STRATEJİK ve HASSAS TESİSLERİN GÜDÜMLÜ SİLAHLARA KARŞI
KORUNMASI PROJESİ
BİLGİ İSTEK DOKÜMANI (BİD) YAYIM İLANI
Duyuru Tarihi
25 Temmuz 2014
Proje Adı:
Stratejik ve Hassas Tesislerin Güdümlü Silahlara Karşı Korunması
Projesi
BİD Kapsamı:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın
ihtiyacını karşılamak üzere, askeri önemi haiz veya ekonomik değeri
yüksek tesislerin güdümlü silah tehdidinden korunması amacıyla
aşağıda yer alan sistemleri içeren ve gerekmesi durumunda tehdit
tahrip unsurlarını kullanabilen entegre güvenlik sisteminin yurt içinde
geliştirilmesi, üretilmesi, tesislere kurulumu ve entegrasyonu
planlanmaktadır.
-
Radar Sistemi
Elektro-optik Tespit ve Takip Sistemi
Lazer İkaz ve Aldatma Sistemleri
Radar İkaz Alıcı Sistemi
Karıştırıcı Sistemler
Sahte Hedefler
Aerosol Sistemi
Sistem Kontrol Ünitesi
Bu kapsamda, söz konusu proje ile ilgili idari, mali ve teknik
hususlarda bilgi alınması ve firma/kurum/kuruluşların mevcut
yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD)
yayımlanmaktadır.
BİD Teslim Şartları
ve İstenilen Belgeler:
Elektronik Harp sistemleri konusunda altyapıya/tecrübeye sahip, BİD’i
almaya istekli olan firma/kurum/kuruluşlar niyetlerini, imkân ve
kabiliyetlerini, konuya ilişkin iş tecrübelerini ve doldurdukları Ek-1’de
yer alan firma/kurum/kuruluş Bilgi Formu’nu bir e-posta ile
[email protected] adresine başvurarak BİD’i talep edebilir.
BİD’i Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve Üretim İzin Belgesi’ne
sahip/başvuruda bulunmuş yerli firma/kurum/kuruluşlar alabilecek ve
anılan hususlar BİD’in teslimi sırasında ilgili firma/kurum/kuruluş
tarafından belgelendirilecektir.
BİD’i talep etmek için son tarih 15 Ağustos 2014 saat 17:00’dır.
1
BİD ve BİD
Cevaplarının Teslim
Şekli ve Tarihleri:
BİD, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından uygun bulunan
firma/kurum/kuruluşlara 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren elden teslim
edilecektir.
BİD’i elden teslim alacak şahıs, ilgili firma/kurum/kuruluş tarafından
düzenlenmiş yetki belgesini Savunma Sanayii Müsteşarlığına ibraz
edecektir.
BİD’e verilecek cevaplar, BİD içinde belirtildiği şekilde Müsteşarlık
Genel Evrak birimine en geç 30 Eylül 2014 tarihi ve saat 17:00’a
kadar teslim edilecektir.
Temas Noktası
Bilgileri:
Diğer Hususlar:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Projeleri Grup Müdürlüğü
İnönü Bulvarı, Süleyman Emin Caddesi 6/7 06490 Bahçelievler
Ankara / TÜRKİYE
Tel
: +90 - 312 – 411 90 00
Fax
: +90 - 312 – 411 93 86
E-posta : [email protected]
SSM, kendi takdirine bağlı olarak, BİD’de gerekli değişiklikleri
yapmakta, BİD verme süresini değiştirmekte serbesttir.
Bu ilanın ve/veya BİD’in yayınlanmış olması, BİD kapsamında
bahsedilen konularda Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayınlanacağının
veya ihaleye çıkılacağının taahhüdü anlamına gelmez.
Bu ilan veya BİD’e cevap verilmesi durumunda SSM’den herhangi bir
hak talebinde bulunulamaz.
BİD’i alan firma/kurum/kuruluşlar BİD ve ilanın içeriğindeki bütün
kuralları ve koşulları kabul eder.
2
EK-1: FİRMA/KURUM/KURULUŞ BİLGİ FORMU
Tablo 1. Firma/Kurum/Kuruluş Bilgileri
Firma/Kurum/Kuruluş Adı
Firma/Kurum/Kuruluş Adresi
Tel. No
Faks No.
e-mail, web sitesi
Tablo 2. Firma/Kurum/Kuruluş İrtibat Noktası
Adı/Ünvanı
Tel. No
Faks No.
e-mail adresi
Tablo 3. Firma/Kurum/Kuruluş Yapısı
Şirket Tipi
Kuruluş Yılı
Bağlı olduğu kuruluş, varsa alt
kuruluşları,
Ortaklık Yapısı
3
Tablo 4. Firma/Kurum/Kuruluş Personel Durumu
Personel sayısı ve nitelikleri
Personelin bölümlere göre dağılımı
Tablo 5. Firmanın/Kurumun/Kuruluşun Ana Faaliyet Alanı ve Ürünleri
Ana faaliyet alanı
Ürün Grupları
Tablo 6. Firmanın/Kurumun/Kuruluşun Son Üç Yıla Ait Savunma Cirosu
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
4
Download

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı