1- Fraksiyonel kristalleşme nedir? Bowen rxn serisini çizmeden açıklayınız.
2- Fraksiyonel kristalleşme sürecinde eriyik ne tür elementlerce zenginleşir? Bu elementlerden 3 adet
yazabilir misiniz?
3- Plajiyoklaz mineralinin normal ya da ters zonlanma göstermesi ne tür bir rxn serisini belirtir, bowen
rxn serisini düşünerek cevaplayınız.
4- Olivin mineralinin kenarlarında orto-piroksen mineraline rastlanması ne tür bir rxn serisini belirtir,
bowen rxn serisini düşünerek cevaplayınız.
5- Kısmi ergime ile üst mantoda oluşmuş bir eriyik ile geri kalan malzeme arasındaki yoğunluk farkı
düşükse nasıl bir gelişme beklersiniz, bu sürecin adı nedir?
6- Tabanında kromitit katmanlarıyla ilişkili peridotit ve piroksenit ultramafikleri, tavanında mafik
norit, gabro ve anortozitleri gördüğünüz bir birim sizce bir sokulum kayacı mı, volkanik bir kayaç
mıdır? Üstteki tabakalanmanın nedenini nasıl açıklarsınız.
7- Yukarıdaki birimde gözlenen anortozit ne tür bir kayaçtır (yüzey-derinlik-damar-mafik-ultramafikfelsik), en bol bulunan minerali nedir?
8- Mafik ve felsik terimlerinin açılımı nedir?
9- Cr-Diyopsit içeren bir kayaç ne tür bir kayaç olabilir? Bu kayaçlara iki örnek verebilir misiniz?
10-Bir bazalt içerisinde şist ve lerzolite rastlarsanız, bunu nasıl açıklarsınız?
11- Ultramafik kayaçların önemi nedir?
12- Bir volkanik patlamanın eksplosif veya efüzif ürünlerinin tabanında bazik, ortasında ortaç,
tavanında asidik karakter görmeniz magma odası hakkında nasıl bir zonlanma belirtir? Bu zonlanma
nasıl oluşmuş olabilir?
13- Kristalleşmenin ilk evrelerindeki artık eriyiğin magnezyum sayısındaki değişimi kristalleşmenin
diğer evreleriyle karşılaştırınız.
14- Peridotiti ultramafik kayaç üçgeninde gösteriniz. Hangi mineralleri içerdiğini açıklayınız. İçerisinde
neden kuvars ya da feldspat bulunmadığını açıklayınız.
15- Diyabaz, dolerit veya mikrogabro isimleriyle bilinen kayaç ne tür bir kayaçtır? Jeolojik bulunuş
şekli nedir?
16- Fraksiyonel kristalleşme nasıl magmatik farklılaşmaya neden olabilir?
17- Asidik ve bazik bir magma karşılaştığında sıcaklık farkından dolayı her iki magmada nasıl bir
değişim gözlenebilir?
18- oligoklaz/andezin+hornblend±biyotit topluluğunu hangi kayaçta görürsünüz?
19- Birçok magmatik kayacın manto ve alt kabuk kayaçlarının erimesi ile oluştuğunun kanıtları
nelerdir?
20- Okyanus tabanı yayılma merkezlerinde gerçekleşebilecek metamorfizma sonucu ne tür kayaçlar
oluşabilir?
21- Ortomagmatik evrede oluşabilecek mineral ve kayaçlar nelerdir?
22- Yerkürenin erken primitif magmalarının bileşimine en yakın meteorit hangisidir? Yerkürenin hangi
katmanına yakın kimyaya sahiptir?
23- Yeryüzüne çok farklı bileşimdeki magmalar ulaşabilmekte. Benzer biçimde farklı bileşimdeki
plütonlara da rastlamaktayız. Yani sokulum kayaçları da (derinlik kayaçları) bileşim açısından oldukça
farklı olabilmekte. Bu çeşitliliğin nedenleri ne olabilir? Neden bu kadar farklı bileşimler var? Bu kadar
bileşim çeşitliliği varken, neden çoğu baskın biçimde oksijen ve silisten oluşuyor?
24- Aşağıdaki kayaçlarda hangi mineralleri bulmayı beklersiniz?
Bazalt ………………………,………………………,………………………
Diyorit ………………………,………………………,………………………
Granit ………………………,………………………,………………………,………………………
Gabro ………………………,………………………,………………………
25- Üst mantoda veya kabukta oluşan sıvıların (yani magmanın) çoğu magmatik kayaç olarak
kristalleşecekleri kabukta yukarılara doğru yükselirler.
Bu iki yerküre katmanını ayıran süreksizlik nedir?.................. süreksizliği
Kıtasal kabukta bu süreksizliğin derinliği kaç km olabilir? .........................km
Magma yeryüzüne yan kayaçla hangi özelliğinin farklı olmasından dolayı yükselir?
26- Magma karışımı için mineralojik göstergeler nelerdir?
27- Toplam Alkaliye karşı Silis diyagramında kullanılan alkaliler hangileridir?
28- Yaş tayin yöntemlerinde kullanılan 3 adet radyojenik element yazınız
29- Ferromagnezyen ve non-ferromagnezyen silikatlar nelerdir, 3 örnek veriniz?
30- Bazik magmatik bir kayaçta kuvars minerallerinin bulunmasını nasıl açıklarsınız?
31- Normal jeotermal koşullar altında kabukta veya mantoda büyük çaplı bir erimenin doğal bir süreç
olamayacağını genel jeoloji bilgilerinizi de kullanarak nasıl açıklarsınız? İpucu: Depremleri düşünün..
32- Andezitik magmalar nerelerde nasıl oluşabilir?
33- Astenosfer neden düşük hız zonu olarak adlandırılmaktadır? P ve S dalgalarının yerküredeki
hızlarını yerküre katmanlarını belirten bir şekil üzerinde gösteriniz
34- Genelleştirilmiş formülü (0.1 Gpa/3.3 km) kullanarak, kabukta 30 km de görülen basıncı
hesaplayınız.
35- Magmadaki K, Al, Si elementleri oksijenle birleşsin ve bir mineral katılaşsın. Bu elementlerin
oluşturacağı oksitler nelerdir? Bu oksitlerden hangi minerali oluşturabilirsiniz?
36- Lerzolit kayacından bazalt oluştururken fraksiyonel ergime ve fraksiyonel kristalleşme terimlerini
açıklayınız.
37- Tamamen kuvars, alkali feldspat ve mika içeren bir kayacın bileşimi için ne diyebilirsiniz?
38- Ultramafik kayaçları yerküre katmanları içerisinde en çok nerede görürsünüz?
39- Ultramafik kayaçlar içerisinde en fazla bulunabilecek 2 adet mineral ismi yazınız? (spesifik isim)
40- Felsik kayaçlardan daha fazla Fe ve Mg içeren kayaçlara ne deriz?
41- Okyanus ortası sırtlarda birbirinden uzaklaşan levha sınırlarında oluşan yeni bazaltik okyanusal
kabuk neden oluştuğu mantonun kimyasal bileşiminden daha farklı bileşime sahiptir?
Download

1- Fraksiyonel kristalleşme nedir? Bowen rxn serisini çizmeden