A
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
3721
2015 - GÜZ ARA - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00
7. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
STRATEJİK YÖNETİM-I
TÜRK DİLİ-I
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
02
05
08
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
yargılarıyla
aşağıdakilerden
1. Bireyler
hangisini değerlendirirler?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Friedman’a göre, işletme yöneticilerinin
sosyal sorumluluğu nedir?
Devlet, yerel yönetim ve siyasetçileri
Eğitim kurumları ve eğitmenleri
Değer yargıları, kültür ve ananeleri
Yasalar, alışkanlıklar ve bilgiyi
Kişi, olgu ve olayları
A) Pay sahiplerinin çıkarları göre hareket etmek
B) Üretimi arttırmak
C) Çalışanların çıkarlarını korumak
D) Verimlilik arttırmak
E) Toplumun çıkarlarına göre hareket etmek
2. İşletmelerin sosyal sorumlulukla ilgili
yaklaşımları
aşağıdakilerin hangisinde
birlikte ve doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. İyi iradeyi, ödevi yerine getirmeye bağlayan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Taylor - Weber
Modern - Postmodern
Klasik - Global
Yerel - Küresel
Klasik - Modern
7. Meslek ahlakı ilkelerinin oluşturulduğu
dönem aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıdakilerden hangisi insanı ahlak dışı
davranmaya iten nedenlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Antik Yunan Ahlakı
Adalet ahlakı
Kant yaklaşımı
Erdem ahlakı
Sonuçsalcılık
A)
B)
C)
D)
E)
Kişinin karakteri
Kişinin beklentileri
Bilgiye dayalı nedenler
Kişinin üstlendiği rol
Yargıya dayalı nedenler
1900-1920
1920-1950
1950-1970
1970-1990
1990-2010
8. Aşağıdakilerden hangisi bir işin meslek
sayılabilmesi için gerekli koşullardan biri
değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal
sorumluluğunun aleyhindeki görüşlerden
biri değildir?
A) Belli bir akademik eğitim süresi gereklidir.
B) Birinci amaç kendine ihtiyaç duyanlara
hizmet etmektir.
C) Meslekler, toplumda çok özel bir ilişki
içindedir.
D) Bir meslek örgütü şart değildir.
E) Topluma hizmet etmek meslek olmanın
esasını teşkil eder.
A) Sosyal sorunlardan işletmeler sorumludur.
B) Kârın maksimizasyonu asıldır.
C) İşletmeler sosyal yeteneklere sahip değildir.
D) İşletmenin esas amacını aksatır.
E) Sosyal sorumluluk işletme için maliyet
etkenidir.
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
9. Kant sonrası modern ahlakta aşağıdaki
kelimelerden hangisi önem kazanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
yaklaşımıyla
ilgili
13. Hazcılık
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sorumluluk, ödev
Karakter
Değerler
Doğru-yanlış
Farklı inançlar
aşağıdaki
A) İçinde iyi olan her şey aynı zamanda bir haz
taşır.
B) Acı bile iyi bir yol olabilir.
C) Haz alma ile mutluluk arasında doğru orantı
vardır.
D) Hayatın en önemli değeri haz almaktır.
E) Hazlar ancak dışarıya vurulduğunda iyi,
doğru ve güzeldir.
hangisi Hinduizm
ve
10. Aşağıdakilerden
Teozofi gibi akımlarda insanın aşağı
benliğinin içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Fiziki beden
Enerjetik beden
Saf akıl
Arzuların aklı
Can
14. Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bir
davranışın ahlaki olması için gereken genel
prensiplerden biri değildir?
A) Başka varlıklara saygı duymak
B) Toplam mutluluğu amaç edinmek
C) Kendi yeteneklerini başkalarının yararına
geliştirmek
D) Kendine verilmiş olan melekeleri geliştirmeyi
arzulamak
E) Kendi amacı için başkalarını araç olarak
kullanmamak
11. Ahlak filozoflarının cevabını aradıkları soru
aşağıdakilerden hangisidir?
Nerede nasıl davranılmalıdır?
Bu davranış yasa olabilir mi?
Bu ahlaki çözüm genel sonuç olabilir mi?
Tüm değerler birey ve durumlara göre
değişken mi kabul edilmeli?
E) Bu teori akla uygun mudur?
A)
B)
C)
D)
15. Haklar teorisinde yer alan ve özellikle iş
dünyasında
firmalarda,
kimyasal
maddelerin
kullanımına
sınırlamalar
getirilmesini
sağlayan
temel
hak
aşağıdakilerden hangisidir?
12. “Nasıl iyi bir insan olunacağını göstermeye
çalışan” etik yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Normatif teori
Teleolojik yaklaşım
Erdem ahlakı
Meta-etik yaklaşım
Deontolojik yaklaşım
A)
B)
C)
D)
E)
3
Doğruluk
Yaşama ve güvenlik
Gizlilik
Vicdan özgürlüğü
Özel mülkiyet
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
16. İşletmelerin
topluma
karşı
sorumluluklarının
olduğunun
aşağıdakilerden hangisidir?
etik
ispatı
19. İşletmelerin geniş bir kesim için en iyiyi
sağladığını varsayan faydacılık görüşünün
temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletmeler politik ve ekonomik grupların
yönetiminde olan işbirlikleridir.
B) İşletmelerin doğası ve bakış açısı bu
konunun yapısı gereği çok farklı görüşleri
barındırması nedeniyle doğrudur.
C) İşletmelerin bir ekonomik varlık olması
sebebiyle ilkeler ve kurallar onun en önemli
konusu olmaktadır.
D) İşletmelerin toplumda var olan sosyal bir
varlık olması insan ve onun taşıdığı değerler
açısından önemlidir.
E) İşletmeler tıpkı insanlar gibidir, bu nedenle
etik olma ve etik davranma sorumlulukları
vardır.
A) İşletmeler kâr amaçlı kurumlardır, işletme
sahipleri ve hissedarları için kâr hedefleri
belirler.
B) İşletmelerin bir kişiliği vardır.
C) İşletmelerin doğası ve sorumlulukları bu
günde tartışma konusudur.
D) Bu gün işletmelerle ilgili dile getirilen
mesuliyet ve sorumlulukların büyük bir kısmı
yanlıştır.
E) İşletmelerin etik sorumluluklarının temelinin
neye dayandığının açıklığa kavuşturulması
gereklidir.
17. İşletme ile müşterileri arasındaki ilişkilerde
ekonomik hedefler konusunun varlığını
ortaya
atan
ve
savunan
görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşbirliği ve fikir birliği
B) Sözleşmeye dayanan etik
C) Meta-etik yaklaşım
D) İşletme iç karar yapısı
E) Güven ve bağlılık temeli
18. Friedman’a göre, işletmelerin topluma
yardımlarda
bulunma
zorunluluğunun
olmamasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?
20. Etkilenenler bakış açısı, işletmelere ve
yöneticilere
aşağıdakilerden
hangisini
sağlar?
A) İşletmelerin sadece bir sosyal sorumluluk
konusu vardır, o da kâr elde etmektir.
B) İşletmeler bir birey gibi hayır amaçları olan
varlıklar değildir.
C) İşletmeler bazı bireyler gibi çıkarlarını ve
amaçlarını ikinci plana itemezler.
D) İşletme yöneticilerinin sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde hissedarlarının paralarını
harcama hakları yoktur.
E) İşletmelerin
topluma
yardım
etme
sorumlulukları vardır, aksi halde cezai
uygulamalar mutlaka yapılmalıdır.
A) İşletme
yöneticilerin
çalışanları
değerlendirmesinde ceza ve ödül sisteminde
denetimi sağlar.
B) İşletme faaliyetlerinin tüm yönetsel yönlerini
belirleyerek kılavuz görevi görür.
C) İşletmelerin
ekonomik
amaçlarını
gerçekleştirebilmesini
hem
de
etik
prensiplere göre hareket etmesini sağlar.
D) Araştırmacılara ve işletme çalışanlarına
pratik ve uygulanabilir bütçe rakamları verir.
E) İşletmeler ve liderleri için açık planlar ve
prosedürler hazırlar.
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
STRATEJİK YÖNETİM-I
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
1. Aşağıdakilerden hangisi taktik plana ait
özelliklerden biri değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimi
öne çıkaran ve yönetim olgusuna stratejik
bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerekli
kılan gelişmelerden biri değildir?
A) Büyük miktarda yatırıma / paraya mal olması
B) Planlama faaliyetlerinin alt ucunda yer
alması
C) Örgütün daha küçük kısmını etkileyen
faaliyetleri içine alması
D) Birkaç kişinin katılımını gerektirebilmesi
E) Birkaç gün veya birkaç haftayı kapsaması
A) Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin
müşterilere ulaşmasında yaşanan gelişmeler
B) Asya’da faaliyet gösteren üreticilerin maliyet
liderliği stratejisiyle dünya pazarlarına
girmeleri ve Batılı üreticiler için önemli bir
tehdit unsuru haline gelmeleri
C) Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici
haklarının gelişmesi
D) Eğitimli insan kaynaklarının azalması
dolayısı personel bulmanın zorlaşması
E) Doğal çevrenin korunmasına ilişkin konulara
verilen önemin artışı
hangisi
stratejilerin
2. Aşağıdakilerden
planlanması aşamasında planlamacıların
kritik rollerinden biri değildir?
A) Yöneticileri olumlu yönde güdüleyerek
gelecek
için
yenilikçi
çözümlere
ulaşmalarına yardımcı olurlar.
B) Stratejilerin tüm birimler için anlaşılabilir ve
uygulanabilir olmasına özen gösterirler.
C) Rakip firmaların stratejilerini işletmenin
stratejileri ile karşılaştırır ve buna uygun
taktik planlar geliştirirler.
D) Stratejileri alt stratejilere ayırarak her bir
stratejinin gerçekleşmesi için programlar ve
eylem planları belirlerler.
E) Stratejik değişimin örgütün bütününe
iletilmesini sağlarlar.
5. Stratejik planlama ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Örgütün geleceğine rehberlik eder.
B) Belirli bir dönemi kapsamaz.
C) Örgütün işini daha iyi yapmasına yardımcı
olan bir yönetim aracıdır.
D) Örgütün enerjisinin odaklanmasını sağlar.
E) Örgüt üyelerinin aynı amaç doğrultusunda
çalışmalarını temin eder.
6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim
modelinin strateji oluşturma basamağında
yer almaz?
3. İşletmeyi
rakiplerinden
farklılaştıran
kabiliyet ve kapasiteye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
aşağıdaki
Stratejik niyet
Operasyonel plan
Temel yetenekler
Vizyon ve misyonun hazırlanması
Alternatif stratejilerin oluşturulması
Kısa dönemli amaçların belirlenmesi
Dış çevreden kaynaklanan fırsat ve
tehditlerin belirlenmesi
E) İzlenecek stratejilerin seçimi
İzleyen sayfaya geçiniz.
A)
B)
C)
D)
İşletme stratejileri
E) İşletme modeli
5
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
7. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim
sürecinin
daha
etkin
bir
şekilde
yürütülebilmesi
için dikkat
edilmesi
gereken noktalardan biridir?
11. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel misyon
içerisinde yer alabilecek unsurlardan biri
değildir?
A) Örgütün faaliyet alanı
B) Örgütün değer ve inançları
A) Bürokratik bir mekanizma olmalıdır.
B) Niteliksel bilgiye önem verilmemelidir.
C) Bir defada çok sayıda strateji takip
edilmelidir.
D) Süreç sadece kâğıt üzerinde kalmamalı,
insanları da işin içine katmalıdır.
Sözlerle
desteklenen sayılardan oluşmalıdır.
E)
C) Örgütün ilişkide bulunduğu kitleler
D) Örgütün ürettiği ürünler
E) Örgütün rekabet stratejileri
12. Belli bir topluluğun kendine özgü varlık,
birlik ve sürekliliğini devam ettirmek için
üyelerin geneli tarafından doğruluğuna
inanılan ve bu topluluğun düşünce, amaç ve
duygularını yansıtan temel ilke ya da
inanışlara ne ad verilir?
yönetimin önceden seçilen
8. Stratejik
stratejilerin eyleme dönüştürülmesi için
çalışanların ve yöneticilerin harekete
geçirilmesi aşamasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
9.
A)
B)
C)
D)
E)
Strateji değerleme
Strateji belirleme
Strateji uygulama
Strateji oluşturma
Strateji seçme
“Türkiye’de elektronik sektöründe en
yenilikçi
işletme
olmak”
ifadesi
aşağıdakilerden hangisine verilebilecek bir
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
Örgütsel yapı
13. “İşletmenin temel inançları, değerleri,
arzuları ve etik değerleri hakkında bilgiler
veren”
misyon
bildirgesi
bileşeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa dönemli amaç
Stratejik plan
Misyon bildirgesi
Strateji bildirgesi
Vizyon bildirgesi
A) Benlik kavramını yansıtması
B) İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetler
C) İşletmenin rekabet alanı
D) Çalışanlara önem vermek
E) İşletmenin felsefesi
10. Aşağıdakilerden hangisi “yıllık hedeflere
ulaşmada kullanılacak araçlar” olarak
tanımlanır ve karar vermede kılavuzluk
ederek tekrarlanan faaliyet ve durumlarda
ne tarz davranışlarda bulunulacağına dair
yol gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hedefler
Değerler
Taktikler
Yetkinlikler
14. Vizyon ile ilgili
hangisi yanlıştır?
Strateji
Taktik
Amaç
Politika
Plan
6
aşağıdaki
ifadelerden
A) Bağlılığın bildirisidir.
B) Bir reklam sloganıdır.
C) Bizi eşsiz yapan özelliklerin belirlenmesi ve
ilan edilmesidir.
D) Temel değerlerin ve ilkelerin örgütsel
bildirgesidir.
E) Önceliklerimizin,
planlarımızın
ve
amaçlarımızın başıdır.
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
ortadan
kalkmasına
15. “Belirsizliklerin
yardımcı
olarak,
hedeflere
ulaşma
konusunda çalışanlara rehberlik etmesi”
vizyonun hangi rolü kapsamında yer alır?
hangisi
tedarikçilerin
19. Aşağıdakilerden
alıcılara karşı pazarlık gücünün yüksek
olduğu durumlardan biri değildir?
A) Sadece birkaç tedarikçinin varlığı söz
konusu ise
gerçekleştirdiği
satın
alma
B) Alıcının
faaliyetleri tedarikçinin genel satışları
içerisinde düşük bir paya sahipse
C) Tedarikçinin ürünler ve hizmetleri alıcının
pazardaki başarısı için önemli ise
edilen ürün ve hizmetlerin
D) Tedarik
değiştirme maliyetleri yüksekse
E) Diğer tedarik kaynakları çok sayıda
mevcutsa
A) Hatırlatıcı
B) Yol gösterici
C) İlham verici
D) Kontrol edici
E) Özgürlük sağlayıcı
16. Olası rakiplerin pazara girişini maliyetli
duruma getirmek ve bu sayede sektördeki
mevcut işletmeleri rekabetten korumak
amacıyla geliştirilen faktörlere ne ad verilir?
A) Pazara giriş engelleri
B) Ölçek ekonomileri
C) Tehdit oluşturma
D) Rekabetçi istihbarat
E) Değer zinciri yaratma
sektörler
içerisinde
üretilen,
17. Başka
işletmenin ürünlerinin aynısı veya benzeri
olmayan, ancak bu ürünlere alternatif
olabilecek ürünler ve hizmetlere ne ad
verilir?
A) Benzer ürün ve hizmetler
B) Ölçek ürün ve hizmetleri
C) Farklılaştırılmış ürün ve hizmetler
D) İkame ürün ve hizmetler
E) Sektör dışı ürün ve hizmetler
18. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin dış
çevresi kapsamında yer alan genel çevre
faktörlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Çevresel tarama, çevresel izleme ve
rekabetçi istihbarat aşağıdaki konulardan
hangisinin kapsamında yer alır?
Epidemik faktörler
Politik faktörler
Teknolojik faktörler
Ekonomik faktörler
Sosyal faktörler
A)
B)
C)
D)
E)
7
Tahmin araçları ve teknikleri
Misyon bildirgesini oluşturan bileşenler
İnsan kaynakları planlaması
Taktik plan
İşgören eğitimi
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK DİLİ-I
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
dil”
oluşturma
1. “Yapay
aşağıdakilerden hangisidir?
gerekçesi
5. Aşağıdakilerden hangisi hem coğrafî hem
de dil bilimsel bakımdan izole dil olarak
kabul edilir?
A) Konuşulan dile resmî statü kazandırılması
B) Yok olmak üzere olan dillerin canlandırılması
C) İletişim engelinin ortadan kaldırılması
D) Konuşur sayısı azalan dillerin tespit edilmesi
E) Belirli bir bölgede konuşulan dillerin koruma
altına alınması
2. Budizm için kutsal kabul
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
edilen
A)
B)
C)
D)
E)
Baskça
Sümerce
Toharca
Gilyak
Prakrit
dil
Sanskrit
Prakrit
Sümerce
Baskça
Gilyak
6. Aşağıdakilerden hangisinde “yalınlayan
diller”in en tipik örnekleri birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?
A) Fince – Macarca – Japonca
B) İngilizce – Farsça – Hintçe
C) Gagauzca – Azerice – Türkmence
D) Kazakça – Karakalpakça – Nogayca
E) Çince – Tibetçe – Vietnamca
3. İnsan dillerinin hayvan seslerinin taklidi
esasına dayandığını ileri süren kuram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünlem Kuramı
B) Etkileşim Kuramı
C) Güneş Kuramı
D) Değişke Kuramı
E) Yansıma Kuramı
4. Bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim
sürecinde kuramsal olarak var olduğu
düşünülen en eski şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
7. Orta İran’da konuşulan ve Divanü Lugâti’t
Türk’te Arguca olarak anılan dilin devamı
aşağıdakilerden hangisidir?
Ana dili
Ana dil
Ulusal dil
Yerli dil
Resmî dil
A)
B)
C)
D)
E)
8
Boşnakça
Çuvaşça
Tuvaca
Halaçça
Nogayca
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
hangisi
8. Aşağıdakilerden
özelliklerinden biri değildir?
“argo”nun
11. Türkçenin yazımı için çok yetersiz olan, dar
bir çevrede 8. – 9. yüzyıllarda kısa süre
kullanılan ve din yoluyla gelen ilk alfabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli meslek gruplarına ya da toplumsal
gruplara özgü olması
B) Saygınlığının ölçünlü dile göre daha düşük
olması
ülkenin
çoğunluğu
tarafından
C) Bir
konuşulması
D) Düşük statülü bir dil olması
E) Özellikle gençler tarafından kullanılması
A)
B)
C)
D)
Mani
Soğut
Brahmi
İbrani
Grek
E)
hangisi
Tanzimat
12. Aşağıdakilerden
döneminde yazılan dil bilgisi kitaplarından
biri değildir?
