TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM
KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYANIN KOŞULLARI:
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin (“Abone”)/İşletmeci’lerin, aşağıda
belirtilen koşulları sağlamaları şartıyla, 22/08/2014 (bu tarih dahil) - 31/12/2014 (bu tarih dâhil)
tarihi itibariyle başlayan Türk Telekom TTVPN Avantaj Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları
mümkündür:
a) Türk Telekom’un TTVPN Hizmeti’nde taahhüdü bitmiş mevcut kurumsal
Abone’si/İşletmeci olmak
b) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
c) Son ödeme tarihi geçmiş borcu bulunmamak,
d) TTVPN Hizmetlerinde toplamda 500 ve üzeri 1 Mbps veya 2 Mbps hızlarında
G.SHDSL ucuna sahip olmak
e) Kampanya’ya başvurduğu tarihte TTVPN Port Kampanyası, TTVPN DSL Kampanyası
ve Perakende İndirim uygulamasından yararlanmıyor olmak,
f) Kampanya kapsamında Taahhütname’nin imzalanmasından itibaren 24 (yirmidört), 36
(otuzaltı) veya 48(kırksekiz) ay süreyle abonelik taahhüdünde bulunulması,
g) Kampanya kapsamında tercih edilen Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan
herhangi bir nedenle çıkması durumunda, Koşullar’da belirtilen İhlal Halinde Ödenecek
Ücret’i tek seferde defaten Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
h) Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda
bulunmak.
KAMPANYA KAPSAMI:
1. Kampanya koşullarını taşıyan ve taahhüdüne uygun davranan Abone’den/İşletmeci’den, Taahhüt
Süresi’ne göre,
Kampanya kapsamındaki TTVPN Uçları’na ayrı ayrı olmak üzere,
Taahhütname’nin imzalanmasından sonra Kampanya başvurusunun sistemlerde tanımlandığı tarih
itibariyle, Taahhüt Süresi (Taahhüt Süresi
24, 36 veya 48 ay seçeneklerinden
Abone’nin/İşletmeci’nin tercih edeceği seçenektir.) boyunca her ay aşağıdaki İndirim Tablosu’nda
belirtilen TTVPN Aylık Kira ücretlerinde ve TTVPN Aylık Port ücretlerinde indirim
uygulanacaktır. Tablo’da belirtilen indirim oranlarının karşılık geldiği TL tutarları Ek’teki Tarife
Tablosu’nda koyu harflerle gösterilmiştir.
Tablo 1: İndirim Tablosu
Taahhüt Süresi (Ay)
24
36
İndirim
Oranı
(Aylık)
5%
7%
48
11%
2. Abone/İşletmeci, Kampanya kapsamı dışında kalan ücretleri zamanında ve tam olarak
ödemekle yükümlüdür.
3. Taahhütname’nin imzalanmasından ve yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone/İşletmeci
tarafından karşılanacak ve bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Abone’nin/İşletmeci’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin kanun hükümleriyle damga
vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
Yürürlükteki
damga
vergisi
oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir.
4. Abone’nin/İşletmeci’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde
bulunması, Kampanya kapsamındaki Uca ilişkin aboneliğinden vazgeçmesi, aboneliğinin
iptal edilmesi, tahakkuk eden ücretleri ödememesi, indirimli ücretleri ödememesi, Hizmeti
devretmesi, (Abone ise)TTVPN Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (veya Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’ni)/(İşletmeci ise) TTVPN İşletmeci Sözleşmesi’ni feshetmesi, TTVPN
Abonelik
Sözleşmesi’nin/Hizmet
Formu’nun
(ve/veya
Çerçeve
Abonelik
Sözleşmesi’nin)/TTVPN İşletmeci Sözleşmesi’nin Türk Telekom tarafından feshedilmesi,
işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine
getirmemesi nedeniyle Taahhüt Süresi tamamlanmadan TTVPN Hizmeti’ne ve/veya bu
Hizmet’e bağlı Kampanya kapsamındaki Uç’lara ilişkin aboneliğinin sona ermesi (herbiri
“Kampanya Kapsamından Çıkılan Hal” olarak isimlendirilmiştir.)
durumunda, ihlalin gerçekleştiği her bir Uç açısından ayrı ayrı geçerli olacak şekilde
Kampanya kapsamında yapılan tüm indirimlerin toplamını (Hepsi “İhlal Halinde Alınacak
Ücret” olarak isimlendirilmiştir.) Abone/İşletmeci tek seferde Türk Telekom’a ödemekle
yükümlüdür.
[Kampanya kapsamında TTVPN Hizmeti’nin aylık Ücretlerinde ve port ücretlerinde
yapılmış olan indirimlerin toplamı]= İhlal Halinde Ödenecek Ücret
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve
2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul
Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından
çıkması/çıkarılması durumunda, ihlalin gerçekleştiği Uç açısından, Kampanya’dan
çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda,
kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk
etmemiş TTVPN Tarife Paketi Ücretleri’nin
toplamının (“Kalan Aylar Faydası”),
Abone’den Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar TTVPN aylık Port
ücretlerinde ve TTVPN Aylık Kullanım ücretlerinde kendisine sağlanan indirim tutarlarının
toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a
tek seferde ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal
edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını
saklı tutar.)
5.
6.
Abone’nin/İşletmeci’nin Kampanya’dan yararlandığı süre içinde Türk Telekom ile
akdettiği
Abonelik
Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu
(ve
Çerçeve
Abonelik
Sözleşmesi’ni)/TTVPN İşletmeci Sözleşmesi’ni
ve/veya işbu Kampanya Katılım
Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda bu talep Türk
Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye/İşletmeci’ye bu konuda bilgi verilecektir.
Abone’nin/İşletmeci’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşullar’ın 4.
maddesi uygulama alanı bulacak ve Abone/İşletmeci İhlal Halinde Ödenecek Ücreti
ödemekle yükümlü olacaktır.
Abone, Kampanya’dan vazgeçme, aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberlerşme Sektöründe
7.
8.
9.
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer usullerle; İşletmeci ise yazılı olarak Türk
Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 4.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu TTVPN Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet
Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri; Abone’nin Kampanya’dan
yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, Türk Telekom ile imzalamış olduğu TVPN
İşletmeci Sözleşmesi hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik
ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
Tük Telekom, İşletmeci’ler açısından, Kampnaya balvuru süresince ve Taahhüt Süresi boyunca
tarifelerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Türk Telekom, (Abone/İşletmeci
açısından) resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından
www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine/İşletmeci’lere duyurulur. Bu durumda,
Abone/İşletmeci, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı
yönünde bir itirazda bulunamaz.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir”
şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye/İşletmeci’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Yukarıda belirtilen Kampanya Koşulları’nı okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi, işbu
Taahhütname’nin Ek’te yer alan (ve zaman içerisindeki yapılacak güncellemeleri de içerecek
şekilde) Hizmet Listesi’ndeki TTVPN Uçları
için hüküm ifade edeceğini, Kampanya
kapsamındaki Uçlar için tercih ettiğim Taahhüt Süresi’nin ekteki listede belirtildiğini
Koşullar’da belirtilen indirim oranları üzerinden Kampanya’dan faydalanacağımı, (Abone
olmam ve kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olmam durumu hariç olmak üzere) işbu
Taahhütname’nin imzalanmasından doğan ve her bir Uç için ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle ilk
faturama yansıtılacak olan damga vergisinin tamamını ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi’nin
tamamlanmasından önce Katılım Koşulları’nın 4. ve 5. maddesinde belirtilen sebeplerden biriyle
Kampanya kapsamı dışına çıkmam/çıkarılmam durumunda, ihlalin gerçekleştiği her bir Uç için
Kampanya kapsamında yapılan tüm indirimlerin toplamını; (Abone olmam durumunda
ve)Koşullar’ın 4. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının
oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar
Faydası’nın tamamını (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi
durumunda T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm
fer’ileriyle birlikte) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz
olarak, Türk Telekom’un talebi üzerine, Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk
Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve
Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk
Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ekler: Kampanya kapsamındaki TTVPN Uç listesi
Tarife Tablosu
(Aşağıdaki kısımda sadece Abone’ler işaretleme yapabilir. İşletmeci’lerin aşağıdaki kısımda
işaretleme yapmaması önemle rica olunur.)
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden
tercih ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin
sunulabilmesi amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve
kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom tarafından
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
Bunlara ilaveten, Türk Telekom’un diğer grup şirketleri (Innova, Argela, Sebit,
AssisTT,11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., TT International Holding B.V. , Cetel
Telekom, MTCTR Memorex) tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu
taahhütnamede işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu
doldurarak geri alabilirsiniz.
Tarih:
Abone Adı-Soyadı/Unvanı/İşletmeci Unvanı :
Yetkili Kişi Adı Soyadı :
İmza :
EK-1 KAMPANYA KAPSAMINDAKİ HİZMET LİSTESİ
Taahhüt Süresi (24/36/48)
TTVPN Hizmet Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tarih:
Abone Adı-Soyadı/Unvanı/İşletmeci Unvanı :
Yetkili Kişi Adı Soyadı :
İmza
EK-2 Tarife Tablosu
Tablo 1: TTVPN Aylık Ücretleri (Şİ) indirim oranları
Taahhüt süresi (Ay)
Hız (Kbps)
İndirimli Tarife /Ay (Vergiler Dahil)
Tarife
(Vergiler
Dahil)
24 Ay
36 Ay
48 Ay
24
36
48
Şİ
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
1 Mbps
5%
7%
11%
282,01 TL
267,91 TL
14,10 TL
262,27 TL
19,74 TL
250,99 TL
31,02 TL
2 Mbps
5%
7%
11%
472,00 TL
448,40 TL
23,60 TL
438,96 TL
33,04 TL
420,08 TL
51,92 TL
Tablo 2: TTVPN Aylık Ücretleri (ŞA) indirim oranları
Taahhüt süresi (Ay)
Hız (Kbps)
Tarife
(Vergiler
Dahil)
İndirimli Tarife /Ay (Vergiler Dahil)
24 Ay
36 Ay
48 Ay
24
36
48
ŞA
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
Aylık Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
1 Mbps
5%
7%
11%
611,00 TL
580,45 TL
30,55 TL
568,23 TL
42,77 TL
543,79 TL
67,21 TL
2 Mbps
5%
7%
11%
1.027,00
TL
975,65 TL
51,35 TL
955,11 TL
71,89 TL
914,03 TL
112,97 TL
Tablo 3: TTVPN xDSL Aylık Port Ücretleri indirim oranları
Taahhüt süresi (Ay)
İndirimli TTVPN xDSL Port Ücreti/Ay (Vergiler Dahil)
24
36
48
XDSL Aylık
Port Ücreti
(Vergiler
Dahil)
5%
7%
11%
35,01 TL
24 Ay
36 Ay
48 Ay
Aylık
Bedel
Aylık
İndirim
Miktarı
Aylık
Bedel
Aylık İndirim
Miktarı
Aylık Bedel
Aylık İndirim
Miktarı
33,26 TL
1,75 TL
32,56 TL
2,45 TL
31,16 TL
3,85 TL
Download

türk telekomünikasyon a.ş. ttvpn özel indirim kampanyası katılım