Ağ ve İnternet Kaynakları Kullanım Politikası
BŞEÜ – BİDB
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
AĞ VE İNTERNET KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKASI
Amaç
Bu belge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından işletilen veri
ağının yasal olarak kullanılması, kullanıcılara verimli ve adil hizmet verilmesi amacıyla işletilen kuralları ve
yaptırımları belirlemektedir.
Tanımlar
Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
BİDB: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ağ ve İnternet Kaynakları: BİDB tarafından işletilen veri ağının fiziksel altyapısı, ağ cihazları, sunucular,
bilgisayarlar, yazılımlar ve lisanslar gibi kaynakların tamamını kapsar.
Kurallar ve Yaptırımlar
1. Üniversite tarafından kullanılmakta olan ağ ve internet kaynaklarından faydalanabilecek olan kişiler
aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenci: Üniversitemizin bünyesinde öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm kayıtlı öğrenciler
b) Personel: Üniversitemizin idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde
bulunan kadrolu/geçici personel
c) Görevli personel: Başka bir kurumda kadrolu olarak çalışmakta olup, Üniversitemizde
görevlendirilmiş olan kişiler
d) Eduroam kullanıcısı: Başka bir akademik kurumdaki eduroam kullanıcı hesabı ile
Üniversitemizin kablosuz ağına bağlanabilen eduroam üyeleri
e) Hizmete bağlı kullanıcı: Üniversitemizin yerleşkelerinin herhangi birinde bulunan ve üstteki
maddelerde belirtilen kullanıcılara hizmet vermekte olan kişiler
f) Misafir kullanıcı: Üniversitemizin yerleşkelerinin herhangi birinde geçici süre ile misafir olarak
bulunan kişiler
g) Süreli kullanıcı: Üniversite tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, seminer vb.
etkinliklerde, etkinlik süresince Üniversite'ye ait yerleşkelerin herhangi birinde misafir olarak
bulunan kişiler.
2. Bu belgede “kullanıcı” sözcüğü, 1. maddede tanımlanan kişileri ifade etmek için kullanılır. Başka
bir deyişle; “kullanıcı”, Üniversite'nin ağ ve internet kaynaklarından doğrudan faydalanan kişidir.
3. 1. maddenin a,b,c,d fıkralarında belirtilen kişiler, Üniversite'nin ağ ve internet kaynaklarının onaya
gerek olmayan “doğal kullanıcılar”ıdır.
4. 1. maddenin e, f, g fıkrasında belirtilen kişiler, Üniversite'nin ağ ve internet kaynaklarının doğal
olmayan kullanıcılarıdır. Bu kullanıcılar bundan sonra, “geçici kullanıcı” olarak anılacaktır.
5. Hizmete bağlı kullanıcılarla ilgili kaideler aşağıda belirtilmiştir:
a) “kullanıcı” statüsü, Rektörlük onayına bağlıdır.
b) “kullanıcı” statüsü, Üniversite yerleşkesinde hizmeti bittiği an sonlanmaktadır.
c) Hizmet talepleri ile ilgili olarak, ihtiyaçlarını ve gerekçelerini belirten yazı ile Rektörlüğe
başvurmalıdır.
d) Başvuru BİDB tarafından incelenecek ve uygun görülürse, ihtiyaca binaen hizmet verilecektir.
e) Hizmete bağlı kullanıcılar; Üniversite tarafından kendilerine sağlanacak olan ağ ve internet
kaynaklarının tüm altyapı, donanım, yazılım ve lisans maliyetini karşılamalıdır. Bu maliyet,
BİDB tarafından kendilerine verilecek olan hizmet göz önünde bulundurularak teknolojik ve
fiziksel imkanlara göre (kablosuz, bakır kablolu, fiber optik kablolu vb.) belirlenecektir.
22.04.2014
1/2
Sürüm: 1.4
Ağ ve İnternet Kaynakları Kullanım Politikası
BŞEÜ – BİDB
6.
“Kullanıcı” statüsü sonlandığında, altyapıya dair yapılan yatırımların tamamının Üniversite'ye
ait olacağını ve hiçbir hak talep etmeyeceğini baştan kabul eder.
f) Kendisine tahsis edilen ağ ve internet kaynaklarını talep ettiği amaç ve Üniversite'nin bilgisi
dışında (başka bir bilgisayar veya yazıcı vb. cihaz bağlamak, aldığı hizmeti başkalarıyla
paylaşmak veya başkalarına kullandırmak vb.) asla kullanamaz.
g) Talep ettiği ihtiyacın değişmesi durumunda, ilk başvuruda uygulanan prosedür tekrar edilecektir.
h) Yararlandığı ağ ve internet kaynaklarını kullanmaya ihtiyaç kalmaması durumunda, Rektörlüğe
yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde bulunmadan kaynak kullanımı
durdurulur ve aynı kaynaklar başka bir kişi tarafından kullanılırsa, bahse konu kaynakların
kullanımı ile ilgili tüm yasal, teknik ve idari sorumluluk, hizmete bağlı kullanıcıya aittir. Bu tarz
durumlara sebebiyet veren kullanıcılar, Üniversite'den daha sonra talepte bulunduklarında
yaşanan olumsuzluklar dikkate alınacaktır.
Misafir Kullanıcı ve Süreli Kullanıcı ile ilgili kaideler aşağıda belirtilmiştir:
a) Personel veya Görevli personel tarafından kendisine güvenilen ve yerleşkelerimizde misafir
edilen, ağ ve internet kaynakları kullanım sorumluluğunu üstlenebilen kişilerdir.
b) “Kullanıcı” olma durumu, kendisine misafir geldiği Personel veya Görevli personel tarafından
belirlenen süre içerisinde geçerlidir.
Üniversite, ağ ve internet kaynaklarını sağlarken sıra ile aşağıda belirtilen mevzuata uymaktadır:
a) T.C. yasaları ve bağlı yönetmelikler
b) Başbakanlık genelgeleri
c) Mahkeme kararları
d) BTK tarafından yayınlanan mevzuat
e) TÜBİTAK ULAKNET Kullanım Politikası
f) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yönergeleri, yönetmelikleri, senato kararları, birim amiri
kararları
g) BİDB politikaları
Tüm kullanıcıların ağ ve internet kaynakları kullanımı sırasındaki trafik bilgileri yasa gereği
kaydedilmekte, istatistik ve analiz amacı ile işlenmektedir.
Ağ ve internet kaynaklarının çalışması konusunda öngörülen kesintiler önceden haber verilmekle
beraber, acil durumlarda aniden ve haber vermeden kesinti yapabilmektedir. Kullanıcılar, ağ ve
internet kaynaklarının kesintiye uğramasından dolayı oluşabilecek olan maddi ve manevi zarardan
hiç kimseyi sorumlu tutamazlar.
Bu belgenin güncel sürümü BİDB web sayfalarında görülebilir. BİDB, kullanıcılara haber vermeden
bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belgenin yeni sürümünün BİDB sayfalarında
yayınlanması, yürürlüğe girmesi açısından yeterlidir.
7.
8.
9.
10.
22.04.2014
2/2
Sürüm: 1.4
Download

Ağ ve İnternet Kaynakları Kullanım Politikası