ATILIM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI
TEZ İNCELEME ve DEĞERLENDİRME FORMU
ATILIM UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
GRADUATE PROGRAM
THESIS EVALUATION FORM
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ / ABOUT THE STUDENT
Adı / Name:
Ana Bilim /Ana Sanat
Dalı / Department:
Soyadı / Surname:
Programı / Program:
Y. Lisans /MA
Öğrenci No / No.:
Statüsü / Status:
Doktora / Ph.D.
Bütünleşik Doktora / Integrated Ma-Ph.D.
Danışmanı / Advisor:
TEZ BAŞLIĞI /
THESIS TITLE:
SUNUM
PRESENTATION
Tez başlığı çalışma konusunu açık ve yeterli olarak tanımlamakta mıdır? / Can the thesis title
adequately describe the topic of study?
Evet / Yes
Düzeltilmesi gerekir / Needs revision
Tez kolaylıkla okunup anlaşılıyor mu? / Does the thesis be readible?
Kısmen düzeltilmesi gerekir / Needs a partly revision
Evet / Yes
Yeniden yazılması gerekir / Needs a full revision
Tablo, şekil ve grafikler metin içinde kolaylıkla bulunabiliyor mu? / Do the tables, graphics
and images be placed easily in text?
Evet / Yes
Düzeltilmesi gerekir / Needs revision
Kaynaklar Dizini / References
Doğru / Accurate
BÜTÜNLÜK
UNITY
Tez bölümleri birbirlerini mantıksal ve analitik bir bütünlük ve akış içinde bağlanıyor mu? / Do the
thesis chapters logically and analytically coherent?
Evet / Yes
ÖZGÜNLÜK ve
YARATICILIK
ORIGINALITY and
CREATIVITY
Hatalı / Erroneous Açıklayınız / Explain:
Hayır / No Açıklayınız / Explain:
Aday, sizce bu çalışma sonunda bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, değerlendirme ve
yorumlama yeteneği kazanmış mıdır? / In your perspective, does this thesis contribute to the
proficiency of the candidate in conducting a scientific research, in accessing to the information, in
evaluating the data and interpretation of it?
Evet / Yes
Hayır / No
Doktora tezleri, ayrıca, aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini sağlamalıdır. /
A Ph.D. thesis should satisfy at least one of the qualities given below:
Bu tez çalışması / This thesis…:
Bilime yenilik getirmiştir. / Brought a scientific innovation.
Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmiştir. / Developed a new scientific method.
Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamıştır. / Applied a known method in
different domains.
GİRİŞ
INTRODUCTION
Araştırmaya sebep olan problem tanımlanmıştır. / The problem which is the source of the research
has been described.:
Evet / Yes
Hayır / No
Problemin çözümüne yönelik hipotezler açık olarak belirtilmiştir. / The hyoptheses which are
adopted to solve the problem have been clearly described.:
Evet / Yes
Hayır / No
GENEL BİLGİLER
Görüşlerinizi belirtiniz:
Your views:
GENERAL
INFORMATION
GEREÇ
(BİREYLER) ve
YÖNTEM
Görüşlerinizi belirtiniz:
Your views:
REQUISITES and
METHOD
BULGULAR
FINDINGS
Görüşlerinizi belirtiniz:
Your views:
TARTIŞMA
DISCUSSION
Görüşlerinizi belirtiniz:
Your views:
Tez hakkında önemli gördüğünüz diğer hususları bu kısımda belirtebilirsiniz:
You can state the other important cases in regard to the thesis:
DİĞER
OTHER
SONUÇ
Tarafımdan incelenen bu tez,
CONCLUSION
Kabul edilebilir niteliktedir. / Can be acceptable.
Ek süre verilerek düzeltilmesi gerekir. / Needs to be revised with an extended time.
Red edilmesi gerekir. / Needs to be dismissed.
JÜRİ ÜYESİNİN / JURY MEMBER
Adı Soyadı / Name Surname:
Ana Bilim Dalı /
Deparment:
Üniversite ve Fakültesi /
Institution and Department:
Tarih / Date:
İmza / Signature:
Bu form, Tez Savunma Sınavı’ndan sonra, Sınav Tutanağı ile birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
After Thesis Defence, this form is to be sent to Institute Chair alongside with Thesis Jury Report.
Download

Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu