B L 425 Gömülü Sistemler LAB – 5: STM32F429 Timer
Timer Ayarları
1.
2.
3.
4.
µVision programını çalıştırınız.
Kartınızı USB portuna takınız.
Yeni proje oluşturunuz. Projenizin ismi bil425_lab5 olabilir. Gerekli proje ayarlarını yapınız.
Manage Run Time Environment diyalog kutusunda aşağıda verilen yazılım bileşenleri seçilmelidir.
CMSIS à Core
Device à Startup
Device à StdPeriph Drivers à TIM
Device à StdPeriph Drivers à SYSCFG
Device à StdPeriph Drivers à RCC
Device à StdPeriph Drivers à GPIO
Device à StdPeriph Drivers à Framework
5. Lab dosyalarınızı indiriniz. main.c ve main.h dosyalarınızı proje klasörü içine kaydediniz.
6. Project penceresindeki Source Group 1 klasörü üzerine tıklayarak ismini User olarak değiştiriniz.
7. User klasörüne sağ tuş ile tıklayınız ve açılan menüde “Add Existing Files to Group User”
seçeneğini seçiniz.
8. Proje klasörüne kaydetdiğiniz main.c ve main.h dosyalarınızı seçerek proje hiyerarşisine ekleyiniz.
9. Kartınızın PG13 ve GND pinlerini osiloskoba bağlayınız.
10. Projenizi BUILD ediniz ve projenizi karta yükleyiniz.
11. Osiloskop ekranında oluşan kare dalga formunu izleyerek bu işaretin periyodunu okuyuzun ve
aşağıdaki tabloya kaydediniz.
12. main.h dosyasındaki PSC ve PERIOD değerlerini aşağıda tabloda verilen değerlere eşitleyerek
işlemlerinizi tekrar ediniz.
13. Derste yaptığımız hesaplamaları kullanarak ölçtüğünüz sonuçlarla hesaplanan değerleri
karşılaştırınız.
Ölçülen PG13 Periyodu
Hesaplanan Periyot
PSC = 4199
PERIOD = 9
PSC = 41
PERIOD = 99
PSC = 839
PERIOD = 199
PSC = 83
PERIOD = 19
Tasarım
Bir buton yardımıyla bir LED’in yanma süresi kontrol edilmek isteniyor. İlk anda LED 1 s yanıyor ve 1 s
sönük kalıyor ve bu şekilde yanıp sönmeye devam ediyor. Butona her basıldığında LED’in sönük kalma
süresi değişmezken yanma süresi 1 s artıyor. Butona 5’inci basılmadan sonra LED ilk durumdaki haline
(1 s yanma 1 s sönük kalma) dönüyor. Bu işlemi yerine getiren programı tasarlayınız.
Download

LAB – 5: STM32F429 Timer