Protista alemi
Adı Soyadı:_____________________________
Sınıfı: ________
Numarası:____
SORULAR
CEVAPLAR
- Nemli topraklarda,
- Küçük su birikintilerinde,
- Hayvanların vücut sıvılarında.
Protistalar hangi hücre yapısına sahiptir?
Ökaryot hücre yapısına sahiptir.
Protistalar bir hücreli mi yoksa çok hücreli midir?
Bir hücreli canlılardır.
Protistalarda yaşamsal olaylar nerede gerçekleşir?
Sitoplazmadaki organellerde gerçekleşir.
LO
- Kamçılılar,
- Kök ayaklılar,
- Sporlular,
- Silliler (kirpikliler),
- Algler,
- Cıvık mantarlar.
- Hareket organeli olarak bir ya da birkaç kamçı
bulunduran bir hücreli canlılardır.
- Bazı kamçılılar kloroplast taşır.
- Çoğalmaları ikiye bölünme ile olur.
Kamçılılar hakkında kısa bilgi veriniz.
İkiye bölünme ile çoğalır.
Bİ
Kamçılılar nasıl çoğalır?
YO
Protista alemini gruplandırınız.
Kamçılılara örnek veriniz.
Jİ
Protista alemine ait canlılar nerelerde yaşar?
Öglena, Tripanozoma, Gonyaulax, Noctiluca.
AG
AL
Kamçılılardan Tripanozoma hakkında bilgi veriniz.
Kamçılılardan Öglena hakkında bilgi veriniz.
Kök ayaklılar hakkında bilgi veriniz.
- Omurgalı hayvanların kanında parazit olarak yaşar.
- Uyku hastalığına neden olur.
- Tripanozoma türleri çeçe sineğinin ısırmasıyla insana
taşınır.
Uyku hastalığı Afrika’da yaygın olarak görülür.
- Kloroplasta sahiptir.
- Besinlerinin bir kısmını kendi sentezler, bir kısmını da
dışarıdan hazır alır.
- Öglenaların bazı bölgelerde aşırı çoğalması sonucu
oluşan atık maddeler balık ve diğer deniz hayvanları
için zehir etkisi yapabilmektedir.
- Beslenme ve hareketlerini yalancı ayaklarıyla
sağlayan bir hücreli canlılardır.
- Bazı türlerinde sabit bir hücre şekli bulunmazken
bazılarında kalsiyum karbonat ya da silisten yapılmış
kabuk bulunur.
- Kamçılılar ve sililerle göre daha az organel içerir ve bu
yüzden basit yapılıdırlar.
- Vücutları çıplak ya da kabuklu olabilir.
Güngör KAYA
Biyoloji Öğretmeni
Biyoloji 9.sınıf
- Çalışma kağıdı -
www.agalbiyoloji.com
Sayfa 1
Protista alemi
Adı Soyadı:_____________________________
Sınıfı: ________
Numarası:____
SORULAR
CEVAPLAR
Kök ayaklılara örnek veriniz.
Amip, Foraminifera, Radiolaria.
- Tatlı sularda yaşar.
- Besinlerini yalancı ayaklarıyla dış ortamdan alır ve
sitoplazmalarında bulunan besin kofulları içinde sindirir.
- İnsan bağırsağında amipli dizanteriye neden olur.
- Hareket organelleri yoktur.
- Besinlerini bulundukları ortamdan difüzyonla alırlar.
- Besin kofulu ve kontraktil koful bulunmaz.
- Omurgalı ve omurgasız hayvanların doku hücrelerinde
parazit olarak yaşayan canlılardır.
- Çoğalmaları eşeysiz üremenin eşeyli üremeyi takip ettiği
(metagenez) iki evrede gerçekleşir.
Amip hakkında bilgi veriniz.
Sporlulara örnek veriniz.
LO
Jİ
Sporlular hakkında kısa bilgi veriniz.
Gregarina, Plasmodium, Eimeria
Anofel cinsi sivrisineğin dişisi tarafından insana taşınır.
Alyuvarlarda çoğalır.
Çoğu tatlı sularda, bir kısmı denizlerde yaşar.
Sillilerde hücre ağzı ve anal açıklık bulunur.
Sillilerin yapılarında büyük ve küçük çekirdek olmak üzere iki
tip çekirdek vardır.
Büyük çekirdek hücrenin metabollik olaylarını ve eşeysiz
üremeyi kontrol eder.
