SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
AMAÇ
Madde 1- Sahil şeritlerinin ve plajların, doğal ve kültürel özelliklerini korumak, bu yerlerden
kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarını belirlemek, toplumun huzur ve sükunu
sağlamak üzere dinamik bir yapı ve işleyiş tedbirlerini belirlemektir.
DAYANAK
Madde 2- İLGİLİ MEVZUAT
- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
- 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
- 3194 Sayılı İmar Kanunu
- 2872 Sayılı Çevre Kanunu
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
- 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
- 03.08.1990 tarih ve 20594 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kıyı
Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik”
- 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
- 05.07.2008 tarih ve 26927 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık
Yönetimi ve Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
- 04.06.2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
- 09.01.2006 tarih ve 26048 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yüzme
Suyu Kalitesi Yönetmeliği”
- 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı
ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”
- 5028 Sayılı 2007/7 No’lu ve 10.07.2007 tarihli “Ahşap İskeleler” konulu Genelge
- 504 Sayılı 2011/1 No’lu ve 19.01.2011 tarihli “Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları”
konulu Genelge
- 16.01.2014 tarihinde yapılan “Bartın İlinde Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Önlemler”
Konulu Toplantı Kararları ve Sonuç Raporu
-29.05.2014 tarihinde yapılan İl Mahalli Çevre Kurulu olağanüstü toplantısı 156 no’lu kararı
TANIMLAR
Madde 3Kıyı çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya
değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı kenar çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara
yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve
benzeri alanların doğal sınırını,
Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,
Sahil şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre
genişliğindeki alanı,
Günübirlik turizm tesisleri : Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik,
soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf
alanları, açık gösteri eğlence alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el
sanatları ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisleri,
Rekreaktif alanlar : Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık
olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, açık havuzlar,
oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği
yerlerde denize iniş rampaları bulunan kamu ya da özel alanları
dbA : İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en çok hassas olduğu orta ve
yüksek frekanslara saha fazla ağırlık veren, A ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve
gürültünün etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak kullanılan bir ses
seviyesi ölçütünü
ifade eder.
GENEL HÜKÜMLER
1- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak
yararlanmasına açıktır.
2- Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilecektir.
3- Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşacaktır.
4- Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılmayacak, kum, çakıl vs. alınmayacak veya
çekilmeyecektir.
5- Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp vb. kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülmeyecektir.
6- Kıyılarda toplumun yaralanmasını engelleyici duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık
ve benzeri engeller oluşturulmayacaktır.
7- Sahil şeritlerinde,
yapılmayacaktır.
uygulama
imar
planları
yapılıp
onaylanmadan
uygulama
8- Uygulama imar planı ile sahil şeridinin ilk 50 metresinde kalan alan tümüyle açık alan
olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenecektir.
9- Kıyı Kanunun Uyugulanmasına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesine göre kıyılarda,
uygulama imar planı yapılmaksızın çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemlerin
alınması koşulu ile 6 m2’yi geçmeyen büfe, kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını
gerektirmeyen seyyar tuvalet ile ahşap iskeleler yapılabilir. Bu tesislerin arasında en az 150
metre mesafe olacaktır.
10- Sahil şeridinin ilk 50 metresinde, sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir
teras ve alanları, rekreaktif amaçlı kullanımlar ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Yönelik
Yönetmeliğin 13.üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yapılacaktır.
11- Sahil şeridinin ikinci 50 metresinde, sadece onaylı uygulama imar planında belirlenmiş
toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm tesisleri. “Kıyı Kanununun Uygulanmasına
Yönelik Yönetmeliğin” 13. ve 14. maddelerinde belirtilen yapı ve tesisler ile ilgili kıyı ve inşa
edilecek karakol ve bu gibi güvenlik yapıları yer alabilir. Kıyılarda yapılacak yapılarda “ Kıyı
yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ” hükümlerine uygun hareket
edilecektir.
12-Sahil şeridinin ikinci 50 metresinde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için, plan
kararıyla emsal 0.20' yi, bir (1) katı ve yükseklik 4.50 metreyi, asma katlı yapı yapılması
halinde yükseklik 5.50 metreyi geçmeyecektir.
13-Kıyılarda, onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin
tüm önlemlerin alınması koşulu ile sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini
yapılabilecektir.
14- Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait
arıtma tesisleri kıyıda yapılamaz. Bu alanlarda kamuya yararlı arıtma tesisleri yer alabilir.
15- Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil
edilen yapılar korunacak; uygulama imar planları hazırlanırken Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu tarafından belirlenen kullanım kararları ve yapılaşma şartları uygulama imar
planları hazırlanırken esas alınacaktır.
16-Plajlarda bulunan donanım ve imkanları gösteren bir harita görülebilir bir panoya
asılacaktır.
17-Yüzme suyu kalitesi analiz sonuçları görülebilir bir panoya asılacaktır.
18- Sahillerde ve plajlarda yeterli atık konteynırları bulundurulacak, konteynırlar çevre
kirliliği yaratmayacak şekilde düzenli olarak boşaltılacaktır.
19- Plajlarda deniz ve şartlarını gösteren uyarı tabelaları bulundurulacaktır.
20- Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın “Cankurtaran Talimatnamesine” titizlikle uyulacaktır.
16.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Bartın İlinde Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak
Önlemler” konulu toplantı sonuç raporunda yer alan kararlarda belirtilen görev ve
sorumlulukları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz yerine getirilecektir.
21-Sahil bölgelerinde acil kamu hizmetlerinin aksamaması için, trafik zabıtası geçici sürelerle
sahil bölgelerine giriş ve çıkış trafiğini düzenleyecektir.
22-Sahil bölgelerinde trafik güvenliğinin sağlanması için, İl ve İlçe Trafik Komisyonlarınca
gerekli önlemler alınacaktır.
23-Motorlu araçlarda, korna ve\veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında
gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınması yasaktır.
24-Yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak
ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış
yapmak yasaktır. Ulaşım araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA,
Lakşam 60 dBA ve Lgece 55 dBA sınır değerlerini aşmamalıdır.
25- Sahil ve plajlardaki gürültü kaynaklarından kaynaklanan çevresel gürültü seviyesi
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”ndeki sınır değerleri
aşmamalıdır.
YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 5Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sahil ve plajları kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler,
“Sahil ve Plajların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara”
uymakla sorumlu ve
yükümlüdürler.
DENETİM
Madde 6Sahil ve Plajların Kullanımına İlişkin Usül ve Esaslara ilişkin uygulama ve denetimler; İlçe
Kaymakamlıkları, Belediyeler, İl Özel İdareleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet
Müdürlüğü, Bartın Defterdarlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Amasra Grup
Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bartın
Meteoroloji Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacaktır.
CEZAİ MÜEYYİDELER
Madde 7İlgili diğer kanundaki tüm hükümler saklı kalmak kaydıyla “Sahil ve Plajların Kullanımına
İlişkin Usul ve Esaslara” aykırı fiiller hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 Sayılı
İmar Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanununun 14. ve 15. Maddeleri, 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 65. Maddesi ile 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20.
Maddesinin (h), (ı), (l) bendlerinde öngörülen idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
YÜRÜRLÜK :
Bu emir hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Seyfettin AZİZOĞLU
Vali
Download

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR