KAYIT DONDURMA FORMU / OFFICIAL LEAVE OF ABSENCE FORM
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne / To the Student Affairs Office;
…..../…../…......
AD-SOYAD/NAME-SURNAME
:
ÖĞRENCİ NUMARASI/STUDENT ID NUMBER
SINIFI / LEVEL :  Hazırlık/Prep
:
 1.sınıf/Level 1
 2.sınıf/Level 2
 3.sınıf/Level 3
 4.sınıf/Level 4
FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL / FACULTY-SCHOOL :
BÖLÜMÜ / DEPARTMENT
:
TELEFON / PHONE
:
_______
KAYIT DONDURMA DÖNEMİ / TERM FOR OFFICIAL LEAVE OF ABSENCE:
Akademik Yıl / Academic Year: (2014-2015)
Dönem / Term:  Güz / Fall -  Bahar / Spring
Kayıt Dondurma nedeni / Reason for Official Leave of Absence :
 Yurtdışı eğitimi /Study Abroad
 Mali nedenler /Financial Reasons
 Askerlik / Military Service
 Sağlık / Health Problems
 Hazırlık Prog. erken bitirme / Irregular Status
 Diğer (ise açıklamasını yazınız) / Other (please specify ):
Önceki yıllarda kayıt dondurma var mı? / Have you been on official leave of absence before ? :
 Evet / Yes
 Hayır / No
…………………………
ÖĞRENCİNİN İMZASI / STUDENT’S SIGNATURE
NOT: “İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Kayıt Dondurma ile ilgili 31.maddesi’nin 2.bendi :
“Kayıt dondurma halinde öğrenim bedeline ilişkin esas ve usuller Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mütevelli Heyeti, kayıt donduran
öğrencilerin bir sonraki akademik yıla ilişkin öğrenim bedelini kısmen veya tamamen ve peşin olarak ödemelerini karara bağlayabilir.”
İş bu yapılan ödeme 2014-2015 akademik yılı …….. /…….. Dönem ücreti olarak mahsup edilecektir. Söz konusu dönemde öğrenci
eğitimine devam etmezse herhangi bir ücret iadesi söz konusu değildir.
Official Leave of Absence, article 31, paragraph 2 of the “İstanbul Bilgi University Undergraduate Education and Examination
Regulations” states that “All principles and methods with regards to the cost of education for any registration put on hold will be
determined by the Board of Trustees”. The Board of Trustees may decide that the student official leave of absence needs to pay the
full or partial tuition fort the following academic year.”
The payment will be entered into account as payment for the 2014-2015 academic year and for the term of …… /…… . If the student
does not continue their education during the aforementioned term, there will be no refunds or reimbursements.
Fakülte-Yüksekokul Yönetim Kurulu Karar Tarih ve sayısı
Faculty-School Executive Board Decision Date, No
SA_Form2 KayıtDondurmaLisans
Mali İşler Müdürlüğü, Tarih
Finance Office, Date
Download

Kayıt Dondurma Formu - Öğrenci İşleri