9. Aşağıdakilerden hangisi manevî
ögeleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
kültür
Kavaid-i Osmaniye
Revzen-i Mahlû
Mikyasü’l-Lisan
Medhal-i Kavaid
Sarf-ı Türkî
Geleneksel kıyafetler
Ahlâk anlayışı
Dünya görüşü
İnançlar
E) Davranış kalıpları
hangisi
Harezm
13. Aşağıdakilerden
döneminden kalan eserlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
Anadolu
10. Aşağıdakilerden
sahasında, Türkçeye tercüme edilen ilk
didaktik içerikli edebî eserler arasında yer
almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Muhabbetname
Nehcü’l-Feradis
Nesayimü’l-Mahabbe
Muinü’l-Mürid
Mukaddimetü’l-Edeb
14. Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı
aşağıdakilerden hangisidir?
Kelile ve Dimne
Süheyl ü Nevbahar
Marzubanname
Kutadgu Bilig
Kısas-ı Enbiya
A)
B)
C)
D)
E)
9
Kutadgu Bilig
Divan-ı Hikmet
Müyessiretü’l-Ulum
Muinü’l-Mürid
Nesayimü’l-Mahabbe
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2015 GÜZ ARA 3721-A
15. Eski Türkçe dil özelliklerini gösteren, falla
ilgili
yazma
eser
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. “el” ve “gel” sözcüklerindeki (e) seslerinin
söylenişi farklı olmasına rağmen anlam
farkı
yaratmaması
aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
Irk Bitig
Altun Yaruk
Sekiz Yükmek
Maitrsimit
Prens Kalyanamkara Papamkara
A)
B)
C)
D)
E)
Sese
Alt ses birime
Ses birime
Foneme
Göstergeye
16. Ali Şir Nevayi’nin Farsça ile Türkçeyi
karşılaştırarak Türkçenin daha üstün bir dil
olduğu
sonucuna
ulaştığı
eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Divanü Lügati’t-Türk
Mecalisü’n-Nefayis
Muinü’l-Mürid
Muhakemetü’l-Lügateyn
Muhabbetname
sözcüklerin
hangisinde
17. Aşağıdaki
vurgunun yerinin değişmesi sözcüğün
anlamını da değiştirir?
A)
B)
C)
D)
E)
yapıt
meydan
yeşil
temel
bölme
18. Aşağıdaki cümlelerin
düşmesi vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisinde
ünlü
20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yabancı
kökenli değildir?
Burada kalmayı tercih etti.
Bu yolda çok emek harcadı.
Daha nereye gideceğini bilmiyor.
Ailesine karşı çok ilgisizdi.
Yıllarca yalnız yaşadı.
A)
B)
C)
D)
E)
10
hesap
şükür
ziyaret
şimdi
can
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR
1. Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymalısınız. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiç bir
doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri
aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne
bulunduramazsınız.
3. Sınav esnasında görevlilere soru soramaz, sınav huzurunu bozacak söylemlerde ve davranışlarda
bulunamazsınız.
4. Sınav esnasında kalem, silgi vb. hiç bir araç ve gereç paylaşımında bulunamazsınız.
5. Kopya çekme, kopya verme, kopya çekilmesine yardımcı olma vb. eylemlerde bulunamazsınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdı dışında bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkaramazsınız.
7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı bilgilerini kontrol ediniz. Bu bilgiler size
ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
9. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı
değilse, sınav görevlilerine bildiriniz.
10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli vb.) kullanmanız
durumunda, cevap kâğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara TCKN ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazarak imza atınız.
12. Soru kitapçığınızın sayfalarında hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını hızlıca kontrol ediniz.
Hata olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Sınav
görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad-soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi yazarak
imza atınız.
14. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan bölüme, cevap yerinin dışına
taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
16. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap
kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız.
17. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu
yanlış cevaplamış sayılacaksınız.
18. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı eksiksiz biçimde salon görevlilerine teslim
ediniz.
19. Sınav kurallarına uymadığınız takdirde sınav görevlileri tarafından hakkınızda tutanak tutulup,
sınavınız geçersiz sayılabilir.
Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.
Download

A 3721 - AOFisletme.Biz