T.C.
SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97885715/604/2973416
Konu: Şimdi Düşünme Zamanı
18/03/2015
..................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
SUSURLUK
İlgi: M.E.B. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.03.2015 tarih ve 2690538 sayılı yazısı.
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin teknoloji ve tasarım dersinde oluşturdukları
ürünlerin sergilenerek, gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi
zihinsel süreçleri aktif hale getirmek ve kendilerine olan güven duygularını geliştirmek
amacıyla Bakanlığımız ile Türk Patent Enstitüsü arasında protokol imzalandığı, protokol
gereğince teknoloji ve tasarım dersinde üretilen ürünlerin sergileneceği serginin, 23-24 Mayıs
2015 tarihlerinde Ankara'da yapılacağı hakkındaki Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
17/03/2015 tarih ve 2941405 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Okulunuz teknoloji ve tasarım dersi öğretmenleri ile 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine
konuyla ilgili bilgilendirme yapılması, sergiye katılması istenilen eserlerin ekli kılavuzda
belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanarak 24 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Mehmet GÜNGÖR
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı Ör. (2 Sayfa)
2- Protokol (5 Sayfa)
3- Kılavuz (13 Sayfa)
DAĞITIM:
Ortaokul Müd
Sultaniye Mah. Balıkesir Cd. No:121 10600 Susurluk/Balıkesir
İnternet Adresi : http://susurluk.meb.gov.tr/
E-posta
: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin : Y.UYSAL
Tel : (0266) 865 24 04 - 117
Fax : (0266) 865 19 36
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf919-63fd-33db-932d-4d6a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 46109644/604/2941405
Konu: Şimdi Düşünme Zamanı
17/03/2015
……………………. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Teknoloji
ve Tasarım dersinde
öğrencilerin
oluşturdukları ürünlerin
sergilenerek, gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi zihinsel
süreçleri aktif hale getirmek ve kendilerine olan güven duygularını geliştirmek amacıyla
Bakanlığımız ile Türk Patent Enstitüsü arasında protokol imzalandığı Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 11.03.2015 tarih ve 2690538 sayılı yazıları ile
bildirilmiştir.
Teknoloji ve Tasarım dersinde üretilen ürünlerin sergileneceği serginin 23-24
Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanmaktadır. Sergide yer alacak
eserler komisyonumuz tarafından seçilecektir.
Şimdi Düşünme Zamanı Teknoloji ve Tasarım Etkinlikleri Ulusal Sergisi ile
ilgili olarak ortaokullara, teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerine, öğrencilere bilgilendirme
yapılması, sergiye katılacak eserlerin (komisyonumuzca değerlendirilmek üzere) ekli
kılavuzda belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanarak 27 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetleri Birimine elden teslim edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Yusuf CENGİZ
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
EK-1 Yazı (1 adet)
EK-2 Protokol
EK-3 Kılavuz
DAĞITIM:
20 İlçe Kaymakamlığına
Kasaplar Mah. Merkez/BALIKESİR
balıkesir.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için:N.GÜNDOĞDU
Tel:(0266) 2396273-137
Faks:( 0266) 2411339
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden36ce-9c1e-3198-9053-6f91 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 66621367/604/ 2690538
Konu: Şimdi Düşünme Zamanı
11/03/2015
....................................VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 27.01.2015 tarihli Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi Protokolü
Teknoloji ve Tasarım Dersinde öğrencilerin oluşturdukları ürünlerin sergilenerek, gözlem,
sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi zihinsel süreçleri aktif hale getirmek ve
kendilerine olan güven duygularını geliştirmek amacıyla Bakanlığımız ile Türk Patent Enstitüsü
arasında İlgi protokol imzalanmıştır.
İlgi protokol gereğince Teknoloji ve Tasarım Dersinde üretilen ürünlerin sergileneceği serginin,
23-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Sergide yer alacak eserler,
İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyonlar marifetiyle seçilecektir.
Komisyonlarda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Formatör
Teknoloji ve Tasarım öğretmeninden oluşan en az 3 kişi görev alacaktır. Komisyonlarda sergilenecek
ürünler illere ayrılan kontenjan sayısı kadar seçilecektir. Seçilen her bir etkinlik için "Teknoloji ve
Tasarım Dersi Öğrenci Etkinliği Bildirim Formu" doldurulacaktır. Komisyonlarca seçilen etkinlikler
5 Mayıs 2015 tarihine kadar daha sonra kendilerine ulaştırılacak şifre ile Türk Patent Enstitüsü web
sitesine yüklenecektir. Sergiye katılması uygun görülen eserler CD ile Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanlığına gönderilecektir. Komisyonlarda görev alacak
personel bilgileri kılavuzda yer alan Ek-1 formatına uygun olarak world belgesi biçiminde
düzenlenecek, 16.03.2015 tarihine kadar resmi yazı ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne,
[email protected] adresine ise elektronik posta ile gönderilecektir.
23-24 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan sergiye seçilen etkinlikleri
üreten öğrenciler ile bu öğrencilere refakat edecek Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenlerinin ulaşım
ve konaklama giderleri Türk Patent Enstitüsü tarafından karşılanacaktır.
Şimdi Düşünme Zamanı Teknoloji ve Tasarım Etkinlikleri Ulusal Sergisi ile ilgili komisyonların
ivedilikle kurulması, ilinizde bulunan ortaokullara, teknoloji ve tasarım dersi öğretmenleri ile
öğrencilere konuyla ilgili bilglendirme yapılması ve uygulamaya dönük gerekli tedbirlerin
Valiliğinizce alınmasını arz/rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
Ekler:
1. Protokol (5 sayfa)
2. Kılavuz (13 sayfa)
Dağıtım:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
Ayrıntılı bilgi için: D. Demirkaya
Tel: (0 312) 413 16 05
Faks: (0 312) 417 71 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1b08-c86b-3a4c-b092-caeb kodu ile teyit edilebilir.
Download

Resmi yazılar için tıklayınız. - Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü