Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden;
TASLAK
KABİN YOL BOYU KONTROLLERİNE İLİŞKİN
ESAS VE USULLER TALİMATI
(SHT – KABİN YOL BOYU)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu talimatın amacı, havayolu işletmelerine ait kabin emniyet ve
güvenlik prosedürlerinin işletme prosedürlerine bağlı olarak ulusal ve uluslararası
mevzuatlarda tanımlanmış gereklilikleri karşılayacak biçimde yerine getirildiğinden emin
olmak amacıyla Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek kabin yol boyu denetimlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanununa göre yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş tüm hava taşıma işletmeleri
ile bu işletmelerde görev alacak kabin ekibi üyelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık
Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, 06/03/2013 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik
Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (SHY TD01), 01/06/2007 tarihli ve 26539 sayılı Ticari Hava Taşıma İşletmeleri
Yönetmeliği (SHY-6A) ve 24/08/2010 tarihli ve 11111 sayılı Uçakla Ticari Hava Taşıma
İşletmeciliği Operasyon Usul ve Esasları Talimatı’na (SHT OPS 1) dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu talimatta yer alan;
a) Yol boyu Denetimi: Kabin yol boyu kontrolünü,
b) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ç) Denetçi: 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamında Teknik Denetçi olarak atanmış Genel Müdürlük personelini,
d) Operasyon Denetçisi: Genel Müdürlük bünyesinde Uçuş Operasyon Dairesine
bağlı Operasyon Müdürlüğünde görevli teknik denetçileri,
e) İşletici: 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bu
Kanun kapsamında 01/06/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari
Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ne (SHY-6A) göre Genel Müdürlükten yetki almış
ticari hava taşıma işletmelerini,
f) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,
g) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,
1
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
ğ) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan ramp denetimlerini,
h) Haberli denetim: İşleticiye yapılacak denetim öncesi haber verilmek suretiyle
planlanan ve gerçekleştirilen kabin yol boyu denetimini,
ı) Habersiz denetim: İşleticiye haber vermeksizin planlanan ve gerçekleştirilen kabin
yol boyu denetimini,
i) Sorumlu Kaptan Pilot: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen ve uçuşun sevk
ve idaresinden sorumlu kaptan pilot veya acil durumlarda, kaptan pilotun görev yapamaması
durumunda geçici olarak bu görevi üstlenecek pilotu,
j) Uçuş Ekibi: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve
idaresiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer
hizmetlerin yürütülmesiyle görevli kabin ekibini ve yükleme görevlilerini, uçak tipine göre
uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde seyrüsefer ve radyo operatörlerini,
k) Kokpit ekibi: Hava aracının sevk ve idaresi ile kullanımından sorumlu ve Gene
tarafından lisanslandırılmış gerekli olan asgari sayıdaki pilot/pilotlar ile varsa uçuş
mühendislerini,
l) Kabin Ekibi: Bir uçuş görevinin yapılmasında kokpit ekibinin dışında, esas görev
yeri hava aracının kabini olan ve işletmeci tarafından yolcu emniyetini ve gereksinimlerini
karşılamak üzere gerekli temel ve tazeleme eğitimlerini alarak sertifikalandırılmış personeli
m) Kabin Amiri: Kabin ekibi oluşumunda yer alan en kıdemli kabin ekibi üyesini,
ifade eder.
(2) Bu Talimatta belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun ve
diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık
kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esas ve Usuller
Kabin Yol Boyu Denetimine İlişkin Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Kabin Yol Boyu Denetimi, bir uçuş operasyonu boyunca işleticiye ait
kabin emniyet ve güvenlik prosedürlerinin, ulusal ve uluslararası mevzuatlarda tanımlanmış
gereklilikler ve emniyetli operasyon uygulamalarıyla olan uyumunu gözlemlemek amacıyla
yapılır.
(2) Kabin Yol Boyu Denetimi, Genel Müdürlük tarafından teknik denetçi olarak
yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.
(3) Kabin yol boyu denetimine en az 1 (bir) teknik denetçi iştirak eder.
(4) Kabin Yol Boyu Denetimi, Ek-1’de yer Kabin Yol Boyu Denetim Kontrol
Formu’na uygun olarak yürütülür.
(5) Denetçi, mevzuat gerekliliklerine ve işletme prosedürlerine uygun olarak hareket
etmeli, denetim görevi süresince yolcularla iletişime geçmemeye dikkat etmelidir. Ancak
olası yolcu kaynaklı sorulara makul çerçevede kibar bir dille kısa yanıtlar verebilir.
(6) Denetçi, uçuş boyunca kokpit ekibinden talep edilmediği veya acil durum kaynaklı
bir zorunluluk oluşmadığı sürece kokpite girmemeye özen göstermelidir.
2
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
(7) Herhangi bir sebeple denetimin yapıldığı uçağın gidilen bir meydanda kalması
durumunda ilgili işletici tarafından, denetçinin uçuş ekibiyle beraber konaklaması sağlanmak
zorundadır.
Denetçi Nitelikleri
MADDE 6 – (1) Kabin yol boyu denetiminde görev alacak teknik denetçiler teorik ve
pratik eğitimler alır. Bu eğitimler, başta kabin temel emniyet eğitimi olmak üzere uçak tip
eğitimini de içeren dönüşüm ve farklılık eğitimini kapsar. Bu eğitimleri tamamlayan denetçi,
uluslararası akredite eğitim kuruluşları tarafından verilen Kabin Emniyet Denetçisi konulu
eğitimlere katılır.
(2) İşleticiye kabin yol boyu denetimi gerçekleştirmeden önce denetçi, işleticiye ait
kabin operasyon usulleri ve kabin içi ekipmanları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Kabin Yol Boyu Denetim Alanları
MADDE 7 - (1) Kabin yol boyu denetimlerinde gözlemlenecek ve değerlendirilecek
üç genel alan bulunmaktadır. Denetçi tarafından her alan eşit önemde dikkate alınmalıdır:
a) Kabin İçi: Bu alanda, uçak kabininin uçuşa elverişlilik durumu, acil durum
malzemelerinin ve döşemelerin uygunluğu denetlenir. Uçuş öncesi ekipmanın kontrolü için
yeterli zaman olmaması durumunda bu kontrol uçuş sonrasında gerçekleştirilmelidir. Bu
kontroller yolcuların uçakta bulunmadığı ortamda, mümkünse yolcu kabulü öncesinde kabin
ekibi ile beraber gözleme dayalı yapılmalıdır. Yapılan kontroller, kabin ekibinin görev ve
sorumluluklarını engellememeli, ertelememeli, şirketin tarifeli kalkış saatini, yolcu biniş/iniş
süreçlerini olumsuz etkilememelidir.
b) Kabin ekibi üyeleri: Bu alanda, uçuş boyunca görevlerini gerçekleştiren atanmış
kabin ekibi denetlenir. Denetçi, söz konusu ekibin bilgisini, kabiliyet ve yeterliliklerini
doğrudan ekibin görevlerini yerine getirmelerindeki süreçleri gözlemleyerek değerlendirir.
c) Uçuşun Gözlemlenmesi: Bu alanda, kabin yol boyu denetiminde gözlemlenebilen
uçuşun belirli safhaları incelenir. Bunlar uçuş ekipleri arasındaki koordinasyonu, kabin
bagajları gibi süreçleri içine alan birçok maddeyi kapsar. Bu alanlar uçuş öncesinde, uçuş
sırasında ve uçuş bitiminde gözlemlenir.
(2) Eğitim amacıyla görevli kabin ekibine ilave uçuşa katılan personel, ilgili uçuşa
atanmış kabin ekibi için yapılan değerlendirmeden muaf tutulur.
Denetim Yöntemleri
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlüğün gözetim programı kapsamında aylık olarak
hazırlanan denetim planına göre kabin yol boyu denetimleri haberli ve habersiz olarak iki ayrı
biçimde yapılır.
(3) İşleticiye eş zamanlı kokpit yol boyu denetimi ve kabin yol boyu denetimi
yapılabilir. Bu durumda denetlemede en az 1 (bir) kontrol pilotuyla beraber en az 1 (bir)
teknik denetçi hazır bulunur.
(4) Haberli denetim kapsamında işletici, yapılacak olan denetim için önceden
bilgilendirilir. Habersiz denetim için işleticiye herhangi bir bildirimde bulunulmaz, bu
durumda denetçi ilgili uçuş için bilet satın alarak yer tahsisini kendisi yapar. Uçuş öncesi
sorumlu kaptan pilota ve kabin amirine kabin yol boyu denetiminin yapılacağına dair
bilgilendirmede bulunur.
3
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
(5) Habersiz denetim kapsamında denetçinin kararına göre uçuş öncesi sorumlu kaptan
pilota ve kabin amirine kabin yol boyu denetiminin yapılacağına dair bilgilendirmede
bulunulacağı gibi, herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan yapılan denetime ilişkin gerekli
bilgiler uçuşun bitiminde uçucu ekiple paylaşılır.
Denetiminin Planlanması
MADDE 8 – (1) Denetçi, denetim için gerekli hazırlıklarını mümkün olduğunca
uçuştan önce yapmalıdır. Buna göre denetçi tarafından aşağıda yer alan hususlar incelenerek
denetime hazırlık yapılır:
a) Kabin ekibi raporları,
b) Kabin ekibi eğitimleri ve yeterlilik kontrolleri,
c) Kabin ekibi sertifikaları ve sağlık sertifikaları,
ç) Daha önce yapılmış kabin yol boyu kontrolleri,
d) SAFA/SANA denetim raporları,
e) SHGM tarafından işleticiye yapılan operasyon denetleme raporları,
f) İşletme el kitapları (OM Part A, CCM vb.)
(2) Denetimin planlanması ve bu kapsamda gerekli koordinasyon sağlanarak uçuş
ekibi ile buluşulmasını temin etmek için işleticinin Kaliteden Sorumlu Yönetici Personeli ile
temasa geçer.
(3) İşletici, denetçinin aşağıda belirtilen yerlerde yolcu olarak uçuşunu sağlar:
a) Boş kabin ekibi koltuğunda: Denetçiye, öncelikle kabin içerisinde kabin ekibinin
kullanımı amacıyla hazırlanmış koltuklardan denetimin yapılacağı uçuşta kullanılmayacak
olan kabin ekibi koltuğunun olması durumunda, söz konusu koltuk denetçiye tahsis edilir. Bu
durumda kabin ekibi, denetçiye asgari aşağıda yer alan hususları içeren brifing verir:
i) Koltuğun katlanır olduğu ve kemerlerin kullanılış şekli,
ii) Can yeleğinin yeri ve kullanımı,
iii) Oksijen sistemi
iv) Kemer ve sigara ikaz ışıkları, elektronik cihazların kullanımı
v) En yakın acil çıkışı ve acil çıkış ışıkları
vi) Yolcu emniyet kartı
b) Yolcu koltuğunda: Denetçi, denetimin yapılacağı uçuşta boş kabin ekibi koltuğunun
olmaması durumunda yolcu koltuğunda uçuşunu gerçekleştirir. Ancak uçağın dolu olması
halinde herhangi bir biletli yolcunun yerine kendisine koltuk tahsisi için talepte bulunamaz.
Bu durumda denetlenecek uçuş konusunda işletici ile yeniden mutabakat sağlanır.
(4) Denetçi ara bir durakta uçağa binmesi gerektiğinde, sorumlu kaptan pilota ve kabin
amirine kabin yol boyu denetiminin yapılacağına ilişkin her türlü bilgilendirmede bulunur.
(5) Denetçi, işleticinin kabin içi el bagajı standartlarına uygun olarak hareket eder.
(6) Uçağın sorumlu kaptan pilotu, denetçiyi uçağa almak ve başta kabin ekibi olmak
üzere tüm uçuş ekibinin ilgili kabin yol boyu denetiminin yapılmasında yardımcı olmak
zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yol Boyu Denetimi
4
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
Denetimin Gerçekleştirilmesi
MADDE 9 – (1) Kabin yol boyu denetimi kapsamında, yolcu taşımacılığı yapan Türk
Tescilli hava araçlarının tarifeli ve tarifesiz uçuş operasyonları sırasında hava aracı kabininin
gözetimi, kabin ekibinin yeterliliğini, uygulanan standart operasyon usullerinin ilgili sivil
havacılık kuralları, işletme el kitabıyla ve genel işletici kurallarıyla uygunluğunun kontrolü
denetlenir.
(2) Denetim, yolcuların uçağa binmesini ve inmesini engellemeyecek şekilde
yapılmalıdır.
(3) İşletici Kaliteden Sorumlu Yönetici Personel ile denetimin yapılacağı uçuş
öncesinden asgari iki saat önce iletişime geçilerek denetim için seçilen uçuş hakkında bilgi
verilir. Denetçinin uçuş ekibiyle bir araya gelmesi sağlanır. Denetçi, uçuş ekibine kendisini
tanıtır ve yapacağı denetimin amacı hakkında bilgi verdikten sonra ekiple beraber uçağa
geçer.
(4) Denetçinin sürenin elverişli olmadığı durumlarda uçuş ekibiyle bir araya
gelememesi halinde, uçağa biniş ve gerekliyse gümrük işlemlerini kendisi tamamlar. Bu
durumda bir önceki uçuşun yolcularının uçağı terk etmesini müteakip uçağa geçilir. Uçuş
ekibine kendisini tanıtır ve yapacağı denetleme hakkında kısa bir brifing vererek zamanın
elverdiği ölçüde denetimin uçuş öncesi safhasını uygular.
(5) Denetçi:
(a) Denetim boyunca yolcuların riayet etmekle yükümlü oldukları tüm emniyet ve
güvenlik konularına uymakla sorumludur.
(b) Genel Müdürlük tarafından verilen teknik denetçi kartını denetleme süresince
görülebilir bir biçimde takarak taşır.
(c) Uçuş öncesinde ya da uçak başına giderek uçucu ekiple buluşmak suretiyle
denetimine başlar. Denetime başlamadan önce uçucu ekibe kendisini tanıtarak yapılacak olan
denetimin amacı hakkında bilgi verir.
(ç) Denetim esnasında yolcuların seyahat konforunu olumsuz etkileyecek
uygulamalarda bulunmamalı, kendisine tahsis edilen yolcu koltuğunu bir başka yolcuyla
değiştirmemelidir.
(d) Yolcu koltuklarının müsait olması durumunda, daha iyi gözlem yapabilmek
amacıyla kabin amiriyle koordine kurarak yer değişimi yapabilir.
(e) Denetim süresince kabin ekiplerinin görev süreçlerine müdahale etmemeli,
ekiplerin denetçiyle operasyonel hususları tartışmalarına mahal vermemelidir.
(f) Eğer yolcular denetçinin aktivitelerini merak ederse, yolcu sorularının makul
biçimde kibar bir dille yanıtlanması tavsiye edilir.
Denetleme Safhaları
Madde 10 – (1) Uçuş öncesi:
(a) Kabin plakartları, işaretlerinin (örneğin; çıkış, sigara içilmez, acil durum
malzemeleri) okunaklı ve doğru yerinde olduğu
5
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
b) Yangın söndürücülerin;
(1) Sayısının ve yerinin doğruluğu
(2) Uygun bir şekilde yerleştirildiği
c) Oksijen tüplerinin;
(1) Sayısının ve yerinin doğruluğu
(2) Uygun bir şekilde yerleştirildiği
(3) Maskesinin durumunu ve bağlantıları
ç) Koruyucu Solunum Teçhizatının (PBE); yerinin, sayısının ve yerleşiminin
doğruluğu
d) İlkyardım ve Doktor Kitinin yerinin, sayısının ve yerleşiminin doğruluğu
e) Megafonun yerinin, sayısının, yerleşiminin ve genel durumunun doğruluğu
f) Emniyet kartlarının;
(1) Her yolcu için mevcudiyeti
(2) Uçak/Serisi ile uygunluğu
(3) Aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlendiği;
(i) Acil durum çıkışlarının yerini ve kullanımı
(ii) Tahliye kaydırağının (slide) yeri ve kullanımı
(iii) Oksijen maskelerinin kullanımı
(iv) Yolcu koltuk kemerlerinin kullanımı
(v) Yüzen aracın kullanımı ve yeri
(vi) Suya acil inişlerde tahliyenin uygun resmedilmesi (tahliye çıkışları,
cankurtaran botu kullanımı vb.)
g) Yolcu koltuklarının;
(1) Yatırılan koltukların acil çıkışı engellemediği
(2) Minderlerinin kullanılabilir durumda olduğu
(3) Masalarının kilit mekanizmalarının çalıştığı
(4) Kemerlerin ve kilit mekanizmalarının işlevselliği
ğ) Yolcu servis ünitesindeki oksijen maske kapaklarının kapalı ve kilitli olduğu
h) Kabin ekibi istasyonlarının;
(1) Koltuğunun otomatik kapanabilirliği
(2) Koltuk kemerlerinin kilit mekanizmalarının çalıştığı
(3) Koltuk minderlerinin kullanılabilir durumda olduğu
(4) PA ve interphone sisteminin çalıştığı
(5) Uçağın yerleştirilmiş fenerlerinin sabitlenmiş ve çalışabilir olduğu, ekip can
yeleklerinin ve MRT’nin bulunduğu
(6) Kafalıklarının doğru pozisyonda olduğu
ı) Mutfakların (galley);
(1) Mandal sisteminin elverişliliği
(2) Servis arabalarının frenlerinin işlevselliği
(3) Çöp yuvalarının kapaklarının uygunluğu
(4) Servis arabalarının kullanışlı olduğunu ve uygun bir biçimde emniyete alındığı
(5) Sigortaların ve su kesme valflerinin ulaşılabilir bir yerde ve düzgün bir şekilde
isimlendirildiği
(6) Sıcak su kapama sisteminin işlevselliği
i) Tuvaletlerin;
6
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
(1) Duman dedektörünün, yolcu görsel ikazların mevcudiyetlerinin ve işlevsellikleri
(2) Küllüklerin varlığı ve işlevselliği
(3) Sabit çöp kapaklarının işlevselliği
(4) Otomatik yangın söndürücü sisteminin işlevselliği
j) Saklama alanlarının;
(1) Ağırlık sınırları kartlarının monte edilmiş olduğu
(2) Mandal mekanizmalarının çalışır olduğu
(3) Bu alanlardaki acil durum malzemelerinin ulaşılabilirliği
(k) Ekip bagajlarının düzgün bir şekilde yerleşimi
(l) Tüm acil durum ışıklandırma sisteminin çalışır durumda olduğunun kontrolü
(m) Çıkışların genel durumunun uygunluğu;
(1) Kapı emniyet şeritlerinin varlığı ve uygunluğu
(2) Kapıların uçuş öncesi fonksiyon ve mekanizmalarının çalışır olduğu
(3) İşaret ve plakalarının uygunluğu
(n) Uçağın onaylanmış azami yolcu koltuk konfigürasyonu kapsamında görev alacak
minimum kabin ekibi sayısınca kabin ekibinin uçakta olduğu kontrol edilir.
(2) Kalkış öncesi:
a) Kabin ekibi ile yer ekibinin koordinasyonu
b) Yolcuların ve el bagajlarının işletme standartlarına uygun uçağa kabul edildiği ve
yerleştirildiği,
c) El bagajı ve benzeri maddelerin acil durum malzemelerini engellemediği,
ç) Acil çıkışta oturan yolcuların standartlara uygun oturtulduğu ve acil çıkışlarla ilgili
bilgilendirildiği,
d) Kalkış öncesi yolcu bilgilendirmesinin tüm yolcular tarafında duyulabilir olduğu ve
aşağıdaki konuları içerdiği;
(1) Sigara içimi: Ne zaman, nerde ve hangi koşullar altında sigara içiminin
yasaklandığı
(2) Çıkışların yerlerini: (Tercih edilen çıkışların fiziksel olarak gösterilmesidir)
(3) Kemerlerin kullanımı: Kemerlerin nasıl bağlandığını, açıldığı ve ayarlandığının
gösterildiği
(4) Yüzen araçları: Yüzen araçların yerini ve kullanımı
(5) Oksijen Kullanımı: Oksijen maskelerinin yerini ve kullanımının gösterildiği
(6) Özel durumlu yolcu bilgilendirmeleri (uygulanabilir olduğunda)
(d) Kabin ekibinin uyguladığı tüm süreçlerin İşletme El Kitabına uygun olarak yerine
getirildiği kontrol edilir
(3) Taksi süresince:
a) Taksi esnasında bütün kabin ekibinin yolcu ve mutfak alanlarının emniyete
alınması vb. emniyetle ilgili bir görevleri bulunmuyorsa, yerlerinde oturdukları ve omuz
kemerlerini bağladıkları
b) Kalkıştan önce aşağıdaki süreçlerin tamamlandığı:
(1) Kapıların kapatılıp ve tahliye kaydıraklarının kullanıma hazır duruma getirilmiş
olması
7
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
(2) Kokpit kapısı güvenlik usullerinin işletmecinin el kitabına uygun olarak
uygulanması
(3) Tüm saklama alanlarının düzgün olarak güvence altına alındığı
(4) Yolcuların uçağa geldiği ve yolcu kemerleriyle emniyetli şekilde bağlandığı ve
el bagajlarının, uçağın tahliyesini engellemeyecek ya da yaralanmaya sebebiyet
vermeyecek şekilde yerleştirildiği
c) Kabin ekibinin steril kokpit kurallarını uyguladığı kontrol edilir.
(4) Uçuş Boyunca:
a) Kalkış boyunca:
(1) Kabin ekibinin yerinde, bel ve omuz kemerleri düzgün bir şekilde bağlanmış
olduğu
(2) Boş kabin ekibi koltuğunun güvenli pozisyonda olduğu
(3) Kabin ışıklarını gün ışığına göre ayarlanmış olduğu
b) Kalkıştan sonra:
(1) Kemerlerin uçuş süresince bağlı bulundurulması gerektiği ile ilgili anonsun
yapıldığı
(2) Yolcuların kemer ikaz ve sigara içilmez ışıklarına uyduğu
(3) Türbülans olması halinde, kokpitten gelen talimatlara göre türbülans
kurallarının uygulandığı
(4) Kabin ekibinin uçuş emniyeti ve güvenliği ile ilgili görevlerine öncelik verdiği
(5) Kabin ekibinin aşağıdaki yolculara karşı tavrı kontrol edilir:
i) Aşırı alkol almış yolculara alkol servisi yapılmadığı
ii) Rahatsızlık verici yolculara
iii) Engelli veya hasta yolculara
iv) Özel dikkat gerektiren yolculara ilgili kuralların uygulandığı
(5) İniş öncesi:
a) Alçalma ve iniş fazlarında yolcu, kabin ve mutfak emniyeti ile ilgili tedbirleri
alıp kontrolleri sağladığı
b) Steril kokpit kurallarını uyguladığı
c) Uygun oturma pozisyonunda ve kemerlerinin bağlı olduğu
(6) İniş sonrası:
a) Kemer ikaz ışıkları sönmeden yolcuların kalkmadığı, aksi durumda ikaz
anonsunun yapıldığı
b) Uçak park pozisyonuna yanaştığında ve kemer ikaz ışıkları söndüğünde
kapıların yolcu çıkışı için uygun pozisyona alınması için gerekli komutun verildiği
c) Ara duraklarda yolcunun başka bir yere gitmek üzere uçakta kaldığı
durumlarda gerekli kabin ekibinin uçakta kaldığı
d) Uçuş boyunca meydana gelen kabin arızalarının işletme prosedürüne uygun
biçimde kayıt altına alındığı
Bulguların Sınıflandırılması
8
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
Madde 11 – (1) Denetleme sırasında, Ek-1’de yer alan Kontrol Listesindeki
maddelerle ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde bulgu olarak yazılır ve tespit
edilen bulgular aşağıdaki şekilde seviyelendirilir:
a) Gözlem: İlgili Sivil Havacılık düzenlemelerinde yer alan emniyet standardının
artırılmasına yönelik iyileştirme istekleridir.
b) Birinci seviye bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve
güvenlik standardını düşüren, uçuş ve yer emniyeti ile güvenliğini doğrudan ciddi olarak
etkileyebilecek önemli bir yetersizlik veya kusurdur.
c) İkinci seviye bulgu: İlgili Sivil Havacılık düzenlemelerine aykırı olan, uçuş emniyet
ve güvenlik standardının düşmesine yol açabilecek ancak uçuş ve yer emniyeti ile güvenliğini
doğrudan etkilemeyecek herhangi bir yetersizlik veya kusurdur.
(2) Uçuş ekiplerinde ve hava aracında tespit edilecek birinci seviye bulguda; bulgu ile
ilgili düzeltici işlem gerçekleştirilmeden, denetçi tarafından uçuş operasyonuna müsaade
edilmez.
Denetim Sonucunun Paylaşılması
Madde 12 – (1) Uçuş sonrası denetçi, uçakta bulunan tüm yolcuların uçağı terk etmesi
sonrasında, uçağın sorumlu kaptan pilotu nezaretinde tüm kabin ekibi ile birlikte kısa bir
denetleme sonu brifingi yaparak denetlemede tespit edilen hususların yer aldığı denetim
kontrol formunun bir nüshasını kabin amirine verir.
(2) Denetleme süresince tespit edilen bulgular ve kategorilerin yer aldığı kontrol
listesi, söz konusu listenin bir Ön Denetim Raporu olduğu ve Genel Müdürlükteki incelemede
nihai rapor halini alacağı açıklaması ile kabin amirine imzalatılır ve kendisine verilmek
suretiyle işletmeye ön bilgi olarak iletilir.
(3) Kabin ekibi, denetim sonucunda hazırlanan rapora itiraz etmek amacıyla denetçi ile
tartışmaya girmemelidir. Rapora yapılacak olan her türlü itiraz işletici tarafından, kabin
ekibinin sorumlu olduğu birimlere yapacağı uçuş raporları referans alınarak işletici
aracılığıyla yapılmalıdır.
(4) Ön Denetim Raporu; işleticinin uçuş emniyeti ve güvenliğinin aksatılmadan
sürdürülmesine yönelik, tespit edilen bulguların zaman kaybedilmeden giderilmesi için bilgi
sağlayıcı mahiyette olup kesinlik arz etmez. Ön raporda yer alan bulgular ve bulgu
kategorileri Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucu değişebilir.
(5) Genel Müdürlük tarafından ilgili işleticiye tespit edilen bulguların ayrıntılı
raporlanması yapılarak, kök neden analizleriyle birlikte düzeltici işlemlerin verilecek süre
içerisinde düzeltilmesi istenir.
(6) Kabin Yol Boyu Denetimlerinde elde edilen bulgular Genel Müdürlükçe
oluşturulan bulgu havuzunda muhafaza edilir ve yapılan istatiksel analizler neticesinde tekrar
eden bulgular üzerinde Genel Müdürlük ilgili birimlerince gerekli düzeltici/önleyici
tedbirlerin alınması çalışmalarında kullanılır.
9
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
İdari Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Talimat hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen,
denetim bulgularını zamanında kapatmayan işletici ve ilgili personel hakkında 2920 sayılı
Kanuna göre idari yaptırım uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
10
KABİN YOLBOYU DENETİMLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER TALİMATI (SHT – KABİN YOL BOYU)
Revizyon Numarası: 00
Revizyon Tarihi: 17/03/2014
Download

kabin ekibi yol boyu denetlemelerine ilişkin talimat