır.
Madde 85- Sebze ve meyveler temizlenip satışa sunulacak, temizleme işleminde şehir şebeke suyu
veya ambalajlı sular dışında kirli ve pis sular kullanılmayacaktır.
Madde 86- Kapalı
içki ve sigara satış müsaadesi olan market, bakkal, kantin, büfe,
kuruyemiş vb. ışyerlerinde açıkta, bardakta içki ve açık olarak tek tek sigara satılamaz.
Un ve Unlu Mamüller İmalat ve Satış Yerleri
Madde 87- İmalatta kullanılan un, hamur, ekmek ve diğer ürünlerin içine yabancı madde
karışmaması için gerekli önlemler alınacak, unlar elenmeden hamur haline getirilmeyecektir.
Madde 88- Ekmek ve Unlu Mamül imalatında çalışanlar, iş elbiselerinin üstüne ayrıca iş
önlüğü giyeceklerdir.
Madde 89- Ekmek ve Unlu Mamül imalat yerlerinde artık hamurlar imha edilecek, herhangi bir
kapta bekletilmeyecek ve tekrar kullanılmayacaktır.
Madde 90- Ekmek ağırlıklarını belirlemeye yetkili kurumların tesbit ettiği (- +) oranlarında üretilir.
Ağırlığı belirli unlu mamüller (ekmek, pide, simit vs.) eksik gramajlı olarak üretilemez, satılamaz.
Eksik gramajlı olarak üretilmiş olan unlu mamüllere Zabıta tarafından el konularak tutanakla hayır
kurumlarına verilir.
Madde 91- Başka bir imalatta kullanılmasında sağlık yönünden sakınca olmayan bayat
ekmek ve unlu mamüller ayrı bölümlerde bulundurup, üzerlerine "Bayat" ifadesi yazılacaktır.
Madde 92- Ekmek ve unlu mamüllerden fiziki görünümü bozuk olan ürünler
(Pişmemiş
Yanık, basık, vs.) satılamaz.(Bunlara gıda mühendisi raporu ile el konulup hayır kurumlarına verilir)
Madde 93- Ekmek fırınlarında ve ekmek satılan yerlerde terazi bulundurulacaktır.
Madde 94- Ekmek, Simit, Unlu Mamül vb. maddeler satış yerlerinde başka şeyler satılmaz.
Madde 95- Ekmek ve unlu mamüller özel kasalı araçlarda taşınacaktır. Binek oto ve üzeri
açık araçlarla ekmek ve unlu mamül nakli yapılamaz.
Madde 96- Ekmek ve unlu mamüller tüketiciye özel kağıt, poşet ve sağlığa zararlı olmayan
ambalaj malzemelerine sarılarak verilecektir.
Kasap, Tavuk ve Sakatat Satış Yerleri
Madde 97- Satışa sunulan etlerin üzerinde veteriner hekim tarafından vurulmuş 3,5 cm.
(Üçbuçuk) Ebadında ve içinde koyun, sığır, dana vs. Cinslerinin yazılı olduğu mavi bir damga,
keçi ve manda etlerine ise kırmızı renkli damga bulunacak olup damgalı kısım en son satılacaktır.
Madde 98- Et ve et ürünleri satan yerlerde iş kıyafeti ve bone giyilecek, her cins et için ayrı olmak
üzere tek kullanımlık eldiven kullanılacaktır.
Madde 99- Et nakil araçlarında et’den başka bir şey veya et’le birlikte başka şeyler taşınmaz.
Madde 100- Kıyma ve etler, müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.
Madde 101- Et üretim tesislerinde hazırlanmış, paketlenmiş, üzerinde üretim ve tüketim
tarihleri bulunan hazır kıyma haricinde açıkta kıyma bulundurulamaz, satılamaz.
Madde 102- Kıyma içerisine katkı maddesi, ekmek, soğan, sarmısak, baharat, ciğer, baş Eti,
vs. karıştırarak satış yapmak yasaktır.
Madde 103- Kesilmiş hayvanlar, iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olarak satılacaktır.
Madde 104- Et ve et mamüllerinin rengini değişik gösterecek şekilde, renkli vitrin camı ve
renkli ışıklandırma kullanılamaz.
Madde 105- Birbirinin renk ve kokularından etkilenecek etler kıyma makinalarında arka
arkaya çekilmeyecek, makina temizlenerek ayrı ayrı çekilecektir.
Madde 106- Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, menşei belli olmayan, damgasız et ve et
ürünleri iş yerlerinde bulundurulamaz, satılamaz.
Madde 107- Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş parazitli sakatatların açığa atılması,
hayvanlara yedirilmesi yasaktır.
Madde 108- Sakatat satışı da yapan kasap dükkanlarında, sakatat ve etler, kokuları ve sıvıları
birbirine karışmayacak şekilde ayrı dolaplarda ve bölümlerde bulundurulacaktır.
Madde 109- Sakatatlar, müşteriye temizlenmiş olarak satılacaktır.
Madde 110- Sakatat satış yerlerinde kıyma makinası bulundurulamaz.
Su Ürünleri Satış Yerleri
Madde 111- Belediyenin ve yetkili kurumların belirlediği tarihler dışında balık ve su ürünleri
avcılığı ve satışı yapılamaz, balık ve su ürünleri satışları veteriner raporu ile yapılacak, veteriner
raporu müşterilerin görebileceği bir yere asılacaktır.
Madde 112- Balık, et ve et ürünleri, tavuk, sakatat vs. satan iş yerlerinde, bu ürünleri ayrı dolap,
reyon ve tezgahlar üzerinde birbiri ile irtibatsız olarak bulundurulacaktır.
Madde 113- Balık satışı ve temizleme işlemi yapanlar su geçirmez önlük ve çizme giyecektir.
Madde 114- Balık
temizleme işlemleri, balık atıklarının yapışmayacağı kir tutmayan
mermer veya paslanmaz çelik tezgahlar üzerinde yapılarak atık malzemeler su geçirmeyen
kaplarda toplanacaktır.
Madde 115- Balık ve su ürünleri satış yerlerinde balıkla birlikte yenilebilen sebzeler ve
yiyecekler dışında başka şeyler satılamaz.
Madde 116- Balık satışı yerinde pişirme, balık pişirme yerlerinde satış işlemi yapılamaz.
Ünvan Tabelası, Afişler, İlan ve Reklamlar
Madde 117- Ticarethaneler ünvan tabelası asmak, büyükşehir ve belediyemiz ticari tabela
yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
Madde 118- Ünvan tabelaları, işyerine bitişik, caddeye ve sokağa paralel, bulunduğu yerin
zemininden 2,5 m. (2m.50cm) yükseklikte tehlike oluşturmayacak şekilde sabitlenecektir.
