1/7
“Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı
Ulusal Mimari Proje Yarışması
2. Soru Sorma İçin Cevaplar
1
soru
İlk tur soru cevaplarda, yarışma konusu alanda hiçbir ağaç ya da bitki
örtüsünün kesilmeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu alan dahilinde, ağaç ya
da bitki örtüsünün yerleri değiştirilebilir mi, ağaçlar alan içerisinde farklı
konumlara taşınabilir mi?
cevap
İmar Planında “Sosyal Tesis” (Belediye Sosyal Tesisleri) yazılı alandaki
ağaç ve bitki örtüsünün yeri tasarıma bağlı olarak değiştirilebilir /
taşınabilir, açık alanda ağaç ve bitki örtüsünün yerleri kesinlikle
değiştirilmeyecektir.
soru
Yarışmacılara verilen fotoğraflar ve son yüklenen ağaç rölevesi arasında
bir tarih uyuşmazlığı olabilir mi? Fotoğraflarda var olan, aynı zamanda
yarışmacıların dikkatine belirtilmiş olan 3 ağaçta dahil olmak üzere, birçok
ağacın rölevede izlerine rastlanamamaktadır. Buna rağmen yine de son
eklenen ağaç rölevesi mi dikkate alınmalıdır? Her bir ağacının hatta
çalılığının bile korunması gereken bu yeni yapılaşma alanının daha
güncel bir rölevesinin eklenmesi söz konusu mudur?
cevap
Fotoğraflar ve ağaç rölövesi arasında herhangi bir uyuşmazlık yoktur.
Ağaç rölövesinin daha iyi okunabilmesi adına, noktalar yerine semboller
kullanılarak ağaç rölövesi revize edilmiştir. Soru-cevap ekleriyle birlikte
edinilebilir.
soru
Fotoğraflardaki yoğun ağaç dokusu verilen haritalarda görülmemektedir.
Ağaç rölövesini ve alanın kotlarını gösteren güncel haritalar verilebilir mi ?
cevap
Bakınız Cevap 2, ayrıca, halihazır harita üzerinde eşyükseklik eğrileri
bulunmaktadır. Daha detaylı bir kot verilmesi mümkün değildir.
soru
Yarışma Alanının Erbaa içindeki yerini gösteren uydu fotoğrafları verilebilir
mi ?
cevap
Google Earth ya da benzer araçlar aracılığıyla görülebilir.
soru
Açık alan habitatı (iz parkurları, avlu meydan, wc) uygulama imar
planında kent parkı olarak gösterilen alana taşabilir mi? Tüm program
'belediye sosyal tesis' alanı içinde mi çözülmelidir?
cevap
İz Parkurları, WC, AvluMeydan… imar planında belirtilen “Kent Parkı”
alanı için verilmiştir. Açık alan faaliyetlerine zemin oluşturan koruluk ve
tesis programları için birbirlerini tamamlar ve zenginleştirir nitelikte
yaklaşımlar geliştirilmelidir.
2
3
4
5
2/7
6
soru
Şartnamenin, 7.sayfasında kimlik zarfı maddesine ilişkin açıklamanın
4.maddesinde 'yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin
rapor,hesap ve çizimleri yapanlara ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın
içine konulacaktır.' yazılmış ancak teslimde istenenlerde statik, mekanik,
elektrik gibi diğer disiplinlere ilişkin ek bir rapor ya da çalışma
belirtilmemiştir. Diğer disiplinlere ilişkin rapor, hesap gibi ek çalışmalar
istenmekte midir, isteniyorsa hangi disiplinler için talep edilmektedir?
cevap
Mühendislik disiplinleri için herhangi bir rapor istenmemektedir. Tasarım
ayrışmış alanların kompozisyonu değil, birlikte gelişen düzen öğelerinin
birbirleriyle kaynaşık yeni düzenler ortaya çıkarabilmesi olarak
görülüyorsa; taşıyıcı sistem, iklimlendirme ve diğer konular zaten
yarışmacının önerisinde doğal bir içerik olarak var oluyorlar demektir.
Peyzaj Mimarlığı ise tasarımın temel bileşenlerinden biri olarak tasarım
düzeyinde çeşitli ifade araçlarıyla — rapor,iki boyutlu çizim ve/veya 3
boyutlu görseller — yer alacaktır.
soru
İhtiyaç programında belirtilen tüm fonksiyonlar (açık alanlar da dahil
olmak üzere) çamlık/kent parkı alanına sarkmadan belediye sosyal tesis
alanında mı çözülmelidir?
cevap
Çamlık Korusunun destek ekolojisi Sosyal Habitat yapılaşmasıdır. Sosyal
Habitat’a ilişkin yapılaşmanın destek ekolojisi Çamlık Koruluğu değildir.
Bu husus özellikle vurgulanmaktadır. Bu konuda yarışmacı
yaklaşımlarının seçimlerine bırakılmış hassas dengeler mevcuttur ve bu
dengeler içinde Çamlık Korusunun, Sosyal Habitatın bahçesi haline
gelmeyecek yaklaşımların önerilmesi hayati önem taşımaktadır. İkinci
önemli vurgu ise Sosyal Habitat ile Çamlık korusunun birleşik gücünün
örgütlenmesi üzerine yapılmalıdır. Jüri; Çamlık Korusu ile Sosyal Habitat
arasındaki mekansal osmoz’un sağlanıp sağlanmadığı konusunda
hassasiyet göstermektedir. Gerisi tümüyle tasarımın şekillenme
tercihleriyle ilgilidir.
soru
Kent parkı çamlık alanı ile sosyal tesis arasında etkileşimin ve dokusal
devamlılığın sağlanması amacıyla uygulama imar planında kent parkı ve
spor alanı olarak tanımlanmış alanda açık ve yarı açık, programa ek öneri
düzenlemeler yapılabilir mi? Yapılabilirse proje alanının (2254m2) dışında
mı kalacaktır? Öneri yapılması durumunda halihazırdaki yerleşimler
(yürüme yolları, yüzme havuzu, tenis sahası gibi) yok sayılabilecek mi?
cevap
Açık alanda, açık alan karakterine uygun, binalaşmayan, açık alanı
güçlendireceği var sayılan tasarımlar önerilebilir.
soru
Belediye oteli tanımında sadece konaklama birimleri belirtilmiş bunun yanı
sıra lobi vb. ek fonksiyonlar isteniyor mu genel otel mantığında
düşünüldüğünde? Yoksa sadece konaklama amaçlı mıdır?
cevap
Belediye Oteli ve diğer verilli programlar büyüklük olarak verilmiştir,
gerekli servis alanları m² olarak ayrıca programda “Bağ Dokusu” (servis
ve dolaşım alanı) olarak belirtilen m² içerisinde verilmiştir.
soru
Halihazır paftada işli olan çay bahçesi, çocuk parkı gibi tüm alanlar
tamamen yok mu sayılacaktır?
cevap
Evet, yok sayılacaktır.
7
8
9
10
3/7
soru
Açık alan habitatında belirtilen iz parkurları uyg. imar planında belirtilen
spor tesis alanında planlanabilir mi?
cevap
Evet, açık alan içerisinde herhangi bir yerde önerilebilir.
soru
İmar planında belirtilen çekme mesafesi haricinde h max., taban oturumu,
kat adedi gibi başka legal sınırlandırmalar var mıdır?
cevap
Hayır, yarışmacıya bırakılmıştır.
soru
Şartnameye göre ek m2 olarak düşünülecek olan mekanik ve teknik
alanlara ilişkin bu aşamada planlama açısından öneri yerleşimler
bekleniyor mu?
cevap
Evet, beklenmektedir.
soru
5 butik otel biriminin hepsinde 35 m2 içerisinde ofis çözümü isteniyor mu?
cevap
Hayır, hiç biri için “ofis” talebi yoktur.
soru
Bir önceki jüri cevaplarında belirtilen (4.soruya) ifadeye göre 5 butik otel
biriminden sadece 1 tanesi konaklama fonksiyonu içermeden sadece
toplantı amaçlı mı çözülmelidir, diğer 4'ü ise sadece konaklama olarak mı
çözülmelidir? Şartnamede 5 birim içinde aynı gereklilikler tanımlanmış. 5
butik otel biriminde de mutfak olacak mıdır? Ofis alanı sadece toplantı
olarak çözülecek birimde mi olacaktır?
cevap
Toplantı odası olanak olarak “ofis”in kendisidir. Başka bir ofis çözümü
istenmemektedir.
soru
Kapalı yüzme havuzu üyelik biçiminde mi kullanılacaktır, nasıl
işletilecektir? Soyunma hacimleri ve dolap çözümleri açısından önemlidir.
Üyelere dolap tanımlanacaksa dikkate alınacak kişi sayısı nedir?
cevap
Tasarımın önerisi aynı zamanda işletme modelidir. Jüri işletme modeline
göre tasarım yerine, tasarıma göre işletme model önerisini
destekleyecektir.
soru
Otopark çözümünün açık mı kapalı mı yapılması istenmektedir? Dikkate
alınacak araba sayısı nedir? Otopark çözümü m2'ye (2254m2) dahil
midir?
cevap
Kapalı otopark istenmemektedir. Açık alanda düzenlenecek otopark verili
m²’ye dahil değildir. Çamlık Sosyal Habitatı’nın dokusu motorlu taşıtlar
tarafında zedelenmeyecek şekilde çözümler geliştirilmesi beklenmektedir.
soru
Programda, tesise ilişkin ofisler-yönetim alanları ve personel (soyunmayeme içme alanları) belirtilmemiştir. Proje alanında yönetim mekanları ve
personel alanlarına ilişkin çözüm isteniyor mu ve isteniyorsa, kaç m2 lik
çözümler yapılmalıdır ve yönetime ilişkin nasıl bir ofis düzeni
beklenmektedir? Bu alanlar da 2254m2 olan proje alanına dahil olacak
mıdır?
cevap
Evet, verilen program yeterlidir.
soru
Bodrum kat adedine ilişkin bir sınırlandırma var mıdır?
cevap
Hayır.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4/7
20
soru
Lokantaya servis verecek mutfak, soğuk ve kuru gıda depoları 2254m2
olan proje alanına dahil midir? Kaç m2 bir mutfak ve depo alanları
istenmektedir?
cevap
Tüm programlar ve servis alanları 2254 m² (±%10)’de çözümlenmelidir.
Mutfak ve depo alanları tasarımcının önereceği lokanta karakterine bağlı
olarak değişebilir.
soru
Kış bahçesi ile lokanta mutfağı ortak olarak çözülmesi işletme sistemi
açısından uygun mudur?
cevap
Sorun, işletme değil bir tasarım problemi olarak düşünülmelidir.
soru
Havuz için gerekli teknik hacimler 2254m2 proje alanına dahil midir?
cevap
Evet, dahildir.
soru
Ağaç rölövesinde ağaç çapları hakkında bilgi verilmemiş, ağaç çapları
hakkında nasıl enformasyon sahibi olabiliriz ya da nasıl öngörülebilir?
Ayrıca sosyal tesis alanında ağaç yerleşimlerinde rölöve ile hava
fotoğrafları arasında fark vardır, rölövede arazinin orta kısımlarında ağaç
noktası gösterilmemiştir ancak bir önceki soruların yanıtlarında da
belirtildiği üzere sosyal tesis alanının ortasında 3 tane ağaç olduğu
vurgulanmıştır. Rölövede işlenen noktalar mı esas alınmalıdır?
cevap
Bakınız, Cevap 2
soru
Çamlık alan ilişkin önerilerde dere üzerinden ek geçişler önerilebilir mi,
legal açıdan bir sınırlandırma var mıdır?
cevap
Yarışmacıya bırakılmıştır.
soru
Sosyal tesis alanında programa ek fonksiyon önerileri yapılabilir mi?
cevap
Hayır.
soru
Katılım için büro tescilli bir şirket kurulumu gerekli midir, sadece şahsi
olarak oda kaydı yeterli midir?
cevap
İlgili yönetmelik Oda kaydını yeterli görmektedir.
soru
Belediye’ye ait birimler ve kış bahçesi/kahvesi ile yüzme havuzu “belediye
sosyal tesisleri” alanında, açık alan habitatı “kent parkı” alanında mı
planlanmalıdır? Uygulama imar planında yer alan “spor tesisi” alanı da
açık alan habitatının uzantısı niteliğinde olabilir mi?
cevap
Çamlık Koruluğunda hiçbir büyüklük ve içerikte bina yapılaşması
önerilemez. Bina bileşenleri için ise bakınız, Cevap 7
soru
İhtiyaç programında duş-wc-ofis-mutfak olanakları ile donanmış, şirket
toplantılarına olanak verebilecek, 5 butik otel nüvesi istenmektedir. "1.
Soru Sorma için Cevaplar" belgesinin dördüncü sorusuna verilen cevapta
ise "Belirtilen nüvelerden 4’ü barınma biri ise toplantı amaçlı
tasarlanacaktır." ifadesi kullanılmış. Otel nüvelerinin her birinin içinde
hangi olanakların olacağı ve ne için kullanılacağını belirtebilir misiniz?
cevap
Bakınız, Cevap 9
21
22
23
24
25
26
27
28
5/7
soru
Yarışma arazisinin doğusunda yer alan yüzme havuzu, tenis ve halı
sahası mevcut haliyle yerlerinde korunacak mı?
cevap
Hayır.
soru
Ağaçlar vardır bir tarihtir. proje onun nirengi noktasında gelişir. Tasarımın
önemli bir öğesidir..
Ağaçlar vardır yetişebilir sureci ile yer değiştirilebilir.. Daha genci
vardır ,yerine tasarım düzenlemesi içinde , daha farklı türlerle yeşil
dokuya katkısı ile proje bütünü-ilkesi içinde dahada zenginleşir..
Ancak soruların başında böylesine tarihi mirası olmamasına rağmen şu
ağaç kesilirse her şey biter gibi çok değerli yarışmacıların ortaya koyacağı
eserin tasarım gücünü kısıtlamak yolunda pek anlaşılır bulunmamıştır.
SORU .1 Yerel yönetim olarak değiştirilmemesi kesinleşmiş ağaçların
(kesilmeyecek olarak belirtilen) detaylı rölovesini gönderebilirmisiniz.
(mevcut ağaç rolövesinde kesin değil)
cevap
Hiçbir insani eser dünyayı paylaştığımız yaşarlılıkların varolma hakkından
daha önemli olamaz, ayrıca bakınız, Cevap 1, Cevap 2
soru
Bizim projemizin seviyesine göre istediğimiz en ileri, farklı uzmanlık
dallarından zaten biz faydalana faydalana bu seviyeye geldik.. Kimse
sen bu mühendisi yazman lazimDİYE ŞARTNAME GEREĞİ SOYLEMEK
ETİK DEĞİLDİR . hatta yetmiyormuş gibi bazi kurum (juri) oda tanıtım
belgesini koymak zorunludur deniyor ki ..bu ..bir faciadır, onlara çile
çektirmektir...belge almak için günlerce insanların peşine düşüyoruz...hatır
için bir yere kadar ,işi bilen uzman larla ticari bağın yoksa alman zor.. oda
aidat borcu yüzünden ,oda belgesi istedikleri için esas uzman kişiyi
maalesef yazamiyoruz. Uzman muh arkadaşların çoğu zaten oda aidatını
ödemiyor.(önemli isimdeki firma sahipleri hariç) ödeyen yeni büro sahipleri
onlarda uzmanlık la ilgisi yok. Yarışma hakkında önce yetiştirmek lazim
Üzülerek söyleyebilirimki Çoğu yarışmacı bu yanlış istekler yüzünden
yarışmaya giremiyor.. Bu bilgileri bir tutanak olarak sn jürimize açıkliyor,
kararlarını bir başka yarışmalarda bu ölçekte almalarını ÖNCÜLÜK
YAPMANIZI diliyor saygılar sunuyorum.. Soru: 2 diğer disiplinlerin kimliği
demekle neyi kastediyorsunuz.oda kimlik fotokopisi yeterli olmazmı.
cevap
Bu sorun önemli bir sorundur. Yeniden ele alınması için sorunun muhatabı
kurumsal ortamlarda çözümlenmesi için gündeme getirilmesi ve hep
birlikte çaba gösterilmesi gerekmektedir.
soru
AĞAÇLARIN OLDUĞU BÖLGELERDE ÇALIŞMA İSTENMEDİĞİNE
GÖRE YALNIZ BEL.SOSYAL ALAN ve mevcut yüzme alanı bolgesi alan
olarak görülmektedir.yanlışımız varsa düzeltirmisiniz.
cevap
Verili İmar Planında “Sosyal Alan” olarak ayrılan alan sadece programların
yer alacağı alandır. “Açık Alan” olarak tariflenmiş alan açık alan
habitatıdır.
29
30
31
32
6/7
soru
Yarı olimpik yüzme havuzunda müsabaka düzenlenebilir şekilde, seyirci
için tribünleri olan, sporcu-seyirci ayrı giriş çıkışları olduğu bir planlama mı
istenmektedir? Soyunma odaları kaçar kişilik kapasitede olmalıdır?
cevap
Mimari / kentsel tasarım yarışmaları, yarışmacıların hayata karşı
tavırlarının maddileşmiş biçimlerinin açığa vurulması süreçleridir. Eğer
sizin tavrınız, giriş-çıkış planlaması ve kapasite meselesi üzerinde
gelişebiliyorsa bu bir tavır değil davranış olur ve hiçbir davranış biçimi de
yarışmaların yol açabileceği olası sosyal edinimler için etkin bir zihinsel
kaynak olamaz kanısındayız.
soru
Yarışma şartnamesinde istenenler bölümünde mühendislik veya peyzaj
raporu istenmemiştir. İnşaat, elektrik, makine, peyzaj raporu istenmekte
midir?
cevap
Bakınız, Cevap 6
soru
İnşaat, elektrik, makine, peyzaj raporu istenmekte ise bu raporları
hazırlayan mesleklerin her birinden oda belgesi istenmekte midir? Rapor
yeterli midir.
cevap
Bakınız, Cevap 6
soru
Çok amaçlı salon, Hotel, kapalı havuzun dolaşım alanları ve teknik
hacimler verilen %50 dolaşım alanı içinden mi karşılanacak.
cevap
Evet, Soruda bahsedilen programların servis alanları ayrıca verilmiştir.
Bakınız, Şartname Bağ Dokusu (Servis ve Dolaşım Alanları)
soru
Teknik hacimler yönetmelikte belirtilen oranda toplam metrekareye ilave
edilerek mi çözümlenecek?
cevap
Yönetmeliklerde belirtilen oranda, 1127 m² Bağ Dokusu (Servis ve
Dolaşım Alanı) içerisinde çözümlenecektir. m² ilave edilmeyecektir.
soru
Yazışma Zarfı başlığı altında “Zarfın içine, herhangi bir isim
belirtilmeksizin, yalnızca yarışmacılara ait adres bilgileri ile kayıt
olunduğunu belirtir banka dekontu konulacaktır.” Denilmiş fakat dekontun
üzerinde yatıran kişiye isim olmayacak mı?
cevap
“Yazışma Zarfı” kayıt için gereklidir. Raportörlük yarışmacının kimliğini
gizlemekle ilgili yükümlülüğünü yerine getirecektir.
soru
Kimlik Zarfı başlığı altında “Mimarlar Odası’nca yarışmanın ilan edildiği yıl
içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin Oda belgesini koymaları
gereklidir.” denilmiş. Yarışma 2014 yılı içerisinde ilan edildi ve son katılım
6 Şubat 2015 Cuma günü olarak da belirlenmiş. Bu durumda 2015 de
odadan alınan belge kabul edilmeyecek mi? İbarede yanlışlık mı yapıldı.
cevap
Evet, sehven bir hata yapılmıştır. 2015 yılı içerinde alınan belgeler de
elbette kabul edilecektir.
33
34
35
36
37
38
39
7/7
soru
Kimlik Zarfı başlığı altında “Yarışmacılardan istenen diğer meslek
disiplinlerine ilişkin rapor, hesap ve çizimleri yapanlara ait imzalı kimlik
belgeleri de bu zarfın içine konulacaktır.” Denilmiş. Fakat şartnamenin
herhangi bir yerinde bu meslek gruplarından bahsedilmemiş ve
yarışmacıdan istenenler arası da yer almamakta. Bunu açıklığa
kavuşturabilir miyiz.?
cevap
Bakınız, Cevap 6, Cevap 34
soru
İhityaç programında verilen tüm yapılaşma , yarışma alanının kuzeykuzeybatı ucunda yer alan sosyal tesis alanı olarak gösterilen alanda mı
yapılacaktır
cevap
Bina yapılaşmaları yarışmanın sosyal habitat alanında ,açık hava
düzenlemeleri için gerekli bina-olmayan donatı ve yapılanmalar ise
bütünleşik şekilde her iki alanda Hem Çamlık Korusu hem Sosyal habitat
alanında önerilecektir. Ayrıca bakınız, Cevap 7
soru
Mevcut durumda yarışma alanı sınırları içerisinde kalan havuzun restore
edilemeyecek kadar yıpranmış olduğu belirtilmiş. Havuz kullanılmayacak
olsa da korunacak mıdır, yoksa tamamen kaldırılabilir mi?
cevap
Tamamen kaldırılacaktır.
soru
İkinci kez verilen ağaç rölevesinde de hata olma ihtimali var mıdır? Alan
fotoğrafları ile kıyaslayınca korudaki ağaçların büyük kısmının ve de
sosyal tesis alanı içerisinde kalan ikisi yetişkin biri genç 3 ağacın da
gösterilmediğini görüyoruz. Yeni bir röleve ya da detaylı bilgi verilmesi
gerekmektedir.
cevap
Bakınız, Cevap 2
soru
Korudaki mevcut yaya yolları korunacak mıdır?
cevap
Yarışmacıya bırakılmıştır.
soru
Koru içinde ağaçlara zarar vermeden saçak, sundurma gibi yapılaşmalara
izin var mıdır?
cevap
Bakınız, Cevap 7
soru
Yarışmacıdan istenenler bölümünde rapor kısmında sadece mimari
açıklama raporu yazmasına rağmen, kimlik zarfında bulunacak belgeler
arasında "Yarışmacılardan istenen diğer meslek disiplinlerine ilişkin rapor,
hesap ve çizimleri yapanlara ait imzalı kimlik belgeleri de bu zarfın içine
konulacaktır." ibaresi yer almaktadır. Ayrıca mühendislik raporları da
beklenmekte midir? Açıklayabilir misiniz?
cevap
Bakınız, Cevap 6, Cevap 34
soru
İhtiyaç programında yer alan "5 butik otel nüvesi" ibaresininde otel
nüvesinden kasıt nedir? Daha detaylı açıklayabilir misiniz?
cevap
Büyüklüğü ölçüsünde, herbiri bir otelin mikro modeli olabilecek barınma
birimidir.
40
41
42
43
44
45
46
47
Download

“Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı 2. Soru Sorma İçin