İş Ahlakı
Kuralları
Genel Açıklama
Gerek kendi içimizdeki, gerek paydaşlarımızla olan ilişkimize yön veren temel
Grup politikaları ve yönergelerinin genel değerlendirmesidir.
Belirlenen operasyon alanlarında çalışan Ericsson personeli için daha fazla bilgi ve ek kuralları
Grup Politikaları, Grup Direktifleri ve Grup Talimatları'nın yanı sıra, yerel yönerge ve talimatlarda da
bulabilirsiniz. Ericsson Grup Politikaları Grubu Direktifleri ve Grup Talimatları için burayı tıklayınız. (http://
internal.ericsson.com/book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=GLOB)
İçindekiler
GÜVENİLİR BİR İŞ ORTAĞI OLMAK
Ericsson Prensipleri
5
Kurallara uyma sorumluluğumuz
6
İhlallerin bildirilmesi
7
SORUMLU İŞ YAPMA
Kurumsal bireyler olarak yükümlülüklerimiz
8
İşletme operasyonlarının tümünde insan haklarına saygı göstermek
9
Sağlık ve güvenlik
10
Sürdürülebilir gelişim taahhüdü
10
Davranış Kuralları
11
HER EYLEM ÖNEMLİDİR
Kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere riayet
12
İletişim ve mali bilgiler
13
Menfaat çatışmalarının üstesinden gelmek
14
Şirket varlıklarının korunması ve uygun şekilde kullanılması
15
Bilgilerin korunması
16
3
Başkan ve CEO'nun
mektubu
Sevgili Mesai Arkadaşlarım,
İş Ahlakı Kuralları, işlerimizi sorumlu bir şekilde yapmamızı sağlayan, her eylemin son derece
önemli olduğunu bize hatırlatan ve güvenilir iş ortağı algımıza sahip çıkmamızı sağlayan rehber
bir çerçeve ve araçtır.
Bu talimatlar, faaliyetlerimizin temelini oluşturur ve müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız,
hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımız ile ilişkilerimizde sahip olduğumuz güven ve itibarı
korumada bize rehberlik eder.
İş Ahlakı Kuralları'nı dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olun. Her birimizin bu Kurallar'da
yazılı bulunan prensiplere uygun çalışmasını bekliyorum. Bu standartlara ulaşmak hepimizin
görevi.
Ericsson'un kurumsal sorumluluğuna ilişkin konulara önem veriyor ve sorumlu iş yapmayı
taahhüt ediyorum. Siz de bağlılığınızı ortaya koyun. Her eylem önemlidir.
Hans Vestberg
Başkan ve CEO
Nisan 2014
4
GÜVENİLİR BİR İŞ
ORTAĞI OLMAK
Ericsson Prensipleri
Dürüstlük, şeffaflık ve sorumluluk her zaman
çalışma kültürümüzde belirleyici rol oynamıştır.
Faaliyetlerimizi yüksek bir dürüstlük anlayışı içerisinde
yürütmek, müşterilerimiz, ortaklarımız, çalışanlarımız,
hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımız nezdindeki
güvenilirlik ve itibarımızın muhafaza edilmesi açısından
elzemdir. Bu güven ve itibarın muhafaza edilmesi
bir yandan iş yaparken şeffaflığı, öte yandan işletme
varlıkların ve bireylerin mahremiyetinin korunması için
gizliliği gerektirir.
•
Sorumlu kurumsal bireyler olmak
•
İşletme operasyonlarının tümünde insan
haklarına saygı göstermek
Sağlık ve güvenliğin sağlanması
Sürdürülebilir gelişimi teşvik
Davranış Kuralları'nda belirtildiği gibi BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi prensiplerinin desteklenmesi
•
•
•
Kurallar, ayrıca Ericsson'un bir çalışanı, bir taşeron
ya da özel bir yüklenicisi olarak Ericsson için çalışma
yapan herkesi ve Ericsson'un personel yönetimi
altında ya da Ericsson tesislerinde çalışan tüm bireyler
için de kurallar içerir:
Çalışmalarımızda, şeffaf bir ortam yaratmak, hepimiz
için büyük bir önceliktir. İş Ahlakı Kurallarımız,
faaliyetlerimizi ve pazar ile iletişimimizi adil ve
dürüst olarak gerçekleştirme vaadimizdir. Şirketin
bu Kurallar'da belirtilen prensiplere uygun olarak
yönetilmesi beklentisi içindeyiz. Yönetim Kurulu
ve Yönetim Ekibi üyelerinden her bir Ericsson
personeline kadar herkes, bu standartları karşılamakla
yükümlüdür.
•
•
•
İş Ahlakı Kuralları, aşağıdakiler dahil olmak üzere
sorumlu iş yapmak konusundaki şirket taahhüdümüzü
yansıtır:
•
•
5
Yürürlükteki kanunlara, kurallara ve
düzenlemelere her zaman riayet etmek
Mali raporlarda ve diğer toplumsal iletişimlerde,
eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır
bilgiler vermek
Menfaat çatışmalarının üstesinden uygun bir
şekilde gelmek
Şirket varlıklarını korumak ve gereğince
kullanmak
Kamuya açık olmayan bilgileri korumak
Kurallara uyma sorumluluğumuz
Yöneticilerimize yüklediğimiz sorumluluklar daha
fazladır. Eylemleri sayesinde kurallara uymanın
önemini ortaya koyacak olan onlardır. Örnek olmak
ve ayrıca soruları olan ya da muhtemel ihlalleri ihbar
etmek isteyen çalışanlar için ulaşılabilir olmak da kritik
önem taşımaktadır.
Ericsson için çalışan herkesin burada belirtilen
şirket taahhütlerini desteklemek ve bu doğrultuda
çalışmak ve yürürlükteki tüm kanunlarla birlikte
bize yöneltilen kuralları uygulamak için Kuralları
gözden geçirmesi gerekir. Ayrıca, Ericsson'un Grup
politikaları, yönetmelikleri ve talimatlarının yanı sıra
yerel yönetmelikleri ve talimatları da takip etmemiz
gerekir; bunu yapamamanız, iş sözleşmenizin feshi
ve /veya hukuki ve cezai sorumluluklar dahil disiplin
müeyyidelerine neden olabilir.
Yöneticiler, bu Kurallar'a saygı gösterildiğinden
ve kendi organizasyonları içinde uygulandığından
emin olmakla yükümlüdür. Yöneticiler, ahlaka aykırı
davranışlara göz yummamalıdır.
6
İhlallerin bildirilmesi
Ericsson için çalışan bireyler – Ericsson'un
personel yönetimi altında veya Ericsson tesislerinde
çalışanların iyi niyet kuralları çerçevesinde, kanun veya
İş Ahlakı Kurallarımızın bir ihlali niteliğinde olduğunu
düşündükleri her türlü davranışı, yöneticilerine veya
faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik prosedüreleri
uyarınca yetkili makamlara ihbar etmeleri teşvik edilir.
İhbar edilmek istenen duruma yönetici de dahilse
veya belirtilen endişeleri uygun şekilde ele alamıyor
veya alamamış ise, çalışanlara meseleyi daha yüksek
bir yöneticiye veya faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik
prosedürler uyarınca ihbar etmeleri tavsiye edilir.
Tedarikçiler, müşteriler ve diğerleri – Tedarikçiler,
müşteriler ve Ericsson faaliyetlerine dahil olan diğer iş
ortakları, kanunlara veya İş Ahlakı Kurallarının ihlaline
ilişkin şüphelendikleri durumları, yerel operasyon
yöneticilerine veya faaliyet gösterilen ülkedeki yerleşik
prosedürler uyarınca ihbar edebilirler.
bildirimleri, ihlale karışan bireyler için geçerli olan
yürürlükte olan yerel mevzuatlara uygun bir süreç ile
ele alınacaktır. Ericsson İhlallerin Bildirilmesi sürecine
ilişkin bilgiler, Ericsson intranetinde1 ve Ericsson web
sitesinde2 bulunmaktadır.
Ericsson İhlallerin Bildirilmesi – Yukarıda belirtilen
ihbar kanallarından hiçbiri müsait veya uygun değilse
ve iddia edilen ihlal
•
•
grup veya yerel yönetim tarafından
gerçekleştirildiyse ve
ahlak dışı davranışlar, kuşku uyandıran
muhasebe veya denetim uygulamaları ile ilgiliyse
veya Ericsson'un önemli menfaatlerini ya da
kişisel sağlık ve güvenlik konularını etkiliyorsa,
Yöneticilerin meseleleri ciddiyetle ele almaları, ahlak
kuralları, değerler ve prosedürler ile yerel kanunlar
ve yönetmelikler doğrultusunda, tatmin edici bir
çözüm temin etmek üzere gayret göstermeleri
beklenmektedir. Ericsson, iyi niyet ile, gerçekleşen
veya şüphelenilen ihlalleri ihbar etmelerinden dolayı
çalışanlarına herhangi bir ayrımcılık veya misilleme
yapılmasını kabul etmeyecektir.
bu ihlal Ericsson'un ihbar sürecine uygun olarak
raporlanabilir: Ericsson İhlallerin Bildirilmesi. İhlal
1
http://internal.ericsson.com/employee-service/11487/reporting-violations?unit=GFLAF
2
http://www.ericsson.com/thecompany/corporate_governance/code_of_business_ethics/reporting_violations
7
SORUMLU İŞ
YAPMA
– şirket taahhüdü
İnsan hakları, sağlık ve güvenlik ve çevresel konular
da dahil olmak üzere kurumsal sorumluluk konularını
profesyonel bir şekilde ele almak ve şirketin sorumlu
iş yapma taahhüdünü günlük işlerinde dikkate almak
tüm Ericsson çalışanlarının sorumluluğundadır.
Kurumsal bireyler olarak yükümlülüklerimiz
Ericsson markasının daima insan haklarına saygı, adil
ve güvenli çalışma koşulları, ahlaki ve çevreye duyarlı
iş uygulamalarını çağrıştırması önemlidir.
Ekonomik refah ve sosyal adalete katkıda bulunan
ve sürdürülebilir kalkınma sorunlarının birçoğuna
çözüm getiren iletişimin temel bir insan ihtiyacı
olduğuna inanıyoruz. Teknolojimizin dünyaya iyilik
getirecek ve olumsuz etkileri en aza indirecek bir güç
olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin (BİT) şeffaflığı artırdığına ve sağlık ve
eğitim hakkı, toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü
gibi birçok temel insan haklarını geliştirdiğine
inanıyoruz.
Sosyal ve ahlaki açıdan sorumlu bir şekilde
davranmanın önemli olduğuna inanıyor ve iş
yaptığımız toplumlarda sorumlu bireyler olmak
için çaba gösteriyoruz. Dünya çapında ürün ve
hizmetlerimizin üretiminde ve desteklenmesinde
rol oynayan bireylere ve daha geniş anlamda BİT
kullanıcılarına önem vermekteyiz. Ericsson; insan
hakları, çalışma standartları, çevre yönetimi ve
yolsuzlukla mücadele konularını içeren 10 BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin 10 prensibini sürdürmek
konusunda kararlıdır. Bu prensipler, sorumlu iş yapma
konusundaki yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır.
8
İşletme operasyonlarının tümünde insan haklarına
saygı göstermek
Ericsson, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile
örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü, zorla
çalıştırma, çocuk işçiliği ve ayrımcılığı konu edinen
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma Yaşamında
Temel İlke ve Haklar Bildirgesi dahil olmak üzere tüm
evrensel insan haklarına saygı gösterir.
İfade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği ile teknolojinin
potansiyel olarak kötüye kullanımından kaynaklanan
diğer haklar üzerindeki etkiler gibi bazı insan hakları
konularında Dijital Toplumda ortaya çıkan belirli
zorluklar olduğunun farkındayız ve bu tür riskleri
ve zorlukları en aza indirmek için aktif bir şekilde
çalışıyoruz.
İşletme operasyonlarımızın tamamı boyunca, BM
Ticaret ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici İlkeleri
uygulamak konusunda kararlıyız. Herhangi bir insan
hakları ihlalinde suç ortağı konumuna düşmemek
için çaba gösteriyoruz. Çatışan gereksinimler ile
karşı karşıya kaldığımızda dahi bizler, uluslararası
kabul görmüş insan hakları ilkelerini, her bağlamda
onurlandırmanın yollarını arayacağız.
Gizlilik ve güvenlik, Ericsson tarafından sağlanan
ürün ve hizmetlerde özellikle dikkat edilen
önemli unsurlardır; ürünlerimizi ve iş süreçlerimizi
düzenlerken, ürün ve hizmetlerimizin tüm
aşamalarında insan haklarının gizlilik ve ifade
özgürlüğü bakımından korunması için çalışıyoruz.
9
Sağlık ve güvenlik
Ericsson, farkındalık, önlem ve özeni teşvik ederek,
yüksek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürdürmeye
kararlıdır.
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak
üzere günlük operasyonlarımızda, müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde
çalışırız.
Taahhüdümüzü, belgelenmiş bir yönetim kontrolleri
sistemi aracılığıyla ve gerekli tüm faaliyetleri
yerine getirerek ortaya koyuyoruz. Bu denetimleri
uygulayarak, Ericsson için çalışan herkesin yaşamını
ve sağlığını korumak isteyen ve Ericsson'un ve
müşterilerimizin ticari çıkarlarını ve marka değerini
korumaya çalışan sorumlu bir işveren olarak hareket
etmekteyiz.
Sürdürülebilir gelişim taahhüdü
Ericsson, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan bugünün
ihtiyaçlarını karşılayan gelişimi sağlamak üzere
toplumun sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak
konusunda kararlıdır. Sürdürülebilirliği, uzun vadeli
sosyal adalet, ekonomik refah ve gelişmiş çevresel
performans olarak tanımlıyoruz.
Toplumun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak
üzere, operasyonlarımızın olumsuz etkilerini azaltmak
ve teknolojimizin olumlu etkilerini en üst seviyeye
çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve
farkındalığını artırmak ve insanlar, ticaret ve toplum
üzerinde olumlu, sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri
olan faaliyetlerde paydaşlarımızla Taahhüdümüzü,
belgelenmiş bir yönetim kontrolleri sistemi aracılığıyla
ve gerekli tüm faaliyetleri yerine getirerek ortaya
koyduk.etkin ilişkiler içinde olmak konusunda
kararlıyız. Ayrıca tedarikçilerimizi tedarik zincirimizde
yeterli sürdürülebilirlik standartlarını sağlamaları için
teşvik edeceğiz.
Ericsson, mükemmel sürdürülebilirlik performansına
sahip ürün, hizmet ve çözümler geliştirmek, üretmek
ve sunmak için çalışır.
10
Davranış Kuralları
Davranış Kurallarımız, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
prensiplerine dayanmaktadır ve insan haklarına saygı
duymak ve adilane çalışma şartlarını, güvenli çalışma
ortamını, yüksek ahlaki standartları desteklemek,
çevresel sorunlar karşısında sorumlu yönetim
sağlamak amacıyla dünya çapında tüm Ericsson
ürün ve hizmetlerinin üretimi, tedariki ve desteği
dahil olmak üzere şirketin tüm operasyonlarında
uygulanacaktır.
Davranış Kuralları'nın sağladıkları;
•
•
•
•
Tüm bireyler, barışçıl ve hukuka uygun olarak
işçi dernekleri kurmak ya da seçtikleri işçi
derneklerine katılmak ya da katılmamak
konusunda özgür olmalı ve toplu pazarlık
hakkına sahip olmalıdır.
Ericsson çocuk işçilerin çalıştırılmasını kabul
etmemektedir.
Hiçbir birey ırkı, ten rengi, cinsiyeti, cinsel tercihi,
medeni durumu, hamileliği, ebeveynlik durumu,
dini, siyasi görüşü, milliyeti, etnik kökeni, sosyal
kökeni, sosyal statüsü, yerli olma durumu,
fiziksel engelli olma durumu, yaşı veya sendika
üyeliği, veya yerel yasalar tarafından korunan
başka herhangi bir özelliğinden ötürü ayrımcılığa
maruz kalmamalıdır.
Tüm bireyler istihdamlarıyla ilgili temel
şart ve koşulları bilmeli ve aynı tecrübeye,
performansa ve niteliklere sahip tüm bireyler,
eşit şartlarda eşit çalışma karşılığında, eşit olarak
ücretlendirilmelidir.
•
Çalışanların sağlığı ve çalışma ortamının
güvenliği her zaman öncelikli önem teşkil eder.
Bu çalışma koşullarının tüm yönleri için geçerlidir.
Davranış Kuralları'na saygı göstermek ve teşvik etmek
tüm Ericsson çalışanlarının sorumluluğundadır ve
Ericsson çalışanlarının Davranış Kuralları'na uygun
bir şekilde muamele görmelerini sağlamak ise tüm
yöneticilerle birlikte Ericsson birimlerinin ve şirketin
sorumluluğundadır.
Tedarikçiler ve onların taşeronlarının, Çalışma
Kurallarına uymaları ve uygunluğu doğrulamaları
istenmektedir.
11
HER EYLEM ÖNEMLİDİR
– Ericsson'un bir çalışanı, bir taşeron ya da özel bir yüklenici
olarak Ericsson için çalışma yapan herkes için geçerli kurallar
Kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere riayet
Ericsson, çalışmaları ile ilgili olan tüm kanun ve
yönetmeliklere riayet edecektir. Ericsson'daki
çalışmalarınız kapsamında, çeşitli kanuni meseleler
ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Yürürlükteki herhangi
bir kanun veya yönetmelik ihlali hem Ericsson hem
de ilgili bireyler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu
nedenle, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere ilgili
kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgi sahibi olmak ve
onlara uygun davranmak sizin sorumluluğunuzdadır.
konudaki gayretlerine destek olmalısınız.
Şirket İçi Bilgiler – Ericsson için çalışan herkes,
şirket içi bilgiler ile borsa bilgi verme kural ve
yönetmeliklerine kat'iyetle riayet edeceklerdir.
Herhangi bir firmaya dair şirket içi bilgiye sahipken,
Ericsson dahil olmak üzere, borsada işlem gören
herhangi bir firmadan hisse veya kağıtları, doğrudan
veya dolaylı olarak almanız veya satmanıza veya
şirket içi bilgileri aileniz, arkadaşlarınız, mesai
arkadaşlarınız ya da Ericsson’daki görevlerinin yerine
getirilmesinde söz konusu bilgilere ihtiyaç duymayan
üçüncü taraflar dahil olmak üzere, Ericsson içinden
veya dışından herhangi birine ifşa etmenize müsaade
edilmemektedir. “Şirket içi bilgiler” halka açık bilgiler
olmayıp, ilgili hisse veya kağıtların işlem fiyatı üzerinde
önemli etkilere sahip olmaları muhtemeldir.
Uluslararası faaliyetler – Uluslararası faaliyetlere
katılımımız ile ilgili belirli kanun ve yönetmelikler
mevcuttur. Uluslararası ticari işlemlerde bulunan
herkes, yürürlükte olan tüm yerli ve yabancı kanun
ve yönetmeliklere aşina olmak ve bunlara uymak
zorundadır; örneğin ihracat ve ithalat düzenlemeleri,
boykot karşıtı hükümler, geçerli ticari ambargolar ve
yaptırımlar.
Gizlilik – Ericsson, çalışanlarına, iş ortaklarına, dış iş
gücüne, müşterilerine ve son kullanıcılara ilişkin bilgiler
gibi kişisel bilgilerin gizliliğini korumak konusunda
kararlıdır. Ericsson, kişisel bilgilerin korunması ile ilgili
kanunları uygulamakla yükümlüdür. Kişisel bilgilere
erişim hakkına veya bu bilgileri işleme süreçlerine dahil
olduğunuzda, ilgili kanun gereklerine ve sözleşme
şartlarına aşina olmak ve bunlara uygun davranmakla
yükümlü olursunuz.
Adil rekabet – Ericsson, adil rekabeti yaygınlaştırma
hususunda gayret göstermektedir. Adil rekabet,
işletme gelişimi ve yeniliğin temelini oluşturmaktadır.
Ericsson için çalışan herkes, açık pazarda, mümkün
olabildiğince büyük bir gayretle ve yapıcı olarak
rekabet etmeli, aynı zamanda Ericsson’un faaliyet
gösterdiği her ülkedeki tröst kurmayı önleyici
kanunlara da istikrarlı olarak riayet etmelidirler. Tröst
kurmayı önleyici kanunlarla ilgili konular; kurum içinde
bu hususların idaresi ve koordinasyonundan sorumlu
olan Grup Hukuk Departmanı tarafından mahkeme
veya ilgili makamlarla uyumlu bir şekilde ele alınmalıdır.
Muhasebe ve mali raporlama – Ericsson katı
muhasebe prensip ve standartlarına göre hareket
etmek, mali bilgileri doğru ve eksiksiz olarak bildirmek
ve muhasebe işlemleri ile mali raporlamanın geçerli
kanunlara, yönetmeliklere ve borsa şartlarına uygun
olmasını temin etmek üzere, uygun dahili kontroller
ve süreçler oluşturmak ile yükümlüdür. Şirketimizin bu
12
İletişim ve mali bilgiler
Ericsson çalışanlarının, faaliyetlerin iyileştirilmesindeki
rollerini arttırmak üzere, kendi birimlerinin operasyonel
ve mali performansını iyi anlamaları önemlidir. Bu,
Ericsson’un şirket içi bilgilere dair kuralları, borsa
işlem ve raporlama kuralları ve hisse denetim
makamları gibi çerçeveler ile belirlenen mali bildirim
politikaları ve yasal gereklilikleri ile dengeli olmalıdır.
Ericsson’un, bu şartlara riayet etme yükümlülüğü,
Ericsson için çalışan bireylerin hisse senedi fiyatları
üzerinde etkisi olabilecek önemli haberlerin ne şekilde
yöneteceğini tanımlamaktadır. Mali performansa ve
muhtemel müşterilere dair görüşler, üçüncü taraflara,
sadece, sözcüler yönergesi ile yetki verilen resmi
şirket sözcüleri tarafından ve Grup Fonksiyon İletişim
Bölümünce Desteklenen faaliyetler çerçevesinde
beyan edilmelidir.
Mali raporlama faaliyetlerinde görev alan herkes,
Ericsson’un hükumet kurum ve kuruluşlarına veya
resmi makamlara veya diğer kamu görevlilerine verdiği
rapor ve belgelerde, daima tam, adil, doğru, zamanlı
ve anlaşılır bilgiler temin edeceklerdir.
Yetkili sözcüler şirketi dışarıda temsil etmek üzere
atanmıştır ve verdikleri bilgiler geniş bir konu
yelpazesini kapsar. Tüm çalışanlar, şirketle ilgili genel
bilgileri paylaşarak Ericsson hakkında haber yaymak
konusunda teşvik edilmektedir, ancak sadece yetkili
sözcüler mali performans, stratejik açıdan hassas
konular veya müşteri ile ilgili umuma açık olmayan
bilgiler üzerinde yorum yapabilir. Grup Fonksiyon
İletişim Bölümü, tereddüte düştükleri takdirde
çalışanları desteklemeye hazırdır.