Küçük çekirdek ise eşeyli üremeden sorumludur.
Sililer besinlerini dışarıdan hazır olarak alan heterotrof
organizmalardır.
Tatlı sularda yaşayan silliler kontraktil kofulları aracılığıyla
hücreye giren fazla suyu dışarı atar.
Sillilerde hücre şeklinin sabit kalmasını sağlayan, hücre
zarının altında ve sillede bağlantılı bir mikrotübül sistemi
bulunur.
Hücrenin metabolik olaylarını ve eşeysiz üremeyi kontrol
eder.
Bİ
Sillilerin yaşama ortamları nerelerdir?
Plasmodium malaria
YO
İnsanda sıtma hastalığına neden olan sporlunun adı
nedir?
Plasmodium insana nasıl geçer ve hangi hücrelerde
çoğalır?
AG
AL
Silliler hakkında kısa bilgi veriniz.
Sillilerde bulunan büyük çekirdeğin görevi nedir?
Sillilerde bulunan küçük çekirdeğin görevi nedir?
Tatlı sularda yaşayan sililer hücreye giren fazla suyu
hangi yapılarla dışarı atar?
Sillilerde hücre şeklinin sabit kalmasını sağlayan
hangi sistem bulunur?
Sillilere örnek veriniz.
Eşeyli üremeden sorumludur.
Kontraktil koful.
Mikrotübül sistemi bulunur.
Paramesyum, Spirostumum, Euplotes, Stentor.
Güngör KAYA
Biyoloji Öğretmeni
Biyoloji 9.sınıf
- Çalışma kağıdı -
www.agalbiyoloji.com
Sayfa 2
Protista alemi
Adı Soyadı:_____________________________
Sınıfı: ________
SORULAR
Numarası:____
CEVAPLAR
Algler nerelerde yaşar?
Tatlı suda ve denizde yaşar.
Alglere örnek veriniz.
Diatom, chlamydomonas, ulva, ulothrix.
YO
LO
Jİ
Algler hakkında kısa bilgi veriniz.
Çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur. Bu
nedenle gerçek kök, gövde, yaprak gibi organları
gelişmemiştir.
Algler klorofil pigmentini bulundurdukları için
fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri
üretebilir. Bu yüzden suda yaşayan heterotrof
canlıların besin ve oksijen kaynağıdır.
Yeryüzünde üretilen besin ve oksijenin büyük
çoğunluğu algler tarafından sağlanmaktadır.
Eşeyli ve eşeysiz ürer.
Bu organizmalardan bir tür yeşil alg olan deniz marulu
besin olarak tüketilebilir. Özellikle Asya'da deniz
kıyısında yaşayan insanlar besin olarak tüketilen algleri
hasat ederler.
Diyatomlar; diş macunu yapımında, izolasyon ve
filtrelerde kullanılmaktadır.
Esmer alglerden olan Laminaria çorba yapımında
yararlanılır.
Kırmızı ve kahverengi alglerin hücre duvarlarında jel
oluşturan maddeler ayrıştırılarak gıda katkı maddesi
yapılır. Bu maddeler puding, mayonez gibi besinler için
kıvam artırıcı olarak kullanılır. Mikrobiyolojik kültür
ortamlarının hazırlanmasında jel oluşturan madde
olarak görev alır.
Plastik, deodorant, boya, yapay tahta üretiminde de
kullanılır.
Cıvık mantarlar nemli ve organik maddelerin zengin
olduğu ortamlarda yaşar.
Cıvık mantarlar serbest yaşayan, amip gibi hareket
eden, hücre duvarı olmayan ökaryot organizmalardır.
Amipsi hareketlerle besinlerini alır.
Cıvık mantarların üremeleri eşeysiz ve eşeyli olur.
Ayrıştırıcı organizmalar olduklarından madde
döngülerinde rol oynar.
AG
AL
Bİ
Protistaların biyolojik ve ekonomik önemi hakkında
bilgi veriniz.
Cıvık mantarlar hakkında bilgi veriniz.
Cıvık mantarlara örnekler veriniz.
Dictyostelium, Ceratiomyxella, Arcyria.
Güngör KAYA
Biyoloji Öğretmeni
Biyoloji 9.sınıf
- Çalışma kağıdı -
www.agalbiyoloji.com
Sayfa 3
Download

Protista alemi