Madde 119- Ünvan ve ilan tabelaları Türkçe olarak bulunduğu yerin estetiğine uygun, görüntüyü
bozmayacak şekilde yazılacaktır. Yabancı dille yazılan yazılar, Türkçe yazının altında ve Türkçe
yazının yarısı boyunda olacaktır.
Madde 120- Her tür duvar ilanları, levhalar, reklam içerikli yazılar, imla kurallarına uygun olarak
yazılacaktır.
Madde 121- Belediyeden ve yetkili kurumlardan izin almadan, afiş, pankart, el ilanı vs.
asmak, yapıştırmak, dağıtmak yasaktır.
Madde 122- Yetkili kurumlardan müsaade alınmış olsa bile her tür afiş, el ilanı ve benzeri
reklam amaçlı broşürleri meskenlerin bulunduğu bina içlerine ve sokaklara atmak, bina giriş
kapılarına, camlarına ve ortak kullanım alanlarına, kamuya ait bina, otobüs durağı, elekrik direkleri
vs. yerlere yapıştırmak, asmak yasaktır.
Madde 123- Sezon sonu indirimli satış yaptığı halde, "Taşınıyoruz, Kapatıyoruz" gibi halkı
yanıltıcı ifade kullanarak afiş asılamaz, reklam ve duyuru yapılamaz.
Madde 124- İşyerinde bulunmayan malların reklamı yapılamaz
Madde 125-Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar
veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt vb. afiş ve ilân asan kişi. (5326
SK. 42/1)
Madde 126- Müsaade alınmış olsa bile binaların ortak kullanım alanlarına, bağımsız
bölümlerine, görüş alanını kısıtlayacak ve binaya zarar verecek, görüntüyü bozacak şekilde
tabela, ilan, afiş vs. asılamaz.
Madde 127- Kamuya ait bina, ağaç ve direklere, özel bina ve işyeri önlerine, özel mülkiyet alanı
içinde olan ağaçlara, direklere reklam tabelası, bilboard, totem, tanıtıcı levha koymak, asmak,
yapıştırmak yasaktır.
Madde 128- İşyerlerinin önüne, camlarına, servis araçlarına kağıt ve karton üzerinde görüntü
kirliliği oluşturacak şekilde gelişigüzel etiket ve reklam yazısı yazılamaz.
Madde 129- İşyerleri, belediyenin duyuru, afiş ve benzeri yayınlarını halkın en iyi
görebileceği şekilde duvar, camekan vb. yerlerine asmak zorundadır.
Tartı ve Ölçü Aletleri, Fiat Tarifeleri ve Etiketler
Madde 130- Periyodik muayenesi yapılmamış arızalı ölçü ve tartı aleti Kırık, eksik, ezik kilo ve
terazi kefesi kullanılamaz.
Madde 131- Tartı aletleri, oturak ve mekanik olacak, el terazisi ve kantar kullanılmayacaktır.
Madde 132- Satışa sunulan ve teşhir edilen tüm malların üzerine, kolaylıkla okunulabilecek
şekilde cinsini ve fiatını belirtir etiket konulacaktır.
Madde 133- Yetkili kurumlar tarafından belirlenmiş fiyatların üstünde mal ve hizmet satışı
yapılamaz.
Satışa sunulan mal ve hizmetler, bilgisayar kayıtlarındaki veya barkotlardaki fiyatlardan
değil, mal ve hizmetin tarifesi veya etiketinde müşterinin gördüğü fiyattan satılacaktır
Madde 134- Fiatları ton, kilo, litre, metre olarak belirlenmiş mallar üzerine bölünmüş
ölçüde, yarım kilo, yarım litre, yarım metre gibi müşteriyi yanıltıcı ifadeli etiketler konulamaz.
Madde 135- Satılan malın ağırlıklarını etkileyen kap ve malzemelerin darası alınmadan tartı ve
ölçü yapılamaz.
Madde 136- İşyerleri, satışa sunulan mal ve hizmetlerin cinsini, adet, kilo, metre, hacim ve
zaman olarak fiyatını belirtir etiketler veya levhalar bulundurulacaktır. Satış fiyatları kurumlarca
belirlenen mal ve hizmetleri satan işyerleri, ilgili kurumdan aldıkları onaylı fiyat tarifelerini
görünür yerlere asacaklardır.
Madde 137- Ölçüsü ve süresi belirli her tür mal ve hizmet, belirlenen ölçünün altında üretilemez,
satılamaz. Belirlenen sürenin altında hizmet verilemez.
Eğlence ve Oyun yerleri
Madde 138- İnternet salonlarında elektronik, mekanik oyun alet ve makineleri ve benzeri
cihazlar bulundurulamaz.
Madde 139- İnternet ve playstation salonlarına Saat 08.00-17.00 arası 12 yaşından küçükler,
saat 17.00'den sonra 15 yaşından küçükler yanında velisi olmadan giremez.
İnternet, oyun salonu, jimnastik salonu, kahvehane gibi halkın toplu olarak kullanımına
mahsus eğlence ve sosyal aktivite hizmeti veren yerlerin ön cephe camları dışarından içerideki kişiler
belli olmayacak şekilde perde ile kapatılır.
Bu gibi yerler içerisi görünmeyecek şekilde ışık geçirmez malzeme ile kapatılmak istenirse
işyeri camlarının üstten 1/3 ü içeride faaliyet olup olmadığı belli olacak şekilde açık bırakılarak
dizaynedilir.
Madde 140- İnternet salonlarında
lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar
yazılımı bulundurulamaz, bilgisayar verileri ve oyunlarına ait CD vb. ekipmanları korsan olarak
kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve satılamaz.
Madde 141- Sinema, tiyatro ve benzeri biletle girilen eğlence yerlerine kapasitesinden fazla
müşteri alınamaz.
Madde 142- Sinema,tiyatro vb. gibi yerler gösterilerini ilan ettikleri saatte başlatacaktır.
Madde 143- Sinemalarda her seans arasında salon usulünce boşaltılarak, 15(onbeş) dakika süre
ile havalandırılacak ve salonun temizliği yapılacaktır.
Otel, Hamam, Sauna,İstirahat ve Konaklama Yerleri.
Madde 144- Hamam ve saunalarda iç sıcaklığı gösteren termometreler olacaktır.
Madde 145- Hamam ve saunalarda sağlık yönünden oluşabilecek zararların yazılı olduğu
uyarıcı tabelalar bulunacaktır.
Madde 146- Hamam ve saunalara bulaşması veya suya karışması muhtemel açık veya kapalı yarası
bulunanlar alınmaz.
Madde 147- Konaklamaya
mahsus
işyerleri dışında kalan diğer tüm müşteamilat ve
eklentileri, müşteriler için yatakhane veya mesken olarak kullandırılamaz.
Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları
Madde 148- Güzellik salonlarında güzellik
uzmanları tarafından
yapılacak
işlemler
sonucunda ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda müşteriyi uyaran yazılı levhalar bulunacaktır.
Madde 149- Güzellik solanlarında çalışanlar yakalarında adını, soyadını, ünvanını veya mesleğini
belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulunduracaktır.
Madde 150- Güzellik salonlarında, güzellik uzmanının
uygulayacağı işlemler haricinde
“Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen
tabip yetkisindeki işlemler yapılamaz.
Madde 151- Güzellik salonları bünyesinde açılan cilt (yüz ve boyun ) bakım birimi,
epilasyon/ depilayon birimi, vücut bakım (sellülit) birimi,el,ayak bakımı, kulak delme birimlerinde
yapılacak işlemlerde Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı yetki belgeli uzmanlar çalıştırılacaktır.
Madde 152- Güzellik salonları, yetkisi dışındaki iş ve işlemlerle ilgili her türlü ilan, afiş, etiket
ve duyuru asamazlar.
Madde 153- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılacak
malzemeler hijyenik
ortamda saklanacak, kullanılan alet ve malzemelerin temizliği için steril makinası bulundurulacak,
kullanılan alet ve malzemeler steril edilmeden başka müşteride kullanılmayacaktır.
İşyeri, Konut ve Diğer Binalar
Madde 154- Apartman yöneticisi veya yönetim kurulu üyelerinin isimleri, adresleri ve irtibat
telefonları apartman girişine kolay görülecek şekilde çerçeve içinde asılacaktır.
Madde 155- Binaların, iş merkezlerinin, pasajların sığınaklarını, otoparkların yangın merdivenlerini
işgal etmek, yangın çıkış kapılarını, acil çıkış kapılarını kilitli tutmak buralara giriş çıkışı
engellemek yasaktır.
Madde 156- Apartman, pasaj, işyerleri ve iş merkezlerinin, asansör, yürüyen merdiven, otomat ve
ısınma sistemleri, havalandırma ve ortak kullanıma ait makina vs.ler yönetici veya mal
sahiplerince çalışır durumda bulunduracaklardır.
Binalar için ortak kullanılan makina ve ısıtma sistemleri belgesiz ve ehliyetsiz
kişilerce çalıştırılamaz.
Madde 157- Balkon küpeştelerini, pencere vb. yerleri gerekli tedbirleri almadan yıkayarak alt
katlara su ve kimyasal madde akıtmak, sıçratmak, balkon ve pencerelerden halı, kilim, yolluk,
battaniye vb. silkelemek herhangi bir şey atmak, balkonları kapatarak oluk tertibatı vs. yapmayarak
yağmur ve yıkama sularının alt katlara akıtıması yasaktır.
Madde 158- İşyerlerinde, gıda üretim yerlerinde,
binalarda,
ısınma, üretim veya başka bir
amaçla yetkili kurumların müsaade ettiği yakıtlar dışındaki yakıtlar ve atıklar yakılamaz.
Madde 159- Merkezi ısıtma sistemli binaların kazan dairelerinde, en az bir adet altı ayda bir
kontrolü yapılmış çok maksatlı 6 kg. lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulunacaktır.
Madde 160- Merkezi sistemle ısıtılan binalar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nda
belirtilen sıcaklık derecelerine göre ısıtılacaktır.
Madde 161- Kış aylarında, işyerlerinin ve binaların önü kar ve buzdan temizlenecek, bina
önlerine cadde, sokak, tretuvar üzerine sıvı şeyler dökerek buzlanmaya sebep olunmayacaktır.
Madde 162- İşyeri ve konut binalarında yöneticiler haşerat fare vs. zararlılarla mücadele önlemleri
almak zorundadır.
Haşarat, fare vs. zararlıların zabıta, sağlık görevlileri veya yetkili kurumlarca tespiti halinde
ilgilisine yapılan tebligatı takiben 7 işgünü içinde mahallin veya binanın ilaçlanarak ilaçlama
belgelerinin Zabıtaya ibraz edilmesi zorunludur.
Madde 163- Konutlar, işyerleri ve inşaatlar, lağım sularını ana kanala bağlatacaklar.
Binaların ve bağımsız bölümlerin temizlenmesinde, yıkanmasında kullanılan pis sular yollara
ve açığa akıtılmayacaktır.
Madde 164- Binalara veya bağımsız bölümlere ait olup, yetkili birimlerin raporlarıyla kime ait
olduğu belirlenmiş temiz ve pis su giderlerinde meydana gelen tüm arızalar, Belediye Zabıtası
tarafından yapılacak tebliğ tarihini takip eden 3 (üç) gün içerisinde ilgisine göre bina sahibi,
yönetim kurulu, işyeri veya daire sahipleri tarafından, yaptırılmak zorundadır.
Madde 165- İşyerleri ve binaların kırık, dökük, görüntü kirliliği oluşturan dış cephelerinin tamir
ettirilmesi ve boyatılması zorunludur.
Madde 166- Binaların, zeminde bulunan işyeri ve dairelerinin kapı, pencere, pancurlarının, bahçe
ve garaj kapılarının sokak tarafına açılması yasaktır.
Madde 167- İşyerilerinin, meskenlerin önüne, boş arsalara görüş alanını kapatacak
şekilde, tanker, tır, kamyon, otobüs vs. ağır tonajlı araçlar park edilemez.
Madde 168- Binaların, işyerlerinin görünüşünü bozacak şekilde cephelerine birşeyler asmak tente
ve siperlik yapmak, cadde, sokak ve meydanlara bakan balkonlarına görüntü kirliliği oluşturacak
şekilde çamaşır vs. asmak yasaktır.
Madde 169- Şahıslara, binalara, işyerlerine ait olup, cadde ve sokaklara uzanan geliş geçişi
güçleştiren, kanalları tıkayan, tehlike arz eden ağaçlar ve dalları sahiplerince kesilip budanacaktır.
Gürültü
Madde 170- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapan kişiler. (5326 SK. 36/1)
Madde 171- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapan ticari işletmeler. (5326
SK. 36/2)
Madde 172- Bina, işyeri, konut, eğlence yerleri ve araçlardan, dışarıdan duyulacak şekilde müzik
yayını yapmak dinlemek, gereksiz yere klakson çalmak, yasaktır.
Madde 173- Mal ve hizmet satmak amacıyla, çığırtkanlık yapmak, anfi, hoparlör vb. ses ve ses
yükseltici cihazlar ile çağrı yapmak yasaktır.
Madde 174- Yetkili makamlardan izin almadan açık ve kapalı alanlarda konser, tören, festival,
nişan, düğün, kına gecesi, kermes gibi faaliyetlerde bulunulamaz.
Madde 175- Yüksek sesle çalışan makina, cihaz ve ses yükseltici sistem kullanılan yerlerde sesin
dışarıya çıkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Yeşil alan, Park, Anıtlar, Havuz, Mezarlık ve Diğer Ortak Kullanım Alanları
Madde 176- Yeşil alanlara mahalle aralarına ve boş arazilere, cadde, sokak ve bulvar kenarlarına,
meydanlara her ne sebeple olursa olsun yetkili mercilerden izin almadan geçici ikamet yeri, irtibat
bürosu, şantiye veya depo olarak kullanmak üzere sabit veya geçici olarak çadır ve portatif yapı
kurmak, kömürlük, baraka, garaj vb. şeyler yapmak yasaktır.
Madde 177- Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca halkın hizmetine sunulmuş ortak kullanım
alanlarına, tesislerine, mezarlıklara, anıtlara bu yerlerin eklenti ve müştemilatlarına zarar vermek,
sökmek ve kirletmek yasaktır.
Madde 178- Belediyeye ait park, tretuar ve yeşil alanlardaki ağaçların, bitkilerin sökülmesi,
kesilmesi, budanması bunlara zarar verilmesi yasaktır.
Madde 179- Kamuya ait halka açık dinlenme ve oyun parkları ile yeşil alanlara her tür hayvan
sokmak, otlatmak, avlanmak, buralarda çamaşır yıkamak, ateş yakmak, motorlu, motorsuz taşıt
araçları ile buralara girmek, bu alanların girişlerini her ne sebeple olursa olsun işgal ederek halkın
girişini engellemek, buraları herhangi bir sebeple kirletmek, çimlere basmak, bitkileri sökmek ve
çocuk parklarına köpekle giremek yasaktır.
Madde 180- Belediye tarafından müsaade edilen yerler dışına cenaze gömmek yasaktır.
Göl suları, Kuyu Suları, Akarsular, Şehir Şebeke Suyu, İçme Suları ve Diğer Sular
Madde 181- İlgili kurumlardan ve belediyeden izin almadan kuyu açılamaz, akarsu ve göllerin
suları kullanılamaz.
Madde 182- Akarsuları, durgun suları, kuyu veya diğer suları kirletmek, kirlenmesine sebep
olmak yasaktır.
Madde 183- Belediyeye ait süs ve park havuzlarına girmek, hayvan sokmak, yabancı madde
atmak, kirletmek, umuma mahsus şehir şebeke suyu ve havuz suyu ile araç, halı, kilim vs.yıkamak,
yasaktır.
Madde 184- Lağım suyu karışan durgun ve akarsular hiçbir amaç için kullanılamaz.
Madde 185- Kuyu ve sarnıçların üzeri sahiplerince kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri
alınacaktır.
Madde 186- Ambalajlı su satış işyerine ait araçlar ilgili belediyeden uygunluk belgesi almadan
ambalajlı su taşıma ve satış işlemi yapılamaz.
Bu araçların üzerinde satılan su ile ilgili en az 50x50 ebadında tanıtım etiketi bulunacak, bu
araçlarla ambalajlı su dışında hiçbir şey taşınamaz.
Su satış araçlarının üzerine su fiyatları yazılmak zorunda olup, kapağı ve bandrolü
olmayan, menşei belirsiz kaplarda ambalajlı su taşınamaz, satılamaz.
Madde 187- Su taşıyan tankerlerin üzerine "İçme Suyu-Kullanma Suyu-İçilmez" gibi
güvenlik uyarıları yazılacaktır.
Boş arsa, Virane, Terkedilmiş ve Yıkılacak binalar
Madde 188- Boş arsa, arazi, bina ve emniyet tedbiri alınması gereken yerlerin etrafı
sahiplerince şehrin estetiğini bozmayacak şekilde en az 2 m. En fazla 3 m. Yüksekliğinde tahta,
sunta, sac vs. tek cins malzemeden mamül pano ile çevrilecek ve devamlı bakımlı tutacaktır.
Madde 189- Tehlike arzeden, çevre, görüntü kirliliği ve suç ortamı oluşmasına neden olabilecek
boş, eski ve bakımsız yapılar sahipleri tarafından onarılacak veya yıkılacaktır.
Madde 190- Herhangi bir nedenle yıkılması gereken bina ve gecekonduların etrafında sahiplerince
gerekli güvenlik önlemleri alınacak, etrafa toz ve inşaat parçaları dağılması önlenip çevre
kirliliğine sebep olunmayacaktır.
İnşaat, İnşaat Tadilatı , İnşaat Malzemesi İmalatı, Satışı ve Nakli Yapanlar
Madde 191- İnşaatlar, ruhsatında belirtilen teknik bilgileri, isim ve unvanını gösterir levhalarını
inşaat sahası girişine inşaatın müteahhidi tarafından asılacaktır.
Madde 192- İnşaat sahasının etrafı en az 2 m. En fazla 3 m. Yüksekliğinde tahta, sac vs. Aynı cins
malzeme ile kapatılacak, inşaat sahasına en az bir ağır vasıtanın girebileceği şekilde içeriye doğru
açılan bir kapı bırakılacaktır.
Madde 193- İnşaat, inşaat tadilatı, hafriyat, kepçeli, paletli, kırıcılı vs. iş makinası çalışma
saatleri: Kış mevsiminde (11-12-1-2-3-4. aylarda) Saat: 08.00-17.00, Yaz mevsiminde (5-6-7-8-910.aylarda) Saat 08.00- 19.00 arasıdır. Bu saatler dışında faaliyet göstermek yasak olup, zorunlu
hallerde Zabıta Müdürlüğü’nden izin alınacaktır.
Madde 194- İnşaatların hafta tatili, bayram tatili ve resmi tatillerde çalışabilmeleri için hafta tatili
ruhsatı almaları zorunludur.
Madde 195- Bağımsız bölüm tadilatları Cumartesi, Pazar, Bayram ve Resmi Tatil günlerinde
Saat: 10.00-17.00, diğer günler de ise 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.
Madde 196- İnşaat malzemelerini inşaat sahasının dışına dökmek, depolamak, inşaat sahası
dışında işlemek yasaktır.
Madde 197- Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların
gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malezemesi yığan kişiler. (5326 SK. 38/2)
Madde 198- İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına
atan kişiler. (5326 SK. 41/4)
Madde 199- İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına
atan tüzel kişiler. (5326 SK. 41/4)
Madde 200- İnşaat
malzemesi imal ve satış yerleri, inşaat
malzemelerini,
tehlike
yaratmayacak şekilde düzgün olarak istif edeceklerdir.
Madde 201- İnşaat, inşaat tadilatı, hafriyat, kepçeli, paletli, kırıcılı vs. iş makinaları ile çalışma
yapanlar, mesken tadilatı yapanlar toz toprak vs.nin çevreyi kirletmemesi ve diğer bina ve şahıslara
zarar vermemesi için tahta perde, branda vs ile çalışma alanlarını kapatarak gerekli önlemleri almak
zorundadır.
Madde 202- Beton mikserlerinin beton sevkiyatı sırasında gerekli tedbir alınacak betonun yollara
dökülmesine, saçılmasına, sebep olunmayacaktır.
Madde 203- Dökülmesi saçılması muhtemel malzeme, yük ve harfiyat taşıyan araçlar, taşıdıkları
malzemenin üzerine branda ile kapatacaktır.
Madde 204- İnşaat ve hafriyat işlerinde çalışan kamyon ve iş makinalarının tekerleri çamur,
toz, toprak dökülmesi muhtemel bölümleri temizlemeden asvalta çıkılamaz.
Madde 205- Paletli iş makinalarının inşaat ve iş sahası dışına çıkarılarak asfalt üzerinde
yürütülemez.
Madde 206- İnşaatlar büro olarak kullanacakları seyyar yapı veya konteynırları kendi alanlarının
dışına veya kısmı olarak tretuvara ve bir başka alana gelecek şekilde koyamaz.
Madde 207- İnşaat işlemleri bittikten sonra artık inşaat malzemeleri kaldırılacaktır.
Madde 208- Yıkılması, kayması vs. tehlike arzeden binalar duvarlar ve yerlerde İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nden izin almadan hafriyat ve onarım çalışması yapılamaz.
Katı, Sıvı, ve Kimyasal Her Tür Atıklar
Madde 209- Evsel atık ve artıklarını , bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler
dışına atan kişiler. (5326 SK. 41/1)
Madde 210- Yemek pişirme ve servis yerlerine ait atık ve artıklarını bunların toplanmasına
veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlar. (5326 SK. 41/2)
Madde 211- Çöpler, poşet
veya benzer kaplar içinde sızıntı yapmayacak şekilde toplanıp
atılacaktır.
Madde 212- Çöpler belediyece belirlenen ve duyurulan saatler dışında atılmayacaktır.
Madde 213- Fabrika, atölye vb. işyerlerinde asitli ve zararlı sıvı atıklar açığa atılamaz, akıtılamaz,
arıtma tesisi yaptırmadan veya arıtma tesisinden geçirilmeden kanala verilemez.
Madde 214- Kullanılmış sıvı atık yağları ayrı kaplarda toplanarak yetkili firmalara verilecek, açığa
atılmayacak, kanala akıtılmayacaktır.
Madde 215- İşyerleri ve evlerin içleri, bunların doğal uzantı ve ekleri, buralara ait boş alanlar,
bahçeler, ortak kullanım alanları çöp, atık biriktirme ve ayrıştırma yeri olarak kullanılamaz.
Hayvanlar, Hayvan Barınakları, Hayvan atıkları
Madde 216- Belediye sınırları içerisinde, konutlar ve müştemilatı, veya herhangi bir yapı ahır,
kümes vs. hayvan barınağı haline getirilemez, besicilik ve arıcılık yapılamaz.
Madde 217- Her türlü hayvan gübresini ve atıklarını açığa atmak yasaktır.
Madde 218- Şehir içerisinden başıboş ve sürü halinde hayvan geçirilemez.
Madde 219- Vahşi hayvanlar şehir içerisine izinsiz, emniyet tertibatı almadan sokulamaz, şehir
içerisinden geçirilemez.
Madde 220- İzinsiz hayvan müsabakası tertip etmek, oynatmak, dögüştürmek teşhir etmek ve
hayvanlara eziyet etmek yasaktır.
Madde 221- Şehir içinde, tasmasız, ağızlıksız veya emniyet tertibatı alınmaksızın hayvan
dolaştırılmayacak, bunların dışkıları sahipleri tarafından toplanacaktır.
Madde 222- Konut ve işyerlerinde beslenen kedi, köpek gibi evcil hayvanların aşılarını yaptırmak,
havlayarak, miyavlıyarak değişik sesler çıkararak etrafı rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri
almak mecburidir.
Madde 223- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan
atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiler. (5326 SK. 41/3)
Madde 224- Veteriner raporu olmadan hayvan kesilemez, etleri satılamaz.
Madde 225- Bulaşıcı hastalık taşıyan ve itlaf edilmesi gereken hayvanları beslemek yasaktır.
Madde 226- Hayvan ölüleri açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere gömülemez.
Madde 227- Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla veya bunlara bağlı
olarak arabalarla yük taşınamaz.
Kuru Temizleyiciler, Halı, Çamaşır, Oto Yıkama Yerleri
Madde 228- Kuru temizleme, halı, çamaşır ve oto yıkama işlemleri açıkta yapılamaz.
Madde 229- Kuru temizleme, halı, çamaşır yıkama yerlerinde temiz ve kirli malzemeler ayrı
bölümler veya ayrı kaplarda bulundurulacaktır.
Tüpgaz, Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Madde Satış yeri ve Depoları
Madde 230- Yanıcı ve patlayıcı madde imal eden ve satan işyerlerinde "ateş, Ateş Lambası ve
Sigara ile Yaklaşmak yasaktır", "Tehlikeli madde" gibi uyarıcı levhalar konulacaktır.
Madde 231- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış yerlerine Paratoner
konulacak ve faal durumda olacaktır.
Madde 232- Cadde, sokak, bulvar üzerine ve meskenlere yakın yerlere dolu ve boş tüp yüklü
araçlar park edilmeyecektir.
Madde 233- Perakende tüp satışı yeri ve bayilerinde tüpden tüpe dolum yapılamaz.
Madde 234- Tüp satış irtibat büroları, ocak ve tüp malzeme satış
yerinde
tüp
bulundurulamaz.
Madde 235-Perakende tüp satış yerlerinde 8 (sekiz) adet büyük tüp, 16 (onaltı) adet küçük tüpten
fazlası, ticari, sanayi tipi tüp ve hidrojen tüpü bulundurulamaz.
Madde 236- Tüp satış bayilerinde tartı aleti bulundurulacaktır.
Madde 237- TSE damgasız, özelliğini
kaybetmiş, kendisi ve boyası deforme olmuş
üzerinde ağırlığı ve özellikleri yazılı olmayan, menşei belli olmayan korsan tüp satışı yapılamaz,
işyerinde bulundurulamaz.
Madde 238- Satışı yapılan tüpler, satışı yapan işyeri yetkili kişilerince ev yada işyerine
taşınarak kullanılacak cihaza bağlanacaktır.
Madde 239- Tüp satış yerlerinde içme suyu ve gıda maddesi satışı yapılamaz.
Odun, Kömür ve Mangal Kömürü Satış Yerleri
Madde 240- Tartılmadan, normal veya kırılmış odun satışı yapılamaz.
Madde 241- Odunların açıkta veya yıkılmaya maruz tehlikeli şekilde depolanıp, nem, rutubete
ve ıslanmaya maruz bırakılamaz, Islak ve nemli odun satılamaz.
Madde 242- Odunların üzerine cinslerini belirtir etiket yazılacaktır. Ayrı cinsteki odunlar
birbirine karıştırılarak satılmayacaktır.
Madde 243- Odun tartı kaplarının üzerine darası, okunacak büyüklükte yazılacaktır.
Madde 244- Yetkili kurumlardan izin almadan kömür satışı yapılamaz, üzerinde logo, ünvan,
firma ismi olmayan, yırtık, patlak, ağzı açılmış ve özelliğini kaybetmiş torbalarda kömür satışı
yapılamaz.
Otoparklar, Galeriler, Oto Yıkama Yerleri
Madde 245- Umuma açık, kapalı ve açık otoparklara sıvılaştırılmış petrol gazı, sıkıştırılmış
doğalgaz, sıvı yakıt ve kimyasal madde taşıyan araçlar, bina altlarında bulunan kapalı oto satış
yerlerine LPG ile çalışan araçlar alınmayacaktır.
Madde 246- Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara
uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek
fiillerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TALİMATNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 247- Bu talimatnamede hüküm bulunmayan hallerde
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
c) 25/07/2010 Tarih ve 27652 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
d) 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye
Zabıta Yönetmeliği,
e) İlgili Mevzuat hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ
BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 248- Çubuk Belediye Meclisi’nin 16.07.1996 tarih ve 28 sayılı kararı ile alnına Çubuk
Belediye Başkanlığı Zabıta Yönetmeliği ile 03/12/2010 tarihli ve 342 sayılı kararı ile alınan Çubuk
Belediye Başkanlığı Belediye Zabıtası Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 249- Bu Kabahatler Talimatnamesi, Belediye Meclisi’nce kabul edilip yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Madde 250- Çubuk Belediye Meclisi’nin 250 (ikiyüzelli) maddeden ibaret bu kararını Çubuk
Belediye Başkanı adına, Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü yürütür.Şeklindeki Zabıta Müdürlüğü
Kabahatler Talimatnamesi belediye meclisine sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği
şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/08/2014
: 165
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ:SAĞLIK ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 10.Maddesi
-KARAR-
Belediye meclisinin 01.07.2014 tarih 124 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan;İlçemizde
bulunan parklarla ilgili konu komisyonumuzca araştırılmış olup; Kamelya ve bankları eksik olan
parklarımız;
1.Yeşil Çubuk parkı
2.Yeşerti Parkı
3.Menekşe Parkı
4.Köroğlu parkı
5.Öğretmenler sitesi parkı
6.Cumhuriyet basketbol sahası parkı . ELEKTRİĞİ olmayan parklarımız.
1.)Köklü park
2.)Samur kent ek alan parkı
3.) Sümbül Park
4.) Öğretmenler sitesi parkı.Oyun gruplarının değişmesi gereken parklarımız ( Çok eski ve bozuk)
1.)Cumhuriyet parkı
2.) Şehitlik parkı
3.) Orkide parkı
4.) Vefa parkı gibi parklarımızın Belediyemizin imkanları nisbetinde eksiklerinin giderilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür. Belediye Meclisine Arz Ederiz.Şeklindeki komisyon raporu
geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 07/08/2014
: 166
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 11.Maddesi
-KARARBelediye meclisinin 01.07.2014 Tarih 124 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan
ilçemizde bulunan dar gelirli ailelerin ilk okul seviyesindeki çocuklara ( Defter silgi kalem
kalemtıraş boyama kalemi kalemlik ) gibi kırtasiye malzemelerinin belediyemizin imkanları
nisbetinde destek olunması komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür
Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 07/08/2014
: 167
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER VE ALT YAPI KOMİSYON RAPORU
Gündemin 12.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan önerge ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz sınırları
içerisinde mülkiyetinde Belediye hisselerinin bulunduğu parsellerin tespit edilerek satışlarının
yapılması ile ilgili konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir parçası olan Çubuk İlçe Belediyesi’nin yeni
vizyonunun belirlendiği, mevcut ve olası tespit edilen problemlerin çözümlendiği, plan
entegrasyonunun ve bütünlüğünün sağlandığı, bölgesel ve kentsel potansiyellerin araştırmaların
yapıldığı ve bu potansiyellerin planlarının yapılması, Belediyemizi gelecek nesil ve kuşaklara
hazırlamak amacıyla, Belediye Meclisimiz tarafından 2009/153 sayılı Meclis Kararı ile İlçemiz imar
planlarında revizyon yapılması için karar alındığı,
Alınan bu meclis kararına istinaden Revizyon İmar Planı çalışmalarının devam ettiği, imar
planı çalışmalarının bitmesine müteakip 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması ile
parselasyon planı çalışmalarının yapılacağı komisyonumuzca tespit edilmiştir.
İlçemiz genelinde başlatılan imar planı ve parselasyon planı çalışmalarından dolayı Belediye
hisselerinin satışı ile ilgili konunun bu çalışmaların
bitmesine müteakip değerlendirilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek
üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 07/08/2014
: 168
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER VE ALT YAPI KOMİSYON RAPORU
Gündemin 13.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan önerge ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Dumlupınar Mahallesinde ve Çubuk genelinde faaliyet gösteren mahalle dernek binalarının
derneklere tahsisi ve devri ile ilgili konu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.madde dördüncü fıkrasında;
“İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri
ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi
alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.” denildiği,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e ) bendinde;
“ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar
vermek” denildiği,
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.madde (d) bendinde ise,
“Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz
olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı
geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu
taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi
sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler,
bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve
sosyal tesis olarak kullanılamaz.” şeklinde hükmün bulunduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Buna göre; Belediyemize ait taşınmazların, asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere
bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis
edilebileceği, bu idareler dışında kalan derneklere tahsis edilemeyeceğinden, Dumlupınar
Mahallesi ve Çubuk genelinde faaliyet gösteren mahalle dernek binalarının, derneklere tahsisi
komisyonumuzca UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.yapılan açık oylama
neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 08/08/2014
: 169
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: TARIM HAYVANCILIK-ARGE KOMİSYON RAPORU
Meclis Başkanı Dr.Tucay ACEHAN 6.Dönem 23.birleşim 1.oturum meclis toplantı açılışını
yaparak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 14.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan önerge ile komisyonumuza havale edilen İlçemizde hayvancılığın
geliştirilmesi amacıyla yeni ahır yapılacak alanların tespit edilmesi ile ilgili konu komisyonumuzca
incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” ne ilişkin
21.10.2013 gün ve 1868 sayılı kararı göz önünde bulundurularak; Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliği’nin Sınırlı Yapı Yapma ve Yasağı Olan Bölgelere ait şartlar “başlığı adı altında; Büyükşehir
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Köy/Mahalle Yerleşik Alanları ile Yerleşme Alanı Dışındaki
(İskan Dışı) Alanlarda Yapılaşma:
5216 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediye veya mücavir alan sınırına katılan (Mahalle veya
Orman Köyü ismi alan) köylerin ve mezraların yerleşik alanlarında; parsel genişliklerinin (15,00)
m den, parsel derinliklerinin de (20,00) m den az olmaması, Binaların kotlandırmaları, cephe hatları ile
çekme mesafelerinin, köy ile mezralarının ve mahallelerin mevcut teşekkülü, civarın yapı düzeni ve karakteri
esas alınarak, ilgili belediyesi tarafından tespit edilmesi, Yapı inşaat alanının 200 m2 „yi, toplam kat adedinin
bodrum hariç 2 katı ve yapı yüksekliğinin 6,50 m yi geçmemesi, Köy veya mahalle nüfusuna kayıtlı olan
kişiler tarafından yapılması, şartlarıyla konut amaçlı yapılar, Yapılaşma şartları, bölgenin yapı düzeni ve
karakterine göre ilgili belediyesi tarafından tespit edilmek şartıyla, eğitim, güvenlik, dini tesis, sağlık vb.
kamusal amaçlı yapılar ile konutun yanı, sıra mahreç aldığı yola (10,00) metreden, parsel hudutlarına (5,00)
metreden fazla yaklaşmamak parselde bulunan bütün yapılara ait KAKS (0,40), yapı yüksekliği (6,50) metreyi
ve bodrum hariç iki katı geçmemek şartı ile kümes, ahır, ağıl, samanlık vb. tarımsal ve hayvancılık amaçlı
yapılar, İlgili belediyesinden yapı izni alınarak yapılabileceği,
1/5000, 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan iskan dışı alanlardaki, 5000 m2 ve üzeri parsellerde
sıhhi ve estetik mahzur olmadığı takdirde, KAKS:0.05’den fazla olmamak, inşaat alanlar toplamı yapılması
ihtiyari (1) bodrum hariç (2) katta (250,00) metrekareyi, saçak seviyesinin tabii zeminden yüksekliği (7,50)
metreyi aşmamak yol(lar)a ve parsel sınırlarına (5,00) metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin
oturmasına mahsus bağ, sayfiye evleri, eğlence, turizm tesisleri ile bu gibi tesislerin eklentileri ve ortak
yerlerin yapılmasına izin verilebileceği,
Ayrıca, bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyeti
içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydı ile konutla birlikte veya ayrı ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır,
ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un
değirmenleri gibi konut dışı yapıların yapılabileceği,
Çevre yolundan Kuzeye doğru Ülker köprülü kavşağına kadar Esenboğa yolunun doğu ve batısına
5'er km; bu kavşaktan Çubuk İlçesine, Çubuktan doğuya Akyurt İlçesine, oradan da Çankırı Karayolunu
takiben tekrar Ülker kavşağına uzanan yolların oluşturduğu güzergah dışında çizilecek 5 km.lik mesafe içinde
mandıra, ahır, ağıl, gübre ve silaj çukurları, kullanımlara izin verilemeyeceği,
Bu alanlarda yapılan her türlü yapı ve müştemilatı ile yerleştirilen her çeşit ağaç, bitki için, imar
planları uygulanması aşamasında herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağına, bütün yapıların başka bir
amaçla kullanılmayacağına dair yapı sahipleri tarafından noter onaylı taahhütname verilmeden ve yapılacak
tesisler hakkında yapım amacına göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınmadan yapı izni
verilemeyeceği,
Bu maddede sözü geçen yapılar, ilgili belediyesinden koordineli çap üzerine çizili vaziyet planına
dayalı avan projeye göre ruhsat alınarak yapılabilir. Sıhhi ve estetik mahsurların takdir yetkisi İlgili
Belediyeye ait olduğu hususunda hükümlerin yer aldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.
Yine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve Ana İsale Hatları
Dairesi Başkanlığı’nın 25.06.2014 tarih ve 368-1011 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere, ASKİ Havza
Koruma Yönetmeliği’nin 4. Maddesine göre; Mutlak Koruma Alanı Sınırı içerisinde ne amaçla olursa olsun
her türlü yapı yapmanın yasak olduğu, Kısa Mesafeli Koruma Alanı içerisinde 5. Maddeye göre; mevcut
yapılarda bakım, onarım ve tadilat (mevcut yapıyı yıkarak aynı temel üzerine yönetmelik hükümlerine uygun
yeni yapı yapma) hariç yeni yapılaşmanın yasak olduğu,
Ayrıca, Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun 08.01.2013 ve 2013/51 sayılı kararında,
“04.10.2012 tarih ve 2012/50 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın 2. maddesinde belirtilen hususların
uygulaması ile ilgili olarak; Çubuk İlçesinde yer alan Taşpınar, Sünlü, Yenice, Esenboğa ve Güldarpı
mahallelerine ilaveten yeni kurulan Fatih ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallelerinin de havaalanı tel örgüsünden
itibaren 5 km. içerisinde kalan kısımlarında bir hayvan hareketi ve barındırma ile ilgili kısıtlama yapılması
gerektiği” şeklinde hükümlerin yer aldığı komisyonumuzca tespit edilmiş ayrıca, bir bütünlük sağlaması
amacıyla yeni hayvancılık tesisleri ile birlikte kanatlı hayvancılık ve mantar üretim tesislerinin de
değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
Böylece;
*** Kırsal nitelikli (dış mahalle) yerleşik alanlarında; zati ihtiyaçlar dışında, yüksek kapasiteli
hayvancılık işletmesi kurmak isteyen girişimci kişi ve kuruluşların, ilk etapta Çubuk Belediyesi görüşünün
alınmasına,
*** Herhangi bir yeni hayvancılık (büyükbaş-küçükbaş) işletmelerinin; A.Çavundur, Dumlupınar,
Durhasan, Esenboğa, Gökçedere, Güldarpı, Karaman, Melikşah, Sünlü, Taşpınar, Yazlıca, Yenice
Mahallelerinde kurulmamasına,
*** 1/5000, 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan ve Belediyemizce İmar Planı yapılması muhtemel
bölgelerin dışında kalan iskan dışı alanlarda, mülga Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nin 89/2. Maddesi
ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.10.2013 gün ve 1868 sayılı kararına istinaden hayvancılık
tesisi kurulmasına,
*** Mantar yetiştiriciliği yapacak olan tesislerde ise, hayvancılık tesisleri için geçerli olan hükümlere
uyulmasına,
*** Yeni kanatlı hayvancılık işletmesi kurulması söz konusu olduğunda, İlçemiz Ağılcık, Akkuzulu,
A.Çavundur, Dumlupınar, Durhasan, Esenboğa, Gökçedere, Güldarpı, Gümüşyayla, İkipınar, Karaağaç,
Karaman, Kargın, Kızılca, Kızılöz, Kutuören, Melikşah, Mutlu, Ömercik, Sele, Sünlü, Tahtayazı, Taşpınar,
Yazır, Yazlıca, Yenice mahallelerinde kurulmamasına,
*** Yeni hayvancılık işletmelerinin mahallelerin veya mezraların meskun alanlarındaki en son evden
500 metre, yeni kanatlı hayvancılık işletmelerinin ise 1000 metre kuş uçuşu mesafe uzaklıkta
konumlanmasına ayrıca, İlçemiz içerisinde önemli arterlere ve/veya mahalleleri birbirine bağlayan önemli
yollara cepheli parsellerde veya tesisin kurulacağı parselin bitişiğinde veya yakınında yapı bulunan parsellerde
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınmasına,
*** Ayrıca, yapılacak olan işletmelerde yem, çöp ve hayvansal atıklardan oluşabilecek olumsuz
koşulların yarattığı koku ve görüntü kirliliğinin oluşturmuş olduğu çevre kirliliğinin kısmen önlenebilmesi ve
taşınmazlarla yol ve komşu çekme mesafelerinde yeşil bir kuşak oluşturulması amacı ile Ankara Büyükşehir
Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 96.maddesinde belirtilen “Yapı Kullanma İzin Belgesi Vermeden Önce
Ağaç Dikme Zorunluluğu” hükmünün üzerinde önemle durulması ve taşınmaz sahiplerinin ağaçlandırma
konusunda teşvik edilmesi komisyonumuzca karar verilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek
karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye
meclisine sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde meclis üyelerinden Recep ÖZ,ihsan MUTLU ve
Durali SİMSAR çekimser oy kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 08/08/2014
: 170
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 15.Maddesi
-KARARBelediye komisyonumuzca havale edilen 01/07/2014 tarihli ve 124 karar nolu önerge
komisyonumuzca görüşüldü;
İlçemizde bulunan genç ve dinamik neslin yoğunluğu araştırılmış olup gençlerimizi geleceğe
hazırlamak için sosyal alanların yaratılması elzem hale gelmiştir. İlçemiz sınırlarında bulunan Çubuk
2 Barajındaki yüzme havuzunun sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine ait olması sebebiyle
Büyükşehir Belediyemizle görüş alışverişine gidilerek şu anda atıl bir durumda olan bölgenin
ilçemize kazandırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye Meclisine arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 08/08/2014
: 171
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYON RAPORU
Gündemin 16.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen 01/07/2014 tarihli ve 124 karar nolu
önerge komisyonumuzca görüşüldü;
İlçe halkımızın ve gelecek nesillerimizin Çubuk ilçemizi daha iyi tanıyabilmesi için görsel
anlamda ilçemizin güzelliklerini ortaya çıkarmak ve ilçe tanıtımının yabancılara tanıtılabilmesi için
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün , sivil toplum kuruluşlarının ve yerel ressamlarımızın görüşleri
alınıp halka açık bir resim sergisinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye Meclisine arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
meclisine
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 08/08/2014
: 172
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 17.Maddesi
-KARAR02.07.2014 tarihli önergemizde belirtilen konu komisyonumuzca değerlendirilmiş
olup,şöforler odası ziyaret edilerek,şöfor esnaflarımızın görüşlerine başvurulmuş olup,esnafımızın
belediyemizden talebi şunlardır.
1.Güzergah servis taşımacılığı yapan esnafımız izin belgelerinin Pursaklara kadar
uzatılmasını.
2.Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerinin Saray’dan itibaren güzergah EGO
duraklarından yolcu alabilmeleri istenmektedir.
3.İlçemizde bulunan Taksi duraklarının elektrik almalarındaki sıkıntıların giderilmesi
istenmektedir.
Ayrıca Yeşil kuşak araçların satış esnasında istenilen ikametgahların çubuk plakaların çubuk
ilçemizden Akyurt plakaların Akyurt ilçemizden ikametğahları gereklidir. Bu iki ilçe arasındaki
ikametgah adreslerinin yeşil kuşak satışları esnasında iki ilçe içinde adreslerin birbirine geçerli
olması talebi istenmektedir.
Sözkonusu esnafımızın taleplerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne
iletilmesini talep etmektedirler.
Komisyon olarak çalışmalarımız devam ettiğinden konumuzun tekrar komisyona sevk
edilmesi hususunda,Belediye Meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 08/08/2014
: 173
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA VE HALKLA İLİŞKLER KOM.RP.
Gündemin 18.Maddesi
-KARAR02.07.2014 tarihli önergemizde belirtilen konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;
Ankara Valiliği tarafından hazırlanan kitapçıkların temin edilmesi hususu görüşülerek şu an
mevcut da olmadığı tedarik edilerek tarafımıza bildirdiğinde,ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı
gerçekleştirilecektir.
Belediye Meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine
sunuldu.yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS
TOPLANTI KAPATILMIŞTIR.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
AYI
MECLİSTOPLANTISINI
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
YAPMIŞ
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
OLUP
Download

2014 ağustos ayı meclis kararları