T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
SINAV USULÜ VE DEĞERLENDİRME ESASLARI
Üniversitede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır :
a) Ara sınav : Her ders için her yarıyılda en az bir sınav yapılır.Ara sınav sonuçları
yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir.
b) Yarıyıl sonu sınavı : Bir dersin yarıyıl sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda
yapılır.Bu sınava dersi alan ve devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilirler.
Yarıyıl sonu sınavı, ders için son sınav olup,ayrıca bütünleme sınavı açılmaz.
c) Özür sınavı : Ara sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli nedenleri
yönetim kurulunca kabul edilenler, aynı yarıyıl içinde özür sınavına girerler. Özürlerin kabulü
için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgeler ile birlikte özürün bitiş tarihini izleyen 5
iş günü içinde yazılı olarak ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.
Zamanında yapılamayan başvurular kabul edilmez.
Sağlıkla ilgili özürlerin resmi yada resmi onaylı olmak koşulu ile özel tedavi
kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gereklidir. Öğrencilerin raporlu
oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.
d) Muafiyet sınavları : Senato tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler için yarıyıl
başında yapılan sınavlardır.
e) Tek ders sınavı : Azami öğrenim sürelerini doldurmamış olup, mezuniyetleri için
devam zorunluluklarını yerine getirdikleri bir teorik dersi kalan öğrenciler, öğrenci işleri daire
başkanlığına başvurmaları durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile izleyen ilk yarıyıl
başında sınav ücretini ödeyerek tek ders sınavına girebilirler. Öğrenciler tek ders sınavından
bir kez yararlanabilirler. Bu sınavlarda başarılı olmak için en az C notu almak gereklidir.
f) Ek sınav : Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere verilen sınav
haklarıdır. Bu sınavlarda başarılı olmak için en az D notu almak gereklidir.
g) Sınırsız sınav : Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler ile genel
not ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Bu sınavlarda başarılı
olmak için en az D notu almak gereklidir.
Sınav programları akademik takvime uygun olarak ilgili kurulu tarafından belirlenir ve
sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekirse ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük
onayı ile cumartesi günleri de sınav yapılabilir.
Öğrenciler tüm sınavlara ilan edilen gün, saat ev yerde girmek zorundadırlar. Aksi
halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencilerin girmemeleri gereken bir sınava girmeleri
durumunda aldıkları not ilan edilmiş olsa bile iptal edilir. Yazılı sınav belgesi iki yıl saklanır.
Bir dersin başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bu not, öğrencilerin yarıyıl
içindeki başarılarını yansıtan yarıyıl için başarı notu ve yarıyıl sonu sınavında alacakları notun
birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.
Ara sınav notu ile yarıyıl içinde yapılan ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan
alınacak notların yarıyıl içi başarı notuna katkı oranları yarıyıl başında dersin öğretim üyesi
tarafından belirlenir, öğrencilere ve bölüm başkanlığına bildirilir.
Ders başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl içi başarı notunun %40’ı dikkate alınır.
Sınavlarda alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek ham başarı notları belirlenir.
Öğrencilerin ders başarı notlarının hesaplanmasında “Bağıl Değerlendirme Sistemi”
kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu yukarıda
belirtilen kriterlere göre ve o dersi alan tüm öğrencilerin baları düzeyleri ile bağlantılı olarak
belirlenir.
Bağıl değerlendirme sisteminin uygulanması ile ilgili esaslar, Senatoca belirlenir.
Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Bu
amaçla kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri aşağıda belirtilmiştir.
Harf Notu
Kat Sayı
Sayısal Not
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.00
96-100
92-95
88-91
84-87
80-83
76-79
72-75
68-71
64-67
60-63
59 ve altı
Yukarıda belirtilen başarı notları harflerinin dışında öğrencilerin bir dersteki durumları
katsayısı olmayan harflerden birisi ile aşağıda belirtildiği şekilde belirlenir :
a) NA : Devamsız. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan dersler için verilir ve
ortalama hesaplarında kredili dersler için F, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.
b) I : Eksik. Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde özürleri nedeni ile ders için
gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları
tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin
bitiminden sonra en çok 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak
zorundadırlar. Aksi halde I işareti F notuna dönüşür.
c) S : Yeterli. Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarılı olunduğunda verilir.
d) U : Yetersiz. Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir.
e) T : Transfer. Başka bir yüksek öğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği
ilgili kurumu tarafında kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.
f) W :Çekilmiş. Öğrencilerin 10. hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için verilir.
g) R : Tekrar. Tekrarlanan dersler için verilir.
h) P : Devam eden. Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez çalışmasının
devam ettiği durumlarda verilir.
Bir dersten D ve üstü ile S notlarını alan öğrenciler o dersi başarmış; F, NA, I ve U
notlarını alan öğrenciler o dersi başaramamış sayılır.
Konservatuvar Yarıyıl İçi ve Yarıyıl Sonu Sınav Şekli
Konsevatuvarımızda üç türlü ders vardır. Bu türler ve sınav şekilleri aşağıda belirtildiği
gibidir.
1) Teorik Dersler: Bu derslerde, öğretim elemanı, Konservatuvar yönetim kurulunca
belirlenen tarihte vize sınavını yapar; yarıyıl sonunda yapılan final sınavı ile vize
sınavında alınan notlar üniversitemizde uygulanan Bağıl Not Sistemi”ne göre
değerlendirilir.
2) Teorik ve Uygulamalı Dersler: Bu derslerin teorik ve uygulamalı bölümleri için
belirlenen tarihte öğretim elemanınca sınav yapılır; öğretim elemanının takdirine göre
oranlanan ve öğrenciye bildirilen şekilde değerlendirilir ve vize notu olarak bildirilir. Bu
derslerin final sınavı bölüm başkanlığınca tespit tespit edilen jüri önünde yapılır ve
öğrencinin aldığı not, vize notu ile birlikte bağıl not sistemine göre değerlendirilir.
3) Uygulamalı Dersler: Bu derslerde öğretim elemanı, verdiği ödevlerle ve belirlenen
tarihteki vize sınavı ile öğrencinin yarıyıl içi notunu verir. Final sınavları, bölüm
başkanlığınca tespit edilen jüri önünde yapılır. Bu dersler az sayıda öğrenci ile
yapıldığında bağıl not sistemi uygulanmaz ve vize notunun %40’ı , final notunun %60’ı
alınarak bulunan not öğrencinin yarıyıl notu olarak belirlenir.
a) Türk Müziği Bölümü : Müfredat programında belirtilen her yarıyıl için her
öğrencinin asgari sorumlu olduğu etüdler ve eserler, yarıyıl içinde dersin öğretim
elemanı tarafından öğretilir, belirli aralıklarla kontrol edilir, ara sınavda ( vize ) notlar
değerlendirilip öğrenciye bildirilir. Yarıyıl sonunda bölüm başkanlığınca kurulan jüri
önünde sınav yapılır. Sınavda, öğrencinin branşına göre belirlenen repertuara
hakimiyeti %40, sesini veya sazını kullanışında becerisi %60 olarak değerlendirilip
final notu verilir.
Öğrencinin bu dersten başarısı vize notunun %40’ı final notunun %60’ı alınarak tespit
edilir ve başarı notu 50 olur.
b) Opera ve Konser Şarkıcılığı : Müfredat programında belirtilen her yarıyıl için her
öğrencinin asgari sorumlu olduğu etüdler ve eserler, yarıyıl içinde dersin öğretim
elemanı tarafından öğretilir, belirli aralıklarla kontrol edilir, ara sınavda (vize) notlar
değerlendirilip öğrenciye bildirilir. Yarıyıl sonunda bölüm başkanlığınca kurulan jüri
önünde sınav yapılır. Sınavda, öğrencinin branşına göre belirlenen repertuara
hakimiyeti %40, sesini kullanışında becerisi %60 olarak değerlendirilip final notu
verilir.
Öğrencinin bu dersten başarısı vize notunun %40’ı final notunun %60’ı alınarak tespit
edilir ve başarı notu 50 olur.
c) Tiyatro Bölümü : Sahne uygulama, sahne çalışması ve oyunculuk derslerinde
öğrenciler yarıyıl için sorumlu bulundukları tiyatro oyunlarını sahneye koyarlar.
Öğrencilerin performansları sınav komisyonunca değerlendirilir.Komisyon sınav
esnasında öğrencileri doğaçlama ve dramaturji derslerinden de değerlendirilir.
Öğrencilerin yardımcı derslerden değerlendirilmesi vize sınavları ve yarıyıl sonu
sınavları bağıl not sistemine göre değerlendirilir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
TEORİK VE UYGULAMALI DERSLER SINAV ŞEKİLLERİ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Öğretim programlarında yer alan teorik derslerin sınavları yazılı (klasik veya test),
olarak yapılabilir. Ara sınav ve final başarı notuna ödev ve proje katkısı da eklenebilir.
Uygulamalı derslerin sınavları ise yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılır.
Uygulamalı derslerde işlenen konular öğrencilerin uygulama performansları olarak
değerlendirilir. Uygulamalı ders öğretim elemanının takdirine göre sözlü yazılı ve
uygulamalı sınavlar, oranlanır ve ders notu olarak değerlendirilir. Yarıyıl ara
sınavlarının sayısı, sınavların hangi şekilde yapılacağı Yönetim Kurulunda karara
bağlandıktan sonra ilgili yarıyılın ilk üç haftası içinde Yüksekokul Müdürlüğünce ilan
edilir.
Her hangi bir dersin ara sınav veya yarıyıl sonu sınavı yazılı ve uygulamalı
yapıldığında, yazılı veya uygulama notunun ağırlığı, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve duyurulur.
Yüksekokulda uygulanan tüm dersler yarıyıllıktır. Her dersin ilan edilen tarihlerde ara
sınav ve final sınavları yapılır. Ara sınavın %40’ı ve final sınavının %60’ı toplanarak
belirlenir. Başarılı olmak için bu toplamın 50 veya daha yüksek olması, ayrıca final
notunun da 50 veya daha yüksek olması gereklidir.
Öğrencilerin teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 derslere devam
zorunluluğu vardır. Devamsız olarak ilan edilen öğrenci yarıyıl sonu (final) sınavına
giremez ve devamsızlıktan “Başarısız” olarak ilan edilir. Bu durumda öğrenci bir
sonraki eğitim öğretim yılında o dersi almak ve devam etmek zorundadır.
Sınavların yapılacağı tarih, yer ve saatler sınav döneminden en geç bir hafta önce ilgili
bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Öğrenciler sınav programlarında belirtilen gün saat
ve yerde sınava girmek zorundadırlar. Hak etmediği bir sınava giren öğrencinin notu
iptal edilir. Öğrenciler sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.
Zorunluluk hallerinde ilan edilen sınav tarihleri Yüksekokul Yönetim Kurulunun
kararı ile sınav dönemini aşmayacak şekilde ertelenebilir veya değiştirilebilir.
Bir dersin sınavı, o dersi veren öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Sınav sırasında dersi veren öğretim elemanının bulunmaması nedeniyle sınavın
yapılamaması halinde, sınavın kimin tarafından ve ne zaman yapılacağı Yüksekokul
Müdürlüğü tarafından tespit edilir. Sınav sonuçları sınav kağıtları ile birlikte
Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Müdürün izniyle öğrenci işleri
bürosu tarafından ilan edilir.
Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Yanında
kimlik kartı bulunmayanlar Öğrenci İşleri Bürosundan alacakları kimliklerini belirten
bir belgeyle sınava girebilir.
Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.
Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Birden fazla ara sınav yapılma durumunda ara sınavlardan biri Yüksekokul Kurulunun
kararı ile seminer, ödev veya proje şeklinde de olabilir.
Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler ders notlarını yükseltmek
üzere ilgili öğretim elemanına müracaat edip sınav ya da proje talebinde bulunabilir.
Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere Yüksekokul Yönetim
Kurulunca her ders için bir kez olmak üzere mazeret sınav hakkı tanınır. Mazeret
sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte mazeretin sona
ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Yüksekokul Yönetim Kuruluna
başvurmaları gerekir. Sağlık sorunları nedenleriyle mazeret sınavlarından yararlanmak
isteyen öğrencilerin, mazeretlerini belgeleyerek yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile
başvurmaları gerekir. Yüksekokul müdürlüğünün oluşturduğu mazeret sınav
komisyonu mazeretleri değerlendirerek sonuçlandırır.
Derse kayıt ve devam şartını sağlayan öğrenciler akademik takvime uygun olarak
yarıyıl veya yılsonu sınavlarına girerler.
Download

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR