TÜRKKİZİIAY1
I86S
TÜRK KIZI1.AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ÇAD3R M ALZEM ESİ ALINACAKTIR
1- Türk KızıJayı tarafından çadır malzemesi iİanen ihale edilerek kapalı yadla teklif alınmak suretiyle
satın aJmacakür.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3'ü nispetindeki gcçîci teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 YeraşeMr/ANKARA” adresindeki Genel
.
.
^^BalabanağarA^aUe^jS^^e-Reşitr^aşa-Oad^esi-N o ^ S fatih/ISTANBUL”—
adresindeki İstanbul Müdiirfüğümûzden 100}00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere wwwJti^lay.0Tg.tr/iha3e i]anlan adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç Q9»05»20I4_günû saat 10:30’ a kadar Genel Müdürlüğümün. İdari
İşler Evrak Birimine vermiş / göndeımişolmalan gerekmektedir.
5- 2 Nolu “ Teklif ve Temmat MekLubtı” zarfı 09.05.2014 gönü saat 16:0®’ da Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır,
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- T elgraf, mail vc faksla yapılacak müracaatlar dikkate ahnmayacakör
$=
T C m m ı ı ııııı ı ı y K a m ı ı H ra to K ^ n n l a r rre g l^ h T d e jf iid i r
-----------
"
"
TÜRK K IZIL A Y !
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME
f■
^
v\
^
MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE SEKLİ
Türk Kızılayı’ mn ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 1] kalem malzeme aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekilde teknik şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır
SJMO
1
2
M ALZEM E CİNSİ
TEKNİK Ö ZELLİK LE R İ
ARA BAĞLANTI PARÇASI 4 LÜ
(POLYEM1D)
ARA BAĞLANTI PARÇASI 3 LÜ
(POLYEMID)
3
AYAKPAPUCÜ
4
KARBON ESASLI YANMAZ KUMAŞ
250 GR/M2 (EN: 150 CM)
ÇADIR BRANDA BEZİ 275 gr/nr
(EN: 160 CM)
ÇADIR BRANDA BFZI 520 gr/m2
6
(EN: 150 CM)
ÇADIR BRANDA BEZİ 520 gr/m2
7
(EN: 165 CM)
PVC BRANDA 435 gr/m2 {EN:300 CM)
8
GRİ
PVC BRANDA 435 gr/m2 (EN: 185 CM)
9
GRİ
PVC BRANDA 435 gr/m2 (EN: 100 CM)
S il­
"GRT" "
PVC BRANDA 435 gr/m2 (EN‘200 CM)
il
GRİ
%20 KAUÇUK KATKILI POLİAMÎD
MALZEMEDEN İMAL EDİLEN
ÇADIR İSKELETİ A R A BAĞLANTI
PARÇALARI TEKNİK
ŞARTNAMESİ
DOKUSUZ KARBON ESASLI
YANMAZ KEÇE TEKNİK
ŞARTNAMESİ
ÇADIR BRANDA BEZİ
(275 R£/m2) TEKNİK ŞARTNAMESİ
5
ÇADIR BRANDA BEZİ (520 gr/m2 )
TEKNİK ŞARTNAMESİ
|
M İK TA R
20.000 Adet
96.000 Adet
76.000 Adet
2 000 Metre
360.000 Metre
152.000 Metre
184.200 Metre
249.600 M2
SENTETİK BRANDA TEKNİK
ŞARTOAMESİ (435 gr/m2)
155.000 M2
284:800 M2
78.400 M2
Teknik ŞartDameler işbu şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder.
Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katîlmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır
A. Türkiye’ deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kisi olması halinde. İlgilisine göre Ticaret ve Saaâryi O d a » veya fisftâf ve fkmitffritrhtr steHme
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b ) Tüzel kişi olması halinde» Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yıü içinde alınmış tescil belgesi,
c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya
(b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeleı ile Ortak Girişim Belgesi
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noteı tasdikli imza sirküleri,
b ) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1
' c) T^riak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tü/el kjşileriıvber birinin (a) \?eya
’« (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
I
.
?
j
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli âdına teklifte bulunacak kimse%irf vekaletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi.
V ^ •E. Diğer Belgeler
^
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına^ ortaklıkjanna vb. bilgilerine ilişkin son
durumunu gösterir)
b) İdâri, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği; bütün hükümlerinin kabul edildiği
anlamını taşımak özere kaşeli ve imzzh İdari ve Teknik Şartname,
c) Şartname Alındı Makbuzu
d) Vergi Levhası fotokopisi
e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasakh olmadığını içeren ve ekte yer s iân taahhütname (Firma
yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, oıtaklarca imzalanan “ Ortak Girişim Beyannamesi” (İş
ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a d e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayn sunulması
zorunludur.)
G. Bıı Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
H. Bn Şartnamenin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
• İhaleye katılan Firma temsilcisi* yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini
yanında bulunduracaktır.. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte
ibraz edilecektir.
• İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İM ZA BEYANNAMESİ V E Y A İM Z A
SİRKÜLERİ D E BERABER GETİRECEK TİR,
g * İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya
9 ortak girişimi oluşturan istekliler adma vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir.
• İH ALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ S IR A Y A G Ö R E
DÜZENLENMELERİ VE ASIL V EYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLM ASI GEREK M EKTEDİR.
MADDE 3: İHALELERE K A T ILA M A Y A C A K OLANLAR
Aşağıda a, b> e ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin
ortaklan, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oramna bakılmaksızın ortağı
olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak- yasaklılık süresi sonuna kadar
katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur)
^) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve
Kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunlasın anne, baba, eş, çocuklan ve kardeşleri,
c) İşbu yönetmeliğin î8. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak fürk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu yönetmeliğin 18 ve 19. maddelerinde belirlilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Tüık Kızılayı
mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilali olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek
görülmeksidc) öç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler.
a ) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar-yasakkkk süresince-Türk Kı zriay*4hale)erine katılamazları...... - ........ f) Genel Merkez île Şubelerin zonmlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızıiayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oMuklan kimseler, îü ık Kmlayrmiî gayıımenkuilerinden kiracı olarak yararlanamaz,
bun]an satm alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu vc ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri İle hiçbir şekilde ticari ilişkide
bulunamazlar
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminadaıı gelir kaydediKr ve bunlardan biri üzeıine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçîcî teminatı gelir kaydedilir: sözleşme yapılmışsa ayııca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksız-n kesin teminatı gelıı kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilit
2
MADDE 4: İHALE DOSYASININ HAZIRLANM ASI
İhale dosyaları, aşağjda belirlilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
4.1.
“ 1“ numaralı zarfm içerisine İdari Şartname madde 2’ deki “ İhaleye Girebilme Şartlan'* isi
konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine “İhale İdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır .
1 NOLU ZA R F
f ir m a a d i v e a d r e si
II KALEM Ç AD IR MALZEMESİ ALINMASI İHALESİ
“ İHALE İDARÎ BELGELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILA YI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kısnüu Başkanlığına
ANKARA
4.2.
LL2>T numaralı zarfın içerisine sadece teklif mektubu ve teminat konulacak j
zarf kapatılacak, zarfin içerisinde başka hiçbir evrak konulmayacak ve
kapalı zarfın özemde aTeklİfvc Iem im i Mekfcıbıi” ibaresi yazılâcalctır.
2 NO>Lü ZARFIN ÜZERİNE M U TL A K SURETLE TEKLİF EDİLEN K A LE M İN Aİ>1
Y A ZIL A C A K T IR .
2 NOLU ZARF
FİRM A ADI VE ADRESİ
11 KALEM ÇAD IR MALZEMESİ ALINM ASI İHALESİ
İÇERİSİNDE YE R A L A N ........................................ .....
M ALZE M E /M A LZE M E LE R TEKLİFİDİR.
“ T E K lJ F VE TEMİNAT MEKTUBU” ZA R FI
TÜRK KIZILAY1
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
flıaie Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, 09.05^2014 tarih saat 10:30’ a kadar “Ataç 1 Sokak No:32
Yenişchir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı İdari işler Biıimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
•’erilecek/gönderilecek ve 2 ayn evrak numarası abnacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden sonra (09 05 2Ö14 saat 10:30), ayn? gün mesai saati
içerisinde gelen ihale dosyalarım değerlcndiımeye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir.
4.3.
Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (09.05.2014, saat 10:30)
ileri bir tarihe erteleyebilir Bu durumda. luık Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme
tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır.
4,4. İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE H AZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN
İKİ
ZARFTAN
BÎRİNİN
EKSİK
O LM ASI
HALİNDE
İSTEKLİ
İHALE
DİŞİ
B I R A K I L A C A K T I K : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5.
Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği
belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
TEKLÎFIJER EKTE YER ALAN TE KLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖ RE H ER B İR KAI JvM
M A LZE M E İÇİN AYRI A Y RI BİRİM VE TOPLAM FİYA T O LA R A K KD V HARİÇ
VERİLECEKTİR. DEĞERLENDİRME H ER BİR M A LZE M E İÇİN A Y RI A Y RI YA PILA CA K TIR .
ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR.
D Ö V İZ CİNSÎNDEN VERİLECEK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İHALE
TARİHİNDEKİ T C. M E R K E Z BANKASI D Ö V İZ ALIŞ KURU ESAS ALIN A C AK TIR
3
%jb.
îbale Kıfiulu rakam ve yazıyla belirlilen teklif fiyalmda farklılık bulunması halinde^ yazı ile belirlilen
teklif fularım dikkate aJır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istek^ye töaiâı^laîtıni^ak
tekli) değerlendirmeye alınır
kj. - t ( . -i
^
MADDE 5: TEKLİFLERİN G E Ç ER LİLİK SÜRESİ
U ~
?*
ieklifler, teklif mektuplanmn açıldığı gönden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi
kazanan istekiı iie yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sozfeştne suresi esas
alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda lürk Kızıiayı. teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik sûresini belirli
bir sure içm uzatmalarım isteyebilir. Türk Kızılayı’nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yamtı posta veya
laks ile alacaktır. Teklif sahibi, Törk Kızıiayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu
yazılı olarak teklif geçerlilik sûresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kıztlayrna bildirmek zorundadır.
Bu durumda geçici teminatı iade edilir. lü ık Kızılayı'nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici
teminatın geçerlilik suresini Türk Kızılayı'nca istenen stire kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde
herhangi bir değişiklik yapamaz.
MADDE 6: TEM İN ATA İLİŞKİN ESASLAR
4 , Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yün» lükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’ de kurulan mevduat bankalar veya katık m
bankalarının geçici teminat mektuplan en az 120 takvim günü süreli olacaktır. Kesin teminatlar ise, sözleşme
süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla, olduğu
işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır* Yapım, bakım-onanm işlerinde kesin teminatın süresi,
sözleşme süresi -M D yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin
somına kadar olacaktır. Garanti suresinde kesin teminat tutarı, yansına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan
alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır,)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Dolan, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı)
B Teminatların Tcşlira Yeri: Bankalarca verilen temmat mektuplan ve dövizler dışındaki nakit teminatlar
Genel Müdürlüğümü? T-C- Ziraat Bankası Kızılay Şubesi T R İ4-0001-0(MI6-8539-009U-2650-39 İBAN
numaralı TL hesabına, döviz cinsî nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi TK 57-0001-00068539-0090-2550-41 İBAN numaralı Euro hesabına veya TR&4-ÛÖÖ1-0006-S539-ÜG90-2650-40 İBAN numaralı
Amerikan Dolan hesabına yatmhr. (Diğer para bilimleri için Mali İşler Bölümünün 0312 4302300/1509 dahili
telefon numarasından hesap numaralan temin edilir )
Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 3 ’ ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise. Tfirk Kızıiayı Kamu İhale
Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE VERİLECEKTİR- Teminatİaıın % 3 ’ teo az olması durumunda teklif geçersiz sayıbr Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin tcminatlan ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar)
lürk Kızüayrnca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz İlk üç isteklinin dışındaki
isteklilerin teminaLlan ihaleden sonra iade ediîir.
------- I d t blilm tt ftrfslr girimim ftlması halinde, topta n
teminat mrktan ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tsra&ndac karşilaaabÜir.
D.
Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olara
bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6 ’ sına tekabül eden miktarda teminat alınır.
Satıcı tarafindan herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızıiayı protesto
keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksjzm akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir.
Tcminatın iıal kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızıiayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer aîacaklanna
da el kovar
4
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin
temirfat «eri verilir. Türk Kızılayı’na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun baezedileıne# 5?e üzeiâne
ihtiyati tedbir konulamaz.
•;
. |Î
İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesifi teminat mikfârı
ortaklık orasına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarrta-tiâkdmakskan
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
09.V5.2014 gönü saat 10:30’ a kadar isieklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 2 adet
zarftan 1 Nolu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evraktan
incelenecektir. 1 N o’ lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarflan iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’ hı Zarflan ise* 09.05.2014 tarih saat
J6;00^da firma tczralrilemûn huzurunda açılacak., H E R B İR K A L E M M A L Z E M E İÇ İN ,
EN
U C U Z F İY A T I V E R M İŞ O L A N İL K BES İST E K L İN İN K A T IL IM IY L A A Y N I G Ü N
V E S A A T T E <09.05.2014 Ş aat:16:00> A C IK E K S İL T M E Y A P IL A C A K T IR .
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşıîaştınİmasında kendisine yardımcı olması amacıyla
Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks
ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna i/in
verilmeyecektir.
ihale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder.
(1 No*lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne nygun ve yeterli olmaması durumunda, eksik
evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2
No’ lu zarfin açılmasına kadar geçen sûre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin
açılmasına İhale Kuntlu karar verecektir* İhaJe Kurulunun karan doğrultusunda, ihale evrakı eksik«
usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale
sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir,)
MADDE 8: İH A l. EVİ KAZANANA TEBLİG AT VE SÖZLEŞMENİN İM ZALAN M ASI
Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
leğerlendinmede uygun bulunan teklif .sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla
tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ
tarihinden itibaren 5 işgöntî içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza
aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup» istekli sözleşme
aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk
Kızılayfnca irat kaydedilir
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet ahmlarmda, sözleşmeye davet yazısıum tebiig
tarihinden {rââeri 'ESiiıhütiü utarak istekfiKta eifne utaşrcgı tarih)--rabaren beş işgünü rçeı isinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi* müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın
şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebiiiı. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul
edilecektir.
Birinci uygun tekliî sahibinin istenen kati teminan vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda.
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir İkinci uygun teklif sahibi de kati lemmaö vermemesi veya sözleşme
imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya
sözleşme im^iamamasr durumunda bu isteklinin de geçici ¿eminatı irat kaydedilecektir
5
*
'
MADDE 9: TESLİM MÜDDETİ VE YERİ
i f
7/
%
'
”
'<\
İhaleyi kazanan yüklenici, söz konusu malzemeleri Fk i 7de yer aJan teslimat programı çejçeve'sinde.içsîîDi
edecektir.
• İhaleyi kazanan yüklenici, teknik şartnamelerde şahit numune isteneceği belirtilen kalemler için, söz konusu
şahit numuneyi seri üretime başlamadan önce sözleşmenin imzalan masına müteakip en gec 15 takvim
günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen şartlar dahilinde, Tüık Kızıîayı Yerleşim Sistemleri Faaliyet
Alanı Koordinatörlüğüne teslim edecektir. Söz konusu şahit numunelerin muayene ve kontrolü, Türk
Kızılayı’nm belirleyeceği koşullar dahilinde yapılacaktır. Lüzumu halinde Türk Kr/.ılayfnca uygun
görülecek başka kişi, kurura ve bir kuruluşlara da yaptırılabitecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye
ait olacaktır. Muayeneye ait raporun Türk Kızı layı tarafından yükleniciye iadeli taahhüttü olarak tebliğini
müteakip söz konusu malzemeleri E K -l’ de belirtilen Teslimat Programında belirtilen miktarlarda ve tarih
aralıklarına göre “Türk Kızıîayı Cad. No:3/E Etimesgut/ANKARA“ adresindeki Yeri eşim Sistemleri Üretim
İşletmesi’ne ek]i Teknik Şartnamelerde belirtilen ambalajlama şekli vc şartlarına göre teslim edilecektir. Bc
talim at ile ilgili herhangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilmeyecektir. Çadır Malzemelerimi
teslim yerine kadar yapılacak olan her türlü yükleme, nakliye ve diğer bütün masraflar v e işlemler firmays
aittir.
Şahit ninnime Türk Kraılayı’nea uygun görülen Kuruluş ta ra fın d a n yapılacak muayene sonucundu
teknik şartnameye uygun çıkmadığı takdirde firmaya 1 defaya mahsus olmak üzere muayeneye ait
raporun yükleniciye iadeli taahhütlü tebliğiue müteakip îû takvim günü içerisinde 2* Şahit numuneyi
teslim edecek olup verilen 10 takvim günlük ek sûre cezalı olacaktır. Şahit numunenin ikinci defada
yapılacak muayenede uygun çıkmaması hafinde sözleşmenin feshi ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.
• Yüklenici, söz konusu malzemeleri Ek - İ ’ deki Teslimat Programında belirtilen teslim tarihlerinden
önce teslim etmek istediği takdirde, malzemeleri teslim alıp almamakta Türk Kızıîayı tamamen
serbesttir.
• Şahit numunelerin Türk Kıztlayı7na tesliminden muayene sonuç raporunun firmaya bildirilmesine kadar
geçen süre teslim süresine eklenecektir
•
JVİADDF Ift;_GECİKME TAZMİNATI
IO.İ Şahit numunenin geç teslim edilmesi durumunda beher gecikme günü için, söz konusu malzemeye ait
1.parti bedelinin % 0,2’ si (Bindeiki) oıanmda gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme
10 günü aştığı takdirde, Türk Kızıîayı gecikme cezasını, 10 günü aşan heı gün için % 074 (Bindcdört^e
çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızıîayı sözleşmeyi fesih ile bfl cümle zarar ve
ziyam istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam vc hesabına üçüncü şahıslardan
teminde serbest olacakür.Türk Kızıîayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim
yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0 ,4 ’ de
çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızıîayı yetkilidir.
10*2 EK- Pdeki Teslimat Programında belirtilen en son teslim tarihine kadar istenilen evsafta vc miktarda
çadır malzemeleri teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait
bedelinin %0,2’si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir Gecikme 10
günû-aşttgi-takdirde, Türk .Kmlayı^gefrikme cezasın 1 lö_gunü .aşanJ&eher g û fljçia % 0.4 İBindedöttVe
çıkartacaktır. Söz konusu gecikmcden dolayı Türk Kızıîayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve
ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan îKakemelerm firma "as? ve hesabına üçüncü
şahıslardan teminde serbest olacaktır.Türk Kızıîayı bü durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek
olnp bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir* Uzatılan cezai süreyi
(% 0,4’ de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızıîayı yetkilidir. Cıecikme süresi
cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince
kcsilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı
süresincc kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış)
takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır
6
1 0 3. Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam yehcsabma ¿hâlede
en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanm kabul etmemesi durumunda 3.
Tuk Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat faikı ile
sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir â^43töjŞ^^Öçbir
talepte bulunaazsaz10.4 Türk Kızıiayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkım teminat mektubu karşılamadığı takdirde,
farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk Kızılayrna ödeyecektir.
10.5 Partiler hafinde yapılan alımJarda. her parti ayrı bir ab m olarak değerlendirilir Gecikme halinde yukarı
yazılı olan ceza alınır.
J0.6 Yetkili merciler taralından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve
deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır Yasal grevlerde önceden haber verilecektir
M APPK 11: MUAYENE VE KABUL
Saim alınacak çadur m aiy.emele rinm muayene ve kontrolü, Türk KıznJayr mn beliıieyeceği koşullar dahilinde
yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayrnca uygun görülecek başka kişi, kunun ve kuruluşlara da muayene
yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.
Sonradan ve bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder.
Yükleniri firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen
rapora aynen kabul etmiş sayılır.
Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana
gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.
Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılman mal
sorumlularına “ Tesellüm/İrsaliye57belgesi ile teslim odilecek ve muhafaza altına alınacaktır.
Satm alınacak malzemelerin her partisi için aynı işlem uygulanır,
MADDE 12: A Yİ PLİ M AL
♦
Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile
■rir^iştiril meninin firmaya bildiril meşini müteakip,, firma muayene .sonucunabir defaya m a^ u solm ak özere
itiraz edebilir veya mah yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten
sonra Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatmaya yetkilidir.
♦
Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene
gönderilir. Şayet muayene sonuncuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna
varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez Ancak itiraz muayenesi
sonucunda malzemelerin şartnameye uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi
gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere Madde l0.2Tde belirtilen
cezai şart uygulanır.
•
İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse red kararının firmaya tebliğinden
itibaren IC> giinlük süre içerisinde fimi a tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnameye
uygun olan yeni malzemelerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde malzemeler yenisi ile
değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 10 günlük süre
f t rrra-tarafmrirffi malzemeler-yenisi ile -değiştirilirse. iEmayfnc malm şartnameye.-uygun. çıkmadığı
malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin
¡eslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde 102'de düzenlenen cezai şart uygulanır.
•
Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim
yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz hakkı
bulunmamaktadır. Böyle bîr durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzemelerin teslim
etmesi için İkinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetme hakkına da sahiptir.
7
MADDE 13: ÖDEME SEKLİ
j
î-' . V i
•*
%
«İ
‘¿m rev - j <*¿f
Satın ahırması karar verilerek sipariş edilen malzemenin yüklenici tarafından tesb¿Hndej); zobriy, Jörk
Kızılayfna ait bir heyet tarafından veya i ürk Kızılayrnca uygun görülen başka kurum ^
şahıslarca yapılan muayene ve kontrolünden sonra, konbol vizesine müteakip en geç bir ay^Yçerisinde
ödenecektir.
BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ
DÖVİZ CİNSÎNDEN YAPILACAK ÖDEMELERDE TESLİM TARİHİNDEKİ TCMB DÖVİZ ALIŞ
KURU ESAS ALINACAKUR.
MADDE 14: F İY A T FARKI
İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan
süre içinde ‘“Taahhüdün tamamen ifasına kadar*’ vergilere zstîi yapılması veya yeni vergiler ve resimler
konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur faikı gibi sebeplere istinat ederek fiyat
feda ve sair taleplenie bulunamaz.
MADDE 15: VERGİ. RESİM VE DİĞER MASRAFLAR
Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masrafiardan Türk Kızıîayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin
yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
MADDE 16: TÜRK KIZILAYI’ NIN YETKİSİ
Türk Kızılay* Kamu İhale Kanunlarına tabu olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta
ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir.
MADDE 17: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
a) Türk Kızılayı’ nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 îş günü öncesine kadar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) Sözleşme düzenlenmesine gerek duyulmayan hallerde işbu şartname ve ekleri sözleşme yerine geçer
c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir
d) İdari ve Teknik Şartnamelere uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farldıhkiarda Türk Ki2ilayı lebine olan
hüküm esas alınacaktır.
f) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir
g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
b)
TÜRK KIZILAYTNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE K A IIL A N
İSI'EKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN
AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ
TALEP
EDİLMEYECEKTİR.
-----t) İstekliler, varsa ibateye-ajt-Tgfanik ve İdari Şartnamelere..ait değişiklik taleplerini en ■geyJJıate
târihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazdı olarak Türk Kızüayı’ na bildirecek olup, bu tarihten sonra
yüpîIîîCıik ülâîî haşvüraîar dskkate alitjüiayacaktsr»j) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez, ihalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz
olarak verilir
8
'
İVİAÖIÎE18: İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
--------------------------
:
£
v ij
a) Hile, vaat. Tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyim
^oÎİarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat kanştumak veya teşebbüs etmek,
•»
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek. anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek
veya teşvik etmeL
c) Rekabeti vc ihale kararırıı etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme haileri dışında, bir istekli taralından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde. İhale Kurulunun
söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabııl etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme hailen dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin,
başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği
temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu yönetmeliğin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
h) Kuruluşun tüzel kişiliğine., her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine
hakarette
bulunmak,
i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğim iddia
ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
ihaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili
Cumhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235, Maddesi uyarınca sııç duyurusunda bulunulur
MADDE 19: İHALELERDEN Y A SAK LA N M A DURUMLARI
a) Taahhüdünü yerine getiriıken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimim Kuruluşun zararına kullanmak,
b) Mücbir sebepler djşında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışmda sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnediz, olarak, yaınlücı bilgi vermek,
e) Türk Kızılay’ ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve
sanat kurallarına aykjn, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme surecinde: hile» vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
^eya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatlar irat kaydedilir, üç yd süre ile ihalelere kani imlan
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur
MADDE 2 »; DEVİR VE TEM LİK
----------İstekliler işbu—şartnameden -doğan-sorarolnlttkJanm -T ü rk - Kızriayı’nm—yazılı muvaffaktı
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler..
MADDE 21: İHTİLAFLARIN H ALLİ
İşbu satın aîma neticesinde taıaflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü
ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek. ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankaıa
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir
9
f ''
Vî . 1
\
,
TEKLİF MEKTUBU ORNEGI
TÜRK KIZILA.YI
İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
f
/
'
1
'i
-/
\İ
-----/Z0J4
Aşağıdaki miktarı ve cinsi belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen birim ve toplam fiyatlarla vemıeyi
kabul ve taahhüt ederim.
S.NO
MALZEME CİNSİ
MİKTAR
1
ARA BAĞLANTI PARÇASI
4 LÜ (POLYEMID)
20,000 Adet
2
ARA BAĞLANTI PARÇASI
3 LÜ (POLYEMID)
96.000 Adet
3
AYAK PAPUCU
(POLYEMID)
76.000 Adet
4
KARBON ESASLI YANMAZ
KUMAŞ 250 GR/M2 (EN: 150
CM)
2 000 Metre
5
ÇADIR BRANDA BEZİ 275
gr/m2 (EN: 360 CM)
360.000
Metre
6
ÇADIR BRANDA BEZİ 520
gr/m2 (EN; 150 CM)
152.000
Metre
7
ÇADIR BRANDA BEZİ 520
gr/nr (EN: 165 CM)
184.200
Metre
S
PVC BRANDA 435 gr/nr
(EN:300 CM) GRİ
249 600 M2
9
PVC BRANDA 435 gr/m2
(EN:IS5 CM) GRİ
155 000 M 3
10
PVC BRANDA 435 gr/m*
(EN: 100 CM) GRİ
284..800M2
n
gr/m?
(EN:200 CM) GRİ
TOPLAM
FİYAT KDV
HARİÇ
YAZIYLA
TOPLAM
FİYAT KDV
HARİÇ
RAKAMLA
BÎRİM
FİYAT KDV
HARİÇ
RAKAMLA
_ _
..
78 400 M 2
f
............
1
.1
• İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okudtık aynen kabul ediyoruz.
•
Opsiyon sûresi* 90 göndür.
FİRMA A D I/Ü N V A N I
KAŞE - İMZA
10
M'
GECİCİ TEM İNAT MEKTUBU
TÜRK K IZ IL A Y ! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ti>S:
I
'-yy
Kurunrunuzca ihaleye çıkanları ....... . .............................................. ...... . . . . ____ ___ (ihaİe konusu) işine
istekli sıfatıyla katılacak olan................. ..... ................................. .............. (istekli adı) nın ihale hükümlerini
yerine
getirmek
üzere
vermek
zorunda
olduğu
geçici
leminar
tutan
olan
............................................... ........................................... ... „(Yalnız/......... ............................... ........)
m
. .................... ...............(Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir
kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçesin iznini almaya gerek
kalmaksjzrn ve adı geçen ile Rurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazıh rotan ilk yazıb talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin
Kururuunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait
kanuni faiziyle bûiikte ödeyeceğimizi ............... .........(Banka adı) ’ diü imza atmaya yetkili temsilcisi ve
sorumlusu sıfatıyla v e ....... ................. ...... (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu.... ................... .tarihine kadar geçerli ohıp, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde
tarafınızdan yazıh tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/İmza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarautjlerine dayanılarak verilecek
mektuplarda* kontrgarantiyi veren yabanca banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgajantiii olduğu belirtilecektir, Tekitfe esas para birimi Türk parası ise kontıgarantilerc dayanılarak
verilecek teminat mektupları I ürk parası üzerinden düzenlenecektir.
2 ) Idari-şartnamede.-yabancı_-para__birimi xeya^yabancı_ paraJbkîıiıleri. cinsinden. teklife, .izin .verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi hairode, teminat
mektubunun sonuna "İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutan tazmin tarihindeki
T C M B Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir ~ paragrafına yer verilecektir
1.1
; * ti
-V il
V/
Türk Kızıiayı Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [ işin adıj^ . ^
- işine
müşterek teklif venoek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedftere^şin ifası ve
bitirilmesi amacı ile, özel bir ortakjık kurmuş bulunuyoruz ihalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Türk K c ıia y fn a verilecektir İş
ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot otlağın adı] 4 dır.
Pilot ortağuj iş ortaklığımın her konuda temsile tam yetkili olduğunu, Türk Kızıîayı tarafından pilot
ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağım., vermiş olduğum a müşterek teklif
neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken tmza cdıieceğini ve
akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağı ınızstL
ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağım, pilot ortak ya da temsilcisânm ortaklığımız
nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tara yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak
sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza
yönelecek yükümlüKiklerin yerine getirilmesinden müştereken v c muteselsüen sorumlu olacağımızı ve iş
sonuna kadar kurduğumuz Özel ortaklıktan aynlmayacağunm; aksi takdirde sözleşmenin fesht7 teminatın gelir
\aydı hususlarında Türk Kmiay^ııın yetkili olacağım, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş
ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağ*r hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı
bir cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veyâ pilot yâ da öitak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel
kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da
dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağım ve işi bitireceğim, beyan, kabul ve
taahhüt ederiz.
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
Sıra
No_
Ortağının adı ve soyadı/ticaret
unvanı
Ortaklık
oranı
Tebligat adresi
IL _
2)
■3)------n)
PILÖT O R TA K
OZF.L ORTAK
Ö ZE L O RTAK
ÖZEL ORTAK
Ö ZE L O R T A K
İmza
İmza
İmza
İmza
İmza
12
KK • I
fE SLİM AT PROGRAMI
,
: : | V4.PA1RTÎ
İP ^ İV I’İ
1
|
:o
■N .U M Ü ^ t[Ş v : . l . F A f t i Ä ' l
S.NO
M ALZEM E CÎNSİ
B İR İM İ
M ALZEM E
M İK T A R I
Ş A K lt
• . NUMUNfcNİJH . .
TEÎSUM T ^ R f t jt ;
,..:M U:AVENE-'
"S Ö S tp N ÎJ N V
. • M Ü T t l O P '#
tX ı^ & $ Q ftü
JÇfiHPfi
1
ÇADIR 1*11ANIX\ B ltfl ¿75 grAn^DN j60 CM)
rot
JtİO.OOO
2
(,'ADIR BRANDA » fiZ 1520 ¿ıvm* (JJN:ll 50 CM)
mt
152.000
3
(;A\m M U N D A R D I 520 ar/m1
rr-t
184.200
4
r v c ISKANDA 4)5 gr/m» (DN:KK) CMifcjRl
m1
2*9.600
S
ÎJVC I5RANDA4J5 gr/m* (UN: lOO CVT>JORE
m*
284.800
İl
PVC HRANDA «1)5 j|r/ms (J!N:200 CM>!GIU
m»
78.400
f ij CM)
SÖZLEŞMENİN
Im z a l a x M a s jn a
MÜTBAKİPENC jBÇ
15 TAJCVİMİOÜNÜ
İÇİNDÖ
84.37â
84.375
9Î.SÖ0
98.450
3(50.000 i
35.615
35,625
35.625
45,125
152.000 1
62.625
50.200
35.688
35,687
184.200 *
2M.rfO0 |
62,400
62,400
62.400
62.400
71,200
!
71.200
7I.JÖ0
71.200
284.800 |
19.COO
|
19.600
19-1500
ıw o o
•*8.400
• lİ P A R l^
S.NO
MALXKMR CİNSİ
» İR İM İ
PVC URANDA 435 u r/m ^ lrN ;)« CM)|GR!
M ALM M E
M İK TA R I
L5S.000
Ş A K lf
NUMUNENİN
T rS L İM T A R İH l
? .P ^ R t)N İN •• .^P A R T İN İN
J&- P ^H rA Y R N IÎ
=;. SONUCUNA
TOPLAM İ
^ Ü T E A K tP 3 ft
!
T A K V İM GÜN fi
i
. ;F tç tN n r,
i
■..
ŞAHİT '
NUMUNENİN,
M C A Y E İ^E '
SONUCUNUN
TEBLİĞİNE.
MÜTEAKtP.'i'Ot a k Vî m Ig tftiÜ
İC İP İİI^
SÖZLEŞMENİN
İMZALANMASINA
MÜTEAKİP EN GBÇ
S5TAKVİMİCÜNÜ
rçiNDB
155.000
l- P A R t t
: . p a r .T!
T O İ t A j& t . r i
1 . " >\
■
"İ
• 2'- ^
155.000
y^K'JWTT '"V/.iîA , V
—
•S Ö Z L E Ş M E . ...
S. NO
M A L İ E M E C İN S İ
B İR İM İ
M ALZEM E
M İK T A R I
tM Z A L A N M A S jN A '
m ü t e a R îr ^ û' t a
A R A U A O l.A N T I ll A R Ç A R ] 4 L l)
■)
A R A R A O I.A N ÎI RARCAS1 ) l.l)
Jider
96.000
A Y A K J’ APU C U
adcı
nıt
10
İt
IK A R B O N M A S U Y A N M A K K U M A * fc50 (JR /M J
j 11•■N : | ^ 0 C M }
ilde!
'
K v L v î ç û NG
İÇ İN İZ E
:
R
S O N U Ç J^Î
|T 0 P l a M
’. ' 'V\
■
ÎÇ tN Ö fc - -
‘
■
M
20.000
10.000
10,000
24.000
24.000
24.000
24.000
96.000
76.000
5.000
23.000
23.000
25.000
7<S.OOO
2.000
1,000
1.000
20.000
2.000
\
TAAHHÜTNAME
TÜRK K IZILA Y! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞIMA
.../ ... /.
Türk Kjvnlayı tarafından yapılacak olan U
Kalem Çadır M alzem esi alım İhalesi tarihi olan
...J ___/2D14 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasakh olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden
yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedeJmm Kuronumuz adma irat
kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
YERLEŞİM SİSTEMLERİ ÜRETİM İŞLETMESİ
K 0 G iîB fN Â T Ö R U jĞ Ü
ÇADİR; B R A N D A B EZ İ 27&'gr/m2
T E K N İK ŞftRTOfiffiİESf
t
2.
3
4.
i
5.
Bu şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe
girer.
Biı şartname iöplam 6 sayfadan İbarettir.
^Ftnamecfe HazıöayarT Komisyonun yazilı
ItyÇâirtfeğîşSftK'vş ifave
yapılamaz,,
^rtnam er^ı trçr şayiaa ha^rtay^nlar
tarafından parafe ©dilmiş ve möhörfü
olmamdır. Aksi halde geçersiz olacaktır.
Şartnamenin 6. sayfasındaki imzası açılmış
miakamiardan eksik imza olduğu takdrde
şartnams geçersiz olacaktır.
KONU:
Bu teknik şartname Türk KıziJayınm ihtiyâcı için Yurt içinden ve/veya yurt dışından satın
alınacak ‘GadirBranda Bezi' run istek, özeiiik. kontrol ve muayene metotlarını kapsar
İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2 1 İSTEKLER
2.1.1
Bu Teknik şartnamede ’Çadır Branda Bezi* ifadesi yerine sadece 'Bez' ifadesi
KuJi?p«teGaktıir
2 .1 2
Îhaî0yt kazanan firma, seri ^ r e ^ m başlamaçten önce 3 artnam& kögültarntın yerine
09fûi3|dSgirıt kejiıien ve test $oifti^nnı içeren
uygunluk beigeşî Be |Srlikşte 3 ^ı.ç) şyn
tap&n 'kMtööş 10 (oft) ar tnjefe 3 {öş) parça bezi ^ehŞ: nımmae ötafafc teslim
ecieeeîçti^ Bu riumuneter Türk to&riayi taamdan İ&bGîatuai2i göndec£eç?efc üzerinde
yaptfapafc fiziksel ve tabsratuar kontıoKerin sonu^laii urygun çıkarsa firmanın sen
öretitafe geçrûĞSine tart vşrilçç^lötr Laboratuar maşrşffenmn tarciamtnr satıcı firma
terşıfayaeaktjr
2 2 , TEK N İK ÖZELLİKLER;
2.2.1
Bezler %1O0 ppmuk ring ıpSgfetÎen dokunmüş ofepaîftir
2 22
Beziertn renkleri doğal ham pamuk Fari^nde oiaeaStir;
22.3
Bezîerin dokuması 1x1 bez ayagi dokuda olacaktır
2.2 4 Beztedri eni
ölçülecefâr.
2.25
şartnamede belîrtfldiğr gibi olacaktır Kenarlar hariç (içten içe)
Bezieıtfe deUk, ysîbk patfak> patlık kenarlarında ve fcıütünpnde eğrilik, kenartannda
sünrrteve olağandışı rahatsizedfci koku olmayacaktır
2 2 6 Bezterin alan yoğunluğu, en az275 (iki yüz yetmiş beş) gr/rn2ağtrhğında dacaktır.
2.2.7
Bezlerde pamukta doğal olarak bulunabilecek kükürt dışında serbest veya bileşik
halinde kükürt buiırnmayacakfrr
2 2. 8 Bezlerin Ph değeri 4 -9 ^ciort tire dokuz) »asında olmafcdır
2.2.9
Bezterin dokuma ipliğindeki iptik katı sayısı;
Çözgü yönünde (en az)
T 2 "{iki) kath bukuıu iplik
Atkı yönünde (en az)
■2 (iki) katil bûkülü iplik olacaktır
2 .2 10 Bezlerin dokumasındaki iplik sıklığı;
Çözgü yönümde (en az)
: 42 (kırkiki) adet/cm
Atkt yönünde (en az)
: 21 (yirmi bir) adet/cm olacaktır
2.2.11 Bezterirt kopma dayanımı
Çözgü yönünde (en az)
Atkı yönünde (en azr
: 12D (yûz yirmi) kg«
: 65 {atnuş beş) kgf ofecaktır
\
2.2.12 Bezlerin yırtılma dsysmmj
Çözgü yönünde (en az)
Aifeı yönünde (en az)
t.
: 2,5 (iki virgül beş) kq{
: 3,5 (üç buçuk) kg*olacaktır
;
2 .2 13 Bezlerin aleve dayanıklılığında
Aievle yanma sûresi (en çok): 4 (dört) sn.
Kömürleşme boyu (en çok) * 12 (oniki) cm olacakitr
2,2.14 Sîzlerde büfunabitecek hatalar ve bu hataların ne tür hsta sayıimasî gerektiği çize lg e İ ’de belirlenmiştir
ÇİZELGEMİ HATALAR
HATÂNIN TÜ B Ü
AÇHCLAMA/ BÜYÜKLÜK
Patlak, deÇk, yırtık
Kenarlar tfM h e rla ra ıb îr kesik.
Çözgü
herhs&^r birinde
5 îfen
Kafes
Sürtünme İzi
Kanşık çözgü ya
da Ajlg
Çözgö yMa afrı yönlerinden herhangi birinde
S- 5 den çöktefin oîyfiuıtJugu
Çözgy yâda atkı ^riteıirsden tehshâî bîrinde
3 <teaz.felîh:oluöiuföuğü
SiMtafte, kEejırtâ beiizerî s^ıeplenfert
terden Heri çıefeu fcerejî ve zavrf&früş yerler.
Aşıkça goröleöiîerc w nörmai Döku îpöğirtdert
en a z 3 kez Daha kafin ofenlar
SÎ^IFLANDİRMA
KRİTİK B T& Ö K
X
KUÇUK
X
X
X
X
X
A ^ l ^ ^ ^ íe b İ ^ v e m í n n â ^ M t t r ipliğinden
1-2 kez daha Kaim oJaRlar
40 om 'de» ik u r -tetc çözgü kaçfğj
[
X
Bitişik iki ya da daha t e la Çözgp kopuğu ve |
X
Çözgü kaçığı yada kaçjfr
I
15-40 cm arasmda tek çözgü kopuğu ya da I
kopuğu
X
kaçığı
i
15 om ‘(ten kısa tek çözgü kopuk ya da kaçığt ]
Uzunluk dikkate aiı nmadan 3 Veya daha
|
X
fözfa bitişik atkı kaçığı
!
I
X
2 cm ‘den uzun yan yana iki atta kaçtöi
iAtk; kaçığı
|
2 cm ‘den kısa yan yana İki atkı kaçgğt
j
5 cm ‘den uzun tek atkj kacıgı
l
1
10 cm' deh uzun bitişik 2 ya tja daha (azla
j
f
X
---------i------ipHk----------------------------- ‘
----------------------------------1
Atkı boşalması
X
2.5 cm* den taun tek iplik
f
2*2.5 cm araş: üZLUılııkta tek sp!İk
.
Köfeyca görülebilen ve 5 cm’ den uzun
normal atkı sıktığından daha sık ya da daha
seyrek dokunmuş yerler
i Atkı bandı
ı Yukarıda tarif edilen batarın 5 cm 'den ktsa
[ oianfar
j Kiril,yagli afckt ya da i Her iki yönde de 10 cm den uzun yagklsk ve
İX
j kirliliklerin kolayca fark edilenleri
; oö^gü ..........
X
X
X
X
!
j
I
X
4
î
... i
X
-
!
'İVv
ÇİZELGE V\H DEVAMi
|
...
ı
AÇIKLAMA /BÜYÜKLÜK
'
|HATANIN TURU
Iı
\
i
:
fSlNİFLÂNDİHMA
r -----------i
KRİTİK
|BÜYÜK j K Ü Ç Ü K
1
Atkı bandı
Kenarda çözgüye dik yöne göre 5 mm ya da
daha çok ggik atkı
Aynı hatama 5 mm ‘den az olanı
16 cm " den uzun gevşek ya da gergin
ke«arîaf
tö cm* den kısa gevşek ya da sersin kenadar
\%&ri deö uajaoiardat
S-tÖ GRi araSirtda olanlar
$ çm’ den k*ss eterilar
Kiifâ^Ca görâfe^lö) v e ^ in f
nottnsl
aflçt şüâığîntfan daha
$sl daha seyrek
dokunmuş yetfer
Daîgan yüzey
Yutefnda tarif edilen frâtâjfia S erit cfefı fciSa
e&rilar
Bazt âtla ve çözgü î^lerifijn Gerekliğin&şn
modana getiriş tfal&aiı ^¿^l&r|bjrtraşin^
M zb iryu z^e -s^m e sin d e feu yüzeyle tam
ı Eğik aîki
!
Kenârözürleri
Aikr ilmeği
T'
X
.!Î ...
i
j
1
|
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
çak(şma^asi ftalf
Doku ar^srna
Dök&afasiria girmiş ^t^nşLeji^ıf ye
maddeler«* keiayca ğötiiMiîifenlefj
X
Koku
^Idt^çek© ^. istenm^eri Afe dduğunifan çafe
kolcu yayılması
X
Yağ kir, leke
Sîr topta, uzun boyutı? yöo.untfe 1 metreden
fazla yağlılık, lekeliîik. kîrBJlk görülmesi
gimriişyabanc*
elyaf v£ madde
:
Herhangi bîr yönde sürşkE 1 metreden uzun,
koJayca ğöfütebilen renk dalgalanması,
benekiiiik, çizgi ve yo Sar
Renk
l
i
:
;
;Dokıiina
f
j
X
[
X
|
H
8 İr topta, uzun boyutu yönünde 1 metreden
fazla düzgün dckunmatnişUk hali
Numunenin en az yarısında düzgün terbiye
¡edilmemiştik haii, terbiye maddelerinin
x
■*
I
I
[
|
j
i
i
1
!
t
i erblyc
kumaş yüzeyinde kristaller hâlinde görülmesi j
ya da yapışkanlık bukirvmas:
|
[
]
Parça boyu
Herhangi bir toptaki kumaş parçasının
j
belirtiler en küçük parça boyundan daha kısa
olmasa
j
j
|X
[
Parça sayfSj
Bir toptaki parça say»sının belirtilenden çok
atması
j
j
ov
TK
\'
ı
j
i
|
1
It
i
Iy
\:'
'
\
3.. A M B A U U LA M A VE ETİKETLEME
3..1
Toplar, bez brandaların plastik, ahşap ve benzen malzemelerden yapılmsş çekirdekler
üzerine sanlmasıyla yapılır (çekirdek iç çaplan sarımlar yapamadan önce yüklenici
firmaya bildirilecektir.) Hazırlanan topiar, şeffaf polietilen rrayten torbalara konduktan
sonra, Amerikan bezi veya jüt kanaviçe den yapılmış koruyucu torbalar içine konmalı ve
ağızlan taşırıma sırasında kolayca açılmayacak şekıkte bağlanmak veya dikilmelidir
3 «2
Bir topa sarılması gereken bez branda miktarı idare tarafından daha sonra- firmaya
bildirilecektir. Toplarda ek ye parça bulunmayacak, olup dikiş ite hiçbir parça
birleş&1meyecektir.{Sü hususlarda İdam tarafından dâîıa sonra degğşi&ik istenebilir-)
3.3
Her topa sağlam olarak bir etiket tatalmaiı ve bu etikete aşağıdaki bilgiler okuriaKU,
şifirtraez v e tu^lroaz^r-âljçitr^yazıbn^ olmâhcfcf: l&ateenıeferfa teşjjmjnsjs konüot anaçlı
çşki. tişlesi büiundumjaferî gerecektedir $e2teşme esnasında arnbeSajlarna şekSnde
değişjk1 ıl<yapıliA>iÎînjr
s
Fînmanjn tfcaret unvanı, fosa adı7adresi veya tescilli markası
s
s
*
s
s
Bus & a d ^ ın işaret ya <Ja numarası TS35Ö6JşşkJîucîet
Ktimaşırtsıraft, tipi, rângji, eöı.ıfteŞ’iğı
B r o k r e ^ ^ r lı ğ ı ,
KaJİte korürol nunsar&şı, (vefltaîşse},
Yapıma seri numarası (Veröfttişse)
4. DENETİM V E »U & fE N E L E R İÇİN HUffiüNE ALMA
4 i , RzikşeT ötu^yeneler için ^nşçak numupş frapan
Z de befefildiği git» olacaktır
A2.. Labpnatüvar kontroSerı iğinde Çfeefeje 3.Ü& beMlel^ji gibi ctfac^Ur
4 3. Numuneler teslim çdifen parti içenden gelşi güzel ^nacaktır.
4 4 . Nomühelerüı mûmktjn oliiıjğü kacfer çok ambalaj^^p seçilmesi esas olacaktır
Çfcetg^2 FEİKSEL MÜ&YEttE IÇİfl NliBîüME AtMft VE KABüb EBÎkEBJUR HATA SAYILAR!
TABLOSU
*Fiziksel Mug^eneyes Fizikse! iîHfpyene
için
Numune
\arz olunan
l Parti büyüklüğü
olarak
Alınacak miktar
İ(m)
(m)
i
i
; 1200 ve dal^a sz
!32
¡1201-3200
SÛ
İ3201-1ÛÛOO
80
125
10001-35Ö0Ö
200
3ÖÛÖ1-110000
Jİ1S
j 1 10001 590550
j 500001 vö daha fazia 500
Kabul
edilebilir
Kritik hata
sayısı
(adet)
Kabui
Kabul edilebilir
edilebilir
Büyuk+Küçük
büy®c
hata hata sayısı
(adet)
saytsı
(adet)
D
c._
1
2
3
u5
1
7
2
3
5
7
10
14
5
7
10
14
21
30
42
Çizelge-a LABORATUVAR KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA PLAKLARI;
Rzıksel Muayeneye için ahnan j LaDorsiuvâm muayeneleri İçin numune ölâsşi
numune miklart (Çizelge 2’ye gere)
j ahnacak mfcîar (2 mlik numune)
(m)
(adet)
2 adet
Sadet
4 adet
80 ve daha az
81-200
201 ve daha iazfası
5.
DENETfaa VE MUAYENE ESASLARI
51
Bdksef Muayene
5 1 1 . ftAiâyşnefsr Türk Kızüayının
-Ksaya Verme Yönekperrai
esastentta gere ^ı^turuLaGak rauâyene heyetteri, Çizelge 1 de belirtilen
hafâter yöfKinden ^UnkJğyriu incetet.
5 1 2 . TekriîJc şartnamenin 2?iVıcî maiJöesin^e yer alan gözfe kontrol Ve ölçerek
kontFd eiÎöecek istek ve Özeîlifeteîiti muayenesi yaptlaeaKttr
5.2.
Labofâîm arM uayenesi
5 2,1. Ftâksel puâyeneferi uygun bt}j*3W i ftumttneler; L^botatuvar analiziennjn
yaisfefeönTfesi işin Tiftfc tefeytittri öyğüft föı$ce^lâi3oratuvariam g$xfetiKf
5,22; Tekriik şşrt^ânrceniii Ş£[rrçi n*^fİ£Î^M& y£r $lan feöoratuvaç testfanatizieri iie
kaııtfDÎ ediIiTiesS [email protected]ât hûSüslartn test^aEialiüleri yapıiacaktır.
5 2 3. Bu feSfer a ş ^ d a fceM en tfeîtey yöntefaterine {j'pre yapılacaktır
Deneyler
Uf cinsi
Dokuna biçimi
Alan yogtiDlüğü
Kükürt ritiktarr
rpHDeğen
! İplik kat sayı&!
[ İplik sikliği
Kopma dayanımı
Yırtiiına dayamıru
YanmazÎJk tayini
—
—
Derjey Yönterai
T S 3596 / TeMadcte 2 3.1 uygulanaeaktır.
TS 3596/T2Madtfe2-3.2 uvflulanacatebr.
T S 261 1991 metöd 6 ya göifeutfiauläftacakiir.
T S 3596/T2Madde 23.5 uvoulartaeakitf.
TS 3596/T2 MaeŞçjte 2^.6 uyguMnacsiitir.
Gözle kontrol -edilecektir;.
TS 250 EN 1049-2 :î$S6 METOD A
T S EN [SÛ 13934-1 2002 ŞERİT METODU
T S EN ISO 13937-4
T S 359SİT2 Madde 2.3.7 uy^utaîîacaktr
H
ÜYE
Oy e
Yeliz Kübra YARAP
BAŞKAM
HafüK İNMELHH
T U R K K 1Z I L A Y İ
YERLEŞİM SİSTEMLEH! Ü8 ETÎBÖ İŞLETMESİ
Ç A D I R B R A N D f t B Ş Z İ S S O g r/ m 2
1* îfu Şarinarne Y^yın&andığr Tarihte yürürlüğe
:ğîter>
2. Bu şâitnarıe top^m 6 sayfadan ibarettir.
S, Şartnamede Hazırtayarı Komisyonun yazılı
izni olmadan hiçbir değişiklik ye ilave
^ptemaz,
4„ ^riftaıtffernn her sayteş; hazırlayanlar'
îaraftndân parafe edilmiş ve mühürlü
okpaüdır. Aksi halde geçersiz olacaktır.
5 Şartnamenin 6. sayfasındaki imzası açılmış
makamiarclan eksik imza ofcfuğu takdirde
şartname geçersiz olacaktır
KONU;
Bu teknik şartname Türk Krziıayımn ihtiyacı içir. Yurt içinden ve/veya yurt drş?ndan satın
alınacak ‘Çadır Branda Bezi9nin istek, özellik, kontrol ve muayene metoîlanm kapsar
İSTEK Y E ÖZELLİKLER:
2 V, İSTEKLER
2.1,1
Bu Teknik şartnamede -Çadır
kulfamîacafcbr
Branda
2 ,12
ihaleyi kamaşan fimna* seri flretşne başlamadan ence şartname koşullarının yerine
gerildiğini belirten ve teşt
içeren feÎFuycpniuk bebesi İle M tö ö Ş (uç) ayrı
toptan kesilmiş 10 (on) -ar metre 3 (öç) psfrçs besi şahrt numune oferak teslim
edeeekfir. Bu numurieter Türk feıiayı îaraftnçfeiR fefcKîratuara gjfriiferiteeak üzeilfKte
yapflaeak 'feiksel ve laboratuar fcoritrplle^n 'Şortüçlan uygun SJkaşsa ffananıri şeri
üretime geçm esine izin ventace&irLabor^aar ırnsraftanriîn tamamını s a ta firma
karşilayaçaktır
Bezi7 ifadesi yerine sadece 'B ez' ifadesi
2 2 , T E K J ^ ÇgEUİKLBfc
221
Bezfer%;10ö pamıik rîng ipJigıiıâeri dbkûi^fiuş otaeaktır.
222
Bezferirt renkten doğal ham panıufe renginde âJaeaMjr
2.2.3
Bezlerin dçîoşDast 1x 1tJe2 ayağı ctokida oiaçaktar,
2 24
Bezlerin er«- idari şartnamede belirtildi
ölçülecektir..
225
Bezlerde delik, yırtık, pat£akr poftuk, kenariamda ve bütününde eğrilik, kenarlarında
sürtme ye oiağandış! rahatsız edici koku olmayacaktır
2 2.6
Bezlerin a&n yoğunluğu, en az 620 (beş yüz yirmi} gr/m2agıriiğfncîa olacaktır
2 27
Bedende pamukta doğaç olarak bulunabilecek kükürt dşşfnda serbest veya bileşik
halinde kükürt bulunmayacaktır.
olacaktır Kenarlar hariç (içten içe)
2.2 .8 Bezlerin Ph değeri 4-9 (dört öre dokuz) arasında olmalıdır
Z~‘¿ 9
Dezterin şö g&şırmezttği en â z ^ S Ü töörtyüz:eTTİ} m m s ö Gutunu otecaktlr.
2 2 10 Beztenn yaşîandjrma sonrası su geçffmezJiği en az 450 (dört yöz dli) mm su sütunu
olacaktır.
2 2 11 Bezlerin dokuma ipliğindeki iplik katı sayışı;
Çözgü yönünde (enaz)
-2 (iki) katjt bûkufü ipfik
Atkı yönünde (en az)
: 2 (iki) kati« buküli) iplik olacaklar
2.2.12 Bezierinackümas-ndaki iplik Stkiığ
Çozgu yönünde (eri az)
Atkı yönünde (en az)
: 20 (yirmi) adetfçm
•10 (on ) adetfon olacaktır
2.213 Bezlerin kopma dayanım t
Çözgü yönünde (en az)
Atkı yönünde (en az)
: 180 (yyz seksen) k&
•120 (yüz yirmi) kg* olacaktır
2.2 14 Bezlerin yırtılma dayanım
Çözgö yönünde (en az)
Atkı yönünde (en az)
: 8 (sekiz) kot
■8 (sékfc) ííQf otecakUr
2.2,T5 Bezlerin aleve dayanıklılığında
Alevle yanma süresi (en ço k): 3,5 (üç buçuk) sn.
Kömürfeşme boyu fen çok) ■10 (on) an olacakî?r
2.2.1:6 Bezlerde btjfcınşsbiiecek telalar ve İta hataların ne tür hata sayılması gerektiği
Çizelgemde beföîe^işŞf
ÇİZELGE-1 HATALAR
H ATAM A TÜ R Ü
SÎNH=LAN m iMA
BUYUK
KRFRK
ftÇHi)LAiWA/ Ş Ö YÜ P JÖ K
K yC U tc
patlak, dedik, v»rt»K
Kafes
|Sürtünme izi
Iri
Kanşik çözgü ya
da Atkı
Çözgü yâda atkt yöınlerjnden tıettıarop îairlnö^
S de« çofclöİSD
X
Çözgü
afRi yöGtefİflden herhangi blrfricfeE
3- 5 deri çokteîin otuşturiiügy
X
Ç Û ^ ^ ^ :atkiiörıleiiricferı herhangi birinde
3 den az tejin oİpşttırcfLgu
SlMuTtfne, kazıma ve benzeri sebeplerden
lerden Heri qeien bereli ve zayıflamış yerfer.
X
X
Açıkça görülebilen ve normal Dökt; filiğinden
en az 3 kez Daha kahn olanlar
Açîkça görülebilen ve normal Dck v ipliğinden
1-2 kez daha Kalin olanlar
!
40 cm ‘den uzun tek çözgü kacıö:
Bitişik iki ya da daha fazla Çözgü: opuğu ve
I
i Çözgü kaçığı yada kaçığf
15-40 cm aras ında tek çozg ü kop jğu ya da
|kopuğu
r
kaçırt
I
cni 'den kısa tek çözqü kopuk vada kaçıgt
|
Uzunluk dikkate alınmadan 3 vey;-. daha fazla
I
bitişik atkı kaçığı
2 cm 'den uzun yan yana iki atkı kaçığı
!Atkı kaçığı
i
2 cm ‘den kısa yan yana iki atkı kaçığı
;
5 cm ‘den uzun tek atfci kaçığı
1
. 10 cm’ den uzun bitişik 2 ya da d=: sa fazia
ı
: ipfik
! Atkı bcşaimasi
j
2.5 cm' den uzun tek iplik
j 2-2 5 cm arasi uzunlukta tek ipifr
X
it
X
X
j
X
t
1
x
I
iX
j
[
i
[
X
x
I
!
X
X
^
X
...
“
X
X
Kolayca görülebilen ve 5 cm den uzun
norma} atkı sıklığından daha sik ya da daha
seyrek dokummuş yerler
j Atkı bandı
Yukarıda tarif edilen hatanın 5 cm den kısa
i
olanlar
i
SKirli,yağlı atkı ya da Her iki yönde de 10 cm‘den uzun yağlılık ve
; çözgü iplikleri
kirtlikierin kolayca fark edilenleri
V
X
fı
t
ı
1
!
İ
*
*
1
|1
.
ÇİZELGE 1’İH DEVAMI
1
SINIFLANDIRMA
H A TÂ N » T İM İ
Eğik atkı
Kenar özürleri
Aikı ffmeği
Atkı bandı
Daigalı yüzey
Doku arasına
girmiş yabancı
İ elyaf ve madde
f
¡Koku
i
|
Yağ, kir teke
ÂÇttâLAtâA /BÜYÜKLÜK
KRİTİK
Kereifda’çözgüye c5K yone göre 5 mm ya dg
daha çâk eqDt ¿fa
iPğttı Haiâtiın 5 Föm 'Ööfı 32 otan ı
löem ^deh ızım^etfşöfcya ^a gerğrö
kenafer
lOcm ’ ^en krsa gevşek ya da 9ergfr fcefratar
10 &ffÜen uzun darii&r
3^^jGni a rassnda oîanfar
3 <Snv^ n kısa! ofâölâF
Kolayca görülebilen ve § cm den uzun norms]
sUa şıkkından daha $ık
da|ra;^şpşk
dokunttfiiş yerler
KÜÇÜK
BUYÖK
X
X
X
x
X
X
X
x
Yukafrıtia tarif ©eriten hataritri 5 cnv efeti k'tâ3
ofenlar
Bazı atkj ve çözgü lipfikfernıîh/Gevşekliğinden
meydana ge-miş dalalı yüzeyferjiumaşı n)
düz bir yüzeye serifmesınde bu yüzeyle îarp
çaktşriîamast hali
X
X
Doku arasına girmiş yabancı elyaf ve
maddelerin Kolayca gçfrütebitenleri
Dikkati çeker>, istersrteyen ve Olduğundan çok
koku yayılr? ssı
Bir topta, u ijn boyutu yönünde 1 metreden
fazfa yağlıltr-, lekelilik, kîrftik görülmesi
.
X
(
|
[
x !
i11
“ T
^
___ l
f -------İ Renk
hi *-yöndfr sürekTi 1 metreden
kolayca gö: iıiebilen renk dalgalanması,
Dokuma
Bîr topta, u; -ırt boyutu yönünde l metreden
fazla dûzçir dokunmamtşkk hali
Terbiye
Numunenir sn az yarısında düzgün terbiye
edilmemişi hali, Isrbiye maddelerinin
homojen o': ak tatbik esnemesinden dolayı
kumaş yüz inde kristaller haılnda görülmesi
j
!
X
'
X
j
j
j
I
A .
i i / i
V* -
i"
"*
ya da yapışkanlık bulunması
l
Parça boyu
Herhangi bir toptaki kumaş parçasının
belirtilen en Küçük parça boyundan daha kısa
olması
Parça sayıst
Bir toptaki parça sayısının belirtilenden çok
olması
i
x
.
j
\
'»'¿T-“.'
I
:
i
X
.
...
ı
1
l
|
i
3.. AM BALAJLAM A VE ETİKETLEME
3,1
Toplar, bez bcandatann ptesük, ahşap ve benzeri mateemeterden yapilrmş çekirdekler
üzerine santorastyfa yapflır, (çekirdek iç çapiarr âastmter yapılmadan önce yüklânici
firmaya bildfrSecsfcföj Haztrtefian toplar, şeffaf p.elieöten naytoı? tofkalara kon doktan
sonra, Amerikan bezi v&ya jöfc lenayiçe den ygptöîttŞ tconıyuey fof&afar içing karanalı ve
3.2
Bir îopa sarrtnciösi gereken bez bfanda miktian id&e tarafından daîıa soma firmaya
bildjrHe<^f£r.Tcplante ek ve parça Olunmayacak, oKıp d 8qş ife hiçbir parça
b îıTe şM iife y^ik ö ^^ hiıisusjatdâ ¡öâre iatöfındârİifeiiâ stönfa d^l^il^kisteftebftir)
3_3
t o ^ sâğföm oteeafc b&vreüfcet tafeifrrfifı yerfeu efi&eie aşagtdaSa.J&igfter öfcunafctti
silinmez Ve bctajih^K- feir biçHTKİe y^zılrmş öİirtafEdtf: K fe k e i^e f^îesfîmıWe kontrol amaçlı
çeki Eisfest bulUfıdöfrrıafen gerefenekteciîr Sözleşme ösıiasmda ambalajıma şeklînde
değişildik y^ıtebilinir
J
Rıroanui beâreî tinsem, ktsa âdrt adresi veya tescilli marKası
✓
s
S
S
4,
Bu stendartteî işaret ya cfk ntffîîârast TS3596 s k i nde,
Kumşşm pıiö,.^öî? ıçr^î» ertoelrg ı
BrGfve net
Kalife feönfcro*fturırarasE, Eritmişsek
Yapımcı sen n ^ a ra s ı (veıilm^şşe)
DEMETİM VE MUAYENELER IçİjSİ NÜM ÜZE ALMA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Fcğkşel muayeseier İçin airnacak numune mfctar? çizelge 2 deijelirtiidiâ) 9ibi otacaküf.
LaborşUivaf konöüileri içinde Çizelge 3 de belirtjkİİğj gibi olacaktır
Numuneler teslim edilen parti içinden gelişi gûzei ahfiacaktıf.
Numunelerin mümkün olduğu kadar çok ambalajdan seçilmesi esas olacaktır
Çizelge-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİM NUMUNE ALEAA VE KABUL EDİLEBİLİR H A TA SAYILARI
TA B LO SU
\Fiziksek
Muayeneye
arz olunan
Parti büyüklüğü
j (m)
Fizikse-1 muayene
için
Numune
Olarak
Almaca^ miktar
/m\
\1»1;
\1200 ve daha
32
( 120T-3200
j 50
80
¡32ÛMODOO
\10001-35000
125
200
\35091 -110000
M 10001-500000
315
: 500001 ve cisha fazla j 50C
Kabul
edilebilir
Kritik .hata
sayısı
iadet)
û
¡0
M
12
\3
¡5
¡7
Kabtıi
Kabul edilebilir
Büyük+Köçük
edilebilir
büyük
hata hata sayısı
(âdet)
sayısı
-(adeî)
1
12
¡3
¡5
!7
[10
¡14
5
7
10
14
21
[30
¡42
Fiziksel Muayeneye için alman
numune mikian (Çizeige 2*ye gore)
Laboratuvara muayeneleri için numune olarak
\alınacak miktar (2 m fik numune)
(adet)
80 ve daha az
81-200
201 ve dahs faziast
2 adet
i 3 adet
4 adet
! / m)
n
j
DENETİM VE MUAYENE
51
F iz ik ti S ı ı a ^ e
5,1,1, ftteyender Töîk j&ılayımn AJınvSatım —Kiraya Verme Yönetmeliği
esââanna
oJuşfaftflacak mösyöne
Çfeeige 1 de belirtilen
haiafer yonücıden uygunluğunu iricel^r,
5 1 2 T e M c şartnamenin 2'mci lirgddes^d^ yer alan gö/fe kontrol ve içerek
löDntrgJ etüteesk iş&fc «e i^iii^srîrı
yapıtacaîçtıc.
Laboratuvar Muayenesi
52.
5 2 .x Fİzîksei tmjâyeGeteri ûygûfi büiürtsn numuneler; Lafroratuvair anaitelerinin
5 2 2 T%fcnik şartnsttıeiiin birici maddesinde yer âilân &bortftuuar test/analîzferi ile
korfrrai edSmesî rgeFş&eö hus^ann
jKfipıiacaktii-.
5 2 3 Bu tosfer yağıda heîjrtileft derr&y yöftleınie7jne göre ve/veya en sop
litersftüFde btifuftan yöntemleri göre yVpıiaeata,
Çûzeîge-4 Deney Yöntemleri
Detföy Yöntemi
Deneyler
üf cinsi
Dokuma biçimi
Alan yoğunluğu
! Kükürt miklarj
PH Defleri
Su oeçjrmezlik
Yalandırma sonrası su
[ öeçirmezfik
lpl& Kat saytse
ipjik sıklığı
Kopma dayanımı
-Ykteıa dayanımı
Ya^mazlık tayini
T S 5 5 9 ^ 2 Madde 2.3-1 Tagütagacaktff.
TS 3596/T2 fedde 23.2 uygulanacakta.
TS251 urgutartaGaktu;______
T S 359fifT2 Madcte 2,3.5 uygulanacaktır.
T S ^59g/T2 Madde 2.3.6 uygulanacaktır
T S 257 EN 20B1İ/T1
_
.
Î S 35S6/T2 Madde 2,3.11 koşullarında 72 (yetmiş iki) saat süre
TS 257 EN 2081 i m ve T S 257 uygulanacaktjr........ ...............
Gccle kooteol edilecektir.
.____
T S 250 m JÛ4Ö-2:19Ö6 M E TO D A
T S EM ISO 13934-1 20Û2$£RÎT METODU
T S EN ISO 13937-4:2002
T S 3596/T2 Madde 2.3.V uygulanacaktır.
t ii
BtanoaaMesı
OS9BC9 M O«
m nııı IIIumı ıım~lpınpiBinwııı
ÜYE
ÜYE
Yefe Kübra YARAR
BAŞKAN
6
ıssa
FAALİYET ALANI
İMAL EDİLEN
1. Ba Şartname yayrnlandrğf tarihte yürürlüğe girer
2. Bu; şariname toptam 10 şayiadan ibarettir.
3. Şaönarnede Hazırlayan Komisyonu!'! yazılı feni olmadan
hiçbir değişiktik ve İlave yapılamaz.
4. Şartnamenin her sayfası hazıriayani ar tarafından parafe
edilmiş ve mühürlü olmalıdır Aksi hakte geçersiz
otacaklir.
5,. Şartnamenin 10. sayfasındaki imzasr açıtmış
matcamlardar. eksik :nza cîd^ğu takdirde şartname
geçersiz olacaktır
1.KONU:
Bu Teknik Şartname Türk Ktslayının fotiyacı için Yurt içinden sstin alınacak %20 Kauçuk Katkılı
Poliamid ’e ait istek, özelik ve muayene metotiarmt ve diğer hususian kapsar
2-İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2.1. Bu Teknik Şartnamede %20 Kauçuk KaSsıiı Polrsmtd' ifadesi yerine sadece ‘'Pojiamİd " İfadesi
kiföanıiacaktsr İbateyi aran firma poliamicöenn ka):bınf da yaptıracak Diup, malzemelere art
numuneler tfıajeyi ajan firma tarafından Yerleşim Sistemleri Üretim Işîetraesîfîde göröiebiertecektrr
2-2-Saön almacaK Poüamidlenn mftiarian icfari şartnamece ^elirtildjiğr şeküde oîaeaktır.
2.3 PotiEsTVidteKfeijapak, çattak, kırik ve imâlat atatan oimayaçaktir
2.4. PoiramieİlerdaFfee^fe dayamfçl* oteçak ve kmlmaysCcötör
2.5. Poiiamidl&fa iletim teete birini (onjinaJ) hammatkie küBahilaGakfit
2-6J?oTıamidfe«ie bulunabüeçek kritik, bdyük ve köçük haiafor Şf£ELGE-1‘dş beltriilmişör:
Pbfîafnrietede
muayene jf&n numune ataıa ve J&fosıİ £dteit»llr haitö SayıtaR Ç İ Ş ü S ^ e ,
kimysışaj p^eilBietfn rauayenesi rçin nuıföffte âtma prafan
keMfenişör
ÇÎZELSE-1
Sl^FiA K C aR M A
HATAMJM TANIMI
İM K
Ölçmemid_Şarinaafede befiitilen ö^öieFöert
az veya fazîa oîmas^
X
Herhangi bir Kınfc, çatlak veya eğrilik
bulunrrBsı
X
Şekii ve biçim bozuföugu olma»
X
.
ftenginaı yüzeye homojen bir şekilde
dağılmamış olması
foîalzemeleiin kenannds çapak büiunrnast
Ambalajlamanın şartnamede istenen gibi
olmaması
KÜÇÜK
Bü¥UK
X
X
i
!
x
NUMUNE ALMA
3.1. Göz muayenesi için tesüm eriisen partinin tamamı denetim ve muayeneye tat« tutulacaktır
3. 2.. Numuneler, tesiim cditen parti rçircian gelişi güzel alınacaktır
3.3. Muayenelerde azalan miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır
3, 4. Numunelerin mümkün olduğu kadar ç o k ambalajdan seçilmesi esas alınacaktır
Ç!ZELGE-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE ALMA VE KABUL EDİLEBİLİR H ATA
SAYILARI TABLO SU
■
Muayeneye arz
olunan
Parti bûyukiugö
(adet)
Numuoe olarak
Aftnacak miktar
(adet)
1GQQ0le .kadar
10001-35000
35Û01 150ÖGO
15OOÖ1-5ÖOÖ0Ö
ve üzeri
50
'm
135
200
315
Kabıil
edilebför
KriUKhata
sayist
(adet)
2
S
4
e
Kabul
edilebilir
büyük hala
sayısı
(adet)
3
5
7
1ü
14
Kabul edilebilir
Büyük+Küçük
bata sayısı
{atieş
7
lö
f4
i
28
İA B G R  TÜ V A H KOWTRÖIXERÎS^İN YAPILM AK »ÇİN NUMUNE ALMA
Kimyasal özelliklerin muayenesi içift alSfraçaK râpıupe miktarı Ç E E L p E -3 ’c!e be&filöiğr gibi
olacaktır.. Aitnacak nurraJBeİer Siîndaj uSiifö ite fasgeîe seçüecekiîr
ÇİZELSE-3 LABORATUAR K O N TR O LLE® f® F fA S A L ÖZELLİKLERİN MUAYENESİ) İÇİN
NUMÜÜE AUSAPLANLAFS;
Muayeneye arz Oİunan parödefti
ürün (adei)
SÛ" e kadar
8.1-125
126-200
201-315 ve özeri
Nurtitine oJarafv almacak ümn
(adei)
4
6
â
10
I
*
1
I
j
4. DENETİM VE MUAYENE ESASLARI
4,.1„ FrzHcs&i yuayer>e
4.1*1. Muayeneler, Türk Kıztteyımn Aî>m -Satim -Kiraya Verme işleri Yönetmeliği esaslarına göre
oiuştunjlacsk muayene heyben, ürünö varsa numunesine göre vş ÇİZELGE-1 de belirtilen hatalar
yooüiKÎaa uygualiiğmu inceler
4.1.2, Teknik şartnamenin 2Tinci maddesinde yer alan gözle kontrol ve ölçerek kontrol edilecek
istek ve özettiklerin muayenesi yapılacaktır.
4.1.3. Urünsrin bozulan ambalajlan ihaleyi alan firma tarafından yenilenir ve azatert gruplar
tamamlanır
¿
4,2. Lsborstiivar üuayenesi
4.2.'!. Fiziksel mtiayeneieri uygun bulunan numuneler: Laboraîuvsr anaitzierinrn yapılabilmesi için
Törk KizJlayrnm uygun göreceği laboratuvariara gönderilir
4.2.2 TekmK şartnamenin 2ına maddesinde yer alan laboratuvsr test/analizleri îls kontro! edilmesi
gereken hususiarjn test/anâ!izie;i yapılacaktır
4*2.3* Aşağıda istenen özehıkiere ati testler ¿gıii TS E standartlarında beiirifert deney yöntemlerine
göre yapılacaktır
İSTENEN ÖZELLİKLER
Y<5ĞUWLUK
KÖF^IADAYAÎ^MÎ
İZOD DARBE MODÜLÜ
SlNtRDEĞERL£R
3£e5Ö N/rrrm2
25-4öj^n®
5JUHBALAJLAM A
5 J . Malzemeler birbirine zara/ vermeyecek şekilde sağlam pofietiîen brandadan yapılmış
D
«
■«)
4? lü am. böğ/aniı parçası: 6© adei
3 '10 ara bspantı parçası: 60 adet
Ayak pabucır 80 adet
5 ^ . Ambalaj 6zenndemateeme ite ilgili öilfjileFj îçenr etiket otaeaktır
»EKLER
Resim 30 1: 4 İD ara bağlantr parçası
Resim no 2: 3 kî ara bağlantı parçası
Resim no 3* Ayak Papucu
RESİ Kî N O 1: DÖRTLÜ A R A BAĞLAN TI P A R Ç A SI
RESİM WO 2; ÜÇLÜ A R A BAĞLANTI P A R Ç A S I
*à t_
[
t
ÇÜEM
O p i» n
f TOKfat
1 M fU H O
I
r U -T A jU M
-
i
e û « jjâ y _ E H
j
r S û tA »
3 L Û A ft iv S A O l »
1
i
H »h Y > îa
__
r U ü k K ia A V i
_—
•
TÛ ZrSA A *
ip m i M i ı ı l ı m n ı ı r > n H l
V
/ /
— —
Mitren***
T ú lM K E J t M<n
H *aauM M
İM »
'..V .
%
V
M
NV - - - '
’J-'
RESİM KO 3 : A L T AYA K PAPUCU
î‘TİK*
TT=5fMİK ŞARTNAME KOMİSYONU
ÜYE
Ö¥E
SIKAN
ife ı
BASKAft
HalakİMMELER
iHQELENW nR
Nuran
Ürcüm B iriní^one»cís¡
fv ^fôiim eiÇÊBl
“istemleri üretim işletmesi
Koordinatörü
10
T U R K K I Z 1L A Y !
1865
YERLEŞİM SİSTEMLERİ ÜR ETİL İŞLETMESİ
KOO RDİMATÖRLÖĞ Ü
T E K N İK Ş A lîT îififflE S İ
1, ^ ^ iosm ^^lyfnrarıd^T arftiteyM rtÖ ğe
ÇfİEölFv
2.. Ğ ü i^ ^ m efop isa ü 7 sgyiadan -ibaretfesrr
3.. Şö^nomede Hasöayart Komisyonu r> yazılı izni
pîmadan feiç&r değîş3dik ve ilave yapılamaz
4 Şâfinameoin her sayfasi hazırlayanlar
larafiRÜarı parafe ediimiş ve mühûrtö dmalıdır
AKşî haide geçersiz oteçaktır
5 Şartnameni 7. sayfasındaki imzası açılmış
makamlardan; eksik imza olduğu takdirde
şartname geçensiz olacaktır
...
----------------------------------------------- ------------------ ----------------------------- -------------
....
? ‘ ~
T
1. KONU
Vv' , "*•
&
Bu Teknik Şartname, Turk Kizıiayımn ihtiyacı için yurt içsnden w /veya yurt dişında&*s^*£._.^>'
atınacak " Çadır İmalinde kuiEamEacak Sentetik Brandanın ” teknik özeGikierini* muayene*1
metodlsrtru ve diğer hususten kapsar
2. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
2,1. Bir Tefcnifc Şartnamede '’Çadır İmalinde Kullanılacak Sentetik Branda" ifadesi yerine
sadece "Branda "ifadesi kuJSamlacakbr.
2_2. Satjn aiırtao^k Brandalarm miktan İdari Şartnamede belirtilecektir
2.3. İhaleş# kazanan firma, seri üretime başlâma^r\ önce şsptnaıne kpşuiiarırrın yerine
getirildiğini befirterı ve fesi sonuçiannı içeren bîr uygunluk befges? 2e bMrkle 3 (ü ç) ayn
toptan k-esijçniş TO (on) ar meie 3 (üç) parça brandayı şahit aurnune olarak tesJim
edecektir. Bü rtûmürföler Türk PtEaJayı tarafında bfeoratuara ^jondeıtteşeK üzefipjie
yapıJaeak fizikse} vö tefoBrmıaf kGöMerin sanuçfen u5®un Ciİ&csia fimtörtüri Sörf! ûttâfiîtıe
geçmesine izin veîiteçekfirj_aboraüjar masrafîann]a tamamını saîıe? iirma IsarşıSayaçsâktîr
2.3.GEH EL ÖZELLİKLER;
2^1_Braridâ j^ ü , dettaçıjjt gçonSrtö} ^lye$ f^ ş s te r îgteımdefî :döfeiinım£ bir kumaşın iki
yüzüne poihM kiöfür
âkrflik peiiviriil tdprü£ porıviM kutsal, ifatik â^t esteri, fosfat
esten, pofiüreîan veya benzeri pîasSkleşöffeı emprenye matzeıneierinderi Bîri kapfârtarak
üretîîfnfş oiaeaktiF Bezin malzeme ciftsi %tÖO ğrûzde yûe:) polyester olacaktır
2:3-2rBranda rengi Man şautnamede betirtiieeekör
iâi&Brafida dökûması: ttt (bir tals^n bir)dÖ?idpkuda i beziiyaiğj) olacaktır.
2.3ABrandamn enî idâri şartnamede beiîftüecefctır
2.3.5.BrandaJarda yırtık, kesik, delik, patlak, pottuk, eğri&k ve olağan dışr rahatsız etik» koku
olmayacaktır
2.3.6-BrarKialann kaplama öncesi veya sonrası, kenar kısımları döz, ipiiksîz ve saçaksız
olacaktır,
2.3-7, Brafidalarda Ultraviyoîe İşınlara karşı ve sararmayı önlemek amacıyla UV stabîlizatfirü
bileşikler kuilaniiacakfer (Kullanıp siabiiizöterferin isimleri ve bileşikten muayene esnasında
belirtilecektir)
2.3 -S._Brand3iano alansai yoğunluğu en az 435±5 {dörtyüz oîiizöeş artı eksi hfeş) grim2
olacaktır
2.3.9. Boyutsa! Değişmezlik : 7G±3 (Yetmiş artı eksi üç) °C de 24 (yamklört) saat
bekletilen numunede büzülme mikian en çok % 2 (yüzde iki^ Uzama miktarı ise en çok % 1
(yüzde bir) olacaktır
2 .3 . 10 . Sicağa Karşi Mukavemet
; 70 ± 3 (yetmiş arti eksi Qç ) °C de 24 (yirmi dört )
saat bekletilen numunelerin oda sıcacığına gelmesi sağlandıktan sonra, yii/ftoşarbâ,
yapışma, sarkma ve defermssyon olmayacaktır
2.3.11. Soğuğa Karşı Mukavemet : - 40 ± 3 (eksi kırk artı eksi ûçl ) “0 ^ 6 çşitı j Saat- *•/
bekietüen numunelerin oda stcakiığîna oehnesi sağlandıktan sonra çatlama,;^Jaı;ıİmâi-"/?i
defoımasyon olmayacaktır.
^
2.3.12. Sıcaklıkla Eskitme' Kaplama maddesindeki köîie kaybı en çok %£ (yüzde beş)
oiaeakör
2.3.13. Su Geçirmezine Brandanın su baskıcına dayanım değeri en az 2 000 (iki bin) mm (
Su Sütunu) oiacakUr
2^.14. Brandaların Yanmazİık (AEeve Dayanıklılık) Ozelitgi; Brandalar kendi kendini
söndürücü özeflikte <ıiacaktjr.
kaynağının doğnidan teniaö sirssıttda branda alevlendiği
takdKitei ısı kaynağı gzakfeştıniafkta.Pt ftbarfen en fe^a $ ^atti) saniye iğinde alev söneoe&ir.
Alev söndükten veya br^nifcınfn jjfaKntaşj ^y^çtukten sppraki ¿odaşraa hali 12 (oniki)
saniyeden fezia sâmiöyfeiG^r. Eteüfey sjtsk&r&İ yâffâA v£ya, feörlâşan branda alanının
deney öineği aianım o^arn % 60 (Yûzcie âtmış) değendi geçmeyecektir
2.3.15 Aşınma Bİrefcei: 91)00 (öokuzöm) tfetfir şortunda brandanın aöo ve Çözgü
ipîikJsrjnden higbîrinde kopma görölrneyeceKt)>
2-^1'5LBı&ndalann kopma mUfcgP^şfiGeŞ:
Ürefen y^öricfe ^ â z ): 1 .ŞÖÛ N jpribeşyüz)
Ürgfön y©rtün& dik {on
1.¿®İÖ'1İ £Bjrifagşyöz)
2.3.17. Brandalam yırtılma mjLto/e&îefffe
Öpelim yönüme d]fe {eti a z)\ 1BÖÎI
2.3,10. Birtarine yspşiria
döföeesî; =€^chjâ esnasında yüzeyler zarar
göîmeye^ktir,
2^3.19-Braodalar uygun imalat yoRt&mto göre deflenerek üretima uygunluğu tespiî
edilecektir- Deneme sonucu uygun çık m a m (^^ışmasında problem öian) brandalar tesSm
âlınmayaeaktjr
2.3.20. Brandalarda bulunabüece.kkriljk hatalaf, büyük ve küçük hatâlar ise çİZELGE-1'de
betfjrtifmiştir. Brandalarda kabul eeSlefcülir kritik, ifeyDk ve toplam {büyuk^küçCık) hata
miktarlar* çİZELĞE-2 beürtildîği kadar olacaktır
ÇİZELGE-1 (KRİTİK, B Ü Y Ü K VE KÜÇÜK HATALAR}
S A P L A N D IR MA
; HATA ADİ
En kontrolü
rRenk kontrolü
KRİTİK
TANSM!
...... Brandanın
eninin
Teknik
X
Şartnamede belirtilen enden
az olması
t Parçanın
baştanbaşa, j
X
,kenardan ‘ortaya; * kenardan j
i SUYUK
T-----------
|kenara kadar cenk değişimi]
I yöStcriTitjSi.__________________
"Terbîye
Koku, küf, kir
Âçjkca
görülen
düzgün
dokunmamış
ve
terbiye
edtlmemtşlik hali.
j Brandanın küflü ve kirli olması,
! rahatsız edici koku yayması
___________ L
__
Ix Oç Qk
kîstnen
veya j
{ Kenar düzgündü Kenarların
devamlı oiarak katfanmış, j
bükölmüş olması.
|
patlak,
efelik, Herhangi bir boyutta
yırtık,
kesik
bulunması.
Kaim veya ince, Koiayca görütebilefiieri
çözgö veya atkı
İpökîeri
Gergin
veya Koiayca görülebilenleri
gevşek.
çcEgö
veya atkf iplikferi
£ çm ye kaciar yan yana öç
Çözgö Ve atkî ^feya daha fazfe Î ^ î r i noksan
icaçjğr(kopuga)
-oluşu
5 cm den imin yan yana M
ip^îrt kâ&k ojftşü
5 em den
yan yana rkî
;ipŞğift kaçık
45 em den
uzun tek ipfi&ft kaçik friuşü
Kirli - yağlı çözgü 10 cm dek öiiyûk dfeinîar
veya atkı jptöOeö
x
X%-2 \
X
X
1
X
X
£
X
X
:İG ^ifefrii& çuk oMfâf
X
1
Taeak îzi
yönünde
ko&yea
gö^febiten^Îşr
Ağrsflfdâiı çift aikı ptğirun
Çift aikı
.geçmesi
kolayca ¿ ö ^ e b iim notnfâL
Atta kotam (bSDdt) sSq srkîıgjîidan daha sık vey£
seyrek
olarak
dokuîtmuş
yerlerin meydana getirdiği
bantlar
Aikı
ka barağı
■■■
X
X
X
X
llmeğl- 5 cm den uzun olanlar
t
Aikı bozukluğu
Atkı atlaması
5 cm den kısa olanlar
Kolayca
görülebilen
atta |
ipliklerinin normal ¿okuma f
istikametinden sapması
[
Uzunluk ne olursa olsun yani
_ysna__3-_vö_ya daha üazla atkı j
atlaması
j
5 cm den uzun van yana 1
veya 2 atki atîaması
5 cm den kısa yan yana 1
veya 2 atfa atlaması
X
X
■
■
X
j
X
X
Bazı atkı ve çözgü iplilerinin j
gevşekliğinden
meydana
I
geien
dalgalı
yüzeyler 1
i Dalgah yüzey
(kumaşın) (Siz bir yüzeye!
serildiğinde bu yüzeye intibak j
edememesi (hafö
1
: Doku
anasına Kolayca görülebilenleri
girmiş
yabancı
■
madde ve elyaf
Kolayca görülebilen kumaş
Havlanma
;
yüzeyindeki
tüylenmiş
gotünüift
t
Kumaşın sert bîr cisme
\
s p f ^ r ç u n ç f ö
yüzey
; Sürtünme izi
1
1
öörüfiöiîîy^öi boztjfeiaşi......
Kînşıklık i z feri
Utü ile dözeHilebifenter
‘
X
i
!
X
1
..
X
X
. . .
Litör
Kafes
iSevş^t
kenar
X
5
k ö ç Ö f c ^ t e E if a r
5
o l a ^ f e r
X
X
%
eninin
tairı
w t^ a n
Mye
kşffiamş
çririîâsj, heı+tarsgt £>ir kayara,
bufuşıtıa
Atkı
.
Îpggiöîn
mekMeî>
............. . .............
Masura boşalması sağılması eşnastnda bçkaç
rpSâm bîrd ^^i^ığ a sifm e si
3.
X
ğee£||h
Katlama hatas*
.
X
X
.
X
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEM E
3,î
Toplar, brandalârıri plastik, ahşap ve benzeri malzemelerden yapılmış
çekirdekler üzerine san imasıyla yaptfır. Harılanan topiar, şeffaf polietilen naylon
torbaiara konduktan sonra, Amerikan bezi veya jüt kanaviçe den yapılmış koruyucu
torbalar iç*ne konma!} ve ağızlan teşînma sitasında kolayca salmayacak şekilde
bağlanmak veya dikilmelidir.
3.2
Bir topa sarılması gereken branda miktarı idare tarafından daha sonra
firmaya bildfrûecektir Toplarda ek ve parça bulunmayacaktır.
■/_____ Her iopa_sağîam jalacakJ»r etiket takılmafı ve bu etikete aşağıdaki bilgiler
okunaklı, sifinmez ve bozulmaz bir biçimde yazılmtş olmalıdır Malzemelerin
testirnînde kûntro! amaçlı şekz listesi bulundurmalar! gerekmektedir
✓
Firmanın ticaret unvanı, kısa adi adresi veya tescilli markass
Brandanın rengi, eni,metraj*
S
Brüt ve net ağirtığs,
■/
Kaiits kontrol numarasıf (vermişse)
4
4
DEMETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA
4.1. Fiziksel muayeneler için alrnacak numune miktarı çizelge 2 de belirtildiği gibi
oiacakür.
4 2 Laboratuvar kontrolleri içinde Çizelge 3 de belirtildiği gibi oîaeaktır
4,3. Numuneler teslim edBen parti içinden gelişi gûzeS ajırtacakör.
4 4 Numuneleri mümkün olduğu kadar çok ambaiajdan seçilmesi esas bacaktır
Çize|ge-2 FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUKUNE ALttA V E K A S ^ L EDİLEBİLİR K A TA
S&YiLAlti
TABLO SU
Frakseî Muayeneye
arz olunan
Parti bGyöklüğü
(#0
12 ijö ve daftaaz
1201-3200
3201-10000
iö ö e ı^ a ö ö
a 5 w ı-ım 3 b ö
İ#î&1*5ÖÖfiÖ0
'500001 vedabafazfc
RöŞseT muayene
için
Numune
<#afak
AJmacak miktar
(ffl)
32
SÖ
&
1^5
5GO
Kabul
edtteÖiKr
Kntik hata
S&yiSî
tâ
i
2
■3
7
Kâbpl
eeHebilir
büyük
M ta
sayısı
J&tiüi fiditebair
Buyök+Kûçûk
hala sayası
(adet)
5
7
Sî..
§ ....... ;....... . 14' '
7
21
W
: .1 m
42
14
t
-2 '
...
.
...
'
•
Çfzeîg^-3 LABORATÎJVAfî KONTROLLERİ İÇİ İl ftytffUNE ALMA PLANLAFÖ ;
Fiziksel Muayeneye için alınan numune
rpiktan (Çizelge 2y& göre)
(m)
J^bcratovara muayeneleri için numune olarak
alınacak: mIklar {2 m'iik numune)
(adet)
80 ve daha az
81-200
201 ve daha fazlasr
2 adet
3 adet
4 adet
5.
DEMETİM VE DUAYENE ESASLARI
5.3.
