BİL 425 Gömülü Sistemler LAB – 6: STM32F429 PWM
1.
2.
3.
4.
µVision programını çalıştırınız.
Kartınızı USB portuna takınız.
Yeni proje oluşturunuz. Projenizin ismi bil425_lab6 olabilir. Gerekli proje ayarlarını yapınız.
Manage Run Time Environment diyalog kutusunda aşağıda verilen yazılım bileşenleri seçilmelidir.
CMSIS à Core
Device à Startup
Device à StdPeriph Drivers à TIM
Device à StdPeriph Drivers à SYSCFG
Device à StdPeriph Drivers à RCC
Device à StdPeriph Drivers à GPIO
Device à StdPeriph Drivers à Framework
5. Lab dosyalarınızı indiriniz. main.c ve main.h dosyalarınızı proje klasörü içine kaydediniz.
6. Project penceresindeki Source Group 1 klasörü üzerine tıklayarak ismini User olarak değiştiriniz.
7. User klasörüne sağ tuş ile tıklayınız ve açılan menüde “Add Existing Files to Group User”
seçeneğini seçiniz.
8. Proje klasörüne kaydetdiğiniz main.c ve main.h dosyalarınızı seçerek proje hiyerarşisine ekleyiniz.
9. Kartınızın PB3 ve GND pinlerini osiloskoba bağlayınız.
10. Projenizi BUILD ediniz ve projenizi karta yükleyiniz.
11. Osiloskop ekranında oluşan kare dalga formunu izleyerek bu işaretin periyodunu okuyuzun ve
aşağıdaki tabloya kaydediniz.
12. main.h dosyasındaki PULSE değerini aşağıda tabloda verilen değerlere eşitleyerek işlemlerinizi
tekrar ediniz.
Periyot Süresi (ms)
Darbe Süresi (ms)
PULSE = 19
PULSE = 39
PULSE = 59
PULSE = 89
13. PULSE değerini tekrar 19 yapınız.
14. Osiloskopta gördüğünüz işareti Şekil-1’e çiziniz.
15. initPWM() fonksiyonunda PWM modunu aşağıdaki gibi değiştiriniz.
ocInit.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
16. Bu durumda osiloskopdan izlediğiniz işareti Şekil-2’ye çiziniz.
17. Tekrar PWM modunu TIM_OCMode_PWM1 yapınız. OC modülünün çıkış polaritesini aşağıdaki gibi
değiştiriniz.
ocInit.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
18. Bu durumda osiloskoptan izlediğiniz işareti Şekil-3’e çiziniz.
19. PWM modunu TIM_OCMode_PWM2 yapınız.
20. Bu durumda osiloskopdan izlediğiniz işareti Şekil-4’e çiziniz.
21. Sonuçları (Şekilleri) karşılaştırarak yaptığınız değişikliklerin etkisini yorumlayınız.
22. PWM modunu TIM_OCMode_PWM1 ve OC modülünün çıkış polaritisini TIM_OCPolarity_Low
yapınız.
23. main() fonksiyonunda aşağıda verilen değişikliği yapınız.
while(1) loop();
24. Programınızı karta yükleyerek, osiloskopta izlediğiniz işareti Şekil-5’e çiziniz.
Şekil – 1
Şekil – 2
Şekil – 3
Şekil – 4
Şekil – 5
Sonuçlar ve İrdelemeler
Download

LAB – 6: STM32F429 PWM