13
Menfaat çatışmalarının üstesinden gelmek
Siyasi faaliyetler – Ericsson, siyasi partilere veya
komisyonlara veya şahıs olarak siyasetçilere, katkıda
bulunmayacak, ödeme yapmayacak veya başka
herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak,
herhangi bir destekte bulunmayacaktır3. Ericsson
adına veya kurumsal fon ve kaynakları kullanmak
sureti ile, herhangi bir siyasi katılımda bulunamazsınız.
Bizler, çalışmalarımıza dair kararları, şahsi hususlar
veya ilişkilerden ziyade, Grubun menfaatlerini
göz önünde bulundurmak suretiyle vermekteyiz.
Ericsson’un menfaati doğrultusunda bağımsız bir
şekilde değerlendirme yapmamıza müdahale eden
veya buna etkisi bulunan herhangi bir durum söz
konusu olduğunda, buna menfaat çatışması adı
verilmektedir. Şahsi menfaatlerimizin, Grup menfaatleri
ile çatışacağı veya hatta çatışır izlenimi uyandıracağı
durumlardan kaçınmamız gereklidir.
Hediyeler, imtiyazlar, masrafların ödenmesi ve
ağırlama – Kanunlara aykırı olarak veya Ericsson’un
veya üçüncü bir şahsın ilgili çalışma ve görevlerinin
yerine getirilmesinde verilecek mesleki yargınızı
etkilemek üzere veya etkilediği izlenimini verecek
şekilde, bir üçüncü şahsa hediye, imtiyaz, masraf
ödemesi veya ağırlama kabul veya teklif edemezsiniz.
Aşağıda, bilhassa dikkatli olmamız gereken durumlara
dair örnekler verilmektedir:
İş imkanları – Ericsson’un menfaatlerine aykırı ise,
Ericsson’a yönelik görev tanımınız dahilinde bulmuş
olduğunuz iş imkanlarından faydalanamazsınız.
Ayrıca, Ericsson’a ait varlıkları, bilgilerini veya
Ericsson’daki mevkinizi, şahsi kazancınız için başka
herhangi bir şekilde kullanamazsınız.
Rüşvet, komisyon ve benzeri ödemeler> – Hiç
kimse, bir Ericsson veya üçüncü taraf çalışanına
veya diğer temsilci ve yan kuruluşlarına, doğrudan
veya dolaylı olarak herhangi bir rüşvet, komisyon
veya diğer kanuna veya ahlaka aykırı imtiyaz teklif
edemez, veremez ve bu kişilerden, belirtilen ödeme
ve ayrıcalıkları talep veya kabul edemez. Söz konusu
herhangi bir teklif veya ayarlama hakkında derhal
Grup Hukuk Departmanına raporlanmalıdır. edilmelidir.
Diğer Çalışmalar – Ericsson dışında, Ericsson’daki
işinizin performansına olumsuz etki edebilecek
ya da çıkar çatışması yaratabilecek, ücretli ya da
ücretsiz herhangi bir işi kabul etmemelisiniz. Ericsson
çalışanları, Ericsson’a ait sorumlulukları için ayırdıkları
zamandan alan ve ilgilerini başka yöne çeken veya
Ericsson’a ait sürelerde çalışmalarını gerektiren
dışarıdan işler yapamazlar. Ericsson çalışanları,
herhangi bir BT kuruluşu veya tedarikçi firmadan,
müteahhitten, ajanstan, müşteriden veya Ericsson
rakiplerinden iş kabul etmemek sureti ile, herhangi bir
potansiyel menfaat çatışmasından kaçınmalıdır.
Menfaat çatışmalarının bildirilmesi – Ericsson, bir
menfaat çatışmasına yol açma ihtimali olan durum
veya işlemleri bildirmenizi gerekli kılmaktadır. Bir
menfaat çatışması arz eden veya üçüncü tarafların
bir menfaat çatışması olarak algılayabilecekleri bir
işlem veya herhangi başka bir ayarlama içerisinde yer
aldığınızdan şüphelenmekte iseniz, bunu yöneticinize
veya Grup Hukuk Departmanına bilgi veriyor
olmalısınız. Yöneticiniz veya Grup Hukuk Departmanı ,
sizinle çalışarak, bir menfaat çatışması olup olmadığını
ve eğer varsa, bunun en iyi ne şekilde ele alınacağını
tespit edecektir. Menfaat çatışması arz eden işlem
veya düzenlemeler, otomatik olarak men edilmemekle
beraber, bu işlem veya düzenlemelerden bazıları
istenmiyor olabilir ve üst yönetime ait üyeler gibi
bazı kişiler için söz konusu işlem veya düzenlemeler,
Yönetim Kurulu’nun Denetim Komisyonu’nun veya
hissedarların onayını gerekli kılabilir.
Kurul üyelikleri ve diğer dış bağlantılar – Ericsson
çalışanları, herhangi bir menfaat çatışmasına yol
açıyorsa, kar amacı güden bir kurumun veya bir
hükumet makamının ya da benzer bir organın yönetim
kurulunda çalışamaz. Tüm bu hizmetler, önceden
yöneticiniz tarafından onaylanmalıdır. Ericsson ile bir
menfaat çatışması potansiyeli söz konusu değilse,
sivil toplum örgütlerinin veya toplum kuruluşlarının
yönetim kurullarında hizmet verilmesi önceden onaya
tabi değildir.
Bu Bölümdeki hiçbir şey, Amerika Birleşik Devletleri kanunları (özellikle 2 U.S.C. § 441b(b)(4)(B)) tarafından izin
verildiği gibi, Ericsson'un uygun bazı çalışanlarından gönüllü bağış toplamak ve ABD'deki seçilmiş siyasi büro
adaylarına katkıda bulunmak üzere ayrılmış bir fon kurulmasını ve işletilmesini yasaklamaz.
3
14
Şirket varlıklarının koruması ve uygun şekilde kullanılması
Ericsson BT kaynaklarının kullanımı – İletişim
sistemleri ve İnternet bağlantıları da dahil olmak üzere
Ericsson’un BT kaynakları, Ericsson çalışmalarının
gerçekleştirilmesi amacı ile veya yönetiminiz ya
da geçerli Grup yürütme belgeleri tarafından yetki
verilen diğer amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
Ericsson'un BT kaynaklarına, Ericsson tarafından
temin edilmemiş cihazlar ve depolama medyası ile
erişmek üzere, yönetim tarafından ya da Grup yürütme
belgelerine bağlı olarak yetkilendirilmiş olabilirsiniz.
Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, Ericsson'un
BT ortamına (Ericsson tarafından temin edilmiş olsun
ya da olmasın) herhangi bir cihaz veya depolama
aygıtları ile yapılan erişimler; yüklü yazılımlar, USB
depolama, güvenlik duvarları, yönetici bilgileri, ilave ağ
bağlantıları, şifreleme, antivirüs veya zararlı yazılımlar
ve bileşenlerini vs. denetlemek amacıyla kontrol
edilebilir. Sizden, Ericsson işinin korunması ve Ericsson
BT kaynaklarının kabul edilemez kullanımının tespit
edilmesi amacıyla, Ericsson BT kaynaklarına erişim
veya Ericsson bilgilerinin depolanması için kullanılan
herhangi bir cihaz ve depolama medyasına erişim
sağlamanız istenebilir. Böyle bir istek yalnızca yetkili
güvenlik birimi tarafından ve uygun usuller kullanılarak
gerçekleştirilebilir.
Ericsson, fiziksel varlıklar, özel bilgileri ve fikir hakları
dahil olmak üzere, pek çok varlığa sahiptir. Sizlere
emanet edilen Ericsson varlıklarını korumakla ve genel
anlamda Ericsson varlıklarının korunmasına yardımcı
olmakla yükümlüsünüz. Bunun için, Ericsson’un
güvenlik yönergelerini bilmeniz ve anlamanız
gerekmektedir. Dikkatli olmalı ve Ericsson varlıklarındaki
herhangi bir kaybı veya kayıp riskini, bilginiz olur olmaz
Ericsson Güvenliğine veya yöneticinize bildirmelisiniz.
Aşağıda, bilgilerin, iletişim sistemlerinin ve fikri
mülkiyetin dahili ve harici olarak ele alınmasıyla ilgili
belirli talimatlar yer almaktadır.
Fikri mülkiyet – Fikri mülkiyet, çeşitli varlıkları
ihtiva etmektedir, bunlara örnek olarak, bilgisayar
programları, teknik belgeler ve icatlar verilebilir. Bazı
fikri mülkiyet durumları; telif hakları, patent hakları, ticari
marka hakları vs. vasıtası ile özel korumaya tabidir veya
sonradan tabi tutulabilir.
Ericsson BT kaynaklarının kabul edilemez kullanımı
şunları içerir: Sahtekârlık, taciz, tehdit amaçlı, kanuna
aykırı, ırkçı veya cinsel çağrışımlı, ahlaka aykırı,
tehtidkar, karalayıcı veya profesyonel ortamlara başka
herhangi bir şekilde aykırı olan malzeme ve bilgileri
işlemek, göndermek, almak, erişmek, görüntülemek,
kaydetmek, yazdırmak veya başka herhangi bir şekilde
dağıtımını yapmak.
Fikri mülkiyet, Ericsson için son derece değerli bir varlık
olup, buna ilişkin gerekli özen gösterilmelidir. Bu değerli
varlıkları korumak üzere ne şekilde hareket edeceğinize
dair talimatlara uymalı ve tereddüte düştüğünüz
durumda uygun talimatları talep etmelisiniz.