Fiziksel Muayene
5^,14. Muayeneler Törk Kızrfayinın Ahm-Şatım -Kiraya Verme Yönetmeliği esaslarına
cıiy|tüfüiâcâk ifıiüsyene heyeüen; Çszeiğc *1 de £>&iriıilen ftaiaîar yöriürıdfiîî
uygunluğunu inceler
E.3.,15. Teknik şartnamenin 2^ 0; maddesinde yer alan gözle kontrol ve ölçerek kontrol
edilecek istek ve özelliklerin muayenesi yapılacaktı.
5.4.
La boratuvâf Muayenesi
v .J,. - o ■
5A>14.
Fiziksel m uayenen uygun bulunan «umuneler: Laboratuvar analizlerinin
yapilabiimesi için TürkKrzılayının uygun göreceği iaboraiuvariara gönderilir.
5.4.15.. Teknik şartnamenin 2’irıct maddesinde yer aîan iaboratuvar test/anaözleri ile
kontrol editoresi gereKen hususiarın iest/anaüzfefj yapıiacaktır.
5.4,16. B\i testler aşağıda belirölerj deney yöntemlerine göre ve/veya en son literatürde
bulunan yöntemlere göre yapılacaktır.
6
DEMSY YÖfJTEMLERİ
5-1. fJîaJzeme dnsi
tâlinen yöntemler i^gufanacaktır,
5 İ . D 0kLinâı
Biçimi
5 $ . ÜV Kpfuyççuşu
ve mevcut jfteratödef Tojfiaoılarak
T S 47ŞŞ ve gerekli haİJetde- Steratürlef efe
' ppyuteç il? incetenççelçtir
: Şartosferte 2.3 7 maddesinde belirtilen şekilde
s
5.4. Alan yo ğ u n c u
yâpîlaca&ır
’■ T S
iKiS^-S EN ılŞO 22ŞÇ-2 ‘ye
gijre
5.5. Boyuteal Değişmezlik
; tGçm x 10cm
çarpı on 1 efoadiesda
işafeilenjniş b'ranöa nomtirtesi' etoflite Tft ±r 3 &fiı¥tiş
ek$î üç } °G *de 24 (£jrnti Tİort)
saai bçkteiâk Oiİv^en çitçşiîfteîi numunelerin oda SEeakjığina gelmeleri sağlandıkiân sonra
ebaöar tekrar ölçülür. Ekriünâft
değerjieri, stüsre konmadan önceki değerlerle
mukayese edilir.
5.6.- Sıcağa Kafşj Mp^vçmşi Tştyfni
: 10çrrı x tO&rp {on çarpı on ) boyularındaki 5
(beş ) adet densy öm öp 70 it 3 (yetrrtiş örtt eksi üç ) °Ç lde 24 (yirmi -dört ) saat
bekletildikten sonia oda sıcacığına gelmefetf Sağlandıktan sonra gözle kontrol edilecektir
5.7. Soğuğa Karşr Mukavemet Tayini
; 1Qcre X Ipçm {on çarpı on } boyutlarındaki 5
{beş ) adet deney örneği - 40 ± 3 fekâi kırk artı eksi üç } °C 'de 6 <al£ı) saat bekletildikten
sonra numunelerin oda şK^lîğına gelmeleri sağlandıktan «onra cjâde korrtroi edilecektir.
5.& Sıcaklıkla Eskftn?e
: T S EN !S 0 176 ya göre yapılacaktır
5_ft. Su Geçsrmezlik
: T S 1S74 EN 1734' e göre yapılacaktır.
5.10, Aleve dayanıklılık
: T S 3596 madde 2.3.7 uygulanacaktır..
5.11. Sürtünme direnci
: T S EN 530 Martindate Metod 1 'ye göre
9 (dokuz) kPa basınçta 280 A nefes^mpara kuüanıterak yapılacaktır
5.12. Kopma Mukavemeti Tayini
yapılacaktır
: TS
2008 EN
5.13. Ytrtılma Mukavemeti Tayini
yaptiscakt:r
*TS EN ISO 4674-1 deki Metod A/ya göre
^
5.1 S, Sirbisine Yapışma (Bloklaşma) Derecesi Tayjnr TS 4Sci
ISO
1421 Metot-1' göre
25?j 9, go^e yapılacaktır.
6
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
ÜYE
uve
Jale Ftftz JSIKAN
fJBslbft Yetkilisi
Yeliz Kübra YARAR
BAŞKAM
HalufcteMELEB
3
%- ^ »r*
'■’■-vT*
s
T U R K K İZ İ LA Y
YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALAN!
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DOKUSUZ KARBON E S A S U YA*fMAZ KEÇE
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1 Bu Şartname yayınlandığı Tarihte
yûfûıJûğg girer.
2: Bu $aıiname toplam 4 sayfadan
iharettir
3 Şartnamede Hazırlayan Komisyonun
yazılüzfıi olrnadan hiçbir değişiktik
ve iave yapılamaz.
4 Şartnamenin her sayfası
hazırlayanlar tarafından parafe
ediimiş ve mühürlü olmalıdır Aksi
halde geçersiz atacaktır.
5 Şartnamenin 4. sayfasındaki imzası
açîimrş makamlardan eksik îmza
ofduğu taksirde şartname geçersiz
olacaktır
Bu teknik şartname Türk Kizılayınırt ihtiyacı için Yurt içinden ve/veya yun dışmdan safKjVjilınâ^i
‘Dckı/suz Karbon Es&sti Yanmsz K eçe’ rtin istek özellik, kontrol ve muayene metotlarım kap’Söff
1-SfMtFLAN&İRÜfiA VE ÖZELLİKLER:
T.1.SINIFLAHDERBSA
1.1.1.Bu Teknik şartnamede 'Ookusuz Karbon EsasJt Y&ımaz K oçe’ ifadesi yerine sadece ‘K eçe’
ifadesi kullanılacaktır.
12.Ö2ELLÎKLER'
1,2.1» Keçe maizemesi karbon öjyaf esaslı oiaeakftr Ofesçensiz ortamda 1000 dereceye kadar
ısıüldığıniia en fazte %$ ağrriik kaybı olacakör
1..2.2.KeçeIerirt orn idari şartnamede belirtilecektir,
Keçelerin dokuma biçim dolusuz: (r»n weven) ofecakîır,
1.2.4.KeçefertJe defik, yirtik, paöafc, potfük, Renarfannda ve bütününde eğrili, feeBariatindâ süri/rie ve
dağandtşı rahatsız ödfei koku olmayacaktır
İ.2*i5,Keçelerin alarr yöğuniuğu en az 250 gr/m* ağıiluŞmda olacaktır.
1JLS., Keçeterih kopma dayammi
En ycmönde (en. az)
Boy yönünde (en az)
; 85 N
. 75 îsi olacaktır
1.2.7.Keçelerin yanması atevlj biçimde olmayacaktır (Karbonun özeliğinden ötürü)
1.28. Kansorejen ve atejik boyar madde bulunm ^y^kftr (Karbonun özelliğinden ötürü)
1.2.9..Keçe)erin fizikî muayeneden Çizelge 1 d© beMfeh hıisusîar çerçevemde yapıfacaktır.
Çi2âlgd*1
\HATANIN ADİ
BÜYÜKLÜĞÜ
j
|tn tayini koniroiü
I
i Patfak, deük, yırtık kontrolü
I Sürtünme, kazuna ve benzeri
jsebepJerdsû-ierden jleri gelen iterefi ve
! zayıflamış yerier
|
iı
i Doku arasına girmiş yabana eiyat ve
j madde ve koku
i
!
i
j
Belirtilenden az
olması
Herhangi bir
boyutta
İ SjNJFLANDIRlâA
BUYüK
] KRİTİK
|
^
1
( KÜÇÜK
X
Herhangi bîr
âurtunme tzı
Doku
arasına
girmiş yabana
elyaf
ve
maddelerin
kolayca
görülebilenleri
Dikkati çeken,
i
1
I|
1
1
X
j
j
]
I
1
X
1
f
;
i
İ
,.
-
...
.'■■'■■■t
Yag' kir, leke
istenmeyen ve j
ofduğundan çok \
koku yayılması 1
Bir topta, uzun
boyutu yönünde
1 metreden fszîa
yağiıbk, lekelilik,
kirlilik görü&nesî
'* 3 *,
*■ si i X v. *
||»
\
L
Z
DENETİM V EM UA YEK ELER İÇİN NUMUNE ALMA
2 .1 . Fiziksel m uayeneler için aîın&eâk nutftUn&mifctsrr çizelge 2 d e belûtildiği ğtb* {jiaeafcfıt.
22
l^ b o ra tu v s r kontrolleri içinde Ç izelge S d e belirtSdigi gibi olacaktır
23
N u m un e ler teslim edilen pgrtj içinden gelişigüzel alınacaktır
24
Num unelerin m üm kün olduğu kadar çok ambaîajdan seçilmesi esas olacaktır
Çjzöfg&rZ FİZİKSEL M UAYENE İÇİN N UMUNE ALMA V E KABUL EDİLEBİLİR HATA S AYILAR I
TA B LO SU
Fizikse! Muayeneye Fiziksel muayene
arz olunan
[ İçirt
Numune
Parö büyüklüğü
[ oiarak
(m)
|Ahnacate miktar
(mj
Kabuf
editebilrr
Kritik hata
sayjst
(adet)
1200 ve daha az
32
1201-3200
50
3201-10000
80
125
10001-35000
200
35001-110000
110001-500000
315
^50ÛÖ01 ve daha fazla ] 500
Kabul
Kabtil edilebilir
edilebilir
Böyük+Köçük
büyük
hata hata sayışı
(adet)
£ay&*
(adet)
10
14
21
10
14
30
42
Çizslge-3 LABGRATUVAR KONTROLLERİ İÇİN NUMUNE ALMA PLANLARI;
Rdksâl Muayeneye için alınan
numune miktan ^Çizelge 2:ya göre)
<m)
30 ve daha az
31-200
«201 ve daha fazlası
Laboratuvar muayeneleri için numune otar^c
alınacak miktar (2 m’iik numune)
(adet)
2 adet
3 adet
i 4 adet
3.1,1. Muayeneler Türk Kızilsyırun Alım —Satım-Kirays Verme Yönetmeliği esssiarıns "göre
oluşturulacak muayene heyetleri, ürünü varsa numunesine göre ve 1 2 madde de belirtilen
özelliklerin uygunluğunu inceler
3.1.2. Ürünleri* bozulan ambalajlar? ihaleyi alan firma israfından yenilenir ve azafan gruplar
tamamlanır
3.2 Labcfaiiivar ŞSuayeı^si
3-2.1. Rziksei muayeneleri uygun bukran numune ter Labora&ıvar anaffzteıintri ygpilabömesi içio
Türk Kızilayjmnuygun göreceği laboratuarlara gönderilin.
3.2.2 Teknik şarinan^şnin 1,2'inri maddesinde yar aian iaboratMvar testöanaKzteri Se kontrol e^lmeşi
gereken hususların tes&analizEen yaptlacaKtır
3 2.3. Bu tşş£fer aşağıda belirtile« deney yöntşmîerjne göre veArşya en san literatürde bulunan
yöntemlere ğ&re yaptfecajkUr
4. DENEYLER
Keçelerin özellik lenVırrt saptanmasında küMamfete^c deoey yörieirılen Çizdge-4'de öelirtiİFniştir
Çizelgfr4Dfliwy YŞrtsmleri
Özelliklerin betfrüfdiği
Döneyler
fnadtieno.
Deriey Yöntemi
T ş 4739 Veya R jf, bsc. Vb Aletli
Yörttemteri
Lif ciftşi
1*2.1
E^kumabiçimi
1X.3
1X5
12 6
T S 29073-3 uygulanacaktır.
1X7
QİW 4i02’y® göre yaptfrr
Alan yoğuiâjğıi
Kopma dayanımı
Yanmazhk taysıi
; Efiryi^iLiie balcıfâcaktır.
T S 2Şİ uyqu(anacaktir.
¿-AMBALAJLAMA
5.1. Topiann Hazırlartmas}
Toplar, keçelerin plastik, ahşap ve benzerî malzemelerden yapılmış çekirdekler üzerine sarılmasıyla
yapılır Çekirdeklin iç çapı sözleşme esnasında bildirilecektir. Hazırlanan toplar, şeffaf polietilen
naylon torbalara konduktan sonra, American bezi vsya jüt kanavîçe den yapıtffîtş koruyucu torbalar
içins_İLon{Daij_ve_a5 iz!aQ_taş!nma SArasında kolayca açılmayacak şekilde bağhnmalr veya dikilmelidir
Bir topa sanlmast gereken miktar sözleşme esnasjnda belirtilecektir
5 2 Toplar üzerinde tanıta biigfler bulunacaktır
■*\
■ ¿r
-
j
i
3
fr
Ih t*
'i\'\ «•
Vk'
TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU
\
.- > «
-•• *..V
UYE
UYE
Yéiíz Kubra YARAR
Mühendis
TekşŞI Müî
D ile k KOCAMANOGLU
Boyama Dl^m PVQ Konstrüksîyon
im StefV.
BAŞKAN
H a lu k : İN f iŞ Ö -E R
İNCELENMİŞTİR
Nuran j
Q r e t lm B
OĞLU
ileticisi
4
Download

fr - Ankara Ticaret Odası