Ericsson’dan ayrıldığınız zaman – Ericsson’a
ait bilgileri ihtiva eden belgeler ve diğer herhangi
bir ortamda kayıtlı bilgiler dahil olmak üzere, tüm
Ericsson varlıklarını iade etmelisiniz. Ericsson’a ait
bilgilerin kullanımı ve ifşa edilmesine ilişkin kısıtlamalar,
Ericsson'dan ayrıldıktan sonra da sizler için bağlayıcıdır.
Uluslararası sözleşmelerde, ilgili ülke kanunlarında ve
Ericsson ile anlaşmalarında belirtilen istisnalar saklı
kalmak üzere istihdamları çerçevesinde, Ericsson
çalışanları tarafından oluşturulan fikri mülkiyetler, kanun
gereği ve/veya iş sözleşmeleri veya diğer anlaşmalar
vasıtası ile, Ericsson’a devir ve tahsis edilir.
15
Bilginin korunması
Ericsson’un, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın
ve tedarikçi firmalarımızın gizli ve diğer özel
bilgilerini korumak
Ericsson için çalışan kişiler, Ericsson’a ve bazı
durumlarda üçüncü taraflara ait bilgilere erişim
hakkına sahiptir. Söz konusu bilgiler, mali bilgiler, iş
planları, teknik bilgiler, çalışan ve müşterilere ait bilgiler
ve diğer türden bilgiler olabilir. Bunlara yetkisiz erişim
ile bunların kullanılması ve ifşa edilmesi, Ericsson’a
veya üçüncü taraflara zarar verebilir ve dolayısıyla,
usulüne uygun olarak yetkilendirilmediğiniz takdirde,
bu bilgilere erişmenize, bunları kullanmanıza veya
ifşa etmenize müsaade edilmemektedir. Bu bilgilere
izinsiz erişilmesi, kullanılması ve ifşa edilmesi gizlilik
yönetmelikleri dahil olmak üzere yasaların ihlali
anlamına gelebilir. Sahip olduğunuz yetkiyle ilgili
şüpheye düştüğünüz zaman, yöneticinizin veya
Ericsson Güvenlik Ekibinin talimatlarına başvurmanız
ve bunlara uymanız gerekir.
2.
Ericsson ve müşterilerine, iş ortaklarına ve
tedarikçilerine ait kamuya açık olmayan
bilgilerin korunmasına yardımcı olacak bazı
kurallar şunlardır:
3.
1.
4.
Ericsson tarafından halka açıklanmamış bilgileri
ifşa etme şu kişiler haricinde yasaktır
(i) Ericsson’da çalışmakta olup işleri gereği
bilgiye erişim ihtiyacı olan ve bu erişim için
haklı gerekçeleri bulunan kişiler,
(ii) Ericsson tarafından bu bilgileri almak üzere
yetkilendirilmiş bulunan diğer kişiler veya
5.
(iii) çalışmalarınız gereği bu bilgileri vermeniz
gereken kişiler.
16
Gizli bilgilere, Ericsson’daki görevleriniz
ve çalışmalarınız haricinde doğrudan
veya dolaylı olarak erişim sağlamayınız,
bunları çoğaltmayınız, kopyalamayınız veya
kullanmayınız. Ericsson'daki işinizden ayrılırken,
gizli bilgilere erişmek veya bu bilgileri kullanmak
için sahip olduğunuz tüm yetki ve izinler sona
erer ve sizde bulunan tüm bilgilerin iade veya
bertaraf edilmesi gerekir.
Gizli bilgilerin herhangi bir şekilde haksız olarak
kullanıldığını öğrenmeniz durumunda, derhal
yöneticinizi haberdar ediniz ve bu bilgileri
korumak üzere, Ericsson ile tam bir işbirliği
içinde çalışınız.
Gizli bilgileri, Ericsson tarafından temin
edilmemiş özel bilgisayarlarda veya diğer
depolama ortamlarında saklamayınız. Üçüncü
taraf bulut hizmetleri ya da diğer çevrimiçi
barındırma hizmetleri, yalnızca Ericsson
Grup Güvenlik Ekibi tarafından bu amaç için
onaylanmış ise gizli bilgileri depolamak için
kullanılmalıdır.
Ericsson için çalışan kişilere verilen erişim
izinleri ve yetkiler, yalnızca amaçlandıkları
şekilde kullanılabilir. Parolalar, pin kodları
ve benzeri bilgiler, hiçbir koşulda yetkisiz
kişilerle paylaşılmamalı ve bu kişiler tarafından
kullanılmak üzere temin edilmemelidir.
Ericsson
SE-164 83 Stockholm, İsveç
Telefon +46 10 719 0000
www.ericsson.com
Grup Politikası 011 03-2927
© Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014
17
Download

İş Ahlakı Kuralları